Tímarit.is   | Tímarit.is |
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						De fastboende skal eje

Grønlands undergrund

Udførligt referat af landsrådsdebatten om ejendoms-

retten til de grønlandske råstoffer

— Grønlands rigdomme skal til-

høre den grønlandske befolkning,

sagde landsrådet klart og tydeligt

efter en lang debat om, hvorvidt

spørgsmålet skulle til afstemning

eller ej. — Og der skal ske en lov-

ændring, som viser det! Alle med-

lemmer markerede.

Det var et forslag om ændring

af mineloven, fremsat af OdaK

Olsen — der førte til den historisk

markante afstemning.

— Det fremgår klart, at staten

ejer den grønlandske undergrund,

sagde OdaK Olsen. — Det må vi

KGH pisiniarfingmiugssarsiorpoK

KGH kalåtdlinik pikorigsunik umårigsunigdlo pisiniarfingnut

pigssarsiorpoK.

tåssanilo erKartorneKarput atorfit afdelingsbestyreritut

mardluk kisalo pisiniarfiup nålagåtut atorfik atauseK.

afdelingsbestyreritut pisiniarfingme atorfiup åipå Sisimiu-

nipoK, tåssanilo piumassarineKardlune atissaerniarfingme/-

kamigpaerniarfingme/peKutaerniarfingmilo iliniartusimanig-

ssaK påsisimassaKarnigssardlo, åmalo igalånik pinersaisinau-

nigssaK.

atorfiup åipå afdelingsbestyreritut K'asigiénguanipoK tå-

ssanilo inussutigssaerniarfingme iliniartusimanigssaK pissa-

riaKarpoK.

kisalo Angmagssalingme pisiniarfiup nålagåtut atorfik

inugtagssarsiuneKarpoK tåssanilo afdelingsbestyrerimingånit

angnerussumik sulissunik sujulerssuisinåussutsimik nangmi-

nérsinåussutsimigdlo  piginauneKarnigssaK  piumassarineKar-

POK.

kalåtdlit KinuteKartut Kavdlunåt OKasinik atuivdluarsi

naussut tigujumaneKarnerusåput, kisiåne åma autdlartitatut

atorfingnik KinuteKartut erKarsautigineKarsinåuput kalåtdli-

nik piukunartunik KinuteKartoKångigpat.

Ki'nuteKartunit erKortumik pisiniartunut periautsimik pigi-

nauneKarnigssaK, sulivfingmut aulajaitsunigssaK, imerajug-

tunginigssaK, åmalo sulissunut sujulerssuinermut piginaune-

KarnigssaK pingårtutineKarpoK.

akigssautit nålagauvfiup isumaKatigissusiai malingneKåså-

put, inigssaKartitsineKarsinåusaordlo.

soKutigingnigtut KinuvigineKarput piårtumik igdloKarfing-

mingne niuvertumut sågfigingnerKuvdlugit, tåssanilo påsi-

ssutigssanik pisinåuput KinuteKautitdlo ingerdlaterKingneKå-

savdlutik.

DEN  KONGELIGE  GRØNLANDSKE  HANDEL

Handelsinspektoratet

KGH søger butilcsfolk

KGH søger energiske og erfarne grønlandske medarbejdere

til ledende stillinger i butikkerne.

Der er tale om 2 stillinger som butiksafdelingsbestyrere og

en stilling som butiksbestyrer.

Den ene stilling som bestyrer af en butiksafdeling er i

Holsteinsborg, hvor der kræves uddannelse og erfaring

indenfor manufaktur/fodtøj/møbler og evner for vindues-

dekoration.

Til den anden stilling som afdelingsbestyrer (Christianshåb)

vil det være nødvendigt med en kolonialuddannelse.

Stillingen som butiksbestyrer er i Angmagssalik og for-

udsætter i højere grad end afdelingsbesyrerstillingerne evner

for selvstændig disponering og ledelse.

Grønlandske ansøgere med gode danskkundskaber vil blive

foretrukket, men ansøgere i udsendt stilling vil også kunne

komme i betragtning, hvis der ikke er kvalificerede grøn-

landske ansøgere.

løvrigt vil der blive lagt særlig vægt på ansøgernes evner

for korrekt kundebetjening samt på stabilitet, ædruelighed

og evner fer personaleledelse.

Løn iflg. overenskomster. Bolig vil kunne anvises.

Interesserede bedes snarest henvende sig hos den lokale

handelschef, der vil kunne give yderligere oplysninger og

som vil kunne videreformidle ansøgninger.

DEN  KONGELIGE  GRØNLANDSKE  HANDEL

Handelsinspektoratet

nu ændre i mineloven af 1969, sag-

de han.

— Baggrunden for mit forslag

er, at Grønlands befolkning efter

min mening bør have indflydelse

på udvindingen af råstoffer i

Grønland. Jeg ved godt, at man er

betænkelig ved ordvalget, men

jeg vil gerne høre hele landsrådets

mening.

Landsrådsformand Lars Chem-

nitz svarede, at staten er det sam-

me som det offentlige —

altså både stat og landsråd. Han

henviste spørgsmålet til det kom-

mende styrelsesudvalg for mine-

ralske råstoffer i Grønland.

Lars Chemnitz forklarede, at

de penge, der tilfalder de grøn-

landske kasser, vil blive modreg-

net i statens bevillinger til Grøn-

land.

Landsrådsformanden forsøgte i

alt syv gange at undgå den af-

stemning, som alle andre talere

krævede — og til sidst fik. De-

batten forløb sådan:

Niels Carlo Heilmann sagde, at

landsrådet i øjeblikket er ved at

nedsætte et styringsudvalg, hvis

opgave det bliver at varetage lan-

dets interesser, indtil hjemmesty-

rets indførelse. — Det er derfor

vigtigt, at landsrådet tager poli-

tisk indstilling til spørgsmålet om

ejendomsretten inden styrelses-

udvalget begynder sit arbejde.

Jonathan Motzfeldt sagde, at

det ikke drejer sig om sølle 7—800

mill. kr., men om en formulering

af, hvem der ejer de grønlandske

råstoffer. — I øjeblikket er det

altså staten, sagde han.

— Hjemmestyrekonferencen i

Holsteinsborg var et udmærket

barometer for den grønlandske

indstilling til spørgsmålet, sagde

han. — Her var man nemlig enige

om, at råstofferne tilhører den

grønlandske befolkning — altså

ikke bare grønlænderne, men den

i Grønland boende befolkning.

Sådan bør vores standpunkt også

være. Vi skal arbejde videre med

OdaK Olsen's tanker, og jeg er i

øvrigt enig i, at vi må have en

klar stillingtagen.

OdaK Olsen forstod, at de sidste

talere går ind for hans forslag. —

Og jeg tror, at styringsudvalget og

hjemmestyrekommissionen vil ar-

bejde efter de samme retnings-

linier. Men for at der ikke skal

være tvivl, mener jeg det er vig-

tigt, at landsrådet klart og tyde-

ligt formulerer sin stillingtagen,

så udvalg og kommission har no-

get utvetydigt at arbejde med.

Otto Steenholdt: — OdaK Ol-

sen's tanker er gammel-kendte.

Det er faktisk kun landsrådet, der

mangler at tilslutte sig dem. Alle

andre har allerede gjort det. Vi

må have en klar tilkendegivelse.

Vi må have en afstemning!

Formanden: — Den grønlandske

undergrund er et fælleseje, rigs-

fællesskabets ejendom. Det er den

statsretlige formulering i øjeblik-

ket. Og så kan man spørge: Hvem

ejer Grønland mest? Man må hu-

ske, at vi kan få hele indtægten,

indtil den overstiger det beløb,

staten investerer i Grønland.

OdaK Olsen gentog, at det er

nødvendigt at få en klar stilling-

tagen til, hvem landsrådet mener

ejer den grønlandske undergrund.

Vi må have en afstemning for at

gøre vor interesse for en ændring

af mineloven klar.

Niels Carlo Heilmann spurgte

formanden, hvad der dog er galt

i at tilkendegive sit synspunkt i

et så væsentligt spørgsmål. — Jeg

støtter OdaK Olsen, sagde han.

Knud Kristiansen sagde, at

spørgsmålet alt for længe har væ-

ret ubesvaret af landsrådet. Jeg

ved udmærket, at der er spræng-

stof i det her, men ikke desto min-

dre bør vi afgøre, om staten eller

den fastboende grønlandske be-

folkning bør eje undergrunden.

Formanden sagde, at alle med-

lemmer vel sagtens er enige, og

at det derfor ikke er nødvendigt

med en afstemning. — I øjeblikket

er det planen, at problemet skal

løses i forbindelse med hjemme-

styret, sagde han.

Hendrik Nielsen fortalte, at det

klart fremgår af mineloven, at

stat og landsråd ejer undergrun-

den, og at landsrådet derfor må

tage stilling til, hvad landsrådet

mener.

Formanden: Vi er vel enige om

en princip-beslutning, der går ud

på, at Grønlands rigdomme bør

tilfalde Grønland.

Meddelelse til

vore grønlandske gæster

Hotel Phønix er nu lukket, men vort andet

hotel, HOTEL VIKING, har i eftersommeren

gennemgået en stor modernisering.

Trods denne bedre indretning og service

samt prisstigninger bevarer vi imidlertid

samme fordelagtige priser som sidste år.

Ønsker De langtids-ophold kan De på

ugebasis, incl. morgenmad og betjening få:

Enkeltvær. fra kr. 260,- og dobb. vær.

fra kr. 400,-. Alle moderne faciliteter fra

vær. u/bad til vær. m/eget bad og toilet,

tlf. på alle vær. 1. kl. restaurant, bar og TV.

Hotel Viking

Bredgade 65, DK 1260 København K.

Tlf. 01 -12 45 50 - Telex 19590

Rekvirer venligst brochure og prisliste

lllllllllilliimillllllllliiiiilimiiiiiiiin

OdåK Olsen

Konrad Steenholdt udtrykte sin

glæde over den igangværende dis-

kussion og over, at alle talere

støtter tanken om, at Grønland

ejer rigdommene. Også han mente,

at der burde gennemføres en af-

stemning.

Jørgen Olsen syntes ikke, man

behøvede nogen diskussion for at

fastslå, „at landsrådet mener, at

Grønland selv ejer sine rigdom-

me".

— Selvom vi — som formanden

siger — 'har en bedre stilling l

forhold til dette spørgsmål end

vore stammefrænder i Canada, er

spørgsmålet dog alligevel blevet

diskuteret i én uendelighed. Den

diskussion må nu standse!

Mineloven siger ganske tyde-

ligt, at staten har eneret til at

udnytte det, der er noget værd,

mens den fastboende befolkning

har lov til privat at bruge ai

småtterierne.

— Tidligere var det det offent-

lige, men efter sidste minelov er

det staten der ejer den grønland-

ske undergrund, sagde han.

— Det er efter min mening der-

for af stor betydning, at vi i dag

meget tydeligt siger, at Grønland

ejer rigdommene. Det vil være

nødvendigt, at det står helt klart

inden hjemmestyret.

OdaK Olsen gentog, at det var

nødvendigt med en afstemning.

Formanden foreslog, at spørgs-

målet tages med til styringsudval-

get.

Jonathan Motzfeldt sagde, at

det er nødvendigt for hjemme-

styrekommissionen at vide, hvor

den har landsrådet i det spørgs-

mål.

Formanden sagde, at han stil-

lede ændringsforslag, om at man

tog en principbeslutning.

Jonathan Motzfeldt svarede, at

OdaK Olsen's forslag er et kon-

kret forslag, som man ikke bare

kan afvise.

Formanden gjorde opmærksom

på, at Jonathan Motzfeldt jo seW

har indrømmet, at det er et

spørgsmål med sprængstof i.

Hvorfor vil han så have afstem-

ning, spurgte han.

OdaK Olsen gentog sin udtalel-

se om, at en afstemning er vigtig-

Jonathan Motzfeldt svarede Pa

landsrådsformandens spørgsrna1'

at det for ham var selvfølgelig''

at en afstemning om så væsent-

ligt et spørgsmål er nødvendig •""

også selvom der er sprængstof

i det.

Formanden gik ind for afstem-

ning og stemte sammen med hele

det øvrige landsråd.

-den-

Deres pålideligste partner ved

ejendomshandel

^ i Spanien:

iwJJØRGB

Lm/W 2817 64

grøfthøj parken 151. 8260 viby j-

					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28