Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Den største samling af grønlandsk husflidsarbejc'- . fin-
des i øjeblikket på hotellet i Søndre Strømfjord. Sam-
lingen består af tupilakker og figurer at alle slags, 1100
s,ykker i alt, udskåret af kaskelottand. Den store sam-
'in9 er fremkommet ved KGHs opkøb af husflidsarbej-
^er på østkysten i Angmagssalik og Kap Dan gennem
*° år. Samlingen vil nu blive solgt til turister og transit-
Passagerer, hvor der er meget stor efterspørgsel efter
disse ting. Billedet er taget af J. Vilemann Jacobsen.
kalåtdlit sanålugainik katerssugkat angnertunerssait må-
nakut Kangerdlugssuarme hotelimTput. katerssugkat
tassa tupilaif inussiatdlo tamalårpagssuit, katifdlutik
1100-ussut, kigutiligssup kigutainit Kiperugkat. tamåkor-
pagssuit katerssorneKarsimåput handelip ukiut mardluk
ingerdlanerane Angmagssalingme Kap Danimilo sanå-
lugkanik pisiorforneratigut. katerssugkat måna tuniniar-
nexartugssångorput takornarianut angalassunutdlo Ka-
ngerdlugssuékortunuf, tamåkulume sanålugkaf piumane-
KartaKaut. åssilissuvoK J. Vilemann Jacobsen.
GAS nutånik sujulerssuissortårpoic
Lægerne i Grønland
danner forening
På lægemødet forleden oprettedes en kredsforening for Grønland under
dansk lægeforening. Den nye forening skal for fremtiden føre lønfor-
handlinger med Ministeriet for Grønland
Distriktslægemødet, som blev afholdt i Godthåb i sidste uge, resulterede i,
a* der blev dannet en lægekredsforening. Alle læger i Grønland kan blive
Medlemmer af foreningen undtagen landslægen, som er tjenestemand. For-
eningen skal have kollegiale vedtægter og føre lønforhandlinger med Ministe-
riet for Grønland. I anledning af den stiftende generalforsamling var dr. Holst
*ra dansk lægeforening kommet herop for at bistå den nye forening med til-
rettelæggelsen.
Bestyrelsen i den nystiftede for-
ening kom til at bestå af læge
Rahbek som formand, læge Gerdes,
overlæge Kaibak og reservelæge
Darmann som øvrige bestyrelses-
medlemmer.
Det er anden gang, distriktslægerne
1 Grønland samles til fællesmøde. Det
første møde fandt sted for tre år si-
den i Godthåb. Herefter er det me-
ningen, at man skal holde lægemøder
hvert andet år.
På mødet forleden var de fleste di-
striktslæger i Grønland til stede, und-
tagen distriktslægerne i Thule, Ang-
magssalik, Scoresbysund, Sukkertop-
Pen og NarssaK. Desuden deltog til-
Planen om nyordningen
På seminariet opgivet
(Fortsat fra forsiden)
udtrykt betænkeligheder med hensyn
til nyordningen?
~~ Lærerrådet i Godthåb gik ikke
100 procent ind for tanken. Lærerrå-
det mener, at uddannelsen af grøn-
landske lærere må ske i Danmark.
Lærerrådet lægger vægt på, at man
^ar fuldt ud dobbeltsprogede lærere,
nar uddannelsen foregår i Danmark.
Er planerne om nyordningen helt
skrtnlagt?
— Nej, planerne går stadig ud
På, at læreruddannelsen i Grønland
skal forbedres. Udgangspunktet for
udfærdigelsen af udkastet har først
°g fremmest det formål at ophjæl-
pe det store behov for grønland-
ske lærerkræfter i de kommen-
de år.
Er det af bevillingsmæssige år-
sager, at man opgav planen?
—* Nej. Dette problem er mere af
P°litisk karakter end spørgsmålet om
beviiiinger.
kaldte specialister fra Danmark. Det
var formanden for landsforeningen
„Grønland", overlæge dr. med. Viggo
Clemensen, overlæge Willy Dam, øre-
læge Vinkel Hansen og docent, dr.
med. vetr. Kjeld Wamberg.
BEGRÆNSNING AF
HUNDEGALSKAB
Der blev holdt en række foredrag
på lægemødet. Overlæge Clemensen
talte om blindeproblemer, alkoholist-
behandling og åndssvageforsorg. Over-
læge Dam beskæftigede sig med un-
dervisning af ikke-lægeligt personel
i genoplivning. Ørelæge Hansen øre-
betændelser og dr. Wamberg holdt
foredrag om trikinose.
Dr. Wamberg rejste efter mødet til
Thule for at undersøge mulighederne
for yderligere foranstaltninger for at
begrænse hundegalskab.
Tre overlæger på Dronning Ingrids
Hospital, Olaf Povlsen, P. Krebs Lan-
ge og K. Kaibak, beskæftigede sig med
følgende emner: Grønlandsk kirurgi,
aktuelle tuberkuloseproblemer og mi-
krobiologiske problemer i et u-land.
Distriktslægerne beså de forskellige
afdelinger på landshospitalet og hav-
de en tre timers konference med
landslægeembedet.
uvdlormut encarsautigissat
A/G-me aprilip 25-at nr. 9-me ag-
dlauserissaK tåuna isumaKatiginermit
issertorsinåunginavko tapersiutigssa-
tut Adam Lyngimut Kornormiumut
mauna isumaga nalunaerniarpara. åp,
uvanga misigissavtut isumaKarunar-
putit. nailisarniavigdlugo OKautigisa-
vara una: „uvdlune amerdlanerussune
uvdlakut makinivtine pissariaKavig-
sutut nal 7V2 (arf. ping. Kersa) radio-
kut arajutsinavérsårtaKåra nalungi-
navko iluaKutaussoK, uvdlakut nang-
mineK isumap saniatigut tusarnågag-
ssaKartitaussarnerput. tamånale mar-
dlungordlugo uvanga isumavnik ing-
mikortisinauvara.
1)  sujugdlermik: KujanaK kalåtdli-
sut autdlarnissarneK Kinumigdlo nag-
gasissarneK kalåtdlisutdlo tugsiartar-
neK. nuåneKaut.
2)  åipagssånik: Kavdlunåtut, påsi-
ngisavtinigdlo tugsiutit atorneKartut;
åp tamåna pitsaoKaoK, nunavtine Kav-
dlunårpagssuaKarmat. erKaimaniarti-
gulo inuiait avdlat nipilerssutait so-
Kutigisagavtigik ama. tamåkua tamar-
mik nuåneKaut.
uvangale nuånaringisara naggatå-
gut tåisavara; — taima uvdlåkorsior-
nerme Kinutip tugsiutivdlo kLnguni-
nguagut maligtinardlugo »itigissat. —
(å) uvavne Qmativne tåssane apencu-
terujugssuaKarpoK. inuk sulivfingmine
atarKingnigtoK:  ilerKorssutinik  iter-
sartariaKångilaK. taima pingortitauso-
ringilagut.
Kristoffer Heilmann
Avigait, Fhb.
seminariame iliniarne-
runigssamik...
(Kup. 1-imit nangitaK).
terneicarnigssånik erxarsaut Nungme
iliniartitsissut rådiånit akuerssor-
dluarneKarsimangilaK, isumaKarto-
icardlune kalåtdlit iliniartitsissugssat
Danmarkime atuartariaKartut. iliniar-
titsissut rådiånit pingårtineKarpoK ili-
niartitsissut kalåtdlit Danmarkime a-
tuarsimassut Kavdlunåtut pisinauv-
dlualertarnerat.
—  pilerssårut måna taimaitineKa-
vigpa?
— någga, sule pilerssårutigine-
KarpoK iliniartitsissut nunavtine
atuartarnerat pitsångorsaivigine-
KåsassoK. migssingersersusdap er-
KartorneKartup angnermik suju-
nertarå ukiune tugdligssane kalåt-
dlinik iliniartitsissunik atorfigssa-
Kartitsinerujugssup ikiorserneKar-
sinaunigsså.
—  pilerssårutip taimaitineKarnera-
nut aningaussanut tiingassut pissutåu-
pat?
— någga, tamatumane aningaussa-
nut tiingassut aperKutaunerunatik
politikimut tiingassut pissutauneru-
put.
GAS-ip Nungme atautsimérssuarni-
ne atausingormat naggatårpå, OKatdli-
sigineKartut ilagisimavdlugo G-60-ip
sujunersutå maligdlugo isumaKatigl-
ssutiliortoKåsanersoK. atautsimérssu-
artut isumaKatigigput avdlångutigssa-
mik sujunersuteKarumavdlutik, akig-
ssautit pivdlugit G-60-ip isumaKati-
gingniarnigssånut suniuteKartugssau-
gunartumik.
GAS-ip nålagauvfiuvdlo isumaKati-
gissutåt bugustip Kulingane ukioK må-
na nåssugssauvoK, uvdloK tåuna tiki-
tinago isumaKatigissutigssaK nutåK
isumaKatigissutiginiarneKartugssauga-
luardlune, G-60-ip sujunersutå najor-
Kutaralugo. sulissartutdle tamåna kig-
sautigingilåt. atautsimérssuartut av-
dlångutigssatut sujunersutigisimavåt
isumaKatigissutit måna atortut aprilip
autdlarKautå tikitdlugo avdlångoratik
atortuginaratdlåsassut, aitsåtdlo. tama-
tuma kingorna G-60-ip sujunersutå
maligdlugo isumaKatigissutigssaK su-
HarineKåsassoK. tjenestemandit nutå-
mik årKigssussivigineKarneråne akig-
ssautitigut angussat sujugdlermik ta-
korKårniarneKarmata taimailiortoKå-
saoK åssersutigssaKartoKarniåsangmat.
åssersutigineKartugssat iluarineKarpa-
ta G-60-ip sujunersutå najorKutaralu-
go isumaKatigissutigssaK isumaKatigi-
ssutiginiarneKåsaoK.
sujuligtaissoK: OdåK Olsen, Sisimiut.
aningausserissoK: Avgo Lynge, Niik.
agdlagte: AvgoraK Lynge, Nuk.
sujuligtaissumut sivnissugssaK: Jo-
nas Jeremiassen, Sisimiut.
Kujatånit ilaussortaK: Lars Isbo-
sethsen, K'aKortoK.
Avangnånit ilaussortaK: Hendrik
Johansen, Ausiait.
sulissartut arnat sivnissåt: Louise
Kristoffersen, Nuk.
umiartortut sivnissåt: Samuel Hard,
Nuk.
hovedbestyrelsimut kingorårtigssat:
Mogens Kleist, Ausiait ama Thomas
Jensen, K'asigiånguit.
umiartortut sivnissåta kingorårtig-
sså: Mogens Kleist, Ausiait.
isumaKatigissutit pivdlugit atautsi-
mitartugssat: sujuligtaissoK OdåK Ol-
sen, Sisimiut, Kaj Johnsen, Nuk, suli-
ssartut iliniagaKarsimassut sivnissåt,
Hendrik Johansen, Ausiait, ingmikut
iliniagaKarsimångitsut sivnissåt, Mo-
gens Kleist, Ausiait, umiartortut siv-
nissåt ama Karl Fly, Ilulissat, niuver-
tarfingne agdlagfingnilo sulissut siv-
nissåt.
GAS får ny bestyrelse
GAS har sluttet sin kongres i Godt-
håb, som sluttede i mandags. Man har
bl. a. forhandlet om overenskomstsi-
tuationen i forbindelse med G-60 for-
slaget. Kongressen har vedtaget at
stille et ændringsforslag, som tilsyne-
ladende medfører en ny situation for
forhandlingerne om G-60 forslagets
lønordninger.
GASs overenskomst med staten ud-
løber den 10. august i år. Forinden
skal der forhandles om en ny lønover-
enskomst. Det var meningen, at der
skulle være forhandlet om en over-
enskomst efter G-60 forslagets ret-
ningslinier. Men det ønsker arbejder-
ne ikke. Kongressen har stillet æn-
dringsforslag om, at de nuværende
overenskomster forlænges med visse
ændringer indtil 1. april, og man først
derefter tager fat på forhandlingerne
om en ny overenskomst efter G-60
forslagets retningslinier. Meningen er,
at man først ønsker at se de lønmæs-
sige resultater af den ny tjeneste-
mandsordning, så man får et sammen-
ligningsgrundlag. Hvis GAS finder
sammenligningen tilfredsstillende, vil
man forhandle om en overenskomst
efter G-60 forslaget.
Formand: OdåK Olsen, Holsteins-
borg.
Kasserer: Avgo Lynge, Godthåb.
Sekretær: AvgoraK Lynge, Godthåb.
Næstformand: Jonas Jeremiassen,
Holsteinsborg.
Medlem fra Sydgrønland: Lars Is-
bosethsen, Julianehåb.
Medlem fra Nordgrønland: Hendrik
Johansen, Egedesminde.
Repræsentant  for  de kvindelige  ar-
bejdere: Louise Kristoffersen, Godt-
håb.
Repræsentant for sømændene: Sa-
muel Hard, Godthåb,
Suppleanter for hovedbestyrelsen:
Mogens Kleist, Egedesminde og Tho-
mas Jensen, Christianshåb.
Suppleant for sømændene: Mogens
Kleist, Egedesminde.
Forhandlingsudvalg: Formanden
OdåK Olsen, Holsteinsborg, Kaj John-
sen, Godthåb, der repræsenterede de
faglærte, Hendrik Johansen, Egedes-
minde, for de ufaglærte, Mogens
Kleist, Egedesminde, for sømændene
og Karl Fly, Jakobshavn, der repræ-
senterer handels- og kontormedhjæl-
perne.
Danmarkime måkartna ^£
niorKutigineKarrierpaussM.,

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32