Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 15. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Den grønlandske lærerforening
Upernaviup nåparsimaviane emisugsiortugssat kivfatdlo.
Elever og kivfakker på Upernavik sygehus.    Foto: Herluf Rasmussen.
Kalåtdlit-nunane iliniartitsissut
peKatigmgorniarnerat
Kalåtdlit-nunane iliniartitsissut u-
*iune kingugdlerne ardlaleriardlu-
t'ik peKatigigfigtårniardlutik piler-
fsårtarsimåput, aitsåtdle ukluinaK
^Urnorussinialersimavdlutik. iliniar-
titsissut tamarmik tapersersuiput,
Manitsumilo skoleledere Stærmose
DeKa'tigigfiginiagkap sulinigsså piv-
ulugo pilerssårusiortugssångortine-
KarpoK. pilerssårusiat ukiarme iner-
Pnt, Danmarkimile iliniartitsissut
PeKatigigfiåne sujulerssuissunerussut
PeKatigigfigtåriniagkamik tigusiuma-
sinaunerat påsivdluarKåriaKarmat tå-
ssungåinaK kigdleKaratdlarsimavdlu-
"k. tauva iliniartitsissut pingasut
sulingivfeicardlutik avalagsimassut
Kalåtdlit-nunanit KinuvigineKarsimå-
Put sujulerssuissunerit isumaKatigi-
niarKuvdlugit. pissutit åssigfngitsut
perKutauvdlutik Kanigtuku't aitsåt
atautsimineKarsinångorsimavoK.
Kåumatit Kavsigsiinguit matuma
SuJornagut iliniartitsissut tåuko pi-
^Sasut, P. Heilmann, Chr. Berthelsen
"• Løvdahl Petersenilo, Københavni-
me studenterforeningime iliniartitsi-
l^.ut sujulerssuissuinik atautsiméKa-
tigingniput. Kalåtdlit-nunane atuarfit
1949-mit uvdlumimut ingerdlasima-
nerat perKigsårtumik misigssorneKar-
p0K- aningaussatigut ingerdlaneK
°KalugtuarineKarp0K, kisalo iliniartit-
sissut aningaussatigut atorfingmikut-
^'° KanoK inere erKartorneicardlutik.
.49-p kingornagut iliniartitsissut
j^tsångorsaivigineKarsimanerat ti-
^UarneKarpoK, tamatumale saniatigut
tlkuarneKardlunisaoK Kalåtdlit-nuna-
j*e iliniartitsissut akigssautait sutigut
a«markimingarnit mikinerussute-
^rtut, tauva ama Kalåtdlit-nunane
elniartitslssut Danmarkime lærerfor-
Hingimuj ilångunigssåt kigsautigine-
j^Pok . nuname kredsinut avdlanut
^gititaunigssåt kigsautigineKardlu-
hovedbestyrelsemut     ilaussortat
^ardluk Stinus Nielsen ama Thom-
( ^Nielsen åssigingitsunik aperssu-
j-^arput, kingugdliuvdlo grundlovip
^atatdlit-nunanutaoK   atortitaulersi-
*»an
era pingårtitdlugo sariuimlupå
^^aKardlune kigsautigissavut tå-
rn!:UnJunåku!t namagsineKåsavdlutik
^ ssutigssaKardlualersut, tamarmig-
Pin^e mardluvdlutik foreningip sa-
Ss,SisaK tamåt tapersersorneKarnig-
sso kajumigsårutigalugo. sujuligtai-
lu K N. Nielsen nalunaiauvoK ajora-
li8u      tamåkissumik foreningime
tUn, eKarsinåungikatdlartugut,  tåssa
Hwartarisså folkeskolemut kigdleKar-
PerKussutivdlo tamatuma avdlå-
ngortinigsså ajornartors'iornartusav-
dlune. taimane atautsiminerme suju-
ligtaissup neriorssuineK sapersima-
våtigut, kisiånlle sulissutigiumavdlu-
go hovedbestyrelsep ministerie isu-
maKatiginiåsagå     finansministerie
akuerssitiniarumavdlugo isumaKati-
gingningniarsinauterKuvdluta. Kinu-
vigåtigut Kalåtdlit-nunane iliniartit-
sissut iniivdluarKuterKuvdlugit, ka-
jumigsårutigålo ilalerdlugo Kalåtdlit-
nunane iliniartitsissut peKatiglngor-
nigssåt. tamatumunåkume isuma-
Katigingningniarnikut sågfigingnig-
tarneK ajornånginerulisaoK iliniartit-
sissutdlo akunermingne pissutsit
pivd'lugit aulajåincrussumik suliniar-
sinangiisavdlutik. tauva ama iliniar-
titsissut „Folkeskolen" ukiumut 9 kr.
lerdlugo pisinaulisavåt. taraana
ukiut Kavsigsiinguit matuma sujorna-
gut hovedbestyrelsemit akuerssissu-
tigineKarsimavoK, taimane Kalåtdlit-
nunane Savalingmiunilo iliniartit-
sissut naligititaulermata, kisiåne Sa-
valingmiune iliniartitsissut kisimik
tamåna atorsimavåt.
taimailivd'lune atautsimineK aula-
jangiviusimångilaK. soiuitigingning-
nerdle mikissungitsoK misigalugo
nuånersusimavoK, hovedbestyrelsep
Kalåtdlit-nunane atuarfit soKutigeiu-
gai misingnarmat. sujuligtaissuvdlo
sujliniutåta    malingneKarnigssånut
iliniartitsissunut  kajumigsarutaussu-
tut ipoK. ,
V. Løvdahl Petersen.
Livsfarlig situation
Landsrådsmedlem Nikolaj Karlsen
fra Akigsserniaic var forleden ude
for et meget alvorligt uheld, der let
kunne have kostet ham livet. Nikolaj
Karlsen var i sin lille motorbåd sej-
let ud for at kigge til sine langliner,
men pludselig opdagede han, at bå-
den var sprunget læk og begyndte at
synke. Da vandet steg i båden, stop-
pede motoren, og- der var endnu et
par kilometer til land. I sidste øje-
blik blev Nikolaj Karlsen opdaget
af en anden motorbåd, der reddede
ham. Den lille motorbåd sank.
To helikoptere landede i går i
Københavns Frihavn, hvor de blev
bragt ombord i det norske motor-
skib „Tottan", der går til Mestersvig.
Endvidere blev der indladet 30 tons
last.
I de senere år har lærerne i Grøn-
land flere gange gjort tilløb til dan-
nelse af en lærerforening for Grøn-
land, men først for et halvt års tid
siden kom der den fornødne fasthed
over arbejdet. Samtlige lærere gav
deres tilslutning til tanken, og man
udpegede skoleleder Stærmose i Suk-
kertoppen til at udarbejde de linier,
efter hvilke den fremtidige forening
skulle arbejde. Disse var færdige
sidste efterår, og så kunne man
egentlig ikke nå længere, før man
havde klarhed over, hvordan hoved-
bestyrelsen for Danmarks lærerfor-
ening ville stille sig til at optage den
eventuelle grønlandske lærerkreds i
Danmarks lærerforening. Fra Grøn-
land bad man tre lærere, som var på
permission i Danmark, om at optage
forhandling med hovedbestyrelsen
Af forskellige grunde kom denne
forhandling først fornylig i stand.
For et par måneder siden samle-
des de tre lærere P. Heilmann, Chr.
Berthelsen og V. Løvdahl Petersen,
med hovedbestyrelsen i Studenter-
foreningen i København. Den grøn-
landske skoles udvikling i årene fra
1949 til i dag blev her udførligt gen-
nemgået, den økonomiske udvikling
blev beskrevet, og lærernes indtje-
ningsmuligheder og tjenstlige for-
hold blev belyst. Det blev påvist,
hvor store forbedringer lærerne har
'fået siden 1949, men samtidig blev
det fremhævet på hvilke punkter,
lærerne i Grønland endnu lønmæs-
sigt lå under de danske takster. En-
delig fremsattes ønsket fra lærerne
i Grønland om optagelse i Danmarks
lærerforening på lige fod med andre
kredse i landet.
To af hovedbestyrelsens medlem-
mer, Stinus Nielsen og Thomsen-
Nielsen, stillede forskellige spørgs-
mål, og sidstnævnte fremhævede
grundlovens udvidelse til Grønland,
'han mente, at det berettigede vore
ønskers opfyldelse, begge anbefalede
al den støtte, foreningen kunne gi-
ve. Formanden N. Nielsen, forklare-
de,  at  vi  desværre  ikke  foreløbig
kunne optages helt i foreningen, da
dens område var begrænset til folke-
skolen, og det ville være vanskeligt
at ændre noget på denne bestemmel-
se. Formanden kunne ikke love os
noget bestemt den dag, men han ville
gå ind for, at hovedbestyrelsen skulle
optage forhandling med ministeriet
for at opnå forhandlingsret for os
hos finansministeriet. Han bad os
hilse lærerne i Grønland, og han an-
befalede at danne en grønlandsk læ-
rerforening. Det ville da blive lettere
at forhandle, og lærerne ville blive
i stand til at tage fastere på de in-
terne problemer. Desuden kunne
lærerne derved opnå at få „Folkesko-
len" for ni kroner om året, det var
vedtaget af hovedbestyrelsen ior et
par år siden, dengang man ligestille-
de lærerne på Grønland og Færøerne
men kun de færøske lærere havde
gjort brug af dette.
Noget afgørende kom der altså ik-
ke ud af mødet, men det var glæde-
ligt at mærke den store interesse,
som hovedbestyrelsen viste den
grønlandske skole, den kan kun læ-
rerne til at følge formandens råd.
V. Løvdåhl Petersen.
/AJESPEflSENGSetn
Karmaissut  entreprenøritdlo
suliail
Telegramadresse:
Jespson-København
Peter Jensen A/s
Ost en gros
Danmarkime fmugssuaerniarfit angnerssåt pi-
soiiaunerssåtdlo
Danmarks største og ældste ostefirma
Grundlagt 1897    Scandiagade 8, KØBENHAVN SV.
23
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
16-17
16-17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32