Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						[avnlig navne — ukupungoK
Radioavisens korrespondent, lands-
rådsmedlem, overkateket Lars Møller,
Sukkertoppen, fyldte 50 år den 10. no-
vember. Lars Møller er dekoreret med
belønningsmedalj en.
radioavisip tusagagssiortua, lands-
rådimut ilaussortaK ajoKiuneK Lars
Møller, ManitsoK, 50-ilivoK novembe-
rip 10-åne. Lars Møller belønnings-
medalj emik sarKarmioKarpoK.
Fisker Niels Grønvold, Christians-
håb, fyldte 50 år den 9. november.
aulisartoK Niels Grønvold, K'asigi-
ånguit, 50-ilivoK novemberip 9-iåne.
Fru Elisabeth Jeremiassen, Chri-
stian^håb, fylder 50 år den 28. novem-
ber.
(fru Elisabeth Jeremiassen, K'asigi-
ånguit, 50-llisaoK novemberip 28-
iåne.
Hjertelig tak for deltagelse og tele-
grammer ved Jens' død.
Julia og børnene.
Jensip tOKunerane telegramitigut
agdlagkatigutdlo rnisigingneitatau-
ssorpagssuit ilissauneranilo KaKortor-
mioKativut  Kaniuissut  tamaisa  Ka-
mångavik mitsavigåka.
Julia Kitornailo.
Fru Johanne Lundblad, AKigsser-
niaK, fylder 80 år den 19. november.
Hun har to døtre og tre sønner, hvor-
af Peter K. Lundblad er mangeårigt
medlem af kommunalbestyrelsen i
KangåtsiaK.
fru Johanne Lundblad, AKigsser-
niaK, 80-ilisaoK novemberip 19-iåne
mardlungnik paneKarpoK pingasu-
nigdlo erneicardlune, ilåt Peter K.
Lundblad ukiorpåluit Kangåtsåme
kommunalbestyrelsime ilaussortausi-
mavdlune.
Fru Charlotte Olsen, K'eicertar-
ssuatsiaK, fylder 60 år den 30. novem-
ber.
fru Charlotte Olsen, K'eKertarssuat-
siaK, 60-ilisaoK novemberip 30-åne.
En af de gamle bestillingsmænd,
Rasmus Heininge, Egedesminde, tråd-
te tilbage den 1. november med pen-
sion efter at have været ansat hos
KGH i 40 år. Han begyndte som ko-
lonist eller kivfaK og havde i årenes
aperKutigluåinikit
Hf plfsaunersiugkal
SINGALWATTE
THE
.#£;&;;£:

- den kys
læbestift,
Fås i modens bedste
farver. Fra den
sarteste pastel til
den rødeste røde.
kukingnut tarnutip
Icebestiftivdlo kalipautait
ingmitignut tugdluarkekate
kdngitsut.
Generalrepræsentant
Torben Love & Co. A/S
Amaliegade 6 - København K.
løb været beskæftiget med alt forefal-
dende arbejde ved kolonien. Det var i
tranlampernes tid, da kivfakkerne
hentede vand om vinteren ved at
trække en slæde med vandtønden. Ar-
bejdstiden var dengang 12 timer, fra
seks om morgenen til seks om aftenen,
og lønnen var 20 kroner om måneden.
Rasmuse Heininge har ligesom andre
kolonister prøvet lidt af hvert. Han
fungerede således en overgang som
bager og koger ved tranbrænderiet.
Ausiangne kivfatorKat ilåt Rasmus
Heininge, åma tainenartartoK „Itaku-
nge" novemberip autdlarKautåne so-
raerningorpoK, ukiut 40 handelime su-
lisimavdlune. kolonistitut taiguteKar-
dlune atorfinigkame niuvertoKarfing-
me åssigmgeKissunik suliaKartarsima-
vok. taimane orssuinarnik ikumassu-
nik Kutdleicaratdlarmat, uvdlåkut ar-
finermit uniikut arfinermut sulissa-
ratdlarmata kivfatdlo ukiume Kamuti-
nik uniardlutik Kavdlunånik imertåu-
ssissaratdlarmata, Kåumåmut 20 kronit
sivnilårdlugit akigssarsissardlutik.
kivfatut avdlatut Rasmus Heininge
tamalårpagssuarnik suliaicarsimavoK
åma timiussiortusimavdlune orssiving-
milo sujatsissarsimavdlune.
O ver jordemoder KåtånguaK Sivert-
sen, Jakobshavn, fyldte 60 år den 3.
november. Hun er en agtet og kendt
skikkelse i Diskobugten, og hun del-
tager med interesse i det kulturelle
arbejde. Bl. a. er hun formand for
husmoderforeningen i Jakobshavn.
Hun er gift med landsrådsmedlem
Marius Sivertsen.
jumujuneK KåtånguaK Sivertsen,
Ilulissat, novemberip pingajuåne 60-.
inik ukioKalerpoK. Diskobugtime ili-
sarisimaneKardluardlunilo atarKine-
KarpOK, soKutigingnigdlunilo kultur-
ikut suliniarnerme peKatauvdlune å-
ma Ilulissane ningiut peKatigigfiane
sujuligtaissuvdlune. uvigå landsrådi-
mut ilaussortaK Marius Sivertsen.
Skolens tømrer i Egedesminde, Kri-
stian Brandt og hustru Bertha, fejrede
sølvbryllup den 7. november.
Ausiangne iliniarfiup sanassuå Kri-
stian Brandt nulialo Bertha, ukiut 25-
ngordlugit kativfigsiorput novemberip
7-iåne.
Den kristelige forening „PeKatiging-
niat" ved Hunde Ej land fejrede 50 års
jubilæum søndag den 5. november.
Kitsigsuarssungne peKatigingniat u-
kiut 50-ingordlugit nagdliutorsiorput
sapåme novemberip tatdlimåne.
Radioassistent Gerth Rosing, Godt-
håb, fejrede den 1. november 25 års
jubilæum i statens tjeneste. Gerth Ro-
sing er en af de yngre kommunale
politikere, som interesserer sig leven-
de for byens trivsel. Han har gennem
årene beklædt mange tillidshverv.
Han har således været sportsforenin-
gens formand, formand for det ny-
startede GIF og lokalformand for
PAM. Han sidder i dag i kommunal-
bestyrelsen, fællesforeningen, oplys-
ningsudvalget m. m.
radioassistent Gerth Rosing, Nuk,
novemberip autdlarKautåne nålagauv-
fingme atorfeKarnermine ukiut 25-
ngordlugit nagdliutorsiorpoic. Gerth
Rosing kommunime politikerit inusu-
kåt igdloKarfiup sujuariartornigssånik
soKutigingnigdluartut ilagåt. ukiut i-
ngerdlanerane assigingitsorpagssuar-
nut tatigineKardlune KinerneKartarsi-
mavoK, timerssoKatigingne sujuligtai-
ssusimavdlune, GIF autdlarterKårmat
su j uligtaissusimavdlunilo P AM-ivdlo
Nungme ingmikortortaKarfiane suju-
ligtaissflsimavdlune. måna kommunal-
bestyrelsime ilaussortauvoK, peKatigit
kåtuvfiåne kulturudvalgime avdlar-
pagssuarnilo.
Fru Tekla Petersen, Godthåb, fyld-
te den 4. november 55 år.
fru Tekla Petersen, Nungmio, 4.
november 55-inik ukioKalerpoK.
Salomon Platou, NapassoK, novem-
ber 8-åne 50-1ivok.
Salomon Platou, NapassoK, fyldte
50 år den 8. november.
Luften, nedbøren og...
(Fortsat fra forsiden).
Både strontium-90 og radiocaesium-
137 kan nå ind i den legemlige orga-
nisme ad omveje, f. eks. gennem
mælk, men den direkte optagelse gen-
nem planteføde rummer den største
risiko.
Det er hovedsagelig på grund af de
nævnte farlige isotoper, man nu vil
foretage regelmæssige målinger, såle-
des at der kan blive slået alarm, hvis
det virkelig skulle vise sig, at strå-
lingen nærmer sig det punkt, hvor
den kan være farlig for mennesker
eller dyr.
RISIKOEN IKKE STØRRE I
NORDGRØNLAND
For Grønlands vedkommende har
de sovjetrussiske sprængninger frem-
kaldt ængstelse især blandt de men-
nesker, der bor nærmest eksplosions-
områderne, altså beboerne i Thule, og
distriktslægen og inspektøren i Thule
har telegrafisk anmodet Sundhedssty-
relsen om nærmere instrukser. Sund-
hedsstyrelsen har behandlet sagen, og
i et telegram til Thule udtaler man:
Der er ingen risiko for lokalt nedfald,
idet dette i ugunstigste tilfælde kan
spredes indenfor en radius af 800 km
fra eksplosionsområdet. Derimod er
der risiko for globalt nedfald, men
ikke større risiko i det nordlige Grøn-
land end andre steder på den nordlige
halvkugle. Dette nedfald vil tiltage i
månederne efter eksplosionerne, men
de målinger, der løbende foretages for
tiden, må anses for tilstrækkelige.
silåinaK, sialuk inussutigssatdlo..
(Kup. 1-mit nangitaK).
akugtiingitsunik Kingornernik ugtui-
ssoKartarnialersoK, tåssa kalerriussi-
ssoKarniåsangmat, påsinarsigpat Ki-
ngornerit     angnertusivatdlårdlutik
inungnut umassunutdlo ulorianaute-
Karsinaulersut.
Avangnå
årdlerinartoKarnerungilaK
Kalåtdlit-nunånut tungatitdlugo,
rusit Kaertiterinere ånilangatitsilersi-
måput, Kaertiterivingnut Kaningneru-
ssune naj uganartune, tåssa Thulime
erKånilo. taimaingmat Thulime na-
korsaK inspektørilo telegramikut per-
Kingnigssåkut    KutdlersaKarfingmut
med toneextender
En elegant
radiomodtager -
med stort
teknisk udstyr
i særprisklasse
Leveres i teak og nød
En lille kvalitetsmodtager med 7 rør og tryk-
knapper. Har alle bølgeområder og grammofon-
tilslutning. FM-delen er særdeles følsom med 3-
trins MF-forstærker og Foster-Seeley kvalitetsde-
tektor. AM-delen er bygget for distancemodtag-
ning med høj antennetilslutning på alle 4 bølge-
områder. Modtageren er udstyret med 2 kastean-
tenner, een for FM og een for AM. Lydforstær-
jceren er bygget nøjagtig som en af high-fidelity
kanalerne i ELTRA's stereomodtager. Den har en
helt ny form for tonekontrol — Toneextender en
— der kontinuert (trinløst) uden nogen form for
stop kan drejes helt rundt. Den regulerer sam-
tidig både bas og diskant og giver ved gennem-
drejning alle ønskelige kombinationer af bas og
diskant.
Den har tilslutning for grammofon og ekstrahøjt-
taler.
Har EL.TRA COMET 989 før De bestemmer Dem I
KinuteKarsimåput KanoK iliornigssa-
mik tusardlerneKarKUvdlutik. tamåna
perKingnigssåkut KutdlersaKarfing-
me oKaluserineKarsimavoK Thulimut-
dlo telegramertoKarsimavdlune OKau-
sertalingmik: Kaertitsivingmit torKåi-
nardlugo Kingornernik ulorianartunik
tåvunga nåkåssoKarnigsså årdlerinau-
teKångilaK, tåssa anorigigsårångat
Kaertitsivingmit nerngatdlagdlugo 800
km-isut isorartutigissumut Kingorne-
rit ulorianartut tingineKartarmata.
årdlerinauteKarsinauvordle Kingorne-
rit nunarssup silåinåta avatå'tungå-
nut tamarmut siaruåusimassut suniu-
nigssåt, nunarssuvdle avangnå'tungå-
nitunit avdlanit angnermit Kalåtdlit-
nunåta avangnåne tamåko angneru-
ssumik suniunigssåt årdlerinauteKå-
ngilaK. taineKartut tåuko kingugdlit
Kaertiterinerit kingorna Kåumatine
tugdligssane angnerussumik malung-
niukiartortugssauput,     månåkutdle
ugtuissarnerit sitdlimaniarnigssamut
namagtutut OKautigissariaKardlutik.
Velafbalanceret
AAodwt Vtrøinia
fuH flavourad -
mon aillgevel
mild. Mand og
mand imellem
nydelsent
højdepunkt
Svendborg
A. E. SØRENSEN
REDERI
VIRGINIA
ROSE
aitsåt tåssa
pujortagagssaK
Virginia-fobak inerifdluarsimassoK
taimåifordle orKamut Kasilissor-
nangitsoK
En moden Virginia-fobak
men alligevel mild
EN HERLIG SHAGTOBAK

					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20