Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 14. tölublað og Grönlandspostens lovsamling 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						kalåtdlit aningaussait
atortugatdlartarsimassut
kalåtdlit aningaussaisa atorneKar-
nerat tamåt niuvertoKarfingne åssigi-
ngitsune ardlaleriardlune aningaussat
atortugatdlartut atorneKartarsimåput.
aningaussat atortugatdlartartut ilait
ardlaKångitsuaråinånguit måna ilisi-
maneKarput. ardlagdlit nalunaerutigi-
neKartarnere ilisimaneKaraluarput, på-
Piaratdle nunguvigtarsimåput.
Påpiarat aningaussatut atorneKar-
simassut måne Københavnime påsini-
amivkut pigssarsiarisimassåka taitsiå-
savåka. tåuko ilait ukiune ardlaKar-
tune ilisimaneKarsimåput, avdlatdlo
sujorna navssårisimavåka, ukuputdlo:
nr. 1. K'eKertarssup „aningaussai" på-
piarat  1801-imérsut.
nr. 2. Ivigtut (Kuerssup „aningau-
ssai" tungujortut) 1916-imit
1910-mitdlunit pissut.
nr. 3. Ivigtut 10 kr. umiarssup usisa
agdlagartaisa agfånitoK 1921—
1922-p migssånérsoK.
nr. 4. K'aKortup pigssaerunerme „ani-
ngaussai" 10 åma 5 kr.
nr- 5. Ausiait pigssaerunerme „ani-
ngaussai" 100 åma 50 kr.
Dødsfald - toKussut
En af Grønlands kendte skikkelser,
Pensioneret medhjælper Hendrik Ol-
fen, er død på sygehuset i Holsteins-
borg i en alder af 66 år. Han var ud-
dannet på Godthåb seminarium i åre-
ne 1915—20. Efter supplerende uddan-
nelse i Danmark blev han ansat hos
KGH i Upernavik, hvor han virkede
s°m udstedsbestyrer, tolk og medhjæl-
per for kolonibestyreren. Han boede
1 40 år i Upernavik før han flyttede
tø Holsteinsborg, hvorfra hans fader,
Thule-missionæren Gustav Olsen
stammede.
Hendrik Olsen var en foregangs-
mand, der på mange områder har præ-
get udviklingen i Upernavik. Han var
i mange år medlem af landsrådet, det
gamle kommuneråd og kommunalbe-
styrelsen i Upernavik. Hendrik Olsen
var en udmærket skribent, der i åre-
nes løb har skrevet mange artikler om
oplysende emner i „Grønlandsposten".
Han har oversat adskillige danske bø-
ger til grønlandsk og har udgivet en
bog om Upernavik. Desuden var han
stifter og mangeårig redaktør af Uper-
navik lokalblad.
nunavtine angutit ilisimaneKar-
dluartut ilåt, Hendrik Olsen, toKuvoK
Sisimiune nåparsimavingme, 66-inik
ukioKardlune. Nungme iliniarfigssuar-
misimavoK ukiune 1915—20. Danmar-
kime ilinianrigsinardlune Upernaving-
me KGH-me atorfinigpoK, niuverto-
rutsitut, OKalugtitut niuvertumutdlo
ikiortitut sulisimavdlune. ukiut 40
UpernavingmipoK Kanigtukutdle Sisi-
niiunut nugsimavdlune angume Thule-
mut ajoKersuiartortitap Gustav Ol-
senip nagguvigissånut.
Hendrik Olsen maligagssiuiuvdluar-
tuvoK åssiglngitsorpagssuartigut Uper-
navingme ineriartornerme suniuteKar-
simassoK. ukiune Kavsine landsrådime
i^aussortauvoK, taimatutdlo kommune-
raditorKane kommunalbestyrelsimilo.
Hendrik Olsen agdlatdlanugsorssuvoK
ukiorpagssuit ingerdlaneråne Atua-
gagdliutine ilångussaKartarsimavdlune
Kaumarsautaussunik. atuagkanik ar-
olalingnik    nuånarinexardluartunik
nugterisimavoK Upernavigdlo nunang-
narissane atuagkiarisimavdlugo. åmå-
taordle Upernavingme avisérKamik
autdlarnissuvoK ukiorpagssuarnilo tå-
ssane årKigssuissusimavdlune.
Pensioneret kateket Appollo To-
biassen er død på sygehuset i UmånaK
1 en alder af 78 år.
Appollo Tobiassen var født i Ka-
ngen ved Godthåb og blev dimmitte-
ret fra seminariet i Godthåb i 1912.
Siden 1919 har han været ansat for-
skellige steder i UmånaK præstegæld,
sidst i en længere årrække i NiaKor-
nat.
Skønt han manglede den ene hånd,
var han en fremragende organist og
var kendt for sin store interesse for
musik.
ajOKe soraerneK Apollo Tobiassen
Umåname nåparsimavingme toKuvoK
78-inik ukioKardlune.
Apollo Tobiassen Kangerme Nup er-
Kane inungorpoK iliniarfigssuarmilo
soraeriimérdlune 1912-ime. 1919-ip ki-
ngorna Umånap palaseKarfiane nuna-
Karfingne åssigingitsune ajoKiusima-
y°K, sivisunerpåmigdlo NiaKornat na-
jorsimavdlugit.
igdluinånik taleKaraluardlune påtat-
dlarKigsorujugssuvoK nipilerssorner-
migdlo soKutigissaKéssutsimigut ilisi-
maneKardlune.
nr. 6. A/S Nordafar, Kangerdluarsso-
ruseK (nangmineK „aningau-
ssai").
matuma sujorna ukiup agfå tikit-
dlugo „aningaussat" påpiarat tåuko
KanoK issikoKarnersut ilisimaneKångi-
laK, åssigingitsutdle, niuvertusimassut
niuvertugssausimassutdlo aperecute-
Karfigissarnerisigut „aningaussat" på-
piarat mardluk takusinausimavåka,
sapåtivdlo akiinera atauseK matuma
sujornagut (februarip nålernerane)
pingajuat takuvara. taimaingmat ag-
fait mana ilisimaneKalerput. imåisi-
nauvordle tåuko ilisimaneKaraluartut
månamut sule ilisimaneKångitsunik
„aningaussat" påpiarat avdlanik ila-
Kartut.
„aningaussat" påpiarat tåuko pinga-
sut tåssa nr. 2, nr. 4 åma nr. 5. piler-
sineKarsimanerinutdlo pissutaussut
naitsunguamik erKartorneKåsåput.
K'aKortume „aningaussat"
1934-me niuvertussoK Ibsen anga-
laorsimavoK, pissarnersutdlo aningau-
ssanut torKorsiviussartup matuersautå
nagsarsimavdlugo. mulungmatdle Kåu-
mativdlo autdlancautå aningaussar-
sivfigssaK tikinaKingmago niuvertoK
sule angerdlamut aputingitsoK niuver-
sanålugkanik
atautsimititsineK
peKatigigfik „Kalåtdlit Kussanartu-
li ait" sulissutigingnigkatdlartitdlugo
uvdlune måkunane Sisimiune høj sko-
lime atautsimititsineKarpoK kalåtdlit
sanålugåinut tungassumik, pernau-
taussumik nunavtine taimailiortoKar-
dlune. pexataussut 28-uput Nanorta-
lingmit avangnamut Upernavik tikit-
dlugo igdloKarfingnit tamangajangnit
aggersimassut.
atautsimititsinerup sujunertarå ka-
låtdlit sanålugaisa merssugaisalo tå-
matsailineKarnigssåt sujuarsarneKar-
nigssåtdlo, sangmineKartugssatdlo tå-
ssa amernik merssugkat, saunernik
jciperugkat, Kissianik uvkusigssamig-
dlo sanåt 'kisalo ivigkanik perdlaig-
kat.
eskimut kulturiånut erKumitsulia-
nigdlo påsingnigtarneranut tungassut
taimatutdlo kalåtdlit KangaunerussoK
månalo atuagkiait OKalugiautigineKar-
tugssåuput, kingorna peuataussut o-
Katdlitåsavdlutik. oKalugiartugssat i-
lagåt atuagkiortoK, KalipaissoK Kipe-
ruissartordlo Hans Lynge nungmio.
tamåko saniatigut peicataussut a-
ngutit arnatdlo ingmikut suliagssa-
Kartugssåuput. tamåko ilagisavait
sårKusiorneK tamåkulo atorneKartar-
nerånik navsuiaineK, avigtarneK, ivig-
kanik perdlagaliorneK sapångiorner-
dlo.
FOD
FORMEDE
SKO
i en lækker, behagelig kvalitet med
blød, usædvanlig slidstærk rågummisål.
Både små og store fødder kan IV den.
Børne str.
23—25       26—29       30—33
kr.  25,50    kr.  55,50    kr. 59,50
Dame str. 2—7: kr. 79.50.
Herre str. 71/.—12: kr. 89,50.
Selvfølgelig fuld returret inden tor 8
dage efter modtagelsen. Ønskes forsen-
delsen pr. fly, bedes ekstra luftpost-
takst betalt af modtager, i øvrigt porto-
fri forsendelse pr. postopkrævning.
Medsend venligst tegning
af fodens omrids, så er
De sikker på at få den
rigtige størrelse.
Rund  model  eller
fodret
Naturhud: nature,
havanna, sort.
Ruskind: havanna.
oliven,  marine,
sandfarvet,  post-
rød.
DSend  Deres  ønsker  1  stør-
relse,  skind  og  farve  med
)0rt   tydelig afsenderadresse til
^    Fælledvej 6, Kbhvn. N.
tugssauneK Vedel uvdlåkut piårtumik
„aningaussaliorsimavoK", aningaussat
uningassutigineKartut amigartut påsi-
neKarmat.
„aningaussat" påpiarat åssigingitsut
mardluk, 5 åma 10 kr. agdlagfigssiat
tungujortut sungårtutdlo atordlugit
sananeKarsimåput. „aningaussat" skri-
vemaskina atordlugo agdlagtameicar-
simåput arkit foliatut angitigissut pi-
ngasut-sisamåkutårdlugit skrivema-
skinamut ikuteriardlugit agdlagfigssa-
tut nalunaerKutsersugkanut ingmikor-
tunut Kulinut agdlagartaliuneKartug-
ssat agdlagtorneicardlutik, tamatuma-
lo kingorna Kiortardlugit ingmikorti-
terneKardlutik. 10X7 cm migss. angi-
ssuseKarsimåput. påpiarat „aningau-
ssat" normulersorneKångitdlat, katit-
dlutigdlo angnerpåmik 2000 kr. mig-
ssiliordlugit naleKarsimåsåput. taima-
nikut akigssarsiat angnertorssungit-
dlat. sordlo kivfaK aulajangersimassu-
mik atorfilik Kåumåmut 25—50 kr-nik
akigssarsissarpoK, ardlaKångitsut ang-
nerulårtumik. agssagssornermik sulia-
ligtut mesterit mardlugsuinait Kåumå-
mut 100 kr. sivnerdlugit akigssaute-
Karput. „aningaussat" påpiarat uvdlut
ardlaKångitsut ingerdlaneråne taorser-
siterneKarnermik kingorna „aningau-
ssat" påpiarat tamarmik sujungnaer-
sineKarput, åssilineKartordlo tåssa er-
Kaimassat maligdlugit sanarKitaK. niu-
vertoK Vedel erKaimassane maligdlu-
go sanarKingmat Kutsavigåra.
Ausiangne „aningaussat"
aningaussat påpiarat Danmarkimér-
sut 1944-^me Ausiangne nunguput. tai-
maingmat      atortugatdlartugssanik
nangminérdlutik sanaortortariaKarput
50 kr. påpiarat 100-ngordlugit 100 kr-
tdlo 50-it imalt. 100-t sananeKarput
(angissuseKartut 85X210 mm), tamar-
mik normulersugåuput Ausiait pigi-
ssane taimågdlåt atorsinauvdlutik.
niuvertup H. Dan Møllerip „aningau-
ssat" tamaisa atsiorsimavai, taimaili-
ornermigut atorsinaunere ugpernar-
sarsimavdlugit.  „aningaussat"  tåuko
'Benne  Anvisning  in<iJ*»sés
vod Kolonien Jxilianphaal) med
1-o^oq^ Kr.».  C ti ^Jfr^on^'r)
øen j*-*-^-  J\9 pfi
\
¦I
nalikinerussut peKatigalugit atorne-
Karput. sulivfeKarfitdle akigssarsisit-
sissarnerine aningaussarpagssuit ator-
neKartarmata — nakorsaKarfiup, pa-
laseKarfiup, kalåtdlit Ausiait pigissåi-
nitut il. il. aningaussarsiarissartagait
amerdlaKingmata — „aningaussat"
påpiarat angnertimik naligdlit pingit-
sorneKarsinausimångitdlat.
1944-me ukiatdlarå aitsat Nungme
Central-kontorimit aningaussanik på-
piaranik nutånik pisimåput, tamatu-
malo kingorna nangminérdlutik „ani-
ngaussaliatik" atorungnaersisimavait.
tamåkerdlugit katerssoréramikik su-
jungnaersisimavait, pingasuinait niu-
vertup erKåissutigssamisut pigssane
sorssungnerup kingorna 1945-me Dan-
markiliarame nagsatane nungutingit-
sorsimavdlugit.
Ivigtut „aningaussait"
1910-mit 1916-imitdlunit pissut
„aningaussaK" påpiara ungasingit-
sukut aitsåt Nordisk Numismatisk
Unions Medlemsblad nr. 3, 1967-ime
naKineKartume sarKiimiuneKarpoK.
månamut ilisimassaKarfigingisåka
tåssa „aningaussat" K'eKertarssuarme
1801-ime suliarineKarsimassut, Ivigtut
10 kr-at umiarssuit usisa agdlagartai-
sa agfånut agdlagaK kisalo A/S Norda-
farip, Kangerdluarssorutsimitup nang-
mineK „aningaussai".
atuartartut ilait „aningaussat" tåu-
ko pingasut imalunit „aningaussat" a-
tortugatdlarsimassut avdlat agdlau-
tigissaminerme uvane taineKångitsut
pivdlugit ilisimassaKarsimagpata nalu-
naerutigineKarsinaussut tamaisa agsut
Kujarutisagaluarpåka — taimailiorni-
kut puigorneKarsimassoK påsissutig-
ssaKartineKåsagaluarmat.
Ingeniør Peter Flensborg,
Vangedevej 152 B.,
Søborg — København.
KELVIN HUGHES
Transistorradar type 17
Eneagent for Danmark
DANSK RADIO AKTIESELSKAB
Amaliegade 33 — København K
Tlf. (01—54) MI 7282 — Telex 5258
Telegram: DARIOSE
RADIO SERVICE
v/  H.  Rasmussen,  Sanatorievej
JULIANEHÅB
O. Winstedt, GODTHÅB. Tlf. 1133
Telegramadr.:  RADIOSERVICE.
FLADESERVICE
v/ J. Gadegaard, Frederikshåb.
Vi udfører alle almindelige bankforretninger og er også ind-
stillede på at prøve noget walmindeligt. — Kom ind i banken
og lad os tale om problemerne.
aningausseriviwp suliarissartagai nalingmaussut tamaisa suliarissar-
pavut avdlaussunigdlo åma misilinigssarput nautsorssutigalugo. —
aningausserivingmut iserniarit aperKutitdlo ajomakusortut pivdlugit
OKaloKatigaluta.
Grønlandsbanken A/S
Kontortid 9—15,
fredag tillige 16—18,
lørdag 9—12
tlf. 1380 . telex 31.
agdlagfik angmassarpoK 9—15,
tatdlimångornikut åma 16—18,
arfiningornikut 9—12
telefon 1380 . telex 31.
NB: Hurtig ekspedition af låneandragender.
NB: taorsigagssarsiniarnerit pilertortumik nåmagsiniarneKartåsåput.
15

					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32