Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						®
GRØNLANDSPOSTEN
Postbox 39, 3900 Godthåb — Telf. 2 10 83 — Postgiro 6 85 70
aklssugss. årKigss. Ansvarshavende: Jørgen Fieischer. Køben-
havns-red.: Torben Lodberg, Ved Sønderport 1, 2300 Kbhvn. S.
Annonceafdeling i Danmark: Bladforlagene, Dr. Tværgade 30, 1302
Kbhvn K. Telf. (01) 13 86 66. Telegr. adr.: HARFENCO. Annoncechef
Henry Jessen, reklamekonsulent Børge Briiel. Annonceafdeling
for lokalannoncer i Grønland: Postbox 39, 3900 Godthåb. Telf.
210 83. kingusingnerpåmik tuniussivigssaK mardlungornex sarxu-
merfigssap sujuliane. Indleveringsfrist for lokalannoncer: Senest
tirsdag ugen før udgivelse.
grønlandsråde
angmassusaoK
J. F. grønlandsråde atautsimérKå-
merpoK, aperKutit nunavta sujunig-
ssånut pingåruteKardluInartut o-
Katdlisigalugit. rådip suliå nunav-
tinut tamarmut tungavoK. danskit
pilerssårusiortut ktsalo danskit ka-
låtdlitdlo politikerit nåpftarput rådi-
me tåssane sujunersuissarfigtut nu-
navtfnut pingårnerpaussume. lands-
råde nukånguvoK agsut nukanga-
ssok grønlandsrådimut sanigdliut-
dlugo.
nunavtine ineriartornermut piler-
ssårusiornermutdlo grønlandsrådip
pingårutå sumiginarneKarsinåungi-
laK. råde sujunersuissarfiugaluar-
porme landsråditutdle, aulajangi-
ssarfingmut, folketingimut. grøn-
landsrådivdle  akuerissai  suniute-
Karnerussarput, tåssa rådip ilau-
ssortai ilaKarmata aulajangissartu-
nut sivntssunik.
taimaingmat kukuneruvdlutnarpoK
råde pingåKissoK tåuna matorKa-
ssumik atautsimltarmat. issertornia-
kujungneK tamåna akuerssorsfnau-
jungnaerparput. rådip agdlagtoKar-
fianit nalunaerutit namagTnarsfnau-
jungnaerpavut. atautsimlnerit ang-
massQssariaKarput. tamåna nunav-
ta inuisa piumassarissariaKarpåt.
utorKatsissutipalåjuvoK     grøn-
landsrådip atautsimmere nunavtine
pissåsagpata, naugdle matorKassQ-
tlneKardlutik. tamåna Kalåtdlit-nu-
nåmiussuvtinut nåmaginartumik ki-
ngunigssaKångilaK.
Grønlandsrådet
må åbne dørene
J.F. Grønlandsrådet har netop
holdt møde, hvor man behandlede
spørgsmål af vital interesse for
landets fremtid. Rådets arbejds-
område er hele Grønland. Det er
dets opgave at udstikke retnings-
linier for udviklingen heroppe. Dan-
ske planlæggere mødes med dan-
ske og grønlandske politikere i det-
te for Grønland vigtigste rådgiven-
de organ. Landsrådet er en meget
lille „lillebror" ved siden af Grøn-
landsrådet.
Grønlandsrådets betydning for
planlægningen og for udviklingen
i Grønland kan ikke undervurderes.
Vel har rådet samme funktion som
landsrådet, nemlig at være råd-
givende   for   beslutningsmyndig-
heden, folketinget. Men Grønlands-
rådets vedtagelser har større vægt,
fordi rådet blandt sine medlemmer
tæller repræsentanter for beslut-
ningsmyndigheden.
Derfor er det helt forkert, at mø-
derne i dette vigtige råd foregår
for lukkede døre. Vi kan ikke læn-
gere acceptere dette hemmelig-
hedskræmmeri. Vi kan ikke nøjes
med rapporter fra rådets sekreta-
riat. Møderne må være åbne. Det
har den grønlandske befolkning
krav på.
Det er en dårlig undskyldning at
henlægge Grønlandsrådets møder
til Grønland, når de alligevel skal
være lukkede. Det kan ingen i
Grønland være tjent med.
Flytning
TIL GRØNLAND: Bohave afhentes uanset fraflytningssted
for emballering, stuvning i container og aflevering til KGH.
FRA GRØNLAND: Destiner Deres forsendelse via KGH til
vort firma. Ved ank. forestår vi toldbehandling og indflyt-
ning på Deres adr. landet over.
OPBEVARING: Vore møbelvenlige magasiner er til Deres
disposition ved opbevaring i København eller Aalborg.
STATSFLYTNINGER: Udføres indenfor gældende refusions-
rammer uanset fra/til flytningssted.
Spar Dem selv for ærgrelser — Benyt Dem af vore mange
årige erfaring.
FLYTTEFIRMAET „AALBORG" A/S"
Grundlagt 1836
Lygten 2-4, 2400 Kbhvn. NV. — Tlf. (01) Ta (72) 6300
Telex 19228
Ikke eneret
på skællaks
Danmark og Japan går imod Canadas ophavsretsfor-
slag orh laksene. — Det er Grønland, der fodrer fiske-
ne, sagde ministerråd Per Fergo på den internatio-
nale havretskonference
Kort efter åbningen af den inter-
nationale havretskonference i Ca-
racas i Venezuela foreslog Cana-
da, at laksefiskeriet forbeholdes
de lande, i hvilke laksen yngler.
Ifølge Kristeligt Dagblad rette-
de Danmark og Japan forleden
sammen et angreb mod Canada
for dets forslag.
Ministerråd Per Fergo fra det
danske udenrigsministerium sag-
de på et møde, at laksens van-
dring simpelt hen gør det umu-
ligt og uacceptabelt, at kun de
nationer, hvor laksene yngler,
kan kræve ret til fiskeriet og til
„ejerskab" af hele bestanden.
Per Fergo sagde, at laksen er
en uanselig fisk, når den forlader
oprindelseslandet, men en betyde-
lig fisk, når den vender hjem. Det
betyder, at den for det første le-
ver den væsentligste del af livet
udenfor oprindelseslandet og for
det andet lever på andre landes
ressourcer.
Per Fergo sagde også, at lak-
sens problemer ikke blot er op-
rindelseslandenes problemer, men
alle andre fiskerinationers. — Vi
har alle et ansvar for, at laksen
overlever og udvikles, og vi bør
derfor også have del i laksefiske-
riet, sagde han.
— Den kendsgerning, at laksen
opnår langt størstedelen af sin
vægt i grønlandske farvande, gør
det fuldstændig urimeligt, at
grønlændere f.eks. ikke må fange,
laks, sagde ministerråd Per Fergo.
— Desuden bliver det et katastro-
falt slag for det grønlandske fi-
skerierhverv, hvis det rammes af
et forslag mod laksefiskeri.
Danmark blev støttet af den
japanske chefdelegerede, der men-
te, at der vil opstå kaos, hvis alle
lande kan kræve eneret til de
fisk, de udklækker, og som måske
lever hele deres liv andre steder
i oceanerne.
-den.
Kapisigdlit
kiserngåu-
nagit
Caracasime inuit tamat atautsi-
mérssuarnerat angmarsimatsiar-
toK Venezuelime Canada sujii-
nersuteKarpoK, kapisilingniarneK
nunane kapisigdlit erniorfine nu-
nagdlit kisimik ingerdlåtåsagåt.
Kristeligt Dagblad maligdlugo
Danmark Japanilo peKatigigdlutik
Canadamut sujunerstitå pivdlugo
sassussisimåput.
Ministerråd Per Fergo danskit
nunanut avdlanut ministeriaKar-
fianérsoK atautsiminerme oKar-
poK, kapisigdlit ingerdlaortarne-
rata ajornavigsikå akuerineKarsi-
nautinagulo, inuiait kapisigdlit er-
niorfine najugagdlit kisimik „pi-
gingnigtutut" issigineKarnigssait.
Per Fergo oKarpoK, kapisilik
mikissuararssussartoK erniorfit
Klmagkångamigit, uterångamilo
agdlisimassaidssoK. tamåna isu-
maKarpoK sujugdlermik kapisig-
dlip inunerme ilarujugssua nunap
erniorfiussup avatåne atortarå
åipagssånigdlo nunat avdlat neri-
ssagssautainik nerissuvdlune.
Per Fergo åma OKarpoK, kapi-
sigdlit pivdlugit ajornartorsiutit
erniorfine nunane kisime ajornar-
torsiutåungitsoK kisiånile nunane
tamane aulisarnermik ingerdlata-
Kartussune, OKarpoK.
— ilisimaneKardluarmat, kapi-
silik agdlisarnera angnerujug-
ssuaK Kalåtdlit-nunåta imåne pi-
ssartOK  pissutigalugo  erKiingit-
dluinåsaoK sordlo kalåtdlit auli-
sarsinåusångigpassuk, minister-
råd Per Fergo OKarpoK. — tama-
tuma saniatigut kalåtdjinut auli-
sartunut ajunårnerujugssuarmik
kinguneKartugssauvoK kapisiling-
niarKussaujungnaerunik.
Danmark igdlersorneKarpoK ja-
panimiut autdlartitaisa Kutdler-
sanit, tåuna isumaKarmat påtsi-
vérutdluinarneKåsassoK aulisag-
kat erniorfiliutigdlit kisimik au-
lisagkanik piniarsinautitaulernig-
ssåt imaK aulisagkat angnerussu-
mik inunertik imarpigssuarne av-
dlane erniorfigingisamingne ator-
taraluaråt.              -den.
Arbejdsgiverne
skal melde sig
til skattevæsenet
Alle arbejdsgivere i Grønland skal
tilmelde sig arbejdsgiverregistret
i den kommune, hvor de har virk-
somhed. Hvis arbejdsgiverne ikke
allerede nu har modtaget tilmel-
dingsblanket fra skattevæsenet,
så har de pligt til selv at skaffe
den. Blanketterne skal udfyldes
og afleveres på kæmnerkontorer-
ne senest 10. september. Se iøvrigt
skattevæsenets annonce i dette
nummer af AG.
GRØIHM1DS
GREENLAND   METAL  SCRAP
mETRlKØB
Vi opkøber metalaffald fra hele Grønland. — Højeste priser
på aluminium, bly, kobber, messing, rutfrit stål, rødgods,
yellow og zink.
Afregning straks ved modtagelsen.
Send metallet til Grønlands Metalkøb, postbox 266, 3900
Godthåb, telf. 2 18 33.
Den 33-årige overassistent
ved UmanaK kommune, Se-
verin Johansen, blev næsten
eenstemmigt valgt til for-
mand for Grønlands skatte-
råd. Han fik 8 ud af ti mu-
lige stemmer, da skatterådet
konstituerede sig. Posten
som skatterådsformand er
ulønnet. Severin Johansen er
bror til folketingsmand Lars
Emil Johansen.
33-nik ukiulik overassistent
Severin Johansen, UmånaK,
tamangajangnit     taineKar-
poK nunavtfne akilerårutinik
rådip sujuligtaissuatut. taise-
Kataussunit Kulinit arfineK
pingasut torKarpåt. akilerå-
rutinik rådip sujuligtaissua
akigssarsiaKås'ångilaK. Seve-
rin Johansenip nukarå folke-
tingimut ilaussortaK Lars
Emil Johansen.
Atuagagdliutit
agdlagkanut
akississarfiat
Box 39
3900 Godthåb
AG-p agdlagkatigut aperi-
ssarfia, autdlartitoK nr. 29"
me telefonikut agdlagkati"
gutdlo aperKutinik tigussa-
KartalerérpoK. mana tikit"
dlugo aperKutit mardluk ti"
gusimavavut tamanut atu-
agagssanik akisavdlugit pi"
kunardluartut, akissutitdl"
suliarinere ingerdlåneKale-
rérput. aperKutit imaKarput
aulisariutinik kutterinik tu-
niniaissarnermik atauserdj"
ericigsisimatitsinermut tu"
ngassunik —. tåuna isU"
magssarsiausimavdlune
AG-p nr. 29-me sarKåne a-
ssiliartånit, Katångutiging"
niat igdlutoKait aserulersut
Nup kangerdluanitut piv"
dlugit.
nangenrigparput atuartar-
tut tamarmik aperKuteKar-
tarfingmut aperisinaung"
mata sutdlunit aperKutigiU"
massatik tamaisa pivdlugit-
tamanut sarKumiiissagssa"
tut piukiineKartut ingmikut
påsisimassalingnut imalflm1
inungnut atåssuteKartunut
akitineKartåsåput.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24