Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 6. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Kalåtdlit-nunåne pujortulérarssuar-
tågssaK „Sujumut" Holbækime sanane-
KartoK martsip 1-åne inertugssauga-
luarpoK, sikuniarnerssuatale ukioK
kinguåutortisimavå, tåssa amutsi-
vingme KalipangneKartugssaussoK a-
mutsivik sujugdlermik 50 tonsip na-
linganik sermiartariaKarsimangmat
sikuiardlugulo.
(£&
m&t-
o*,
Den nye grønlandsbåd „Sujumut",
der er bygget i Holbæk, skulle efter
planen have været afleveret den 1.
marts, men isvinteren har forsinket
arbejdet. Båden skulle på bedding og
males, men der skal først fjernes 50
tons is fra beddingen.
„Misigssuf'ip manamut inuit 13.500-
t misigssorsimavai. tåukunånga 2%%
katsorsariaKarlumik tuberkuloseKar-
put 7%-itdlo misigssugarissariaKar-
dlutik. „Misigssuf'ip manamut 6522
sømilit angalasimavai. K'utdligssat,
Upernavik, Umanak, Ilulissat, Sisimiut
K'aKortoK pigissaitdlo ilatigutdlo
Nup pigissaine inuit misigssorneKarsi-
måput, tunumiutdlo kingusingnerussii-
kut misigssoriartorneKåsåput. assili-
ssat 14.000-it åssilissatdlo angisut
3500-t suliarincKarsimåput. misigssor-
titut tamåkissungajagdluinåuput 98%-
iugamik. K'aKortup pigissanit inuit
40-t Danmarkime sanatorianut pernig-
sariarnigssat KinutigineKarsimavoK.
Røntgenskibet „Misigssut" har ind-
til nu undersøgt 13.500 mennesker,
hvoraf 2% procent havde behand-
lingskrævende tuberkulose og 7 pro-
cent havde lungeforandringer, der
kræver fortsat observation. „Misig-
ssut" har indtil nu sejlet 6.522 sømil.
Befolkningen i distrikterne K'utdlig-
ssat, Upernavik, Umanak, Jakobshavn
Holsteinsborg, Julianehåb og delvis
Godthåb er blevet undersøgt, og sene-
re kommer turen til østkysten. Der or
taget 14.000 skærmbilleder og 3500
store billeder. Tilslutningen til un-
dersøgelserne har været 98 procent.
Fra Julianehåb-distriktet har man
anmodet om at få sendt 40 patienter
til danske sanatorier.
kiingip inuviane landshøvdingip
landsråde nunavdlo inue sivnerdlugit
atanunartorssuaK klinge pivdluarKuv-
dlugo telegramerfigå, imåiturnigdlo
akissutisisimavoK:
„pivdluarKussutisiavnut Kamånga
pissumik Kujåssutiga tamanut tigor-
Kuvdlugo Kinutigara. Frederik Rex".
Som svar på en lykønskning fra
landshøvdingen på landsrådets og be-
folkningens vegne til kong Frederik,
har landshøvdingeembedet modtaget
følgende telegram: „Beder alle mod-
tage min hjertelige tak for lykønsk-
ningen. Frederik R."
#
Kangåmiut ernisugsiortuat pikorig-
sok sulivdluartordlo Sofie Larsen 50-
inik ukioKalersimavoK.
*
Kangamiuts dygtige og energiske
jordemoder, Sofie Larsen, fyldte for-
leden 50 år.
AVANGNÅNIT KUJATÅNUT
d>
ktingip inuvia Manitsume nagdliu-
ssineKarmat kommunalime sujuligtai-
ssup Karl Heilmannip kungikut 1952-
ime tikerårnerat erKainiarpå, kungilo
inumersorKuvdlugo hurrårutigineKar-
Pok. uvalikuane „Kågssagssu"p
arnartai håndboldimik unangmiput,
inermatalo atuarfingme sulissut na-
korsaKarfingmiunik nåmaiserdlutik
arssåuput niuvernerme sulissunut u-
nahgmigdlutik. atuarfik atugauvox
8-5. issigingnåriat inersimassut 25 øre-
mik mérKatdlo 10 øremik akiliuteKar-
tineKarput, pigssarsiatdlo 150 kr.-t
méraat pårineKarfigssånut tuniune-
Kardlutik.
I forbindelse med kongens fødsels-
dag har der i Sukkertoppen været
holdt en højtidelighed, hvor forman-
den for kommunalbestyrelsen, Karl
Heilmann, mindedes kongeparrets be-
søg i 1952. Ved en håndboldkamp og
en fodboldkamp om eftermiddagen
indkom der i entre 150 kr., som blev
givet til den påtænkte børnehave.
*
uvdlormut avise „Social-Demokra-
ten" Kanigtiikut Kulinik Kuperniling-
mik Kal.-nunånut tungassunik ima-
lingmik saniatigut aviseKarpoK, Kali-
pautigigsåirissumik agdlautigissanig-
dlo soKiitiginartunik ardlaligssuarnik
imalingmik. Kalåtdlit-nunåne piorsai-
neK minister Kjærbølip agdlauserisi-
mava, agdlauserissalo ima KuleKUtåra-
KarpoK: „nunap ingmikortuata OKa-
lugtuarissaunikut nålagaufingmut a-
tanera tunuleKutaralugo Kalåtdlit-nu-
nåta ministeriata iluarsamiagarpag-
ssuit nunarKativtinik kalåtdlinik Dan-
markip inuinut avdlanut naligingni-
lersitsissugssat erKartorpai". Erik-
augpalårtumingånit autdlarteriardlu-
ne 1953 tungavigssanik aulajanger-
saivfiussoK tikitdlugo ingerdlauseK
erKartorsimavå, kingornagutdlo ukiu-
ne kingugdlerpåne inerikiartorniler-
ssårsimavdlune. nålagarssuaK Eske
Brun uvdlormut suliaussunik pissorta-
Karfingmilo nutåmik pilersitaussunik
oKalugpalårpoK. Augo Lynge agdlau-
tigissaKarsimavortaoK, agdlautigissa-
nilo KuleKutsersimavå „Kalåtdlit-nu-
nåtai imai sårugdlérutfsagpat?", kon-
torchef Budde Lund kulturimut tiinga-
ssutigut sulinermik Kaumarsainermig-
dlo OKalugpalårpoK, kalåtdlitdlo ukiu-
ne kingugdlerpåne KanoK ingerdlasi-
manerat Lars Svendsenip agdlauseri-
simavå. taineKartut tamåkua saniati-
gut niuverneK, silasiorfit, ilisimatut
sulinerat avdlatdlo agdlauserineKar-
put. saniatigut aviserissaK tåuna Ka-
^^aiM
låtdlit-nunåleritunut   igdlingnagkung-
navigsutut OKautigineKarpoK.
Dagbladet „Socialdemokraten" har
udsendt et 10-sidet tillæg om
Grønland. Det store tillæg er holdt i
smukke farver og rummer mange in-
teressante artikler. Minister Kjærbøl
har skrevet en fyldig artikel om
Grønlands opbygning. I artiklens un-
derrubrik hedder det: „Grønlands mi-
nister trækker på baggrund af lands-
delens historiske tilhørsforhold til ri-
get linierne op for den lange række
reformer, der skal stille vore grøn-
landske landsmænd på lige fod med
Danmarks øvrige befolkning". Artik-
len går helt tilbage til Erik den Røde
og skitserer udviklingen op til 1953,
da de afgørende beslutninger blev
vedtaget. Derefter kommer Kjærbøl
indgående ind på de seneste års ud-
vikling. Departementschef Eske Brun
fortæller om det daglige arbejde og
nyskabelsen indenfor administratio-
nen. Augo Lynge har medvirket med
en artikel, der har overskriften „For-
svinder torsken fra de grønlandske
farvande", og kontorchef Budde Lund
fortæller om det kulturelle arbejde
og oplysningen. Endvidere skriver
Lars Svendsen om grønlændernes ud-
vikling i de sidste år. Der er udover
det her nævnte artikler om Handelen
vejrstationer, videnskabeligt arbejde
og andre spørgsmål. Det store tillæg
betegnes som lidt af en lækkerbidsken
for grønlandsentusiaster.
Ilulissane sagfiflt nålagåt Peter
Henningsen uvdlut ardlaKangitsut nå-
parsimasimavdlune toKusimavoK 51-
inik ukioKardlune. fjmåname inungor-
tuvoK, Danmarkimilo iliniarérsimav-
dlune  1928-me Ilulissane  atorfinigsi-
mavoK.
*
Smedeformand Peter Henningsen,
Jakobshavn, er død, 51 år gammel.
fru ArnånguaK Holm, Nuk, ningiut
sivnerdlugit Kalåtdlit-nunåta forbru-
gerrådiane ilaUssortångortineKarsima-
vok, aulisartordlo Hans Holm, Nuk,
1956-ip aussåta tungånugatdlartoK
ilaussortångortincKarpoic aulisartut
piniartutdlo sivnerdlugit.
*
Fru Arnanguaic Holm er udpeget
som husmoderforeningens repræsen-
tant i Grønlands Forbrugerråd, og fi-
sker Hans Holm er foreløbig indtil
sommeren 1956 valgt til repræsentant
for fiskerne og fangerne i Forbruger-
rådet.
Kaumatine aggersune usit 2% mill.
kubikfod Kalåtdlt-nunanut agssartor-
neKasåput, pingårtumik tåssaussut
niorKutigssat igdluliornermutdlo ator-
tugssat. Danmarkimut avalåuneKar-
tugssat 300.000 kubikfodit migssiliu-
savait, orssugissap saniatigut. agssar-
tornermut niuvernerup „Umanak"
„Disko"lo umiarssuarai, umiarssuitdle
7—8 åtartornigssåt pissariaKarpor-
taoK ilait ardlaleriartariaKartugssat.
umiarssuarnik åtartorneK akisukasi-
ungmat niuvernerup kigsautigå „Uma-
nak"tut angitigissumik nutåmik umi-
arssualiortitserKingnigssaK, sikoKar-
tartume angatdlatigssarKigsuliamik
såkortumik maskinelingmik 1300 ton-
sitdlo migssiliordlugit usisinåussusi-
lingmik ilaussorpåloKarsinaussugssa-
migdlo.
I de kommende måneder skal der
sejles 2% mill. kubikfod last til Grøn-
land. Der er først og fremmest tale
om transport af forbrugsvarer og
bygningsmateriel. Samtidig skal cirka
300.000 kubikfod last sendes til Dan-
mark foruden kryolit. Handelen har
til disse sejladser „Umanak" og „Di-
sko", men det er nødvendigt, at der
endvidere lejes 7 eller 8 skibe for en
eller flere rejser. Det er bekosteligt
at transportere lasten i fremmede ski-
be, og Handelen ønsker derfor bygget
endnu et skib på „Umanak"s størrelse.
Skibet skal være et fragtmotorskib,
hygget specielt til sejlads i isfyldt
farvand, og det skal forsynes med ret
stor maskinkraft og have en fragt-
kapacitet på cirka 1300 tons. Endvi-
dere skal der være plads til en del
passagerer.
K'aKortume sanassut nålagåt Pavia
Høegh 70-it sivnitsiardlugit ukioKar-
dlune toiaivoK. Kalåtdlit-nunåne pina-
rane Danmarkimisaordle ilisarisima-
neKakaok. musugtorpagssuit sana-
ssugssatut iliniartitarisimavai. igdlu-
liarpagssuaKarpoK, pingårtumik OKa-
lugfit ardlaKaiiissut sanasimavdlugit.
nersornautinik sarKarmioKartineKar-
poK Dannebrogsmændenes hæders-
tegnimik, fortjenstmedaljemik sølviu-
ssumik belønningsmedaljemigdlo. åma
sujorna nalunaeKUtån<amik guldiussu-
mik niuvernermit tunineKarpoK sivi-
sumik ilumortumigdlo sulisimanine
pivdlugo.
*
Tømrermester Pavia Høegh, Julia-
nehåb, er død, 70 år gammel. Pavia
Høegh var kendt både i Grønland og
Danmark. Han har uddannet mange
grønlændere til tømrere, som nu vir-
ker forskellige steder langs kysten. —
Pavia Høegh var dekoreret med Dan-
nebrogsmændenes hæderstegn, for-
tjenstmedaljen i sølv og belønnings-
medaljen. I fjor fik han et guldur fra
Handelen som tak for lang og tro tje-
neste.
Omåname sanassoic Rasmus Nielsen
58-inik ukioKardlune toKusimavoK.
Tømrer  Rasmus  Nielsen,  Umanak,
er død, 58 år gammel.
2
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
10-11
10-11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20