Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						sunauna atorfigssaKartitarput?
— inuiaKatigit pilorsipavut atu-
gartungorsarsimassutut takussag-
ssatut. inuiaKatigit ajukunångit-
sunik atortorig&årutigdlit. lamå-
nale kulturimik inungnigdlo tåu-
ssuminga kultureKartunik ake-
KartariaKångilaK. kalåtdlit inu-
sugtut amerdlaneru.jartuinartut
påsiartuinarpåt tamåna taimatut
ingerdlåinarsinåungitscK. unigta-
riaKarpugut ingmivtinutdlo Ka-
muna takussariaKardluta: „sunau-
na atorfigssaKartitarput?"
taima OKarpoK inungnik isuma-
gingningnerme    sujunersuissoK
Martha Labansen, Kanigtiikut
Fjaltringime    TukaK-teaterime
Kalåtdlit-nunåt pivdlugo OKat-
dlinerme cKauseKarnermine, tai-
matut Ringkøbing amtip avisia
uvdlcrmut sarKumertartoK nalu-
naeruteKarpoK.
åma oKarpcK Kalåtdlit-nunåne
ukiune kingugdlerpåne ineriar-
tornerujugssuaK Kavdlunåt-tu-
ngånit Kularnångitsumik ajungil-
sumik isumaKarfigineKaraluartoK,
serKumersimassordle   inuiaKati-
gingnut kalåtdlinut nalerKutingit-
sussok. angnertuvatdlårsimaKaoK
påtsivcrutitsisimavdlunilo, åma
kalåtdlinut inusugtunut.
— miserratigineKångilaK ator-
tutigut limimut tungassutigut
pitsaunerulersimaneK, taimåina-
nile inussutsimut nangminermut
tungassutigut, ilame agdlåt aker-
dlianik, Martha Labansenip er-
sserKigsarpå. nangipordlo: tåssa-
nipordlo uvdlume Kalåtdlit-nu-
nåne ajornartcrsiutaussoK.
ingerdlarKigdlunilo OKarpcK ka-
låtdlit amerdlasut agdlagfingnut
ingerdlalsinermut atortunut atu-
srfingnutdlo nutånut isernigssar-
tik saperåt. mérKat amerdlasut
nipanginartarput KanoK misigi-
nertik Kavdlunåt atuarfingmik i-
ngerdlatsineråne c-Kautigisinåu-
nginamiko. mérKat angajorKåve
kalåtdlisuinaK oxalugtut angajor-
Kåt atautsimlnerinut orniguneK
saperpåt påsineKarnigssartik ku-
larutigigamiko.
pingårtuvoK, Martha Labansen
OKarpcK,   kalåtdlit   mérartaisa
nangmingneic kinåussusertik, i-
nuiaKatauvfigissamik cKalugtu-
agssartåt kulturiatdlo ingmikuka-
.iåjussoK iliniåsagåt åmalo nang-
mingneK naleKarnertik iliniåsav-
dlugo. tarnatuma pissariaKartune-
ra månamut akuerineKartarsimå-
ngilaK. kisiåne pissariaKarpoK,
sarKiimerneK     ajuinarsimavoK
Kavdlunåt atuarfingmik inger-
dlatsineråne Kavdlunåt-nunåne a-
tcrtut maligdlugit, ajornerpåju-
vcrdlo iliniartitsissunik mérKanik
atuartitsissugssanik avatånit tike-
rartCKarmat.
Martha Labansenip kalåtdlit
Kavdlunåt-nunånitut akornåne
sujunersuivdlune sulinermik ilå-
tigut suliaKartup åma erKaivå
Kavdlunåt-nunåne kalåliuneK Ka-
noK-itussoK: — ilane ilungersu-
nartaKaoK. ingmivtinik OKalugtu-
arfsavdluta amerdlastinik saper-
tarparput. igtukululersarpugut,
nipanginardluta inunerdlo OKi-
maitdliartuinartumik misigalugo
— pissutigalugo kalålerpagssuit
misigisimagamik  Kavdlunåt  isu-.
merfigissaråtigut taimågdlåt ki-
sitsisitigut nautsorssuinerit najor-
Kutaralugit, tåssane OKalugtuari-
neKartut ima imalo amerdlatigi-
sut toKutsissut, ingminortarissut,
imingersut kinguågssiutrtigutdlo
nåpautit Kalåtdlit-nunånitut.
tugdlusimårutigåra, ingerdlar-
Kigdlune OKarpoK, kalåtdlit inu-
sugtut amerdlasut ingmingnut
napatisinausimangmata, nauk a-
merdlasutigut, inussariaKarsimav-
dlutik KanoK isumaKarnermingnik
CKauseKarnigssamut pisinautitau-
natik.
Martha Labansen isumaKarpoK
månamut ajornartorsiutit ilagi-
ssåt tåssaussoK kalåtdlit amerdla-
sut Kavdlunåt-nunånérérnermik
kingornagut Kalåtdlit-nunanut a-
ngerdlartartut takordlugaKaratik
Kalåtdlit-nunånilo Kavdlunåt pe-
riausé atuinalersardlugit. uvdlu-
mikutdle inusugtut takordluga-
Kardlutik Kalåtdlit-nunanut a-
ngerdlartut amerdliartuinarput,
OKarpoK.
sungiusarnerup akunerane Atuarfik Samuel Kleinschmidtip eKaersårfiane
unigkatdlarsimassut, tigdlutartut NanoK unukut sungiusartarfiåne.
En pause i træningen i gymnastiksalen på Samuel Kleinschmidt skolen,
hvor bokseklubben NanoK holder træningsaftener.
Boksestævne
i Godthåb-Hallen
Søndag den 30. oktober bliver der
skrevet idrætshistorie i Grøn-
land Efter næsten et års forar-
bejde er bokseklubben NanoK ar-
rangør af en bykamp for begyn-
dere mellem Nuuk og Ålborg.
Klubben ser med stor forventning
hen til stævnet, som bliver det
første i Grønland nogensinde.
Det foregår i Gcdthåb-Hallen, og
klubben forventer, at tilskueran-
tallet vil komme til at ligge på
cmkring de 2.000.
Ålborg Bokse-Alliance sender
otte begynder-boksere og to
landsholdsboksere — de to sidste
skal dyste med hinanden. Og hvis
der kan skaffes økonomisk dæk-
ning, -vil klubben også meget ger-
ne se Høje-Tåstrups grønlandske
landsholds bokser Arne Geisler i
ringen i Nuuk.
Vejen til stævnet har været
lang og besværlig.
En kreds af gamle kampboksere
fra Danmark arbejder i Nuuk.
Ved forskellige sammenkomster
genopfriskede de minderne om
livet i bokseklubberne i Danmark,
cg planen om at .starte en bokse-
klub i Nuuk blev en realitet. Der
har imidlertid aldrig tidligere
eksisteret bokseklubber i Grøn-
land, så erfaringerne måtte hen-
tes dels i Danmark og dels i den
øvrige grønlandske idræt.
I vinteren 1976/77 deltog disse
boksere i nogle opvisningskampe
ved forskellige idrætsstævner i
Godthåb-Hallen — og det viste
sig, at der var interesse for boks-
ning blandt de unge i Nuuk_ Og
medlemstallet er da også nu på
omkring 35 juniores og 35 senio-
res, som alle træner i gymnastik-
salen på Samuel Klienschmidt-
skolen. Der har her, som andre
steder, været problemer med at
få trænere, men efter omstændig-
hederne går det godt. En af træ-
nerne, lærer Jørgen Eriksen, har
i sommer deltaget i et stort nor-
disk instruktørkursus i Finland
og skulle nu være helt på toppen
til at tage sig af de mange unge
talenter.
NanoK er som den eneste en-
kelt-klub blevet optaget i Grøn-
lands Idræts Forbund (GIF). Til-
knytningen til Dansk Amatør
Bokse-Union er endnu ikke afkla-
ret, men det sker temmelig sik-
kert i løbet af sæsonen. Med hen-
syn til stævnet har NanoK fået
dispensation, så stævnet vil blive
afviklet eller DABU's love, for-
tæller NanoK's formand, Per
Knudsen.
Nu 8 Siumutter i landsrådet
Partiet Siumuts landsrådsgruppe
har fået et nyt medlem Det er
landsrådsmedlem Severin Johan-
sen, UmånaK Hermed tæller Siu-
mut-gruppen 8 ud af landsrådets
ialt 17 medlemmer.
Siumut-gruppen består foruden
af Severin Johansen af Jonathan
Motzfeldt (gruppens formand),
OdåK Olsen, Henrik Nielsen,
Bendt Frederiksen, Asiajuk Sado-
rana, Anders Andreassen og Knud
Kristiansen.
Atåssut-gruppen i landsrådet
tæller 4: Landsrådsformand Lars
Chemnitz, Otto Steenholdt, Niels
Carlo Heilmann og Emil ArKé. De
øvrige medlemmer i rådet er neu-
trale.
I sin begrundelse for at tilslut-
te sig Siumut-gruppen siger Se-
verin Johansen, at han efter grun-
dige overvejelser er nået til den
overbevisning, at han står så tæt
op ad Siumuts politik, at den fak-
tisk er identisk med hans politi-
ske anskuelser. — Hermed tæn-
ker jeg først og fremmest på Siu-
muts hidtidige politik vedrørende
EF-spørgsmålet samt oliepolitik-
ken, som efter min mening bør
støttes af alle, der oprigtigt vil ar-
bejde for dette samfunds bedste,
understreger Severin Johansen,
der videre siger:
— Jeg finder det helt naturligt
at melde mig ind i Siumut, der
hovedsageligt arbejder for vore
produktive erhverv og for arbej-
derbevægelsen, især når det tages
med i betragtning, at den kreds,
jeg selv repræsenterer i landsrå-
det, er en udpræget fanger- og
arbejderbefolkning.
PA MINDRE END ET
MINUT ER DE FRI MED
SNOW-
GRIP
6 størrelser — også den
til Deres bil
9270 Klarup
m

i
GULDBARRE
- sin vægt værd
oKimåissutsimisutdle nalitutigissoK
Martha Labansen.
Officielt
Under 2. august 1977 er der i Ak-
tieselskabs-registeret optaget føl-
gende ændringer vedrørende „En-
terprenør Selskabet Egedesminde
A/S af Egedesminde:
Den 29. september 1976 og 9. maj
1977 er selskabets vedtægter æn-
dret. I medfør af aktieselskabslo-
vens § 179 er selskabet omdannet
til anpartsselskab. Selskabets navn
er „ENTREPRENØRSELSKABET
EGEDESMINDE ApS". Selskabets
hjemsted er Egedesminde kommu-
ne. Postadresse: Egedesminde,
Grønland. Selskabets vedtægter er
af 29. september 1976 og 9. maj 1977.
Formålet er på Grønland at sælge
og, udleje entreprenørmateriel og
internt transportmateriel, at drive
enterprenørvirksomhed samt auto-
reparatørværksted og dermed i
forbindelse stående virksomhed ef-
ter bestyrelsens skøn. Indskudska-
pitalen er 48.000 kr. fuldt indbe-
talt, fordelt i anparter på 500 kr.
og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Der gælder indskrænkninger i an-
parternes omsættelighed, jfr. ved-
tægternes § 3. Bekendtgørelse til
anpartshaverne sker ved anbefa-
let brev. Bestyrelse: Entreprenør-
form. Carl Lauridsen, regnskabs-
fører Grethe Lynghøj Villersholt,
begge af Egedesminde, Grønland,
advokat Carl Heiberg Sørensen,
Stengade 57, Helsingør. Direktion;
Nævnte Carl Lauridsen. Selskabet
tegnes af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse. Selskabets
revisor: Revisionsfirmaet E. Bag-
ger Petersen, Strandvejen 6, Kø-
benhavn. Selskabets regnskabsår
er kalenderåret.
POLITIMESTEREN I  GRØNLAND
Godthåb, den 1. september 1977
GRURDIG
10 til Grundig
Wspil i farver
Nu kan De få farve-T V
med Indbygget TV-spil i farver.
Super Color 6400 TS
Der  er  6  forskellige  spil  med  40
variationer.  Og  det  i  et  26"  TV,
der  også  pa  andre  områder  er
fremsynet.  Med  farvekontrastau-
tomatik.  inline  billedrør,  sensor-
betjening og tilslutning for video-
case tterecorder.
Kr.  5.950,-  Vejl.  pris.
Kabinetfarve:   palisander.   teak.
hvid  (merpris  125,-).
Ekstra  tilbehør:  elektronic-pistol
til klapjagt og lerdueskydning.
GODTHÅB
ELEKTROVÆRKSTED A/S
Telefon  2 10 62  .  Giro  1427 81
Reg. no 54073 . Postboks 38
3900  Godthåb  .  Grønland
23
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32