Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						kommunalbestyrelsit nutåt
Grønlands nye kommunalbestyrelser
Fugleperspektiv af havneområdet i Holsteinsborg. Man
ser, hvorledes fabrikken, skibsværftet og havneanlægget
efter det første forslag er trængt sammen på et begræn-
set areal uden nævneværdige udvidelsesmuligheder. Der
¦orundersøges i år for en ny placering af havneanlægget
På spidsen af NunguaK. Man håber herved af skabe bed-
re plads for disse tre arealkrævende virksomheder.
Sisimiune umiarssualiveKarfik Kulånit issigalugo. takune-
KarsfnauvoK fabrike, umiarssualiorfik umiarssualiveKarfig-
dlo sujunersut sujugdleK nåpertordlugo atautsimut eKiter-
neKarsimassut agdlivigssaicangårnatik. ukioK måna misig-
ssorneKåsaoK umiarssualiveKarfigssaK Nunguåkut inigssi-
neKarsinaunersoK, taimailissoKåsagpat neriutigineKarpoK
sulivflt taineKartut pingasut inigssaKarnerulisassut.
En fabrik til 4 mill. kr,
fortsat fra forsiden).
lertid en fabrik for oparbejdning af
reJer i Holsteinsborg. KGH besluttede
derfor at udskyde den planlagte reje-
afdeling af sin fabrik og i stedet øge
filetfabrikkens kapacitet med 50 pro-
cent. Denne projektændring medfør-
te sammen med de økonomiske van-
skeligheder, der indtraf i foråret 1962,
at arbejdet måtte udsættes 1 år.
RATIONEL ARBEJDSGANG
Selve fabrikslokalet indrettes på 1.
sal i bygningen. Det nuværende sal-
teri i stueetagen nedlægges selvsagt.
En del af stueetagen skal tjene som
Pakhus, mens resten inddrages til
Maskinrum og råvarelager. KGH's
Pakhuskapacitet reduceres således i
forhold til den nuværende, og der op-
føres til erstatning en let lagerbyg-
ning.
Arbejdsgangen i fabrikken bliver i
korthed følgende:
Fisken landes ved den eksisterende
kaj foran fabrikken. Under et halv-
tag på kajen' styrtes fisken i et va-
ske- og sorteringsanlæg, hvorfra den
med truck køres til råvarelageret i
stueetagen. Fisken løftes herfra af en
transportør til 1. sal, hvor den kom-
mer ind i fabrikslokalet ved den ene
Savl. Herfra passerer den i en gli-
dende proces på langs ad det store
lokale gennem filetteringsmaskiner,
afpudsningsborde, skyllekar, veje-
Pladser, pakkeborde og kontaktfryse-
fe for til sidst at ende i fryselageret
ved den modsatte gavl.
Der er i projektet taget hensyn
til, at der i løbet af få år skal
etableres en fiskemelsfabrik, der
er dimensioneret til at tage affal-
det fra fabrikken.
HELÅRSVANDLEDNINGEN
FORLÆNGES
Den eksisterende helårsvandledning
er kun ført ind til Holsteinsborgs
Bstlige del. Fabrikken ligger i den
vestlige del. Der forestår derfor i som-
meren 1963 og 1964 et besværligt ar-
bejde med at få vandledningen
sprængt igennem byen ned til fabrik-
ken, hvor den skal være fremme in-
den efteråret 1964, når frosten sæt-
ter ind. Fabrikkens betydelige vand-
torbrug kræver tillige en alvorlig ud-
videlse af det eksisterende vandværk.
NYE HAVNEPLANER
Industrianlægget, skibsværftet og
"avnepladsen med pakhusene ligger
klemt sammen på et ret begrænset
areal ved havnen. Efter industripro-
grammet, der blev vedtaget i 1959, var
det planen, at man allerede i 1962
skulle være begyndt at bygge en at-
lantkaj. Den skulle ligge ud for den
nuværende havneplads, der samtidig
fik en tiltrængt udvidelse ved bort-
sprængningen af fjeld, der skulle be-
nyttes som fyld i atlantkajen.
De undersøgelsesboringer, der i de
sidste år er foretaget på det sted,
hvor atlantkajen skulle ligge, viser
imidlertid, at bundforholdene er
usædvanlig dårlige. Samtidig har pro-
jekteringen af industrianlæggene i
Holsteinsborg og i andre byer vist, at
disse bør have ganske store arealer
til disposition, hvis man ikke skal ri-
sikere at låse udviklingen fast.
Man har derfor tøvet med at gen-
nemføre den oprindelige plan og har
nu besluttet at undersøge helt andre
muligheder for placeringen af en at-
lantkaj. Således vil man i år forun-
dersøge for en placering på næsset
NunguaK, hvor meget tyder på, at der
kan lægges en atlantkaj, en bådehavn
og skabes et godt havneareal med
plads til pakhuse, men før undersø-
gelserne er foretaget, kan intet siges
med sikkerhed.
Falder dette års undersøgelser po-
sitivt ud, vil atlantkajen og havne-
pladsen kunne tages i brug i 1967.
Der vil — som man forstår — samti-
dig være skabt gode muligheder for
udvidelse af industrivirksomheden.
Chefingeniør Gunnar P. Rosendahl,
GTO.
Sisimiune fabrikiliortoitåsassoK...
(Kup. I-mit nangitaK.)
aulisagkat tulåuneKartåsåput fabri-
kip sujoråne talitarfiorérsumut. sig-
ssiugkame Kulissåkortitdlugit aulisag-
kat sarrisineKartåsåput errortuissar-
fingmut ingmikortiterissarfingmutdlo
tåssångånit ingerdlåneKartåsavdlutik
niorKutigssiagssanik torKorsivingmut.
tåssångånit aulisagkat kivitsissumik
Kulånut pissuneKartåsåput igdlorssup
asernerata igdluatigut. fabrikime au-
lisagkat ingerdlaortitdlugit suliarine-
Kartåsåput avKusågagssaralugit ma-
skinat nerpiliutit, salivfit, errortuiv-
fit, OKimailutaissarfit, portuivfit, Ke-
rigasuartitsivit naggatågutdlo pissu-
neKartåsavdlutik Kerititanik torKor-
sivingmut.
sanågssap titartarnerane naut-
sorssutigineKarpoK Kajussausiorfig-
ssaK, ukiut ardlaitångitsut inger-
dlaneråne     suliarineKartugssaK.
tåuna suliarineKartugssauvoK fa-
brikime perdlukut tamaisa Kaju-
ssausiarisinångordlugit.
ervngup avnutå tagdlineKåsaoK
manåkut Sisimiune imeicarfingmit
avKusigaK ukioK kaujatdlagdlugo a-
tortoK taimågdlåt igdloKarfiup ka-
ngia'tungånut kigdleKartinenarpoK.
fabrike igdloKarfiup kitå'tungånipoK,
taimaingmat 1963-ime 1964-imilo au-
ssaunerane ervngup avKutå Kaertite-
rinikut fabrikimut ångutitiniarneicar-
tugssauvoK pissarioKissumik, ervngup
avKutå fabrikimut ånguniartugssauv-
dlune 1964-ime ukiåkut puerKortine-
rane. fabrike imertusaKingmat åma
pissaria-xartugssauvoK manåkut imi-
liorfiorérsup angnertumik agdline-
Karnigsså.
sulivfigssuaKarfik,  umiarssualiorfik
umiarssualivigdlo taimatutdlo Kuer-
ssuit atautsimut eKitersimavdlutik i-
iput. sulivfigssualiagssanik pilerssårut
1959-ime akuerineKartoK nåpertordlu-
go isumagineKarsimavoK 1962-imile
autdlartineKåsaoK imarpikortautinut
talitarfiliagssaK. tåuna manåkut u-
miarssualiveKarfingmitugssauvoK, u-
miarssualiveKarfigdle pissariaKalersi-
inassumik ilaneKartugssauvdlune Kå-
Kajungnap KaertiterneKardlune tali-
tarfiliagssamut imiutigineKarnerati-
gut.
talitarfiliagssavdle nalåtigut ukiune
kingugdlerne misiligutaussumik Kiv-
dlerinerit takutipåt tamåne irnap nar-
Ka ipitsåungitdluinartussoK. åmale Si-
simiune igdloKarfingnilo avdlane su-
livfigssualiagssanik pilerssårutaussut
takutisimavåt torKavigssaK angnertu-
ngåtsiaKissoK atortariaKartut sujunig-
ssame agdlilerinigssat akornuserneKå-
sångigpata.
taimaingmat nangåssutigineKarsi-
mavoK pilerssårutaorérsup piviussu-
ngortineKarnigsså, månalo aulaja-
ngertoKarsimavoK talitarfiliagssap av-
dlåkut inigssineKamigsså misigssuiv-
figiniardlugo. ukioK måna misigssuiv-
figinexåsaoK NunguaK, Kularnauteicå-
ngingmat tamauna talitarfiliortoKarsi-
naussoK, umiatsialiviliortoKardlune
Kuerssualior/igrssaricigsoKardlunilo.
misigssuissoicartinagule tamåna er-
ssericigsumik oKautigineKarsinåungi-
katdlarpoK.
ukioK måna misigssuinerit iluagti-
sagpata talitarfigssaK umiarssualive-
Karfigssardlo atulersinåusåput 1967-
ime. taimåisagpat åma sulivfigssua-
Karfik agdlivigssaKardlualisaoK.
Gunnar P. Rosendahl, GTO.
Kalåtdlit-nunåne tamarme kommu-
nalbestyrelsine 19-ine ilaussortångor-
tut ukuput:
De 19 nye kommunalbestyrelser i
hele Grønland ser således ud:
Nanortalik kommune:
Andreas Levisen, AugpilagtoK, Na-
thaniel Isaksen, NarssaK kujatdleK
(Frederiksdal), Adam Nielsen, Jørgen
Petersen, Efraim Lyberth, tamarmik
(alle) Nanortalik, Kristian Semsen,
Angmagssivik (Sletten), Jens Adolf-
sen, Abraham Hansen, Anders Nielsen
tamarmik (alle) Agdluitsup-på (Syd-
prøven).
K'aKortoK (Julianehåb) kommune:
Frederik Poulsen, SårdloK, Heskias
Heskiassen, EKalugårssuit, Erling
Høegh, Jokum Kleist, Thomas Peter-
sen, EmanoraK Mikaelsen, tamarmik
(alle) K'aKortoK (Julianehåb), Henning
Lund, Tasiluk, Peter Davidsen, K'ag-
ssiarssuk.
NarssaK kommune:
Peter Motzfeldt, Igaliko, Erik Røde
Frederiksen, K'agssiarssuk, Agnethe
Nielsen, Johan Egede, Isak Lund
Niels Nielsen, tamarmik (alle) Nar-
ssaK.
I vigtut kommune:
Edvard Eriksen, Jørgen Barfoed, N.
C. H. Laursen.
Påmiut (Frederikshåb) kommune:
Grøndahl Hansen, Peter Martin
Jensen, tamarmik (begge) Arsuk, Ni-
kolaj Lorentzen, Narssalik, Elias Ei-
gilsen, KangilineK (Kvaneø), Emanuel
Berthelsen, John Eliassen, Abraham
Hegelund, Lars Petersen, tamarmik
(alle) Påmiut (Frederikshåb), Karl
Møller, Avigait.
Nuk (Godthåb) kommune:
Mikias Berglund, K'eKertarssuat-
siait (Fiskenæsset), Niels Hammeken,
Rasmus Berthelsen, Thomas Berthels,
Jens Simonsen, Ane Holm, tamarmik
(alle) Nuk (Godthåb), Apollo Tobias-
sen, KangeK, Josef Josefsen, Kapisig-
dlit, Tønnes Olsen, K'ornoK.
ManitsoK (Sukkertoppen) kommune:
Augustinus Poulsen, Atangmik, Jens
Heilmann, NapassoK, Ole Skifte, Kri-
stine Donadussen, Vittus Skifte, Isak
Lyberth, Hans Christiansen, tamarmik
(alle) ManitsoK (Sukkertoppen), David
Petrussen, Gerth Kreutzmann, ta-
marmik (begge) Kangåmiut.
Sisimiut (Holsteinsborg) kommune:
Gert Dahl, ItivdleK, Kristian Inge-
mann, SarfånguaK, Sivert Johansen,
K'errortussoK, Karl Lennert, Nikolaj
Lennert, AngutéraK Davidsen, Mar-
kus Berthelsen, Aage Fleischer, ta-
marmik (alle) Sisimiut (Holsteins-
borg).
KangåtsiaK kommune:
Pelé Filemonsen, Nikolaj Karlsen,
tamarmik (begge) Agto, Andreas Fre-
deriksen, Iginiarfik, Knud Geisler,
NiaKornårssuk, Peter Lundblad, Niels
Siegstad, tamarmik (begge) Kangåt-
siaK.
Ausiait (Egedesminde) kommune:
Ado Lynge, David Clasen, Peter
Storch, Hendrik Johansen, Anders
Hove, Niels Olsen, tamarmik (alle)
Ausiait (Egedesminde), Knud Søren-
sen, Kitdlit (Vester Ejlande), Ole
Reimer, Kitsigsuarssuit (Hunde Ej-
lande), Eba Olsen (?), AkunåK.
K'asigiånguit (Christianshåb)
kommune:
Jørgen Zeeb, Ikamiut, Jørgen Pe-
tersen, Johannes Lund, Julius Olsvig,
Jørgen Samuelsen, tamarmik (alle)
K'asigiånguit (Christianshåb), Søren
Lange, Lars Hansen, tamarmik (beg-
ge)  IlimanaK  (Claushavn).
K'eKertarssuaK (Godhavn) kommune:
Karl Møller, David Broberg, Jo-
han Svendsen, tamarmik (alle) K'e-
KertarssuaK (Godhavn), Abel Daniel-
sen, Kangerdluk (Diskofjord), Peter
Steenholdt, Imerigsut (Kronprinsens
Ejlande).
Ilulissat (Jakobshavn) kommune:
Richardt Petersen, Marius Sivertsen,
Otto Lange, Amasa Fly, tamarmik
(alle) Ilulissat (Jakobshavn), Jakob
Olsen, OKaitsut (Rodebay), Isak Lan-
ge, K'eKertaK, Gustav Tobiassen, Hans
Lennert, tamarmik (begge) SarKaK.
Vajgat kommune:
Ulrik Møller, Ujarasugssuk, Levi
Petersen, Hans Clasen, Amasa Olsen,
tamarmik (alle), K'utdligssat.
DinånaK kommune:
Jørgen Petersen, NiaKornat, Pavia
Nielsen, K'aersut, Hans Johansen,
Valdemar Petersen, Mathias Fleischer,
tamarmik (alle) UmånaK, Johannes
Therkildsen, Ikerasak, Johannes
Qvist, Såtut, Hans Zeeb, Igdlorssuit,
Lukas Sakæussen, NugåtsiaK.
Upernavik kommune:
Hans Aronsen, Upernavik kujatdleK
(Sdr. Upernavik), Ole Svendsen, Ka-
ngerssuatsiaK (Prøven), Abraham
Svendsen, Karl Jørgensen, Karl Ber-
thelsen, tamarmik (alle) Upernavik
Pavia Grim, AugpilagtoK, Knud Bid-
strup, TasiussaK, Mathias Frederik-
sen, NugssuaK (Kraulshavn).
Thule kommune:
Thomas SuersaK, Kinersivik kujat-
dleK (sydområdet), SoncaK MajaK, Ki-
nersivik KiterdleK (midtområdet),
Sechmann KujåkitsoK, UngåK Kujå-
kitsoK, tamarmik (begge) K'ånåK, K'i-
ssunguaK Kristiansen, Kinersivik
avangnardleK (nordområdet).
Angmagssalik kommune:
Nuko, IsortoK, Boas Jonathansen, Tini-
teKilåK, Aron Davidsen, Jakob MaKe,
Dyesen, tamarmik (alle) Angmagssa-
lik, Laban Kanuthsen, Kap Dan, Jo-
sef Kalia, Nikautius Ignatiussen, ta-
marmik (begge) Kungmiut.
Scoresbysund kommune:
Sivert Petersen, Jonas Brønlund,
Pavia Simonsen, tamarmik (alle) Sco-
resbysund, Emil Madsen, Kap Hope,
Adolf Hindrichsen, Kap Tobin.
Navnene på de nye kommunalbesty-
relsesmedlemmer må tages med for-
behold, da der kan være opstået fejl-
tagelser under indtelegraferingen af
navnene og stemmetallene.
kommunalbestyrelsinut ilaussorta-
ngortut ance kiikuneKaratarsinåuput,'
Kinersinerup inerisa telegramikut nag-
siiineKarneråne    pårdlåussineKarsi-
naungmat.
Narssarssuarme
bilip ajutornera
junip arfernåne Narssarssuarme bi-
lip ajutornera inungmit atautsimit to-
KussutauvoK, umiartortumit Andreas
Abelsenimit, inussoK K'aKortume fe-
bruarip 26-åne 1925. bilimik ingerdla-
titsissoK nakorsaK Michael Palle Chri-
stensen, Jægersborg Allé 199, Gen-
tofterne, najugaKarpoK, aulakornersoK
påsiniarneKarsimanane ånersitersima-
vatdlårnera pissutigalugo. arnat ilau-
ssut unigtut tamarmik nåparsimaving-
mit angerdlarsimåput. ajunårneK ang-
nerussumik KuperneK 6-ime agdlauti-
gineKarpoK.
Lærerinde
til Knud Rasmussens højskole
Til Knud Rasmussens Højskole i Holsteinsborg søges en dob-
beltsproget lærerinde, der må være enlig. Foruden at påtage
sig undervisning i elementære skolefag må ansøgeren på-
regne at skulle kunne tage sig af de unge piger uden for sko-
letiden, påtage sig vagt o.s.v.
Kost og logi (et møbleret værelse) på højskolen.
Kost og logi beregnes til 165 kr. om måneden, at fradrage
lønnen, der fastsættes efter kvalifikationer og uddannelse.
Ansøgning sendes til højskoleforstanderen inden 1. august.

					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28