Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						GRØNLANDSPOSTEN
ukiul 103-al
sisamångorneK 4. juli 1963
Nr. 14
En fabrik til 4 mill. kr.
opføres i Holsteinsborg
Fabrikken skal indrettes i det eksisterende pakhus og salteri. Den får
samme kapacitet som Godthåb-anlægget og skal i drift næste forår
I Holsteinsborg etableres i år et stort industrianlæg, der skal i drift til for-
året 1964. Når højsæsonen for fiskeriet slutter til efteråret, påbegyndes opførel-
sen af den nye fabrik til ca. 4 mill. kr. Fabrikken får en kapacitet på 40.000 Ibs.
færdigfrosset filet pr. døgn, svarende til en indhandling på ca. 50 tons torsk
med hoved, men uden indvolde. Udover torsk regner KGH med filettering og
frysning af mindre mængder havkat og rødfisk samt indtil 10 tons laks pr.
døgn, frosset som rundfisk.
INDRETTES I DET NUVÆRENDE
SALTERI
Kapaciteten er således den sam-
me som for første etape af den
store fabrik i Godthåb. Forskellen
mellem  fabrikkerne  ligger  i,  at
Godthåb-anlægget  er  så  meget
rummeligere,  at kapaciteten hur-
tigt kan sættes op.
Allerede i  1957—58 opførte man i
Holsteinsborg en stor 2-etages jern-
betonbygning, hvis øverste etage siden
er anvendt som pakhus, mens stue-
etagen har været indrettet til salteri.
KGH var på daværende tidspunkt klar
over, at der før eller senere skulle
etableres et industrianlæg i Holsteins-
borg; derfor blev bygningen fra før-
ste færd opført som en fabriksbyg-
ning, selv om den i begyndelsen skul-
le udnyttes på anden måde. Da der
ydermere er trangt på havnepladsen,
hvor fabrikken ligger, er bygningen
dimensioneret således,  at man uden
at bryde ind i den igangværende pro-
duktion  kan  bygge  endnu  2  etager
På, når det bliver aktuelt.
Det var oprindelig planen, at man
sidste år skulle have indrettet filet-
og rejefabrik i bygningen, og projek-
tet hertil lå klart. I foråret 1962 star-
tede en privat erhvervsdrivende imid-
Fortsættes side 3).
Skibsværftet og fabrikken I Holsteinsborg. Værftet med
dets værksteder, bedding og plads ses i forgrunden. I
den hvide betonbygning, der opførtes i 1957/58, indrettes
i år filetfabrik og fryseri.
umiarssualiorfik fabrikilo Sisimiune. umiarssualiorfik så-
navigtailo amufsivigdlo sårdliuput. igdlorssuaic sanimuf
sangmissoK 1957/58-ime sananexartoK ukioK måna årxig-
ssuneKasaoK nerpiliorfigssatut Keritifsivigssafufdlo.
Sisimiune fabrikiliortoKåsassoK
4 mill. kr.-nik akeitartugssamik
fabrikigssan ai-Kigssuncicåsaoit manakut Kuerssuartut tarajor-
terivigtutdlo atorneicartume. fabrikime niorKutigssiarineKarsi-
nåuput Nungme sulivfigssup niorKutigssiaisa angnertoicatait
fabrikilo atulisaoic åipågo upernakut
Sisimiune ukioK måna sulivfigssua-
UortoKåsaoK, åipågo upernakut atu-
lersugssamik. fabrikertågssaK ukia-
mut suliarlneicalisaoK. 4 mill. kr. mig-
ssiliordlugit akenartugssaK. uvdlup u-
Danskfødt medlem af landsrådet
- første gang efter nyordningen
Valget i år prægedes af mange nyvalg -fc For landsrådets vedkommende
var der tale om otte nye ansigter -k Deltagelsen var den ringeste siden
nyordningen -Ar Stemmeprocenten nåede kun op på 53
Det mest bemærkelsesværdige ved det nye landsråd er, at der er for første
sang siden nyordningen er kommet et danskfødt medlem ind i landsrådet. Det
er inspektør Jørgen Borchersen, Angmagssalik. Det skete oven i købet med
stort flertal. Jørgen Borchersen er den anden dansker, der valgtes ind i rådet,
siden landsrådsinstitutionen begyndte for mere end 50 år siden.
nuavdlo ingerdlaneråne suliarineKar-
sinåusåput nerpiliat Kerttitat 40.000
Ibs., tåssa sårugdlit niaicuerneKångit-
sut erdlaviginagkat 50 tons nalinge.
sårugdlit saniatigut åma handelip
nautsorssutigå Kérxanik sulugpågka-
nigdlo angnertungikaluamik nerpi-
HornigssoK åmale uvdlup unuavdlo i-
ngerdlaneråne etcalungnik 10 tons a-
nguvdlugo KerititaKartarnigssaK.
taimaingmat Sisimiune sulivfig-
ssualiagssa'K niorxutigssiorsinåu-
saoK 'Nungme fabrikertåp autdlar-
Kåumut niorKutigssiarisinaussaisa
angnertoKatåinik. fabrikit tåuko
mardluk åssigingissutigåt Nungme
fabrike  inituneroKingmat  niorKu-
tigssiai  erninaK  amerdlisineKarsi-
nauvdlutik.
tarajorteriviorersume
1957—58-imile Sisimiune igdlorssu-
aliortoKanpoK Kuleringmik cementig-
kamik saviminernik saunilingmik.
tåussuma «ulå Kuerssuartut atorne-
KarsimavoK atåle tarajorteriviusi-
mavdlune. taimanikutdle handelip i-
lisimarérsimavå Sisimiune taimaitdlu-
ne fabrikiliortoKartariaKarumårtoK,
taimaingmatdlo igdlorssuaK tåuna fa-
brikigssatut suliarineKarérsimavoK,
måssa autdlarKåumut avdlamut ator-
neKaraluardlune. umiarssualivingme
fabrikip sananeKarfigissåne torKavig-
ssat angnikinerat pissutigalugo ig-
dlorssuaK ima suliarineKarsimavoK,
pissariaKalisagpat nioricutigssiorneK
akornusingikaluardlugo igdlorssuaK
Kuleringnik mardlungnik ilaneKarsi-
nauvdlune.
erKarsautigineKarsimagaluarpoK su-
jorna, igdlorssuaK ånrigssuniardlugo
nerpiliorfigssatut rejelerivfigssatutdlo.
1962-imile upernakut privatimik reje-
lerivfingmik Sisimiune autdlarnisso-
KarsimavoK. taimaingmat handele au-
lajangersimavoK fabrikiutime rejele-
rivfigtagsså kinguartiniaratdlardlugo
nerpiliorfingmilo niorKutigssiarisinau-
ssai 50 pct-imik agdlisiniardlugit. tai-
matut avdlångortitsineK 1962-imilo u-
pernakut aningaussat tungaisigut a-
jornartorsiutaulersimassut pissutiga-
lugit suliagssaugaluaK ukiumik ataut-
simik kinguartitariaKarsimavOK.
sulineK pissaritdlisagaK
igdlorssup Kutdlersåne fabrikigssaK
årKigssuneKåsaoK, manåkut tarajorte-
riviussoK atånitoK soruname atorung-
naertugssauvdlune. atåta ilå Kuer-
ssuartut atorneKåsaoK sivnerale ma-
skinaKarfiusavdlune niorKutigssiag-
ssanutdlo torKorsiviusavdlune. han-
delip Kuerssuai tamatumunåkut ikili-
ssugssaungmata taortigssånik Kuer-
ssualiortoKartugssauvoK.
fabrikime suleriauseK ima ingerdla-
ssåsaoK:
(kup. 3-me nangisaoK)
Valgresultaterne til landsrådet
og kommunalbestyrelserne præge-
des af mange nyvalg. For landsrå-
dets vedkommende var der tale om
otte nye medlemmer.
Skibskatastrofen
krævede 27 ofre
Tysk trawler forlist ved Færinge-
havn. Kun 15 af skibets 42 mands
besætning overlevede forliset
En frygtelig ulykke indtraf ud for
Eæringehavn for nylig, hvor en stor
^sk trawler forliste, og 27' mand af
skibets besætning omkom. Skibet
havde ikke sendt SOS, men havde
leddelt over radioen, at det var i
ønskeligheder. Den sidste melding
iød på, at skibet havde stærk slagsi-
de, og at det tog vand ind. Katastro-
fen, hvis årsag ikke blev opklaret,
må være sket pludseligt. Der deltog
mange skibe i eftersøgningen, bl. a.
marinekutteren „Mallemukken" og
Politikutteren „Kimik", men til trods
tor den ihærdige indsats blev ligene
af tre savnede ikke fundet.
Valget i Thule er endnu ikke af-
gjort. Det er muligt, at der bliver
tale om omvalg.
Også i år var deltagelsen ringe i for-
hold til det første valg til landsrådet
og kommunalbestyrelserne efter ny-
ordningen i 1951. Dengang var stem-
meprocenten 72,8, men i år var den
kun på 53. Af 14.908 stemmeberetti-
gede havde 7.892 afgivet stemmer. Ved
valget for 4 år siden var stemmepro-
centen 58.
STØRST I SCORESBYSUND
Ved valget til landsrådet i år var
deltagelsen størst i Scoresbysund,
hvor 75,5 procent af de stemmeberet-
tigede afgav stemmer. Holsteinsborg
var en af de byer, hvor deltagelsen
var ringest. Her nåede stemmeprocen-
ten kun op på 37,9.
Valget i år er historisk. Det var
første gang, vælgerne i Grønland
samledes ved stemmeurnerne for at
udpege repræsentanter til menigheds-
rådet. Det var også første gang, at
man valgte repræsentanter til kom-
munalbestyrelser i de tre følgende
distrikter: Thule, Angmagssalik og
Scoresbysund.
landsråde kåtungmatdle pernåumik
danskimik ilaussortångortoKartoK
ukioK måna amerdlaicissunik KinigaorKårtoKartoK ^r landsrådi-
mut ilaussortat nutåt arfincic pingasussut ^ nutåmik ånrigssu-
ssinerup kingorna aitsåt taima KinersineK pcKatauvfigineKar-
icartigissoK ^ irfnersissut 53 pct-inaussut
landsrådertåne taissariaKarnerussoK tåssa nutåmik åririgssussinerup kingor-
nagut  pernautaussumik  danskimik  landsrådimut  Kinigaussoxarmat,  tåssalo
Angmagssalingme inspektør Jørgen Borchersen. tåuna KinigagssångortitaoKa-
timinit amerdlaneroidssunik iainciiarnoK, Jørgen Borchersen landsrådenaler-
nerup kingorna ukiut 50 sivnerdlugit xångiutut landsrådime ilaussortaussup
danskip åiparå.
tiunavtine landsrådertåK
mauna ilångupavut landsrådimut ilaussortångortut arfineK pingasunik nu-
tårtaKartut ance:
jBrgen Poulsen, Nanortalik (KinigaorKårtoK), Oluf Høegh, K'aKortoK (Kinigaor-
KårtoK), Erik Egede, NarssaK (KinigaorKigtoK), Anthon Petersen, Påmiut (Kini-
SaorKårtoK), Peter Heilmann, Nuk (KinigaorKigtoK), Alibak Josefsen, ManitsoK
(KinigaorKårtoK), Jørgen Olsen, Sisimiut (KinigaorKigtoK), Lars Ostermann,
KangåtsiaK (KinigaorKårtoK), Hans Lynge, Ausiait (KinigaorKigtoK), Richard
Petersen, Bugten (KinigaorKårtoK), Andreas Nielsen, Disko (KinigaorKigtoK),
Elisabeth Johansen, UmånaK (KinigaorKigtoK), Knud Kristiansen, Upernavik
(KinigaorKårtoK), Jørgen Borchersen, Angmagssalik (KinigaorKårtoK), Magde-
kalat ÅrKé, Scoresbysund (KinigaorKigtoK).
manåkut landsrådimut kommu-
nalbestyrelsinutdlo Kinersinerme
KinigaorKårtut amerdlaKaut. lands-
kilisaut umiungmat
27 ajunårtut ivsaic
tyskit kilisautåt Kangerdluarssorut-
sip critane umiussoK, umiarssup
inuinit 42-ussunit 15-inait
ånagtuvdlutik
ajunårnermik angnertumik Kanig-
tukut pissoKarpoK Kangerdluarssorut-
sip encåne, tyskit kilisåussuat umi-
ungmat umiarssup inuinit 27 ånaine-
Kardlutik. umiarssuaK autdlarKåumut
ajunålernermik kalerrisårisimångilaK
nalunaersimavdlunile ajornartorsiu-
teKalersimavdlune. kingugdlermik na-
lunaernerane oKautigineKarsimavoic
umiarssuaK uversimaKissoK imagtor-
dlo. ajunårnerssuaK tåssångåinaK pi-
simåsaoK manamutdlo pissutå påsi-
neKångilaK. ujardlernerme umiar-
.ssuarpagssuit peKatauput åma sor-
ssutéraK „Mallemukken" polititdlo u-
miarssuåråt „Kimik", ujardlernerdle
tamaviåruneKaraluartoK maKaissine-
Kartut pingasut timait navssårineKå-
ngitdlat.
råde nutånik arfineK pingasunik i-
laussortaKalerpoK.
Thuleme KinersineK sule aulaja-
ngerneKångilaK ilimanarsinauvdluni-
lo KinersencingneKåsassoK.
ukioK .månåtaoK Kinersinerup pe-
KatauvfigineKarnera angnikitsuinau-
vok nutåmik årKigssussinerup kingor-
na 1951-ime landsrådimut kommu-
nalbestyrelsimutdlo KinerserKårner-
mut sanigdliutdlugo. taimane taissi-
ssut inernerat 72,8 pct-iusimavoK, u-
kioK månale 54 pct-inauvdlune. Ki-
nersisinautitaussunit 14.908-nit taisi-
simåput 7.892. ukiut sisamat Kångiu-
tut Kinersinerme taisissut 58 pct-iiiput.
Bilulykke i Narssarssuak
En bilulykke i NarssarssuaK den 6.
juni krævede et menneskeliv. Det var
den grønlandske sømand, Andreas
Abelsen, født den 26. februar 1925. Bi-
len blev ført af læge Michael Palle
Christensen, Jægersborg Allé 199,
Gentofte. Der er ikke blevet taget
spiritusprøve af bilens fører af læge-
lige grunde. De kvindelige passagerer
i bilen er nu alle blevet udskrevet.
Se i øvrigt artiklen på side 7.
Scoresbysundime angnerpaussoK
tamatumunåkut landsrådimut Ki-
nersineK peKatauvfigineKarnerpauvoK
Scoresbysundime, taisisinautitaussut
75,5 pct-é Kinersisimavdlutik. igdlo-
Karfit KinersissoKarfiunerussut Sisi-
miut ilagåt, 37,9 pet. taimågdlåt taisi-
simavdlutik.
ukioK måna KinersineK ingmikut
taissagssauvoK. pernautaussumik nu-
navtine KinersissoKarpoK ilagit sivni-
ssugssåinik, sujugdlermérdlunilo kom-
munalbestyrelsinut KinersissoKardlu-
ne distriktine ukunane: Thuleme,
Angmagssalingme  Scoresbysundimilo.
Grønlands
nye landsråd
Vi bringer her en oversigt over det
nye landsråd med de otte nye ansig-
ter:
Jørgen Poulsen, Nanortalik (nyvalg),
Oluf Høegh, Julianehåb (nyvalg), Erik
Egede, NarssaK (genvalg), Anthon
Petersen, Frederikshåb (nyvalg), Pe-
ter Heilmann, Godthåb (genvalg), Ali-
bak Josefsen, Suk-
kertoppen (nyvalg)
Jørgen Olsen, Hol-
steinsborg (gen-
valg, Lars Oster-
mann, KangåtsiaK
(nyvalg),     Hans
Lynge, Egedes-
minde (genvalg),
Richard Petersen,
Jørgen Borchersen Bugten (nyvalg),
Andreas Nielsen, Disko (genvalg), Eli-
sabeth Johansen, UmanaK (genvalg),
Knud Kristiansen, Upernavik (ny-
valg, Jørgen Borchersen, Angmagssa-
lik (nyvalg), Magdekalåt ÅrKé, Sco-
resbysund (genvalg).

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28