Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						De fastboende skal eje
Grønlands undergrund
Udførligt referat af landsrådsdebatten om ejendoms-
retten til de grønlandske råstoffer
— Grønlands rigdomme skal til-
høre den grønlandske befolkning,
sagde landsrådet klart og tydeligt
efter en lang debat om, hvorvidt
spørgsmålet skulle til afstemning
eller ej. — Og der skal ske en lov-
ændring, som viser det! Alle med-
lemmer markerede.
Det var et forslag om ændring
af mineloven, fremsat af OdaK
Olsen — der førte til den historisk
markante afstemning.
— Det fremgår klart, at staten
ejer den grønlandske undergrund,
sagde OdaK Olsen. — Det må vi
KGH pisiniarfingmiugssarsiorpoK
KGH kalåtdlinik pikorigsunik umårigsunigdlo pisiniarfingnut
pigssarsiorpoK.
tåssanilo erKartorneKarput atorfit afdelingsbestyreritut
mardluk kisalo pisiniarfiup nålagåtut atorfik atauseK.
afdelingsbestyreritut pisiniarfingme atorfiup åipå Sisimiu-
nipoK, tåssanilo piumassarineKardlune atissaerniarfingme/-
kamigpaerniarfingme/peKutaerniarfingmilo iliniartusimanig-
ssaK påsisimassaKarnigssardlo, åmalo igalånik pinersaisinau-
nigssaK.
atorfiup åipå afdelingsbestyreritut K'asigiénguanipoK tå-
ssanilo inussutigssaerniarfingme iliniartusimanigssaK pissa-
riaKarpoK.
kisalo Angmagssalingme pisiniarfiup nålagåtut atorfik
inugtagssarsiuneKarpoK tåssanilo afdelingsbestyrerimingånit
angnerussumik sulissunik sujulerssuisinåussutsimik nangmi-
nérsinåussutsimigdlo  piginauneKarnigssaK  piumassarineKar-
POK.
kalåtdlit KinuteKartut Kavdlunåt OKasinik atuivdluarsi
naussut tigujumaneKarnerusåput, kisiåne åma autdlartitatut
atorfingnik KinuteKartut erKarsautigineKarsinåuput kalåtdli-
nik piukunartunik KinuteKartoKångigpat.
Ki'nuteKartunit erKortumik pisiniartunut periautsimik pigi-
nauneKarnigssaK, sulivfingmut aulajaitsunigssaK, imerajug-
tunginigssaK, åmalo sulissunut sujulerssuinermut piginaune-
KarnigssaK pingårtutineKarpoK.
akigssautit nålagauvfiup isumaKatigissusiai malingneKåså-
put, inigssaKartitsineKarsinåusaordlo.
soKutigingnigtut KinuvigineKarput piårtumik igdloKarfing-
mingne niuvertumut sågfigingnerKuvdlugit, tåssanilo påsi-
ssutigssanik pisinåuput KinuteKautitdlo ingerdlaterKingneKå-
savdlutik.
DEN  KONGELIGE  GRØNLANDSKE  HANDEL
Handelsinspektoratet
KGH søger butilcsfolk
KGH søger energiske og erfarne grønlandske medarbejdere
til ledende stillinger i butikkerne.
Der er tale om 2 stillinger som butiksafdelingsbestyrere og
en stilling som butiksbestyrer.
Den ene stilling som bestyrer af en butiksafdeling er i
Holsteinsborg, hvor der kræves uddannelse og erfaring
indenfor manufaktur/fodtøj/møbler og evner for vindues-
dekoration.
Til den anden stilling som afdelingsbestyrer (Christianshåb)
vil det være nødvendigt med en kolonialuddannelse.
Stillingen som butiksbestyrer er i Angmagssalik og for-
udsætter i højere grad end afdelingsbesyrerstillingerne evner
for selvstændig disponering og ledelse.
Grønlandske ansøgere med gode danskkundskaber vil blive
foretrukket, men ansøgere i udsendt stilling vil også kunne
komme i betragtning, hvis der ikke er kvalificerede grøn-
landske ansøgere.
løvrigt vil der blive lagt særlig vægt på ansøgernes evner
for korrekt kundebetjening samt på stabilitet, ædruelighed
og evner fer personaleledelse.
Løn iflg. overenskomster. Bolig vil kunne anvises.
Interesserede bedes snarest henvende sig hos den lokale
handelschef, der vil kunne give yderligere oplysninger og
som vil kunne videreformidle ansøgninger.
DEN  KONGELIGE  GRØNLANDSKE  HANDEL
Handelsinspektoratet
nu ændre i mineloven af 1969, sag-
de han.
— Baggrunden for mit forslag
er, at Grønlands befolkning efter
min mening bør have indflydelse
på udvindingen af råstoffer i
Grønland. Jeg ved godt, at man er
betænkelig ved ordvalget, men
jeg vil gerne høre hele landsrådets
mening.
Landsrådsformand Lars Chem-
nitz svarede, at staten er det sam-
me som det offentlige —
altså både stat og landsråd. Han
henviste spørgsmålet til det kom-
mende styrelsesudvalg for mine-
ralske råstoffer i Grønland.
Lars Chemnitz forklarede, at
de penge, der tilfalder de grøn-
landske kasser, vil blive modreg-
net i statens bevillinger til Grøn-
land.
Landsrådsformanden forsøgte i
alt syv gange at undgå den af-
stemning, som alle andre talere
krævede — og til sidst fik. De-
batten forløb sådan:
Niels Carlo Heilmann sagde, at
landsrådet i øjeblikket er ved at
nedsætte et styringsudvalg, hvis
opgave det bliver at varetage lan-
dets interesser, indtil hjemmesty-
rets indførelse. — Det er derfor
vigtigt, at landsrådet tager poli-
tisk indstilling til spørgsmålet om
ejendomsretten inden styrelses-
udvalget begynder sit arbejde.
Jonathan Motzfeldt sagde, at
det ikke drejer sig om sølle 7—800
mill. kr., men om en formulering
af, hvem der ejer de grønlandske
råstoffer. — I øjeblikket er det
altså staten, sagde han.
— Hjemmestyrekonferencen i
Holsteinsborg var et udmærket
barometer for den grønlandske
indstilling til spørgsmålet, sagde
han. — Her var man nemlig enige
om, at råstofferne tilhører den
grønlandske befolkning — altså
ikke bare grønlænderne, men den
i Grønland boende befolkning.
Sådan bør vores standpunkt også
være. Vi skal arbejde videre med
OdaK Olsen's tanker, og jeg er i
øvrigt enig i, at vi må have en
klar stillingtagen.
OdaK Olsen forstod, at de sidste
talere går ind for hans forslag. —
Og jeg tror, at styringsudvalget og
hjemmestyrekommissionen vil ar-
bejde efter de samme retnings-
linier. Men for at der ikke skal
være tvivl, mener jeg det er vig-
tigt, at landsrådet klart og tyde-
ligt formulerer sin stillingtagen,
så udvalg og kommission har no-
get utvetydigt at arbejde med.
Otto Steenholdt: — OdaK Ol-
sen's tanker er gammel-kendte.
Det er faktisk kun landsrådet, der
mangler at tilslutte sig dem. Alle
andre har allerede gjort det. Vi
må have en klar tilkendegivelse.
Vi må have en afstemning!
Formanden: — Den grønlandske
undergrund er et fælleseje, rigs-
fællesskabets ejendom. Det er den
statsretlige formulering i øjeblik-
ket. Og så kan man spørge: Hvem
ejer Grønland mest? Man må hu-
ske, at vi kan få hele indtægten,
indtil den overstiger det beløb,
staten investerer i Grønland.
OdaK Olsen gentog, at det er
nødvendigt at få en klar stilling-
tagen til, hvem landsrådet mener
ejer den grønlandske undergrund.
Vi må have en afstemning for at
gøre vor interesse for en ændring
af mineloven klar.
Niels Carlo Heilmann spurgte
formanden, hvad der dog er galt
i at tilkendegive sit synspunkt i
et så væsentligt spørgsmål. — Jeg
støtter OdaK Olsen, sagde han.
Knud Kristiansen sagde, at
spørgsmålet alt for længe har væ-
ret ubesvaret af landsrådet. Jeg
ved udmærket, at der er spræng-
stof i det her, men ikke desto min-
dre bør vi afgøre, om staten eller
den fastboende grønlandske be-
folkning bør eje undergrunden.
Formanden sagde, at alle med-
lemmer vel sagtens er enige, og
at det derfor ikke er nødvendigt
med en afstemning. — I øjeblikket
er det planen, at problemet skal
løses i forbindelse med hjemme-
styret, sagde han.
Hendrik Nielsen fortalte, at det
klart fremgår af mineloven, at
stat og landsråd ejer undergrun-
den, og at landsrådet derfor må
tage stilling til, hvad landsrådet
mener.
Formanden: Vi er vel enige om
en princip-beslutning, der går ud
på, at Grønlands rigdomme bør
tilfalde Grønland.
Meddelelse til
vore grønlandske gæster
Hotel Phønix er nu lukket, men vort andet
hotel, HOTEL VIKING, har i eftersommeren
gennemgået en stor modernisering.
Trods denne bedre indretning og service
samt prisstigninger bevarer vi imidlertid
samme fordelagtige priser som sidste år.
Ønsker De langtids-ophold kan De på
ugebasis, incl. morgenmad og betjening få:
Enkeltvær. fra kr. 260,- og dobb. vær.
fra kr. 400,-. Alle moderne faciliteter fra
vær. u/bad til vær. m/eget bad og toilet,
tlf. på alle vær. 1. kl. restaurant, bar og TV.
Hotel Viking
Bredgade 65, DK 1260 København K.
Tlf. 01 -12 45 50 - Telex 19590
Rekvirer venligst brochure og prisliste
lllllllllilliimillllllllliiiiilimiiiiiiiin
OdåK Olsen
Konrad Steenholdt udtrykte sin
glæde over den igangværende dis-
kussion og over, at alle talere
støtter tanken om, at Grønland
ejer rigdommene. Også han mente,
at der burde gennemføres en af-
stemning.
Jørgen Olsen syntes ikke, man
behøvede nogen diskussion for at
fastslå, „at landsrådet mener, at
Grønland selv ejer sine rigdom-
me".
— Selvom vi — som formanden
siger — 'har en bedre stilling l
forhold til dette spørgsmål end
vore stammefrænder i Canada, er
spørgsmålet dog alligevel blevet
diskuteret i én uendelighed. Den
diskussion må nu standse!
Mineloven siger ganske tyde-
ligt, at staten har eneret til at
udnytte det, der er noget værd,
mens den fastboende befolkning
har lov til privat at bruge ai
småtterierne.
— Tidligere var det det offent-
lige, men efter sidste minelov er
det staten der ejer den grønland-
ske undergrund, sagde han.
— Det er efter min mening der-
for af stor betydning, at vi i dag
meget tydeligt siger, at Grønland
ejer rigdommene. Det vil være
nødvendigt, at det står helt klart
inden hjemmestyret.
OdaK Olsen gentog, at det var
nødvendigt med en afstemning.
Formanden foreslog, at spørgs-
målet tages med til styringsudval-
get.
Jonathan Motzfeldt sagde, at
det er nødvendigt for hjemme-
styrekommissionen at vide, hvor
den har landsrådet i det spørgs-
mål.
Formanden sagde, at han stil-
lede ændringsforslag, om at man
tog en principbeslutning.
Jonathan Motzfeldt svarede, at
OdaK Olsen's forslag er et kon-
kret forslag, som man ikke bare
kan afvise.
Formanden gjorde opmærksom
på, at Jonathan Motzfeldt jo seW
har indrømmet, at det er et
spørgsmål med sprængstof i.
Hvorfor vil han så have afstem-
ning, spurgte han.
OdaK Olsen gentog sin udtalel-
se om, at en afstemning er vigtig-
Jonathan Motzfeldt svarede Pa
landsrådsformandens spørgsrna1'
at det for ham var selvfølgelig''
at en afstemning om så væsent-
ligt et spørgsmål er nødvendig •""
også selvom der er sprængstof
i det.
Formanden gik ind for afstem-
ning og stemte sammen med hele
det øvrige landsråd.
-den-
Deres pålideligste partner ved
ejendomshandel
^ i Spanien:
iwJJØRGB
Lm/W 2817 64
grøfthøj parken 151. 8260 viby j-
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28