Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 1. tölublað - Jubilæumsnummer 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Der findes
24
lokale blade i Grønland
Gode eksempler på dansk/grønlandsk foretagsomhed uden tanke om
materiel belønning. — Værdifulde i vor tids krævende Grønland
OVER EN SNES UGENTLIGE, halv-
månedlige eller månedlige duplikerede
lokale blade fra Vest-, Nord- og Øst-
grønland vil være med til i deres spal-
ter at hylde Atuagagdliutit ved bla-
dets 100 års fødselsdag. Antallet er
ganske pænt i betragtning af, at det
kun er knap 30 år siden det første lo-
kale blad så dagens lys i Grønland.
Også i Grønland har man nemlig fun-
det ud af, at et land uden aviser eller
blade ville savne en for et samfund
ganske væsentlig ting. Rinks og Arica-
luks gamle „Atuagagdliutit" gav stødet
til denne udvikling.
Det første egentlige grønlandske di-
striktsblad var „Sujumut"  (Fremad),
pen af den op mod 1000 meter høje
tinde som den tabende i en offentlig
bueskydningskonkurrence med en es-
kimo). „Meteore" er Sukkertoppens
blad, og udstedet Kangåmiut har „A-
likutaK"   (Underholdningsbladet).   I
Holsteinsborg finder vi „PaortoK" (Ka-
jakposten), der udkommer hveranden
onsdag. Så er der Egedesminde-bladet
„Ausiak" (Edderkoppen, efter byens
grønlandske navn), der trykkes ugent-
ligt, og ungdomsbladet „Oitariartor-
toK" (Budbringeren). „K'åKarssuaK"
(Storfjeldet), der udkommer hveran-
den lørdag, „troner" over Christians-
håb og distriktet, mens jakobhavnerne
Af Uvdl. Kristiansen
i
pjVOKTOK
r iU......*«*":  .
der som organ for Julianehåb-området
blev startet af daværende handelsfor-
valter Frederik Høegh i NarssaK om-
kring begyndelsen af 30'rne. Høegh,
der nu er 65 år, og som tidligere var
trykker i det gamle Sydgrønlands
Bogtrykkeri — det nuværende alder-
domshjem i Godthåb — havde til dette
formål købt en gammel trykkemaski-
ne. „Sujumut", der også talte adskil-
lige abonnenter i det meste af Grøn-
land, gik ind, da Høegh ikke mere
kunne overkomme arbejdet på grund
af alder.
I dag 24 lokale blade
Ifølge kulturrådets beretning for
året 1959/60 findes der i dag 23 lokale
blade i Grønland, men med realskole-
og seminarieelevernes „K'arssoK" er
tallet 24. De fleste af bladene blev eta-
bleret hen mod slutningen af 40-rne
eller i løbet af den første halvdel af
50-erne. De fem er grønlandsksproge-
de — nemlig tre udstedsblade, et fåre-
holderblad og Scoresbysund avis. Re-
sten er distriktsblade, redigeret og
trykt i byerne på begge sprog. Vi næv-
ner lokalbladene fra syd til nord:
Frederiksdal ved Kap Farvel har
„NiinguaK" (Det lille næs), der udkom-
mer hver måned. I Nanortalik finder
vi hele tre, nemlig „TusardluarnåK"
(Godt Nyt), „Kap Farvel Tidende"
(Nunap isuata encåne nutårsiagssat) og
„Nanortalingmit nutårsiagssat" (Nyt
fra Nanortalik), der ligesom „Tusar-
dluarnåK" kommer hveranden uge. Ju-
lianehåbs blad hedder „K'aKortoK"
(Julianehåbs grønlandske navn, der
betyder „Det hvide"). Bladet, der tryk-
kes hver fredag, blev for to år siden
slået sammen med et andet Juliane-
håb-blad, „Kujatåmio" (Sydgrønlæn-
deren). I NarssaK er der det månedlige
„NarssaK" og „Savautilik" (Fåreholde-
ren). Frederikshåb har „Pujorsiut"
(Kompasset), mens Godthåb som aflø-
ser for „Kamikken" har fået „Sermit-
siaK" (fjeldet „Sadlen"s grønlandske
benævnelse). „Pisigsarfik" (Bueskytte-
fjeldet) er navnet på Godthåb-udste-
det Kapisigdlits blad (navnet er hen-
tet fra det berømte bjerg nogle kilo-
meter vest for udstedet, hvor en nord-
bo ifølge gamle beretninger i sin tid
efter aftale blev skubbet ned fra top-
savautiUfc
KAP FARVEL
TIDENDE
'----f\

har kaldt deres lokale halvmånedlige
organ „IluliarmioK" (Jakobshavneren).
Kulminebyen K'utdligssat har „K'ut-
dleK" (Lampen) med undertitlen „Vaj-
gatip avisia", det udgives hver 14. dag.
I UmånaK er der „Nasigfik" (Udkig-
gen), et 14-dags blad, og Blå Kors-bla-
det „Malik" (Brådsøen), som er må-
nedligt. „K'imugseK" (Hundeslæden)
trykkes hver måned i Upernivik. —
Grønlands yderdistrikter står heller
ikke tilbage — Thule har „Sainak"
(Vær hilset på thule-eskimoisk), og
„Sukagsaut" (Bladet, der ildner) i
Angmagssalik, der udkommer hver
måned, og „Scoresbysundip avisia" er
vore østgrønlandske landsmænds or-
ganer.
Jeg synes, vi i forbifarten må nævne
at der — foruden A/G — også er grøn-
landske blade af mere landsomfatten-
de art, såsom Skole- og Kirkebladet på
grønlandsk og dansk og det grøn-
landsksprogede „UmiaK" (Konebåden),
som fornylig blev startet. Den afdøde
folketingsmand Avgo Lynge havde i
sin tid „TarKigssut" (Lampepinden).
Ungdomsbladet „InusugtoK" (Den un-
ge), der gik ind et par gange — sidste
gang i 1957 — tænkes genoprettet i
1961. Og som kuriosum: Det hånd-
skrevne, grønlandsksprogede „Kam-
merat", seminarieelevernes blad, som
blev startet allerede i 1926, var — så
vidt jeg ved — det allerførste lokale
blad heroppe („Sujumut" var det før-
ste distriktsblad). Bladet blev afløst af
„K'arssoK" (Pilen) efter en halv snes
års eksistens.
Interessen og viljen
er drivkraften —
Den lokale bladvirksomhed er et fri-
tidsarbejde, drevet på privat initiativ.
Selv udenforstående skulle kunne reg-
ne ud, hvor stort et arbejde, udgiverne
og redaktørerne her har påtaget sig
med at skaffe stof, skrive og oversæt-
te, stencilere, trykke, hæfte og forsen-
de. Arbejdet er ulønnet — interesse og
vilje er drivkraften, hvilket må være
ret enestående i verden. Og så godt
som alle udgivere og redaktører er
fok, der i forvejen er godt ophængt i
deres respektive stillinger som lærere,
kontorfolk, telegrafister m. m.
Tager vi Godthåbs „SermitsiaK" som
eksempel, har bladet månedlige udgif-
ter på omkring 650-700 kroner til pa-
pir,  stencils,  sværte  og  duplikering.
avisérxat
24-uput, 19-it

kalåtdlisut-Kavdlunåtut
kalåtdlit Kavdlunåtdlo akigssait pinago suliumassoKarnerånut
takussutigssavit. — nalivtine piumassalingme iluatingnartut
(agdl. UvdloriånguaK Kristiansen)
Kitåne, Avangnåne Tunumilo avi-
sérKat 20-t sivneKartut Atuagagdliu-
tit 100-nik ukioKalerneråne pivdluar-
KUSseKataujumårput. erKarsautigigåi-
ne inuinait atuagagssiaKarnerat 30-
ngajåinarnik ukioKartoK aviséncat i-
kigissagssåungitdlat. nunap aviseKa-
ranilo atuagagssiaKångitsup inuiaKati-
gingne pingåvigsumik maKaississa-
Kartugssaunera Kalåtdlit-nunånisaoK
påsineKarsimavoK. Rinkip Antaluvdlo
„AtuagagdliutifoKautait ingerdlaut-
simik tamatuminga autdlarnissuput.
nunaKarfingnut aulaj angersimassu-
nut erKarsautdlugo atuagagssiaK su-
jugdleK tåssa  „Sujumut",  K'akortup
erKånut nautsorssutdlugo taimane
niuvertorusiussup Frederik Høeghip
1930-kut autdlartitsiameråne Narssa-
me autdlarnersimasså. Farep, lnåna
65-inik ukioKartup Kujatåtalo naKi-
terivitoKåne — Nungme utorKarnut
igdlulersume — naKiterissorKårsima-
ssup sujunertane tamåna namagsiu-
mavdlugo naKiterutitoKaK pisiarisi-
mavå. „Sujumut" Kalåtdlit-nunåne
tamane-tamåne åma pisissartorpålug-
ssuaKarsimavoK. suliagssaK angniki-
ngitsungmat inuata ilåtigut utorKali-
nine akornutigalugo atuagagssiane u-
kiorpåluit ingerdlaterérsimavdlugo u-
nigtitariaKarsimavå.
Mobil
Mari
Oils
Hvis arbejdet skal gå fra hånden, og
fortjenesten sti i rimeligt forhold til
indsatsen, må motoren ikke volde van-
skeligheder af nogen art.
De verdenskendte Mobil Marine Oils,
anvendt i overensstemmelse med in-
struktionerne, beskytter alle motorens
bevægelige dele med 100 pet. effektiv
smøring.
suliagssaK ingerdlavdluåsagpat, ilua-
nårutigssatdlo atortunit angnenisag-
pata, motflre sumigdlunit akornute-
KartariaKångilaK.
uliat silarssuarme nalungisaussut, Mo-
bil Marine Oil, pissusigssamigsut ator-
neKarunik, motorip angalassue tamai-
sa minitaKångivigdlutik uliatersinau-
vait
obil  Oil  Danmark */s
uvdlume avisérKat 24-t
kulturrådip 1959/60-imit nalunaeru-
tai maligdlugit Kalåtdlit-nunåne uv-
dlumikut avisérKat 23-uput, „K'ar-
ssoK"dle — Nungme iliniartut avisiat
— ilångutisagåine 24-uput imaKalo
agdlåt sianigingisavtinik nutåvingnik
ilaKarsinauvdlutik. amerdlanerssait
1940-t nåjartulerneråne 1950-itdlo i-
ngerdlaneråne pingortuput. tatdlimat
kalåtdlisuinaK naKitarput, tåssa niu-
vertoruseKarfingmiut pingasut, savau-
tigdlit avisiat Scoresbysundivdlo avi-
sia. sivnere distriktsbladiuput igdlo-
Karfingne åncigssugauvdlutigdlo na-
KineKartartut kalåtdlisut Kavdlunå-
tutdlo. kujatånit taigulåriartigik:
Narssame kujatdlerme Nunap-Isua-
ta entånguane pigåt „NCnguaK" Kåu-
matikutårtoK. Nanortalingme pinga-
sujuatårput — „TusardluarnåK" Kåu-
måmut mardloriartartoK, „Kap Farvel
Tidende" (Nunap-Isuata entåne nu-
tårsiagssat) åmalo „Nanortalingmit
nutårsiagssat", åma sapåtip akunera
avdlortardlugo sarKumertartoK. „K'a-
KortoK" K'aKortup aviserå tatdlimå-
ngornikutårtOK, ukiut mardluk sujor-
natigut aviséraK avdla „Kujatåmio"
ingminut katigutdlugo ilagilerpå.
narssarmiut aviseråt „NarssaK" Kåu-
matikutårtoK, åma „Savautilik" taisi-
nauvarput. „Pujorsiut" tåssa påmior-
miut erKåmiuisalo avisiat. Nungme
„SermitsiaK" „Kamikken"imut taor-
tausimavoK. „Pisigsarfik" — KåKar-
ssuaK Kanga kalåtdlit Kavdlunåtsiav-
dlo unangmivdlutik pisigsårfiat at-
siutdlugo atsigaK — kapisilingmiut a-
viseråt. Manitsume sujumorparput
„Meteore", Kangåmiune „AlikutaK".
SisimiunipoK „PaortoK" pingasungor-
neK avdlortardlugo naKitartoK. Au-
siangne avisiuput „Ausiak" sapåtip
akiinikutårtoK, åma „OKariartortoK"
inusugtut avisiat. „K'åKarssuaK" Kasi-
giånguarmiut erKåmiuisalo pigåt, „Ilu-
liarmioK" sume avisiussoK kiavme-ta'
nalornissusavå, Kåumåmut mardlo-
riartarpoK. K'utdligssanut periaravta
sujumorparput „K'utdleK" uvdlut 14-
ikutårdlugit sarKiimertardlune „Vaj-
gatip avisia"nik åma taineKartartoK.
Umånap avisia tåssa „Nasigfik", blå
korsitdlo avisiat ateKarpoK „Malik",
sujugdleK, sap. ak. avdlortardlugo ki-
Bladet, der har et oplag på 650, sælges
for 50 øre stykket. Denne pris gælder
også for de fleste lokale blades ved-
kommende. Grønlands kulturelle Råd
har i de senere år givet tilskud til to-
sprogede distriktsblade. Tilskudet lig-
ger på mellem 500 og 1800 kroner år-
ligt, alt efter, hvor tit bladene udkom-
mer.
De lokale blades betydning
De lokale grønlandske blade, der
udkommer med oplag på mellem 125
og 650 eksemplarer, er — naturligvis
— først og fremmest for den lokale
befolkning. De skriver om lokale pro-
blemer, bringer lokalt nyt, er talerør
for byens og distriktets beboere. Men
de har heller ikke været bange for at
berøre — ofte brændende — spørgs-
mål af almen samfundsmæssig inter-
esse. Som sådan citeres de lokale bla-
de ofte i A/G og aviserne i det øvrige
Danmark. Vi må heller ikke glemme,
at de modtager annoncer, bringer of-
fentlige og andre meddelelser, radio-
programmer m. m.
De lokale blade i Grønland har en
nyttig og berettiget plads i samfundet,
og de er et af de bedste og mest vær-
difulde eksempler på dansk/grøn-
landsk foretagsomhed og samarbejde i
vor tids krævende Grønland.
ngugdlerdlo Kåumatikutårtumik naKi-
tartut. „K'imugseK" Kåumatit tamaisa
Upernavingme sarKumertarpoK. avi-
ngarusimanerpårtavut inornerungit-
dlat — thulemiut aviseråt „Sainak"
(tåvanimiut ilagsingnissutåt) Ang-
magssalingme pigåt „Sukagsaut" Kåu-
matikutårtoK, „Scoresbysundip avisia"
kikut aviserigåt aperKutigissariaKå-
ngilardlunit.
isumaKarpunga atuagagssiat A/G-p
saniatigut nunamik tamåkissutut ator-
tut erKailångitsortariaKéngikivut —
sordlo „Atuarfit Ilagitdlo" kalåtdlisu-
juvdlunilo KavdlunåtujussoK „UmiaK"
dlo kalåtdlisoK autdlarterdlåt. Avgo
Lyngeugalup atuagagssiarisimagaluar-
på „TarKigssut". „InusugtoK" mardlo-
riardlune — kingugdlermik 1957-ime
—  unigtariaKartarsimassoK 1961-eKa-
lerpat umarterKingniardlugo isuma-
liutigineKalersimavoK. unalo alutor-
nartortaliutsigo: 1926-me ajoKitigssat
agssainarmik agdlagånguamik atua-
gagssiaKalersimåput taivdlugo „Kam-
merat" kalåtdlisumik. „Sujumut" dis-
triktsbladiussoK eniainago tåuna isu-
maKarpunga nunavtine inuinarnit a-
tuagagssialiancaussoK. ukiut Kulit
migssiliordlugit atarérsoK „K'arssu"p
taorserpå.
akigssarsinigssaK pinago —
inuinait atuagagssiaKartitsinerat sti-
ngivfingme suliauvoK. tamåkuninga
ingerdlassaKångikaluitdlunit nautsor-
ssutigisinåusavåt suliaK KanoK angi-
'tigissoK tåssaningmat — imagssarsior-
tarneK, agdlagtarneK nugterissarner-
dlo, stencilérissarneK, naKiterissarneK,
kékerssaissarneK portuivdlunilo nag-
siussuissarneK. sulissuisa akigssar-
siagssaK isumaginago soKutigissaKar-
neK piumåssuserdlp tungavigait, ta-
måna silarssuarme ésseKångissarunar-
poK. puiortariaKångilardlo avisénca-
nik ingerdlataKartut iliniartitsissutut,
agdlagfingmiutut, nalunaerasuartause-
rissutut avdlatutdlo suliarpagssuaKa-
rérsugajugtarmata saniatigut pivfig-
ssaileKissaraluaKissut.
Nungme „SermitsiaK" åssersutigi-
saguvtigo påpiaranut, stencilinut, Ker-
nersautigssanut duplikérissarnermut-
dlo Kåumåmut 650—700 kr. aningau-
ssartutigissarpai. 650-ingordlune naKi-
tarpoK atauserdlo 50 ørenardlune. ake
tåuna avisérKat amerdlanerit åma a-
torpåt. distriktsbladit kalåtdlisut Kav-
dlunåtutdlo naKitartut ukiune kingug-
dlerne kulturrådip tapivfigissalersi-
mavai KanoK sancumikulårtiginerat
najoncutaralugo ukiumut 500 kr.-t
1800 kr.-tdlo akornåne tunissardlugit.
avisérKat pingårutait
kalåtdlit avisérait 125-t 650-itdlo a-
kornåne amerdlåssuseKardlutik naKi-
tartut soruname sujugdlerpåmik ig-
dloKarfiup pigissaisalo inuinut tunga-
titåuput. niuvertOKarfit iluine pisima-
ssunik tamalånik OKauseKautigissaria-
Kartunigdlo imaKartarput inuisalo u-
måmiugissåinik angmaivfigssiauvdlu-
tik kisiåne åma inuiaKatigingnut ta-
manut tungassunik, ilåne kissarug-
dlersitsivigsinaussartunik, sarKumiu-
ssinigssartik nangassutigingisåinarsi-
mavåt Kujanartumik tupingnångilaic
A/G-me danskitdlo avisine imarissa-
mikut issuaivigineKarajugtarmata. å-
ma puiusångilarput annonceKartarne-
rat, pissortat avdlatdlo nalunaerutåi-
nik imaKartarnerat, radiokut tusagag-
ssiagssanik sarKumiussissarnerat av-
dlanigdlo taimatut pissarialingnik tu-
sardlidssaKartarnerat.
Kalåtdlit-nunåne avisérKat inuiaKa-
tigingne iluaKUtåuput pingitsorneK a-
jornartut, åma takussutigssat pitsau-
nerpåt pingårnerpåtdlo ilagait Kalåt-
dlit-nunåne nalivtine piumassarKorto-
Kissume kalåtdlit Kavdlunåtdlo suliu-
manerånut suleKatigigkumanerånut-
dlo.
40
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
22-23
22-23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48
Side 49
Side 49
Side 50
Side 50
Side 51
Side 51
Side 52
Side 52
Side 53
Side 53
Side 54
Side 54
Side 55
Side 55
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
56-57
56-57
Side 58
Side 58
Side 59
Side 59
Side 60
Side 60
Side 61
Side 61
Side 62
Side 62
Side 63
Side 63
Side 64
Side 64
Side 65
Side 65
Side 66
Side 66
Side 67
Side 67
Side 68
Side 68
Side 69
Side 69
Side 70
Side 70
Side 71
Side 71
Side 72
Side 72
Side 73
Side 73
Side 74
Side 74
Side 75
Side 75
Side 76
Side 76
Side 77
Side 77
Side 78
Side 78
Side 79
Side 79
Side 80
Side 80
Side 81
Side 81
Side 82
Side 82
Side 83
Side 83
84-85
84-85
Side 86
Side 86
Side 87
Side 87
Side 88
Side 88
Side 89
Side 89
Side 90
Side 90
Side 91
Side 91
Side 92
Side 92
Side 93
Side 93
Side 94
Side 94
Side 95
Side 95
Side 96
Side 96
Side 97
Side 97
Side 98
Side 98
Side 99
Side 99
Side 100
Side 100
Side 101
Side 101
Side 102
Side 102
Side 103
Side 103
Side 104
Side 104
Side 105
Side 105
Side 106
Side 106
Side 107
Side 107
Side 108
Side 108
Side 109
Side 109
Side 110
Side 110
Side 111
Side 111
Side 112
Side 112