Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 12. tölublað og Grönlandspostens lovsamling 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						
(nangitaK)
„niuvertumik Medambomit tikfto-
KarpoK. tåuna Abu el Motip tangmår-
simavfianlsimavoK tusarsimavdlunilo
Wiam-Niam sassuniardlugo pilerssår-
tOKartoK. kungerput aulajangerpoK
ingiarniåsagigput, sorssugtartutinilo
tamavisa KaerKuvai. uvanga sujuarti-
neKarPunga måne sussoKarnersoK tu-
sarniartitdlugo."
»tarnatuminga oKalugtutdluarsinau-
vavtigit. sumime klinge nåpisaviuk?"
».kup Niarhehp akiatigut akugdlip
ungatinguane. uternigssavtinut tåssa-
ne utancivåtigut sorssutinik umiat-
SlarPagssuaKardlune."
»KanoK amerdlatigissunik såkuto-
Kiarpise?"
..sorssugtartut sapitsut femhundre-
de sivnigdlit umiatsiarpagssuarnut
avguåusimåput."
»ajungilaK.  ingmivtinut  katigute-
naruvta  kikutdlunit  akiorsinåungi-
sainik   såkutoKalisaugut.   mångånit
uningavigissavsinut  KanoK  ungasig-
tigå?"
»uvdloK atausinaK ingerdlassariau-
vok."
»Kå tangmårfivtinut ilaginiartigut,
0K.alugtuagssaKaKaugut."
isunnalioKatigingneKarpoK, inerne-
ralo imåipoK Wahasi erninaK ilaminut
utisassoK pfssutsit KanoK-inerånik nå-
jagkane nalunaerfigiartordlugo. Niam-
Niamip såkutue nunåkut Ombulamut
jngerdlainavisåput Schwartz, Pfoten-
hauer ilaitdlo nåpitugssåusavdlugit.
Wahasi autdlarnialisassordlo taku-
ierpåt KimugsersoK kujatimingnit ar-
ritsuniik KanigdliartorussårtoK. Pfo-
tenhauerip Kinguserpå.
»KaKortoK," Pfotenhauer oKarpoK.
»såkulersordluarsimaKaoK."
Wahasip  Kingut  tiguvå,  Pfoten-
nauerivdlo nunamingninerane tåussu-
ma atornigsså ilikarérsimagamiuk ki-
mugsersoK takornartaK sivisumik per-
Klgsårutdlugulo  issigingnårpå.  „Dau-
wariuna. tåussuma avKutåne toKorai-
neKardlunilo någdliungnerssuaKartar-
Pok!"
»ihsaraiuk?"
»nalungipatdlåicåra, kisiåne tåussu-
ma uvanga naluvånga. atausiardlugo
takusimavara, tåssalo autdlatsiåinar-
t0K Piaissunit såssuneKarpugut. inug-
siautigssarsiortut patdligtailissåine
tamane tikerårtaussarpoK, inugsiau-
Ugssarsiortutdlo tamaisa ikingutigai
niuverfigivdluartaramigit."
araberen Dauwari årdlerKuteKarna-
ne erKigsivdlunilo ingerdlavOK. tiki-
Pai> hestiminit arKarpoK, kussanartu-
mik ilagsivai Schwartzilo OKarfigalu-
f°: „ilivsinut OKariartortitauvunga.
llå Abd e] Motimut atassuvuse?"
..kinauvit?" tikiutup aperKUtå pit-
alånguarnago Schwartzip aperå.
»såkutujuvunga Abd el Motivdlo
mugsiautigssarsiortue nåpisimavdlu-
g!t. ingminut kivfartortungortipånga
autdlartitdlungalo ujarKuvdluse. erni-
naK Gutabjerginut autdlåsause. tåssa-
ne nåpikumårparse Suwarip-Korua-
ne."
»tåssunga suniarame?"
»Mundop igdloKarfé såssuniarami-
S|'- aKaguago tåssunga pisaoK. tua-
vioruvse tåssunga pigpat auaguane
'hvse tåssunga pisinauvuse."
..KanoK ateKarpit?"               t
..Aniar Ben Suba."
Schwartzip umerorKigsårpå. åipå
^ungujulårdlune nikorfavoK umerua-
wrtinardlunilo. angutitut kissigissa-
Kangitsutut ingminutdlo angigissupi-
|orujugssuartut issikoKarpoK åmale
^urnakulugingitsugagssaunane.
»sok sagdluvit?" Schwartzip aperå.
angutip igdluinarssune KiteKiiminit
tiguvå sujorasårilerdlunilo: „OKar-
KlngniaKinak autdlaeKinavavkit! aju-
atdlagtineKarångama imaiginarneK a-
lorpunga."
Schwartz Kunutsagtisasorisimagu-
niuk kukuvdluinarpoK. Schwartzip
aulariautigalune araberen: taliatigut
sakagpå igdluinarssutå tangmiuterér-
dlugo, autdlaiså ingnagtautilik nusug-
Pa ernuanigdlo anauvdlugo erninaK
nunamut upiterérdlugo. tåssuguina-
vigdlo Kilerssugauvdlune såkuiagauv-
Qlunilo nuname nalarikatagpoK.
arabereK ilisima j ungnaersimatsiar-
Pok.  tauvale  ilisimarpoK  kamagtor-
ssuångordlunilo. påsivå periarsinau-
jungnaivigsimavdlune. „tåssa nåla-
gaunertavse OKariartortitå taima pi-
varse! pitdlautigssarsilo naliinguåså-
ngilå."
„susa sujorasårinak, sujorasåriga-
luaruvit      igdlautiginåsavavtigit,"
Schwartzip akivå. „sagdlutupalåvig-
ssuvutit, sagdlutututdlo pinenåsautit.
Abd el Motimit aggingivigputit."
„tauvame ivdlit sumigdlunit siani-
gissaKångivigputit."
„ilimagissavnit påsisimassaKarneru-
jugssuvunga. kinaussutit nalungilav-
tigit. Dauwariuvutit inugsiautigssar-
siortut kiligtigssiåt."
„kukuvutit. oKautsika ilumordlui-
narput, nålagkiutdlo ilivsinut OKauti-
gissara nålångikuvsiuk tauva Abd el
Motip asangningnera misigiumårpar-
se."
„imaKauna Abu el Mot pigit?"
„nåmik, Abd el Motimit aggerpu-
nga."
„sunauvfa. Kanga kingugdlermik o-
Kariartortitsiva?"
„naluvara. tamatuminga OKauseKå-
ngilaK. sujornatigut OKariartortitaKa-
rame?"
„tåussuma autdlartitarigpatit nalu-
ngisaKarnerusimåsagaluarputit. nalu-
naerKutap akunere fireogtyviungitsut-
dlunit sujornatigut tamatuma aker-
dlerdluinånik OKariartortitsivoK. sume
nåpipiuk?"
„Ombulame."
„OmbulamikungnaerikatagpoK. er-
Kortumik OKéngikuvit perKåukung-
naivigdlutit orpiminermik alugkut a-
naulerneKåsautit."
„misiligkaluarniaruk. akiniutigssa-
ra amilårnåsaKaoK."
„sujorasårniaraluarpinga? sorKu-
saitdliornerit tamåna unatarneKauti-
gisavat. kia ardlavse —" erKaminitut
Kiviardlugit OKarfigai — „alutigut u-
nataineK påsisimavå?"
angutit tyvit sivnigdlit nalunaerput.
orpiup Kaningnerup avaleKutånik Ka-
jangnaitsumik napissiput, Dauwari
nerfatdlartipåt, angutdlo atauseK Kå-
vanut avdlåutitdlugo ingitipåt. tauva
niuisigut tiguvait Kumut peKigdlugit
isigaisigut tigumivdlugo avaleicumut-
dlo tåuko Kilerssutdlugit, angutitdlo
mardluk avaleKut makitarigsisitdlugo
tigumivåt. pingajuat orpingmit avale-
KOSTER-DRAGET
Dette blink er særlig
velegnet til kystfiskeri
efter orred og torsk.
12g/kr. 1.90
18g/kr.2.25
28g/kr. 2.65
40g/kr. 3.00
Alle priser er
vejledende.
ABU 444 A
- verdensmesterhjulet ¦
det bedste fastspole-
hjul De kan væige til
al sportsfiskeri. Dette
hjul er udelukkende
fremstillet af salt-
vandsbeskyttede dele.
Vej!, pris kr. 102.50
ABU ATLANTIC
Den populære serie
langtkastende to-
håndsstænger af ror-
bygget glasfiber. Her
ses Atlantic 410 -9'.
Vejl. pris kr. 147.50
ABU
SVANGSTA
til
¦§
Kumik Kajangnaitsumik kipissivoK
aluisigutdlo anaulertorssuångordlugo.
tigussap kigutine kiginardlugit niv-
dlianavérsaraluarpoK. sivitsulermat-
dle noKineK sapilivigpoK. pingajugsså-
nik sisamagssånigdlunit anaugånilo
nivdliatdlagpoK. nipigtoralugtuinarpoK
timassutut Katimåginalerdlune nagga-
tånutdlo manigutinalerdlune: „taimai-
tiniarsinga! taimaitiniarsinga! nav-
suisaunga! erKortumik ilumordlunga
OKåsaunga!"
anaulerissut Schwartzip unerKuvai
akivdlugulo: „aperKutigssåka akikit.
sagdlusångilatit, sagdluliuinaruvit u-
natåsavåtit alutit neKaerutdlugit sau-
ninångordlugit. Abd el Mot Ombula-
me ilagingivigpat ilå?"
„åp,"  tigussaK anertikardlune aki-
VOK.
„kisiåne Abu el Mot arabereKatailo
nåpisimavatit?"
„åp."
„tåussumauna autdlartikåtit OKauti-
gerigkatit oKautigerKuvdlugit?"
„åp, taimåipoK."
„tåssa sok? suna anguniaramiuk?"
Dauwari akinigssaminut nangåler-
poK, Schwartzivdle erninaK nipitor-
ssuarmik suangavå: „erninardluinaK
akissugssauvarma, åjuko unataissug-
ssat piarérsimassut! nalungitdluinar-
para sumik pissoKarnialersoK. Abu el
Motip pulassortariniardluta pilerisår-
niarpåtigut. taimåipa?"
tigussaK nipangersimajuarpoK issi-
palånigdlp issinigdlune doktore nå-
kutdlugo. Schwartzip ussiatdlåinarå-
tik såkutut tigussaK aluisigut mar-
dlungnik pikunanåvigdlugo anaissar-
påt, tigussardlo nivdlerujugssuardlu-
ne navsuernialerpoK: „taima, taima!
åp, ilumut taimåipoK sordlo OKartutit.
Suwarip-Koruanut ulåtagtiniarpåse
KOKåssiniardluse."
„kisiåne Abu el Motip angutit tat-
dlimåinait ilagai. Abd el Mot ornigka-
miuk Suwarip-Koruanut ingerdlater-
Kuvdlune?"
„åp."
„nalungivigpå uvagutdlunit nåpisa-
galuarunisigut nakuipatdlårdlune. tå-
ssa avdlanik ikiortigssarsisimåsaoK.
ilane patdligtailissamit avdlamit iki-
ortigssaisortikamigit? akinga!"
Dauwari nangålerpoK, såkututdle
anåutatik kiverérait takoriardlugit
suaorpoK: „tåssa taima, akisaunga. —
Abu el Motip arabereKatime ilait
mardluk patdligtailissamut Ulambo-
mut autdlartipai. tåuna ikingutaisa
ilåta pigå."
„takuvat, tåssa ajungilaK! sujuner-
sorpavkit silatumik iliorKuvdlutit. u-
vanga tigussaråvkit, misigisavatdlo
Kuiasårniåinångitsunga. kigdlussissu-
tut maunga tikiiiputit toKutariåinau-
galuardlutitdlo. issertugaKarnak ta-
maisalo erKordlugit OKalusaguvit su-
mik pineKåsångilatit, tamanigdlo på-
siteréruvtigut autdlåinarsinaujumår-
putit."
„ilumorpit?" Dauwari aperinasuar-
poK. „ugpernarsautigiumaviuk?"
„uvanga kristumiuvunga. OKautsika
ugpernarsautitut tatigissariaKartigaut.
tauva akinga: Abu el Motip nuehrne-
gerit tigusimassavut ilagssamisut
nautsorssutigai? "
„ åp. tigumissariungnaerniardlunga
neriorssorérangma suna tamåt ilu-
mortumik OKalugtuarisavara. Abu el
Mot isumaKarpoK nuehrnegerit OKa-
lusimåsagitit ilingnut ilaliuterKuvdlu-
git. uvanga avKutåne issertortumik
OKaluniarssarisavåka sorpagssuarnig-
dlo tamanik neriorssordlugit ilingnit
pérseriardlugit ilingnut akerKhitiniar-
dlugit."
„oKarputit: avKutåne. avKut suna
piviuk?"
„Abu el Motip KorKumut avKutå pi-
vå. OKaluniarssarissugssauvavse umi-
arssuit månitut KimarKuvdlugit Su-
warip-Koruanutdlo  autdlarKUvdluse."
„mångånit uvdlut mardluk inger-
dlassariauvoK, ilimagissariaKarpordlo
avKutåne sumigdlunit pissoKarsinau-
ssok. so, påsissåka nåmalerput, någ-
dliugterKisångilavkitdlo. kisiåne tigu-
ssatut uvavnikatdlésautit pivfigssaK
nagdliutserdlugo a j OKusersorsinau-
jungnaerserdlutalo. tauva nangmineK
iluarissangnik pisinaulerumårputjt. u-
natartinerit perigkatit tåuko namagi-
narniartigik pingitsugagssaringinav-
kit."
Dauwari pérsineKarpoK ingmikorti-
neKardlunilo avdlanut akuliutugssau-
jungnaerdlugo. doktorit mardluk, Abu
en Nuhs, Wahasi, Hasab Murat nalu-
ngisartunerussutdlo atautsimut eKi-
put nutåmigdlo isumalioKatigilerdlu-
tik.
Wahasip Niam-Niamimit pissup
høvdingivdlo ernerata Ben Wafap Ibn
es Sirrivdlo sunauvfa tamarmik Gu-
tabjergit Suwarip-Korualo nalungi-
vigpait. Suwarip-Korua isumaKarpoK
surit Koruat, onauseK sure koranip
(muamåkut bibiliata) ingmikortortå
atsiutdlugo, Wahasivdlo ateK tåuna
ima navsuiarpå: ilåne Koreume tåssa-
ne muamakussoK OKalQssissartOK, is-
lamit, ugperdluartoK Kernertunik Al-
lahp ajoKersutånut sågtitsiniartoK nu-
naKarsimavoK, kisiåne tusarumasimå-
ngilåt toKusimavdlugulo. tOKulerner-
mine KoroK tåuna perdlorKUsimavå,
orpitdlo tamarmik toKuput, imeK Kor-
KumitoK tamarme pariærpoK, Kilang-
mitdlo sialungmik kuseriarningua-
migdlunit nåkartoKåsaerpoK, uma-
ssutdlo tamarmik kotok tåuna sueru-
toK Kimagpåt. tauvale muamakussu-
mik OKalussissartumik avdlamik tå-
ssunga pissoKarpoK. tåussuma per--
dlorKussut atorungnaersipå. palmer-
pagssuit OKalumassut koranip ingmi-
kortuisut amerdlatigissut, tåssa et-
hundredeogfjortenit, ikiissorpai ta-
maisalo ingmikut hamdulillahrfigi-
ssardlugit, orpitdlo agdliartorput angi-
sungordlutigdlo. KoroK tåuna åma i-
luartutitauvoK. taimåitumik Abu el
Motip pilerssårutå mardloriåumik a-
jortuliaussugssångorpoK.
„Allahp agssavtinut pisikumårpå,"
ilåt OKarpoK.
„tåssa      Kularingitdluinarpiuk?"
Schwartzip aperå.
„åp, tåssame uvavtinit aniguina-
viångilaK. tarnavunga nunåkornata
imåkusaguvta nautsorssutigisså sujor-
Kuterujugssuardlugo tarKavanérisau-
gut. sujunersorpavse erninaK pikiler-
Kuvdluta. Ibn es Sirrip Ben Wafavdlo
kup sarfå nalungitdluinarpåt inger-
dlanigssarputdlo sujulerssorsinåusav-
dlugo. uvanga nålagara erninavik u-
terfigisavara nalunaeruteKarfigalugu-
lo. umiatsiarpagssuarnik uningavigi-
ssåta patdligtailissaK Ulambo Abu el
Motip ikiortigssarsiorfigisså nålagker-
sugarå. kajumigsårinera inugsiautig-
ssarsiortut nålåsagpåssuk avKutigsså-
nik avssersinauvavut."
„kisiåne erninaK autdlarsinåungi-
lagut Abu en Nuhsip sorssugtartue
utarKissariaKaravtigik."
tåussuma akivå: „nalunaerKiitap a-
kuneringisålunit  månérisåput."
„tåuko Kimugsersuput, Kanorme i-
livdlutik ilausinåusåpat?"
(nangisaoK).
KujanaK
atåtavta Edvard Krusep ma-
jip 20-åne toKunerane misiging-
neKataussut tamaisa anåna ila-
Kutaritdlo sivnerdlugit matu-
miina Kutsavigaka.
Karl Kruse
Hjertelig tak
for den smukke deltagelse
ved vor far, Edvard Kruses død
den 20. maj 1968. Tak rettes
på min mors og den øvrige
familiens vegne.
Karl Kruse
En gros: Simon E. Knudsen & Co. A/S
Bredgade 25x — 1260 København K.
Glasfiberjoller
Glasfiber er det Ideelle materiale til både - det kræver næsten ingen
vedligeholdelse, men holder sig nyt og smukt. Alicraft glasfiber-
joller er samtidig så lette, at de kan trækkes på land og sættes
i vandet af kun en mand. De er godkendt af Lloyd's som stabile,
sikre og synkefri, og den specielle bundkonstruktion yder mindst
mulig vandmodstand og giver fremragende roegenskaber. Beregnet
til Mercury motorer fra 3,9 HK. Priser: 11' Alicraft: 1996,-, 13* Ali-
craft: 2632,-, 15' Alicraft: 3541,-. Forlang brochure.
Forhandlere på Grønland:
Kalåtdlit-nunåne niorxutoxartut:
umiatsiat glasfiberit
glasfiber umiatsialiagssatut nalerKutdlulnartQvoK — aserfatdlagtaili-
neKarnigssamik pissariaKartitslngingajagtoK, taimåikaluartordle nutar-
pasigtuartarpoK kussanartuartardlunilo. Alicraftip umiatsiårautai glas-
fiberit oKeKigamigtaoK angumit atauslnarmit amuneKarslnéuput singl-
noKarslnauvdlutigdlo. Lloydimit orrajaitsutut, isumangnaitsutut kivi-
slnåungitsututdlo akuerineKarsimåput, sananeKarnerisalo ingmikut pe-
riauseKardlune isumaginoKarsimassut mingnerpåmik imåne kinfssuse-
Kartltarpait ipugkuminardlulnartOtitdlugitdlo. nautsorssDssåuput MER-
CURY-nik 3,9 HK-lingnlng5ntt motdriligagssatut. »kit: 11' Alicraft:
kr. 1996,-, 13' Alicraft: kr. 2632,-, 15' Alicraft: kr. 3541,-. brochure
Klnutigiuk.
Arsuk: Brøns Magasin.
Christianshåb: K. G. Lauritsen.
Egedesminde: Mellers Varehus v/ Lars Møller.
Frederikshåb: J. Gadegaard.
Godthåb: Ane Holms Butik.
Godthåb: Godthåb Motor Compagnl,
v/ Knud Jensen.
Godhavn: Hans Meller, Handelsaktieselskab.
Holsteinsborg: Polarmagasinet.
Jakobshavn: Birger Hansen, købmand.
Julianehåb: C. H. Schultz.
Nanortalik: Brugsen Nanortalik.
NarssaK: Victors Magasin v/ Victor Petersen.
K'utdligssat: Trans-Arctic  Marine.
Sukkertoppen: P. E. Andersen.
Sydprøven: Mina Magasin.
GENERALAGENT:             i mm
MARINE AFD>)f
AARHUS MOTOR
COMPAGNI AfS
Sølystgaarden, Egaa -Telefon(06)220833
33
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36