Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						G.A.S. -ip ilaussortaisa
akigssarsiait 19,2pct-imik
sujuariauteKarsimassut
— nåmagisimåungilarput, kåtuvfiup sujuligtaissua
OdåK Olsen AG-mut oKarpoK, kisiånile akigssarsiat
sujuariarnerusagaluarpata tamåna Kalåtdlit-nunånut
aningaussallssutigssat ilait ikililertariaKalisagaluara-
mik.
Kalåtdlit-nunånut ministereKar-
fiup Kalåtdlit-nunånilo Sulissar-
tut PeKatigit Kåtuvfiata isuma-
Katigissutåligut nutåkut atautsi-
mut issigalugo akigssarsiat sujua-
riauteKarput 19,2 prccentimik a-
kigssarsiane tungaviussune åmalo
avguaKatigigsitdlugo tapisiane å-
ssigingitsune 20 pet. migssånik.
G.A.S. piumassaKarsimagaluar-
Pok akigssarsiane tungaviussune
47 pet-imik tapisianilo 25 pet.
migss. sujuariauteKarnigssamik.
isumaKatigissut atsiorneKarpoK
kåtuvfiup sujuligtaissuanit OdåK
Olsenimif Kalåtdlit-nunånut mi-
nisterimitdlc Jørgen Peder Han-
senimit tatdlimångormat kingug-
dlermik uncirigå. akerdlerit sule
isumaKatigissuteKånginerming-
ne aningaussarsiornermut mini-
sterime Knud Heinesenime ataut-
simérKårsimåput. tamatumane
G.A.S.-ip prccentit kingugdlit
mardlugsuit pigssarsiarai. akig-
ssarsiat kingumårtumik atortuli-
såput ukioK mana 1. septembe-
rimit.
ajalussorneK
isumaKatigingniarnerit Kalåtdlit-
nunåne autdlartiput, ajalussor-
dlutigdle, ministereKarfiup isuma-
Katigingningniartitå, kontorchef
Torben Hede Petersen nalunaer-
mat, angnerussumik  neKerorute-
tOKUSSOK
Peter Fleischer, UmånaK, 73-inik
ukicKardlune toKuvoK. Peter
Fleischer sinerissap ilarujugssua-
ne ilisarisimaneKardluarpoK u-
kiut 45 sivnerdlugit KGH-me su-
lisimavoK 1960-ikut nålerneråne
soraerningornerme tungånut. Pe-
ter Fleischer kommuneråditorKa-
rae sysselrådimilo amalo kingu-
singnerussukut kommunalbesty-
relsime sulisimavOK taimatutdlo
ardlaleriardlune landsrådimut i-
laussortaussarsimavdlune. ama
erKartussissut (kredsretit) pilersi-
neKarmata Peter Fleischer encar-
tflssissusimavoK. klinge Frederiup
nuliatalo Dronning Ingridip Ka-
låtdlit-nunånut 1952-ime tikerår-
neråne nersornåumik sarKarmiu-
lerneKarpoK niaKorutaussarta-
lingmik.
Dødsfald
Peter Fleischer, 'OmånaK, er død,
73 år gammel. Peter Fleischer var
en kendt skikkelse i store dele af
kysten. Han arbejdede i KGH i
over 45 år, indtil han gik af med
pension i slutningen af 60'erne.
Peter Fleischer arbejdede både
i de gamle kommuneråd og sys-
selråd og senere i kommunalbe-
styrelsen, ligesom han i flere pe-
rioder var medlem af landsrådet.
Peter Fleischer var ligeledes
kredsdommer siden kredsretterne
blev etableret. I forbindelse med
kong Frederik og Dronning Ing-
rids grønlandsbesøg i 1952 blev
han dekoreret med belønnings-
medaljen med krone.
K'arnigssaminut pisinautitaunane.
OdåK Olsen DanmarkiliarpoK Ka-
låtdlit-nunånutdlo ministere ani-
ngaussarsiornermutdlo ministere
atåssuteKarfigalugit. — 19,2 pro-
centine unigpugut, tåssa påsigav-
tigo CKarfigineKarnivtigut, akig-
ssarsiat angnerussumik sujua-
riauteKåsagaluarpata Kalåtdlit-
nunåne aningaussat atugagssat
avdlat agtorneKåsassut ikilileriv-
figineKardlutik. taorsiutdlugo mi-
nist'erimit nericrssorneKarpugut
Kalåtdlit-nunånut aningaussaliu-
neKartugssat agtcrneKåsångitsut.
OdåK Olsenip ilångupå: — su-
lissartutdle peKatigigfiat scrdler-
dlunit akigssarsianik nåmagisi-
måringnigsinåungilaK, sordlo ama
uvagut mana G.A.S.-ip tungånit
itugut. isumaKatigingniarnerne
ardlaleriaKaluta uparuartorsima-
vavuj akigssarsiakinerussunik a-
jornartorsiutit Kalåtdlit-nunånilo
akigssarsiat nikinganerujugssuat.
tikuartorsimavarput aningaussar-
tutit angnertunerat, Kalåtdlit-nu-
nåne Danmarkimit 20 pet-inik
angr.erussoK. isumaKarpunga a-
ngusinaussarput angusimagigput,
åmalo isumaKatigigsinaujungnai-
ngajavigdluta.
landsråde tutsiutingilaK
— ama tikuartorsimavarput
landsrådip akigssarsiaKartitsiner-
me najorKutagssatut aulajanger-
simanera akigssarsiakinerussut a-
kigssarsiaisa angnertumik sujua-
riauteKartinigssånik åmalo akig-
ssarsiat åssigigsarneKarnigssånik
imalik. ministereKarfigdle angne-
russumik kivdligsinausimångilar-
put. isumaKatigingniarnerme nu-
kigtunerulersimåsagaluarpugut
landsrådip igdlersorsimassugpati-
gut Københavnime. rådile tutsiu-
tinginame, OdåK Olsen OKarpoK.
isumaKatigingniarnerme konsu-
lente Jens Lyberth naggatårutau-
ssumik isumaKatigingniarnerme
peKatauvoK: — perKutigssaKarpoic
ersserKigsåsavdlugit sujuariautit
tapisianut ardlaligpagssuarnut tu-
ngassut mana anguneKartut.
G.A.S.-ip anguniarsimavå ilau-
ssortat, pikorigsarnermikut ing-
mikut iliniardlutik, kursuserdlu-
tik il. il. iliortut ama akigssarsia-
tigut iluaKutigssarsissarnigssåt.
tapisianik ardlaKartunik nutår-
dluinarnik atulersitsisimavugut,
atautsimutdlo issigalugit tapisiat
20 pet. migss. sujuariarput.
tapisiat pitsaunerit
Jens Lyberthip åssersutit ardlag-
dlit taivai:
aningaussat HK-rmiut person-
lige tillægigssånut atugagssat må-
nåkumik   pingasoriautingusåput.
| sundheds-  ama  fødselshjælpere
nunaKarfinukartineKarnermut ta-
Handelsassistenter
KGH
KGH skal i de kommende måneder ansætte et antal med-
arbejdere til sin stab af tjenestemænd i de grønlandske
byer.
Vi søger forbindelse med unge mænd og kvinder i alderen
21—25 år, som er interesserede i en uddannelse og i en frem-
tid indenfor det grønlandske erhvervsliv.
De første 2 ansættelsesår er en prøvetid, hvor vi giver
aspiranten en alsidig uddannelse indenfor KGHs funktioner
i Grønland: forsyningstjenesten, produktion, trafiksektoren
etc. Sideløbende hermed vil der både i prøvetiden og se-
nere blive givet teoretisk uddannelse i form af kurser af
såvel faglig art som mere almen ledelsesmæssig karakter.
Efter 2 års tilfredsstillende prøvetid ansættes handelsassi-
stenter som tjenestemænd i Grønland i lønramme 9 og har
herefter gode muligheder for videre avancement til KGHs
lederstillinger i Grønland: handelsoverassistent, handelsfuld-
mægtig og handelschef.
Vi forventer af ansøgerne, at de nogenlunde i skrift og i
tale behersker det danske sprog, og i øvrigt har gennemgået
en normal handelsuddannelse. Af hensyn til den flytjeneste,
som KGH udfører i en del af de grønlandske heliporte,
kræves endvidere et godt kendskab til engelsk, og det bed-
ste grundlag for en ansættelse vil derfor — foruden handels-
uddannelse — være realeksamen med gode karakterer i
dansk, engelsk og regning.
Begyndelseslønnen er i henhold til den grønlandske tjene-
stemandslovs lønramme 7, hvilket for tiden svarer til en
løn på 3.967,39 kr. pr. måned
Interesserede ansøgere bedes venligst henvende sig skrift-
ligt til handelschefen i den by, hvor de bor. Eksamensbeviser,
lærekontrakt m.m. bedes medsendt.
DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL
Handelsinspektoratet
pisiait mardloriautingorput. umi-
artertut Kångiutornersissalisåput,
Kångiutordlutik suligångamik u-
miatsiap umiarssualivingmlnera-
ne amorKaneranilo.
klinikassistentinut isumaKatigi-
ssut sule inerneKångilaK. tama-
tumane sujugdlermik påsivdluar-
neKarKåratdlåsangmat iliniarti-
taussarnerat. akkordisiagssat piv-
dlugit isumaKatigingniarnerit u-
nigtikatdlarneKarput, G.A.S.-ip
K.G.H.-vdlo akernåne suliaK i-
nge'rdlasscK inersivdlugo. K.G.H.
aussaK 25. juni sarKumivigisima-
varput, sulile sunguamigdlunit
tusarfigisimanatigo, Jens Lyberth
naggasivoK.
inernere
matuma kingulinipoK nalunaer-
ssusiaK ilaussortat ardlaKartut
G.A.S.-ip iluanitut angussarisi-
massait. tåssane pineKardlutik tu-
ngaviussumik akigssarsiat løn-
trinit sujugdliåne tapisiartaKara-
tik.
akigssarsiat                1.4.1977
faglærtit  ...........  .....  17,60 kr.
faglærtiiingitsut  ..........  15,30 kr.
umiartortut  ..............  15,30 kr.
HK-assistentit  ...........   3320 kr.
fødsels- ama sund-
hedsmedhjælperit  ......   3370 kr.
barnemedhjælperit .......   2985 kr.
viceværtit, pedellit
varmemesteritdlo  ......   3390 kr.
1.9.1977	1.10.1978
19,90 kr.	plus 70 øre
17,00 kr.	plus 70 øre
17,00 kr.	plus 70 øre
3751 kr.	plus 7 pet.
3809 kr.	plus 7 pet.
3373 kr.	plus 7 pet.
3796 kr.	plus 6 pet.
	H.
Skandinavisk
Hotel - Restaurant
I Caiella, Nordspanien, 50 km fra Barcelona. Stort turist-
centrum er mit Hotel Skandinavisk restaurant til overta-
gelse, alt mederne udstyr forefindes, 84 sengepladser, uden-
dørs terasse til gaden, 80 pladser. Restaurant, 125 pladser.
Til omg. overtagelse. — Henvendelse:
BENT KNUDSEN
Calle  San Pedro 70  .  Calella  .  Prov Barcelona  .  Espania
luft og vandkølede
ys^ I  Xr?   Dieselmotorer fra 8,75 HK til 138 HK med utal-
~"7~~    lige anvendelsesområder. Til joller, lystbåde,
.--.-JV,,   mindre fiskekuttere eller som hjælpemotorer i
===—^   større kuttere eller coasters.
^  Firmaet Lister Blackstone Mirrless Marine Ltd.
har gennem årelang udvikling og produk-
tion af motorer, opnået en
erfaring, der
garanterer et kvali-
tetsprodukt med
driftssikkerhed og
omfattende service.
Forlang yderligere
oplysninger.
Et Hawker
Siddeley produkt
19
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28