Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 6. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						soruname pavfingmiortåsautit tatigisi-
naussangnik
Naturligvis skal De have et armbåndsuhr, De
kan stole på
MORA
nalunaerKutåraii  pitsak
- det gode kvalitetsuhr
takoriaruk ateK tåuna kinaussånc agdlagsimanersoK
Se efter, at dette navn står pa uhrskiven
Forhandles i Den kgl. grønlandske Handels butikker
kalåtdlit nunane niuvertarfingne pisiarineKarsinauvoK
^v
&	j  CONTAX FORENER  ALLE  FOTOGRAFIENS MULIGHEDER I  EET  KAMERA 1 FRA  SPORTSOPTAGELSER  MED 1/2500  SEK  — FARVEBILLEDER  —  NÆROPTAGELSER  TELE-  OG  VIDVINKELBILLEDER STEREO TIL  VIDENSKABELIG  MIKROFOTOGRAFERING  SAMT REPRODUKTION *  *  *
UDSKIFTELIG  OPTIK KOBLET MÅLESØGER FILMTRANSPORT KOBLET MED  LUKKEROPTRÆK MODEL III a MED INDBYGGET BELYSNINGSMÅLER RIGHOLDIGT  TILBEHØR FULDSYNKRONISERET	ZEISS IKON AG
	
	STUTTGART
NU KAN DE
floragraféré
I
. samarbejde med Den kongelige grønlandske Han-
del har „Sig det med Blomster" nu oprettet en fast
forbindelse med Grønland, således at også De kan
floragraféré til hele verden — samt fra Den konge-
lige grønlandske Handels skibe i åben sø.
Forlang  den  4-farvedc
brochure på Handelens
stedlige kontor med
alle oplysninger.

INTERFLORA
Ømåname  iniinguanirrput,  nilak  imerineruvdlugo.  Kingmit  tamatumane  iluaiuitaoKaut.
I Umanak har man et stort vandproblem, men man klarer det nogenlunde ved hjælp af
isen. Hundene har altid travlt med at være trækkraft for byens vandværk.
Foto: Henning Rovsing Ohen.
Upernavingme kommunalbestyrel-
se ima nalunaerpoK:
Sisimiunut nugtut utorKalinersiu-
tigdlit issornartorsiorneKarnerat piv-
dlugo månganit pissariaKartineKar-
poK ilaKutarit utorKartait ilatik ila-
galugit kujåmut niisinautitaussåsa-
ssut. Sisimiunit agssuardliut tai-
maingmat någgårtariauarpoK, kom-
munalbestyrelsitdlo avdlat Uperna-
viup pigissaisalo ajornartorsiutåinik
påsingningnerussariaKarput kujåmut
nugtertiterilerneK ingerdlåneKåinå-
sagpat.
Fra kommunalbestyrelsen i Uper-
navik har vi modtaget følgende:
I anledning af den fremsatte kritik
over aldersrentenydere blandt syd-
flyttere til Holsteinsborg finder man
grund til herfra at fremhæve nød-
vendigheden af, at ældre familiemed-
lemmer får tilladelse til at flytte syd-
på sammen med deres familie. Den
protest, som er fremsat fra Holsteins-
borg, må derfor tilbagevises, og det
er nødvendigt, at andre kommunal-
bestyrelser viser større forståelse for
Upernavik distriktets problemer, så-
fremt de påbegyndte sydflytninger
skal fortsættes.
Proklama
Alle og enhver, der måtte have no-
get at fordre i boet efter afdøde
skibstømrer Frimodt Kaj Nielsen,
Egedesminde, indkaldes herved til
indenfor en frist af 6 måneder fra
den dato, på hvilken dette nummer
udkommer, hertil at anmelde og be-
visliggøre deres krav.
Der er ikke vedgået arv og gæld
i boet. Arvingerne skal ikke anmel-
de deres krav.
nugternera
kikutdlunit tamarmik umiarssua-
liortup Frimodt Kaj Nielsen-ip, Au-
siangne toKunermine idmatainik pi-
ssagssaKarsorissut matumuna nalu-
naerfigincKarput pivfigssame Kauma-
til arfinigdlit matuma nalunaerutip
agdlagsimavfiata normorup uvdlor-
me tåkuvfianit, pissagssaivarnertik
landsretimut nalunaerutigerKuvdlugo
pissagssaKarnerminghut ugpernar-
sautigssanik ilauartitdlugo.
kingorniississugssat kingormissi-
sångitdlat akiligagssanutdlo akili-
ssugssaunalik. kingornussissugssat
piumassagssamingnik nalunaerute-
Kartugssåungitdlat-
Grønlands landsret, Godthåb, den
10. marts 1955.
J. Kisb'je Møller,
landsdommer
Kalåtdlit-nunåne niuvernerup si-
larssuarme naussuerniarfik „Sig det
med blomster" (— oKautigugdlo nau-
ssunik) isumaKatiglssuteKarfigisima-
vå. taimailivdlune niuvernerup ig-
dloKarfingne niuvertoruseKarfingnilo
agdlagfine naussut Kilertanik bestil-
lineK ajornarungnaerpoiv, naussunig-
dlo tåukuninga tuniumassaK silar-
ssuarme sumikaluarunilunit imailit-
siåinaK pissugssåusavai.
*
Grønlands Handel har afsluttet en
overenskomst med verdensorganisa-
tionen „Sig det med blomster". Her-
efter kan man for første gang på alle
handelens kontorer i byer og på ud-
steder bestille en buket blomster,
som bringes ud til modtageren hvor-
somhelst i verden, man. ønsker det.
*
Som svar på fødselsdagshilsenen
til kongen har landshøvdingen mod-
taget følgende telegram: — „Hjerte-
lig tak for lykønskningen til lands-
rådet og den grønlandske befolkning.
Frederik Rex."
Der er nu også er udbrudt hunde-
galskab i Kuvdlorssuaic. Sygdommen
er formentlig opstået gennem et
slagsmål mellem en hund og en ræv,
der var angrebet af sygdommen. De
almindelige afspærringsregler er
iværksat.
De fastlejede i Holsteinsborg har
på et møde vedtaget at opfordre til
fællesmøde til sommer. De opfordrer
de fastlejede langs kysten til at støtte
dette forslag. Man har, hedder det
videre, savnet fællesskab indenfor
fastlejel-kredsene i Grønland, og man
finder, at det er nødvendigt at etab-
lere fællesbestyrelse for hele kysten.
Fanger Johan Thomassen, TugssåK,
Upernavik distrikt, er død. Thomas-
sen var i sin tid landsrådsmedlem
samt medlem af det gamle kommu-
neråd.
*
Vederlaget for indsamling af bio-
logisk materiale i Grønland er steget.
Fremtidig udbetales for mærker af
genfangne fisk 3,— kr. pr. stk., for
øresten af torsk, helleflynder og hel-
lefisk 12 øre pr. par til fiskeren og
12 øre til indsamleren, mærkeringe
fra genfangne fugle 2,— kr., ræve-
kranier GO øre, mærker af genfangne
sæler 10 kroner, underkæber af sæ-
ler 80 øre og fangstlisteførerens ho-
norar pr. opført fanger eller fisker
er ansat til 2,40 kr.
22

					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
14-15
14-15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28