Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Click here for more information on AG ingmíkut - ekstra 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						andsrådets  efterårssamling  1974     Landsrådip 1974 ukiåkut atautsiminera — Landsrådets efterårssamling 1974 — Landsrådip 1
Sådan erdet
pludseligt at
blive medlem
af landsrådet
**-<4**W.^~...
Hvordan føles det — med pludse-
ligt varsel — at skulle indtræde
i Grønlands Landsråd?
AG har stillet spørgsmålet til
de to landsrådsmedlemmer, Lars
Godtfredsen, NarssaK, og Hendrik
Nielsen, Sydprøven, der begge
rykkede ind som suppleanter for
de to landsrådsmedlemmer, der
omkom ved helikopterulykken for
et år siden.
Lars Godtfredsen: — I et så
vigtigt aibejde føler man sig nog-
le gange afmægtig. Den tragiske
baggrund for, at jeg rykkede ind
i landsrådet, bevirkede også, at
det føltes særlig tungt. Men ellers
skal det siges, at det ikke er
svært at „falde til" i landsrådet.
Vi blev godt modtaget og godt
behandlet af de andre medlem-
mer.
LarsChem-
nitz-imut
Kujåssut
— Kinersivit tatdlimat ata-
ssuinarmik ilaussortausi-
mavdlunga naggatårnerme
erKcrsautika imåinåunge-
Kaut, Jørgen Olsen oKarpoK
landsrådime atautsimlnerup
når.erane. — ikingutingner-
neK misigititarsimassåt piv-
dlugo ilaussortaKatika u-
måmik Kutsavigåka, taima-
tutdlo agdlagtoKarfing'me
sulissut ikiutdluarsimane-
rat pivdlugo. ilaussortaKa-
likale sivnerdlugit mingne-
rungitsumik Kutsaviginiar-
para ukiune sisamane suju-
ligtaissorput, kussanartu-
mik pikorigdlunilo sujuler-
ssuisimanera pivdlugo. Kini-
gauvfiup nalåne ilaussorta-
kativut pingasut ånaisima-
vavut. taimatut pissoKar-
titdlugo sujuligtaissuvta
nuliatalo uvavtinut Kani-
ssusiat malungnartarpoK
nakussagsautauvdlunilo.
Kinigkamik sujuligtaisso-
Kalernerme ukiut su.iugdlit
sisamat ilimagissavnit pit-
saunermik ingerdlasimåput,
ukiutdlo kingugdlit sisamat
sule pitsaunermik. sujulig-
taissup inugtut piginauner-
tussusia tamatumunga pi-
ssutausimavoK. Kujanar-
ssuaK Lars Chemnitz, sut
tamaisa pivdlugit.
Juttit.
Hendrik Nielsen: — Jeg havde
i længere tid fulgt den politiske
udvikling, før jeg kom i landsrå-
det. Hvis jeg ikke havde haft nær
kontakt med de to medlemmer,
som omkom, havde problemerne
været større. Jeg er glad for sam-
arbejdet med både vælgerne og
mine landsrådskolleger.
AG: — Er materialet, der stilles
til rådighed for landsrådsmedlem-
merne til hvert dagsordenspunkt
tilstrækkeligt, og er det klart for-
muleret?
Hendrik Nielsen og Lars Godt-
fredsen: — Det er i orden. Det
eneste, vi har problemer med, er
dagsordenssager, som tidligere har
været diskuteret eller behandlet
i landsrådet. I den slags situatio-
ner er vi næsten nødt til blot at
sige ja eller nej efter et hastigt
skøn.
Lars Godtfredsen nævner som
et eksempel skatteloven, og Hen-
drik Nielsen siger: — Jeg var ikke
i landsrådet, da abortlovsforslaget
blev behandlet. Hvis jeg havde
været medlem dengang, ville jeg
have stemt imod, fordi debatten
omkring denne sag har været gan-
ske utilstrækkelig.
Begge lægger megen vægt på,
at grønlandske politikere skal
samarbejde. — Politikere, som
ikke kan eller ikke vil arbejde
sammen, bremser ganske enkelt
samfundsudviklingen, siger Lars
Godtfredsen. Opgaverne skal lø-
ses, selvom vi ikke har de sam-
me meninger.
AG: — Hvorfor er I interesse-
ret i politisk arbejde?
Lars Godtfredsen: — Jeg har
interesseret mig for politiske
spørgsmål fra min tidligste ung-
dom. Man kan ikke adskille po-
litik fra hverdagen.
Hendrik Nielsen: — Jeg er enig.
Det daglige liv præges helt af
de politiske beslutninger. Jeg er
optaget af politik, fordi jeg har
trang til at stille noget af min
arbejdskraft til rådighed, når der
skal løses opgaver i vores kom-
mune, eller når det — som lands-
rådsmedlem — gælder om at
fremme udviklingen i Sydgrøn-
land, så den kommer på højde
med forholdene i Midtgrønland.
Der er nemlig forskel.
— Stiller I op ved forårsvalget
til landsrådet?
Lars Godtfredsen: — Flere væl-
gere har opfordret mig til det, og
hvis de ikke ændrer mening, vil
jeg godt fortsætte.
Hendrik Nielsen: — Jeg vil ikke
sidde vælgernes opfordring til
genopstilling overhørig, og bliver
jeg genvalgt, ønsker jeg at videre-
føre det arbejde, som mine for-
gængere påbegyndte.
Pdbe.
Hendrik Nielsen Lars Godtfredsenilo påpiaranik aKagu
Agdluitsup påmiuvoK, 32-nik ukioKarpoK, aulisartQvoK,
sujuligtaissuvoK, KNAPP-ip nuna tamåkerdlugo sujuler
mikut atautsimititaliånut KNAPP-imit ilaussortautineKar
dlune. Lars Godtfredsen narssarmiuvoK, 40-nik ukioKar
ssup tugdlerå, sutorniartarfiutiliuvoK. — Hendrik Niel
terne til næste forhandlinger. Hendrik Nielsen er fra
udvalget i Sydprøven, medlem af KNAPP's hovedbe
medlem af adskillige bestyrelser. Lars Godtfredsen er
foreningen i NarssaK, restauratør.
mut oKalQserissagssanik misigssuissut. Hendrik Nielsen
Agdluitsup  påne  fabrikip  ingmlkut  atautsimititaliåne
ssuissutitainut ilaussortauvoK, KGH-ip akit pivdlugit ing-
poK åmalo sujulerssuissunut ardlalingnut ilaussortauv-
poK,  Narssame  katerssortarfiutilexatigingne  sujuligtai'
sen og Lars Godtfredsen gennemgår dagsordenspunk-
Sydprøven,  32 år,  fiskeskipper,  formand  for fabriks-
styrelse, medlem af KGH's prisudvalg for KNAPP °9
fra NarssaK, 40 år, næstformand for forsamlingshus-
aulisartut taor-
sivigerKuneKarput
landsrådip akuerssissutigå Lars
Emil Johansenip sujunersutå —
aulisartut ungatdliunerussunitut
kapisiligtaringitsugkamingnut
taorsivfigineKåsassut 640.000 kr-
nik. tåuko avigdlugit nålagauv-
fiup landskassivdlo akilisavait.
tamåna landsrådip aningaussartu-
tigssatigut ingmikut atautsimiti-
tånut ingerdlaterKingneKarpoK.
taorsissuteKarnigssaK landsrådip
forretningsudvalgiata KNAPP-ip
autdlartitainik ilaKardlune mini-
steriaKarfivtinut isumaKatigissu-
tiginiariartusavå.
Mels Carlo Heilmann sujuner-
suteKarpoK ICNAF-ip OKausigssa-
Karfigingisåne — tåssa 3 sømilit
iluåne — kalåtdlit isumaKatigi-
ssutausimassut 1191 tonsit sania-
tigut kapisilingniarsinaussaria-
Kartut. inåssutigå landsrådimut
tapersersorKuvdlugo kapisiligtag-
ssat 1700 tonsinut amerdlineKar-
Kuvdlugit KNAPP-ip piumassari-
sså.
Jonathan Motzfeldt sujunersu-
teKarpoK nunat tamalåt erKartu-
ssiviatigut misilingneKarKuvdlugo
3 sømilit iluat ICNAF-ip kigdli-
lersuivfigisinaunerå.
Lars Emil Johansen OKarpoK
nangmineK tapersersornerugine 3
fømilit iluåne angnerussumik pi-
sinautitaunlgssaK — kapisiliglag-
ssat 1700 tcnsinut KagfangneKar-
nigssånit. tassame 3 sømilit iluå-
ne  pissarineKartugssat  kalåtdlit
nangmingneK   oKartugssautitaisa
aulajangersarsinaugaluarmati-
gik.
Lars Chemnitzip ånilångåssuti-
gå 3 sømilit iluåne kigdleKångiu-
ssartumik kapisilingniarneKali-
sagpat kapisigdlit akisa migdli-
vatdlårnigssåt.
.Niels Carlo åma Hendrik Niel-
sen isumaKarput tamåna ånilå-
ngatigissariaKångitsoK,     sordlo
Norgeme påsinarsisimangmat ka-
pisigdlit mingnerit aké Kagfagsi-
massut — angnerit aké kisimik
åpardlutik. Hendrik Nielsen 3 sø-
milit iluåne angnerussumik pisi-
nautitaulernigssamut isumaKa-
taunerarpoK. OKautsine ilavdlugit
OKarpoK Narssame, K'aKortume
Nanortalingmilo aulisartut avang-
narpasingnerussumut kapisiling-
niarumasimagaluartut —¦ tamå-
nale ajornartineKarsimassoK fa-
brikine sulissugssaileKineK patsi-
sigalugo. åssersutigalugo OKauti-
gå ukioK måna Nanortagdlip
kommuniane kapisilingniarneK
772.000 kr.-t migssåinik nåkari-
arsimassoK taimåitumigdlo auli-
sartut mingnerussunik angatdla-
tigdlit Kagssutisiamik ilåinut må-
na akigssaKångitsut.
Jonathan Motzjeldlip puiorne-
KarKungilai aulisartut ukioK nåv-
dlugo .sulivfigssaKarlungitsut, pi-
umassaralugulo tåuko kapisiling-
niarnigssamut akuerssissutini«
avguatårinerme inugsiarnernerU-
ssumik pineKartalerKuvdlugit.
landshøvdinge     nalunaerp°K
1972-ime ICNAF-ime isumaKati-
gissume taineKarsimassoK aulisar-
nikut pissariaKardluinartumik i"
sumaKatigingningniutigssaKaler-
simagåine tamåna sarKumiune-
KarsinaussoK ukiut tatdlimat »S
ngerdlanerine. OKautigålo auU"
sagkat igdlersorneKarnigssåt mi"
ngugtitsinginigssardlo isumagalU"
git ICNAF NEAFC-ilo ilungersil-
teKalersimassut nunat sineriait ti"
kivigdlugit oKartugssauvfigilerU'
mavdlugit.
Pdbe.
Dagpleje
i Godhavn
Et forslag om en vuggestue i God-
havn (David Broberg) blev trods
landsrådets anlægsstop venliS1
modtaget i rådet. Afgørelsen blev
dog udsat, indtil Arbejds- og so-
cialdirektoratets undersøgelse a^
behovet for børneinstitutioner [
hele Grønland foreligger. Indtil Q8
må Godhavn klare sig med en
dagplejeordning.
12
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12