Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Knud Rasmussen fejres
med en strøm af bøger
frimærker og medaljer
På 100 års dagen, den 7. juni, åbnes Knud Rasmus-
sens fødehjem som museum i Ilulissat, og dagen
markeres overalt i Grønland og Danmark.
Torsdag den 7. juni er det 100 år
siden, polarforskeren Knud Ras-
mussen blev født. Begivenheden
markeres både i Danmark og
Grønland med en strøm af nye
bøger, medaljer, buste- og min-
deplader, receptioner, nedlægning
af kranse og blomster, udstillin-
ger, foredrag, radioudsendelser,
en motionsvandring i Hundested
by, hvor Knud Rasmussen boede
en årrække, og sågar en charter-
flytur pinselørdag, hvor 197 pas-
sagerer skal se pinsesolen danse
over Nordpolens ismasser, efter
at de forinden har besøgt Knud
Bekendtgørelse
Det meddeles herved, at der til Europa-Parla-
mentsvalget den 9. juni 1979 i Grønland er op-
stillet følgende kandidater og stedfortrædere:
For Atåssut:
Jørgen Hertling
Stedfortrædere:
1.  Otto Steenholdt
2.  Lars Chemnitz
For Siumut:
Finn Lynge
Stedfortrædere:
1.  Nikolaj Heinrich
2.  Lars Emil Johansen
Rigsombudsmanden i Grønland,
Godthåb, den 21. maj 1979.
ARNAT ILfNIARFlANE, KNUD RASMUSSE-
NIP HØJSKOLIANE, SISIMIUNE,
pissortaK
Arnat Iliniarfiåne pissortaK inugtagssarsiorneKarpoK augus-
tip autdlarKautånit 1979-ime. KinuteKartoK atuartitsinermut
pissortaunermutdlo piginåusjuseKartariaKarpoK.
nålagauvfingme atorfigdlit aulajangersaivfigineKartarnerånut
åssingussut tungavigalugit piginåussutsit aperKutautitdlugit
akigssarsiaKartineKåsaoK.
påsissutigssat angnertunerussut Knud Rasmussenip Højsko-
lianut, Box 82, 3911 Sisimiut, imalunit telefon 1 40 32-mut
sågfigingningnikut pigssarsiarineKarsinåuput.
KiinuteKaut KRH-rnut nagsiuneicarérsimåsaoK l. juli 1979-me.
Afdelingsleder
VED ARNAT ILfNIARFIAT, KNUD RASMUS-
SENS HØJSKOLE, HOLSTEINSBORG
Stillingen som afdelingsleder er ledig pr. 1. august 1979 og
søges besat med en person med nødvendige pædagogiske og
ledermæssige kvalifikationer på tjenestemandslignende vil-
kår.
Yderlingere oplysninger kan indhentes hos Knud Rasmus-
senip Højskolia, Box 82, 3911 Holsteinsborg eller på telefon:
1 40 32.
Ansøgningen skal være KRH i hænde senest 1. juli 1979.
Rasmussens hus i Thule.
Sidstnævnte tur er nok et af de
mest speicelle arrangementer. Det
er kommet i stand efter aftale
mellem SAS og nogle danske Li-
ons-klubber. Turen varer 16 ti-
mer, koster 1000 kr. pr. snude, og
der meldte sig over 1000 interes-
serede, så de pågældende arran-
gører prøver at gennemføre en
lignende tur Sankt Hans Nat.
Overskuddet fra Nordpolsturen
skal gå til Knud Rasmussens Høj-
skole.
MANGE NYE BØGER
Men først aoget om bogudgivel-
serne:
Gyldendals Forlag udsender ny
udgave af Knud Rasmussens rej--
seberetninger, redigeret af Palle
Koch. De i alt fire bind sælges
samlet i en kassette for ca. 450
kr. hæftet og 550 kr. indbundet.
Bøgerne ventes at udkomme 7.
juni.
Nordiske Landes Bogforlag gen-
optrykker Knud Rasmussens tre-
binds værk „Myter og sagn fra
Grønland", illustreret af Aka
Høegh. Første bind, „Østgrøn-
lænderne", er udkommet Pris
300,65 kr. i Danmark.
Bogans Forlag udgiver til eC-
teråret tre bind med myter og
sagn indsamlet af Knud Rasmus-
sen. De har ikke tidligere været
offentliggjort. Værket redigeres
af magister Regitze M. Søby, i alt
700 sider.
Det Grønlandske Selskab ud-
giver i serien „Det Grønlandske
Selskabs Skrifter" et bind med
„500 leveregler, gamle ord og var-
sler fra Vestgrønland", indsamlet
BADKALECHER
BÅDHYNDER
KUTTERSEJL
Send os den gamle kaleche,
papirskabelon af hynder
eller mål på sejl.
Uforbindende tilbud før vi
går igang.
KLOSTERGADE 13 15-5600 FÅBORG
TLE.09-6I30 32
SAILfcJACR
SEJLER   Li jA.V   SERVICE       X
af Knud Rasmussen. Heller ikke
disse har tidligere været publi-
ceret.
„GRØNLANDS ALADDIN"
På Woldikes Forlag udgives en
ny bog af Niels Fenger, „Knud
Rasmussen - Grønlands Aladdin",
232 sider. På samme forlag udgi-
ves omkring 23. maj Ellen Forch-
hammers „Kære Knud" - kun
1000 eksemplarer. Ellen Forch-
hammer kendte som ung Knud
Rasmussen.
Informations Forlag udsender
til efteråret „Rejsebog fra Cana-
da" af Phillip Lauritzen, som har
besøgt mange af de steder, Knud
Rasmussen opsøgte på den femte
Thule-ekspedition.
I slutningen af året udgiver Na-
tionalmuseets Forlag „Polareski-
mo Portrætter 1903", tekst af
Rolf Gilbert og tegninger af Ha-
rald Moltke.
Det litterære tidsskrift „Ma-
skinfabrikken", som har været
indstillet i et par år, genopstår i
løbet af 1979 med et temanum-
mer om Grønland og Knud Ras-
mussen. Det er redigeret bl. a. at
forfatteren Dan Turell.
Det Grønlandske Selskabs tids-
skrift, der redigeres af Keld Han-
sen, udkommer i juni med et te-
manummer om Knud Rasmussen.
Thules lokalavis Hainang brin-
ger i hvert nummer i 1979 et sagn
på grønlandsk og dansk, indsam-
let af Knud Rasmussen blandt po-
lareskimoerne.
Det danske udenrigsministeri-
ums pressetjeneste vil udsende et
nummer af „Danish Journal",
hvori man beskæftiger sig med
Knud Rasmussen og hjemmesty-
ret.
OGSÅ NYE FRIMÆRKER
Det Grønlandske Postvæsen ud-
giver 7. juni et rødt frimærke med
motivet Knud Rasmussen blandt
polareskimoer, tegnet af Jens Ro-
sing.
Dansk Røde Kors udgiver ny-
tryk af thuleserien fra 1935, som
blev udgivet i anledning af 25
året for stationens oprettelse. Et
ark af nytrykkene med fem for-
skellige mærker koster 12 kr. Til
efteråret udgiver Dansk Rode
Kors desuden et Knud Rasmus-
sen mindeark.
KNUD RASMUSSENS FØDEHJEM
SOM MUSEUM
En af hovedbegivenhederne på
selve 100 årsdagen bliver åbnin-
gen af Knud Rasmussens føde-
hjem i Ilulissat (Jakobshavn) som
museum. Ved den lejlighed af-
sløres en stor, smuk mindeplade
i bronze, udført af den grønland-
ske kunstner Lauritz Jessen.
Knud Rasmussens børn vil over-
være begivenheden.
Omsorgs/Socialpædagog
søges til skolehjemmet Kaassassuk i Ruds-Vedby under For-
sorgscentret for Vestsjællands amt pr. 1. august 1979 eller
efter aftale (kendskab til grønlandsk sprog subsidært grøn-
landske for-hold ønskeligt, men ingen betingelse).
Stillingen, der er tjenestemandsstilling er normeret i lønram-
me 5/8.
Det bemærkes, at åndssvageforsorgen og den øvrige særfor-
sorg m.v. i henhold til lov af 8. juni 1978 skal udlægges til
kommuner og amtskommuner pr. 1. januar 1980. Udlægnin-
gen indebærer, at forsorgens institutioner og personale ved
udlægningen må påregnes at overgå til den (amts)kommune,
hvori den pågældende institution er 'beliggende.
Ansøgningen sendes til forstander Frede Wrona, Skolehjem-
met Kaassassuk, Peder Madsensvej 2A, 4291 Ruds-Vedby,
telf. (03) 56 16 25, hos hvem yderligere oplysninger kan ind-
hentes.
Ansøgningsfristen udløber 18. juni 1979.
På grund af en beklagelig
fejl i ombrydningen var
artiklen om festlighederne
i forbindelse med Knud
Rasmussens fødselsdag
svær at læse. Vi beklager -
og bringer den hermed i
rigtig version.
På Det Kongelige Bibliotek i
København åbner 7. juni en stor
udstilling om Knud Rasmussens
liv, arrangeret af Åse Riemann
og Rolf Gilberg. Også på biblio-
teket i Gentofte vises en Knud
Rasmussen mindeudstilling.
PLATTER OG MEDALJER
Der udgives følgende platter og
medaljer: KGH har i samarbejde
med Den Kongelige Porcelæns-
fabrik udført en mindeplatte,
hvorfra overskuddet går til Knud
Rasmussens højskole. Fabrikant
Jørgen Nielsen, Hillerød, udgiver
en mindeplatte. Anders Nyborg
udsender en Knud Rasmussen
kunstmedalje, udført af billed
huggeren Harald Salomon. A'S
Sporrong, København, udsender i
samarbejdet med foreningen
Grønlandske Børn en medalje,
udført af Barry Wilmont. Over-
skuddet går til foreningsarbejdet.
Endelig har billedhuggeren Fro-
de Bahnson udformet to medal-
jer, der sælges gennem banker
og sparekasser, bl. a. i Grønland.
MINDEFOREDRAG HVERT ÅR
Af mere specielle arrangementer
skal nævnes, at der i Knud Ras-
mussens Hus i Hundested, der er
indrettet som museum, i sommer
starter en serie mindeforedrag
om Knud Rasmussen. Hvert år
den 7. juni skal gennemføres po-
pulærvidenskabelige foredrag om
eskimoforskning m.v. Kommunen
i Hundested står bag ideen.
Den store Knud Rasmussen
Mindeekspedition til bl. a. Kap
Seddon i Melvillebugten - den
er tidligere omtalte i AG - er et
af hovedarrangementerne. Den er
udsendt af Det Kongelige Geogra-
fiske Selskab. Ekspeditionsleder
er museumsinspektør Jørgen
Meldgaard.
DANSK-CANADISK ARRANGE-
MENT
Der er også et fælles dansk-ca-
nadisk arrangement. Tidl. lands-
høvding N. O. Christensen og Tre-
vor Lloyd, Canada, afslører i Re-
pulse Bay mindeplade vedrøren-
de den femte Thule-ekspedition.
Danmarks Radio laver en del
udsendelser. Børne- og Ungdoms-
radioen sender serien „I Knud
Rasmussens slædespor" med Ar-
Kaluk Lynge, Jørn Mathiassen og
Johannes Møllehave, der har be-
søgt de vigtigste steder for den
femte Thule-ekspedition. De ud-
sendes til efteråret.
Filmfotografen Jørgen Roos
regner med at kunne præsentere
kortfilmen „Knud" til efteråret.
PRINS HENRIK TIL KAP SEDDON
På selve 100 årsdagen nedlægges
blomster i forhallen til etnografisk
samling på Nationalmuseet ved
Knud Rasmussens buste, blom-
ster på Knud Rasmussens grav på
Vester Kirkegård i København,
og Det Kongelige Geografiske Sel-
skab nedlægger krans ved Knud
Rasmussens mindesmærke på
Strandvejen.
En celeber begivenhed den 7.
juni bliver, at Knud Rasmussen
Mindeekspeditionens nye hus i
Kap Seddon - Tugtuligssuaq - of-
ficielt overdrages til Thule kom-
mune. Prins Henrik og Thules
borgmester er hovedpersoner.
-h.
28
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32