Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						nutåmit årKigssussinerup
byggekomtitft taorserpai
nutåmik åi-KigssussineK ukioK måna 1. januar atuler-
nerarpå, landshøvding Hans Lassen-ip
1952-imitdle Kalåtdlit-nunane nå-
lagauvfiup igdlutainik aserfatdlat-
sailiuineK isumagineKartarsima-
galuarpoK byggekomitinik taine-
Kartartunit tåssaussunit kæmne-
re, byggeledere sulivfeicarfingmi-
lo pineKartume igdlumik atuissu-
ssume pissortaussumik, åssersuti-
galugo skoleinspektøriussumik 1-
malunit distriktslægeussumik, tai-
ma agdlagsimavoK landshøvding
Hans Lassenip tusagagssiortunut
AG-mut kalerriutåne, nangigdlu-
nilo:
GTO teknikikut byggekomiti-
mut sujunersuissugaluarpoic ang-
nertunerussutigutdlo suliagssanik
aKutsissugaluardlune iluarsarta-
riagdlit isumagineicarnigssSne.
aningaussartutigssat pissaria-
KartineKartut landshøvdingip a-
tausiåkårdlugit Kinusserérnerisi-
gut pigssarsiarineKartardlutik, i-
mailivdlugitdle aningaussanik a-
merdlångitsunik byggekomitit tu-
nineKartardlutik angnikinerussu-
nik teknikikutdlo pissarinerussu-
nut atugagssanik.
Kalåtdlit-nunånut ministere-
Karfik kaujatdlaisitaKarsimavoK
19/12-1975-ime tåssunalo atortu-
jungnaersitdlugo kaujatdlaisitato-
KaK 9. april 1952-imérsoK bygge-
komitinik imalik.
byggekomitit taimailivdlutik a-
torungnaerput, nutåmigdlo aser-
fatdlatsailiuivdlune sulinermut
årtcigssQssinigssaK 1. januar 1976
Kalåtdlit-nunånik
filmiliat25
Kalåtdlit-nunånik filmiliat issi-
gingnågagssiat takutitagssiatdlo
25-uput (16 mm åma 35 mm-it).
saniatigutdlo iliniartitsissusia-
vingnik peKarpoK.
Kalåtdlit-nunånut ministere-
Karfiup manakut suliarisimava
nalunaerssusiaK filminik tåuku-
ninga 25-nik, nalunaerssusiardlo
sulivfeKarfingnut åssigingitsunut
nagsiutdlugo Kalatdlit-nunanitu-
nut — ilåtigut G.O.F.-imut.
Kalåtdlit-nunane inugpagssua-
KåsaoK, filmit ilåinamininguinik
takungnigsimassunik,   taimaitu-
Officielt
Under 17. februar 1976 er følgende
optaget 1 Aktieselskabsregis toret:
„GREENLAND WOOL & CLOT-
HING INDUSTRY A/S", hvis for-
mål er at drive handel og fabrika-
tion. Selskabet har hovedkontor i
Julianehåb kommune, Grønland,
postadresse: Julianehåb, Grønland.
Dets vedtægter er af 18. april, 30.
maj 1974 og 12. december 1975. Den
tegnede aktiekapital udgør 111.500
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
skal lyde på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gæl-
der indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærer-
ne sker ved anbefalet brev. Sel-
skabets stiftere er: Fabrikant
Georg Mogens Johansen, 56 Rue de
Hobscheid, Steinfort, Luxembourg,
konsulent Oluf Hans Villiam
Høegh, Kovangen 107, Fredensborg,
borgmester Frederik Louis Jørgen
Henrik Lund, Storesøvej B 560, pa-
stor, landsrådsmedlem Jacob Jør-
gen Otto Jonathan Motzfeldt, Præ-
stebakken B 103, begge af Juliane-
håb, Grønland. Bestyrelse: Fru He-
lene Ane Nielsen (formand), Sto-
resøvej B 227, lærer Otto Kjær-
strup, Bjerges sti B 831, værftsfor-
mand Richard Jaffet Peter Kri-
stian Steffen Absalonsen, Sanato-
rievej B 282, restauratør Ole Ibsen,
Kamikorfik blok F nr. 22, Preben
Nymand Pedersen, alle af Juliane-
håb, Grønland. Bestyrelsessupvle-
anter: Nævnte Oluf Hans Villiam
Høegh samt fru Oline Kristine Pe-
dersen, Sanatorievej B 275, Ju-
lianehåb, Grønland. Direktion:
Nævnte Oluf Hans Villiam Høegh.
Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand i forening med to andre
medlemmer af bestyrelsen eller af
bestyrelsens formand i forening
med et andet medlem af bestyrel-
sen og en direktør. Selskabets re-
visor: De Forenede Revisionsfir-
maer, postbox 12, 3900 Godthåb,
Grønland. Selskabets regnskabsår
er kalenderåret.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND,
Godthåb, den 10. marts 1976.
Siersbæk,
fg.
migdlo isumaKarnarpoK G.O.F.-
imut suliagssarKigsoK filmit pi-
niåsavdlugit. filmit takutineicar-
sinåuput filmertarfingne, imalu-
nit G.O.F.-ip Nuuk TV Kinuvigi-
sinauvå filmit TV-korutigssatut
nutermivdlugit, tauva kalåtdlit
TV-Karf inil amerdlanernit takuti-
noKarsinåusåput.
filmit ukuput:
Kalåtdlit-nunane arnat suli-
ssartut, Tunume nunaKarféraK,
pissortat unerKUSsingmata, Emi-
lie sarKamioK, K'ånåp pigissåne
piniartukormiut, Kalåtdlit-nunå-
ta encåne imaic, atanrinartorssuaK
Dronning Margrethe Marmori-
lingmitoK, Imana — Kalåtdlit-
nunånik filmiliaK, ImarssuaK —
Det store hav, Kalåliuvit?, Knud,
Sikuiuitsup ungatåne nuna,
umingmak, Sisimiut, umiarssuit
avangnåne, Ingile KernertoK, Ka-
låtdlit-nunåt minutine 17-ine,
Avangnåne puissiniarneK, inoKå-
ngitsorssuarme angutit mardluk,
asimut nugtut, Ulrich OKaluasår-
toK, Ultima Thule, igartartup si-
nåne, avangnamut avicut kisalo
A wedge of Rock.
autdlarnerfigalugo atortulerpoK
inigssiat tungåtigut (inigssiat aut-
dlartitanut inigssiarineKartut bo-
ligstøttemitdlo inigssiautigineKar-
tut pivdlugit), nåparsimaveKarfit
atuarfeKarfitdlo inigssiautånut.
nutåmik periausiliorneK pisima-
vok påsinarsingmat, månamutut
årKigssussinerugaluarsimassoK tu-
ngavigssaerungmat, igdloKarfime
amerdlanerit ilåtigut mesterer-
pagssuaKalersimangmata, taima-
tutdlo igdloKarfingne angineru-
ssune nangminerssortunik arki-
tektitut ingeniøritutdlo sujuner-
suissartoKalersimavdlune.
ukiutdlo ingerdlaneråne, inig-
ssiat amerdliartornerat peKatiga-
lugo, kæmnereKarfingne ingmikut
ineKarnikut sulissoKarfeKalerti-
tersimavdlune, månåkut 1. janu-
ar 1976-imit kommuneKarfingnit
aKuneKalersunik.
taimåitumik pissusigssamisui-
narsimavoK OKartugssåussutsip i-
nigssisimanerata siaruarternigsså
akissugssauneruvdlo nunaKarfi-
kutånut avguarnigsså.
pingårtumik    kæmnereKarfit
kommuneKarfingnut tuniiineKar-
nerisa 1. januarimit ukioK-måna
nagsatarisimavåt pissariaicartitsi-
lerneK nalerKutunik erssarigsu-
nigdlo kommuneKarfit aKutsiner-
mingne maleruagagssaKarnigssåt
nålagauvfiup inigssiat aserfatdlat-
Grønlandsskib
skal muligvis
medvirke i TV
Poul Trier Pedersen, der til for-
året skal producere et spontanspil
om Søens Folk, er gået i gang med
at finde et velegnet skib til pro-
duktionen. Det er et krav, at der
skal være plads til ca. 15 ekstra
søfolk og filmfotografer ombord,
oplyser bladet Radiotelegrafen.
Dette har på forhånd begrænset
antallet af mulige skibe til en lille
håndfuld. Imellem disse er bl.a.
Grønlandsskibene „ANNA JO-
HANNE", der tidligere hed
„MARTIN S", „NANOK S" samt
„TORM ALICE". Samtidig brin-
ger bladet et billede af „ANNA
JOHANNE", hvor det losser ved
bjergværket „SORTE ENGEL"
ved Marmorilik.
-rg.
GULDKARAMELLER
De eneste rigtige karameller er
Toms Guld Karameller
kukarnårKittåssåuputToms Guld Karameller
sailiornigssånut aningaussanik a-
kuerssissutigisimassånik.
periausiulersukut nutåkut isu-
maKatigissutigineKarsimavoK, nå-
lagauvf iup akuerssissutai aulaja-
ngersunik periauseKardlune ator-
neKartåsassut, peKatigititdlugulo
kommunalbestyrelsit, isumaKati-
gissutip periarfigssarititaisa iluå-
ne akuerssissutit suna pingårne-
rutitdlugo atorneKåsanersut, å-
malo tamåna avKutigalugo ang-
nertumik periarfigssaKalerdlutik
nunaKarfikutåt suniuteKarfigisav-
dlugit.
H. Lassen.
Lands+iøvding Hans Lassen
25film om
Grønland
Der findes 25 spille- og kortfilm
(16 mm og 35 mm) om Grønland.
Desuden findes der egentlige un-
dervisningsfilm.
Grønlandsministeriet har nu ud-
arbejdet en oversigt over de 25
film og sendt oversigten til for-
skellige institutioner i Grønland
— bl.a. GOF.
Der er sikkert mange i Grøn-
land, der kun har set et par af
disse film, og det synes derfor
som en oplagt opgave for GOF at
rekvirere filmene. De kunne enten
vises i biograferne, eller GOF
kunne bestille Nuuk TV til at
overspille dem til billedbånd, der
vil kunne køres i de fleste af de
grønlandske telenet.
Filmene er:              ,, •"'
Arbejderkvinder i Grønland, . rt
boplads i Østgrønland, Da myn-
dighederne sagde stop, Emilie fra
Sarqaq, En fangerfamilie i Thule-
distriktet, Havet ved Grønland,
Hendes Majestæt Dronning Mar-
grethe i Marmorilik, Imaqa — fil-
men om Grønland, Immarssuaq
— Det store hav, Kalåliuvit — Er
du grønlænder, Knud, Landet bag
polarisen, Moskusoksen, Sisimiut,
Skibe mod nord, Den sorte engel,
17 minutter Grønland, En sæl-
fangst i Nordgrønland, To mænd
i ødemarken, Udflytterne, Ulrich
fortæller en historie, Ultima Thu-
le, Ved bræens rand, Vejen mod
nord samt A wedge of Rock.
koi
Uti
kul
llli:
ma
tin
i
sin
mi
i«;
Pil.
ilai
qin
nie
ncr
net
lgi
Kun godt at de
unge protesterer
— Det er kun godt, at unge grøn-
lændere nu er begyndt at prote-
stere mod fordanskningen, sagde
den norske psykolog Signe Holst
på psykologernes årsmøde for ny-
lig i Nyborg. Signe Holst har net-
op udgivet bogen „Grønland —
pladask i kulturgrøften" efter et
par års ophold i Sisimiut som hu-
stru til en udsendt dansker.
Signe Holst sagde på mødet vi-
dere: — Det forbavser mig ikke,
at den første generation af unge,
der er vokset op i Grønland, nu
er begyndt at vende sig imod
Danmark. Det må egentlig betrag-
tes som et positivt resultat, fordi
grønlænderne gennem kritik og
krav netop opfylder de værdier,
som det demokratiske Danmark
venter på. Grøndalisering betyder
ikke, at der skal være et gammel-
dags fangersamfund eller et eski-
moreservat. Det kan også udvikle
sig til et moderne industrisamfund
baseret på fiskeri, minedrift og
olieudvinding.
Det overordnede mål må imid-
lertid være, sagde Signe Holst, at
grønlænderne selv får virkelig
magt til at styre udviklingen.
Videre sagde hun, at hun kunne
få mistanke om, at større kommu-
nalt selvstyre og den deraf føl-
gende svækkelse af landsrådet er
i dansk interesse, fordi den for-
sinker udviklingen af en grøn-
landsk nation.
— Mange gode kræfter engage-
res nu så kraftigt i det lokale ar-
bejde, at der ikke bliver tid til at
interessere sig for den større ver
den, sagde Signe Holst.
HANDELSKOSTSKOLE
IKAST
HANDELSKOSTSKOLE
SØNDERPARKEN 21 -7430 IKAST
Lærlingeskole-handelseksamen-fagprøver-specialkurser
toq
mil
Uh
kil
mii
sin;
sen
r>ili
rak
en-
ban
»an
lar
baa
'gå
frsi
aa
>ere
lur
:qq
>aa
aa;
lipi
ak
Sal;
iit:
llli
len
T
Iria
leq
Hin
ars
qni
en
nar
T
i
mi
>q;-
30
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32