Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Click here for more information on 11. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						arnaK danskerdlo landsrå-
dimut Kinigagssångortut
Kåumimc uvane landsrådimut Ki-
nersinigssame Kinigagssångortitauju-
massut nalunaerfigssåt majip nagga-
tånut kigdleKarpoK. Kinigagssångorti-
taussut arne mauna tamåkingikalua-
mik ilångupavut, normorup uma na-
Kitugssångornerane Kinigagssångorti-
taussut arue sumiussusilo tamåker-
dlutik sule nalunaerutigineKånging-
mata.
Nanortagdlip Kinersivian.it: Emil
Motzfeldt, Otto Korneliussen, Jens
Chemnitz, Jørgen Poulsen, Jacob Niel-
sen åma Anders Nielsen.
K'aKortup Kinersivianit: kredsdom-
mer Klaus Lynge, palase Erling Høegh,
Marius Dorph åma savautilik Abel
Kristiansen, EKaluit.
Narssap Kinersivianit: savautilik
Erik Egede, niuvertoK Andreas Hen-
driksen,  savautilik  Lars  Motzfeldt,
K'agssiarssuk, savautilik Peter Motz-
feldt åma elektriker Jens Pavia Egede.
Påmiut Kinersivianit: Nathan Ja-
kobsen, Peter Hansen, Kunuk Lynge
åma Isboseth Petersen.
Nup Kinersivianit: seminariame ili-
niartitsissoK Peter K. S. Heilmann,
kontorassistent Lars Svendsen, semi-
nariame iliniartitsissoK Jørgen Chem-
nitz, OKalugte Peter Nielsen åma auli-
sartoK Hans Holm.
Manitsup Kinersivianit: Karl Heil-
mann åma Lars Møller.
Sisimiut Kinersivianit: telegrafistiu-
neK Jørgen Olsen, niuvertitsissoK
Knud Olsen, agdlagte Frederik Len-
nert ama agdlagte Aage Berthelsen.
Kangåtsiap Kinersivianit: niuverto-
ruseK Lars Ostermann, ajoKiuneK Jan
Hansen åma aulisartoK Nikolaj Karl-
sen, AKigsserniaK.
Ausiait  Kinersivianit:  telegrafistiu-
HgnnnnBH
mmm
Hempel'ip angatdlatinut Kalipautai
assissautivut kalåidlisut oxausertalersugkaf Kfnufigineicarångafa nagsiutarpavut
VOR GRØNLANDSKSPROGEDE BROCHURE TILSENDES PÅ ANMODNING
AMALIEGADE 8  KØBENHAVN K
neK Hans Lynge, telegrafistiuneK Ado
Lynge, igfiortut nålagåt Gunnar Ber-
thelsen, sondeassistent Anders Hove,
kommunalbesty relsep su j uligtaissua
Ignatius Kristoffersen, piniartoK Adam
Sandgreen, AkunåK åma niuvertoru-
seK Lars Møller, AkiinåK.
K'eKertarssup timåta Kinersivianit
(K'asigiånguit Ilulissatdlo): handels-
forvalter Frederik Jensen, Akugdlit,
nålagaussaK Julius Olsvig, K'asigiå-
nguit, palase Karl Poulsen, Ilulissat,
nålagaussaK Marius Sivertsen, Iluli-
ssat, telegrafistiuneK Hans Street, Ilu-
lissat ,ajoKilo Richard Petersen, Ilu-
lissat.
K'eKertarssup  Kinersivianit  (K ut-
dligssat K'eKertarssuardlo): agdlagte
Anda Nielsen, agdlagte Philippus Jo-
sefsen, ajoKiuneK Christian Lynge, pi-
niartoK Hendrik Eriksen åma ajoKiu-
neK Nathan Petersen.
Umånap Kinersivianit: jumoK Elisa-
beth Johansen, UmanaK, ikiorte Peter
Fleischer, UmanaK, nålagaussaK Fre-
derik Lyberth, UmanaK, aulisartoK
Jørgen Petersen, NiaKornat åma pu-
jortulérKap nålagå Edvard Mørch,
UmanaK.
kisalo Upernaviup Kinersivianit:
Knud Kristiansen, Ole Svendsen, Hen-
drik Olsen, Ole Nielsen åma Karl Jør-
gensen.
Een kvinde og een dansker
lader sig landsråd-opstille
Med udgangen af maj udløb fristen
for kandidatopstillinger til denne må-
neds landsrådsvalg. Vi bringer her
kandidaternes navne. — Listen var
ved redaktionens slutning ikke fuld-
stændig i alle henseender. Det bemær-
kes, at der blandt de opstillede er een
kvinde og een dansker.
I Nanortalik valgkreds er opstillet:
Emil Motzfeldt, Otto Korneliussen,
Jens Chemnitz, Jørgen Poulsen, Jacob
Nielsen, Jacob Abelsen og Anders
Nielsen.
I Julianehåb valgkreds: kredsdom-
mer Klaus Lynge, pastor Erling
Høegh, Marius Dorph og fåreholder
Abel Kristiansen, EKaluit.
I NarssaK valgkreds: fåreholder
Erik Egede, købmand Andreas Hen-
riksen, fåreholder Lars Motzfeldt,
K'agssiarssuk, fåreholder Peter Motz-
feldt og elektriker Jens Pavia Egede.
I Frederikshåb valgkreds: Nathan
Jakobsen, Peter Hansen, Kunuk Lynge
og Isboseth Petersen.
I Godthåb valgkreds: seminarielæ-
rer Peter K. S. Heilmann, kontoras-
sistent LårséraK Svendsen, seminarie-
lærer Jørgen Chemnitz, tolk Peter
Nielsen og fisker Hans Holm.
I Sukkertoppen valgkreds: Karl
Heilmann og Lars Møller.
I Holsteinsborg valgkreds: overtele-
grafist Jørgen Olsen, butiksmedhjæl-
per  Knud  Olsen,  kontormedhjælper
Frederik Lennert og kontormedhjæl-
per Aage Berthelsen.
I KangåtsiaK valgkreds: udstedsbe-
styrer Lars Ostermann, overkateket
Jan Hansen og fisker Nikolaj Karlsen,
AKigsserniaK.
I Egedesminde valgkreds: overtele-
grafist Hans Lynge, overtelegrafist
Ado Lynge, bagermester Gunnar Ber-
thelsen, sondeassistent Anders Hove,
kommunalbestyrelsesformand Ignatius
Kristoffersen, fanger Adam Sand-
green, AkunåK og udstedsbestyrer
Lars Møller, AkunåK.
I Bugten valgkreds (Christianshåb
og Jakobshavn): Handelsforvalter Fre-
derik Jensen, Akugdlit, formand Ju-
lius Olsvig, Christianshåb, pastor Karl
Poulsen, Jakobshavn, formand Marius
Sivertsen, Jakobshavn, overtelegrafist
Hans Street, Jakobshavn og kateket
Richard Petersen, Jakobshavn.
I Disko valgkreds (K'utdligssat og
Godhavn): kontorist Anda Nielsen,
kontorist Philippus Josefsen, overka-
teket Christian Lynge, fanger Hendrik
Eriksen og overkateket Nathan Peter-
sen.
I Umanak valgkreds: jordemoder
Elisabeth Johansen, Umanak, med-
hjælper Peter Fleischer, Umanak, for-
mand Frederik Lyberth, Umanak, fi-
sker Jørgen Petersen, NiaKornat og
bådfører Edvard Mørch, Umanak.
Endelig er i Upernavik valgkreds
opstillet: Knud Kristiansen, Ole
Svendsen, Hendrik Olsen, Ole Nielsen
og Karl Jørgensen.
Er Sukkertoppens
fabrik for lille?
Der kan for tiden fanges flere fisk, end fabrikken kan behandle
Fiskerne i Sukkertoppen har sendt
redaktionens et indlæg, hvori de si-
ges, at fabriken i Sukkertoppen er
for lille. Det hedder i indlægget bl. a.:
— I Sukkertoppen blev der i en del af
maj indhandlet 570 tons angmagssæt-
ter. Man kunne imidlertid have solgt
mange flere — men da fabrikkens ka-
pacitet er for lille, måtte indhandlin-
gen standses flere gange!
Fabrikken kan behandle 40 tons i
døgnet. På een dag solgte ca. 20 mo-
torbåde 120 tons — og utvivlsomt kan
man fange helt op til 200 tons i døgnet,
da der i selve byen findes over 50 mo-
torbåde.
Fiskerne anskaffer sig bedre og bed-
re redskaber, og der er ikke tvivl om,
at der kan fanges langt flere angmags-
sætter og torsk på langt kortere tid
nu end tidligere. Så længe anlæggene
er så små, som tilfældet er, vil der
imidlertid opstå vanskeligheder. Der-
for er det ønskeligt, at forbedringerne
sker snarest muligt.
Det er meget godt, at man kan kom-
me af med sin fangst hele året rundt.
Men det ville være endnu bedre, om
man kunne udnytte alle muligheder i
den bedste — og som regel korte —
sæson, sådan som man gør det i an-
dre lande, når fisken står tæt imod
land ..
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
16-17
16-17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32