Tímarit.is   | Tímarit.is |
Ujaasigit | Atuakkat aqqi | Aviisini allaaserineqarsimasut | Uagut pilluta | Apeqqutit akissutillu |
Iserit | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Otto Steenholdt, Atåssut, folketingime:

-folketingime sulineK

sule pingåruteicaKaoK

— nangminerssorneruleraluaruvtalunit fol-

ketingime sivnissoKarnigssavta pingårute-

Karnera avdlångungilax.

— Kalåtdlit-nunane inoKarpon

ima OKauseKartunik nangminer-

ssorneruleréravta folketingime

sulineK Kalåtdlit-nunånut nanga-

tut pingåruteKartigiungnaertOK.

uvagut Atåssiime taimatut isu-

maKarneK isumaKatauvfigingi-

larput, tamåna isumaKarfigalugo

ungatsiåinarnerussOK. folketingi-

me sulineK uvavtinut sujornati-

gututdle pingåruteKartigivoK,

folketingimut ilaussortaK Otto

Steenholdt, Atåssut, sapåtip aku-

nerane kingugdlerme angmainer-

mut tungatitdlugo OKatdlinerme

folketingime onarpoK.

— nangminerssornerulerneK pi-

lersisimavarput nålagauvfeKati-

gingnerup iluane. taimåitumik

folketingime sulineK Kalåtdlit-

nunånut tåssaujuåsaoK ikårtar-

fik pingitsorneKarsinåungitsoK

nålagauvfeKatigingneK Kulåkéru-

mavdlugo pingårtitdlugulo OKau-

tigiumavdlugo, nangminerssorne-

rulerup ingerdlavdluarnigssånut

nålagauvfingmilo atausioKati-

gingnerup iluane sujunigssarput

pivdlugo atugagssarput, Otto

Steenholdt taima OKarpoK

nangitdlunilo:

FOTO

og

SMALFILM

De køber stadig med største

økonomiske fordel Deres foto-

udstyr hos os! De sparer fra

20—50 pet. på splinternyt foto-

udstyr. — Forlang i egen inter-

esse vort store illustrerede foto-

katalog og lavprisliste, — eller

lad os give Dem et konkret til-

bud. Fotoarbejde: KUN 1. klas-

ses arbejde i sort/hvid eller

farve — vor sædvanlige store

rabat. — Gratis forsendelses-

materiale!

Chr. Richardt Vs

FOTO-KINO-FILM

7800 SKIVE

Telegramadresse: Fotoexpres

. .. eksperter i hurtig og sikker

forsendelse!

— Atåssutip kigsautigå nang-

minerssornerulerneK nålagauvfe-

Katigingnermut ataminautauv-

dlunilo iluaKutåusassoK nunavta

inuiaKativtalo pemigsumik ineri-

artornigssfinik suliaKartugssaK.

årKTssutigssanik

nukingussine-

KåsångilaK

— suliagssanik tigusinigssamut

tungatitdlugo nukingerdlune suli-

niuteKarnigssamut Atåssut isu-

maKatåungilaK, piumaneruvdlu-

gule ineriartuårnigssaK, taimai-

liornikut nangminerssorneruler-

neK patajaitsumik tungaveKar-

dluneineriartortisinauniåsagavti-

go. kigsautigårput ineriartortitsi-

neK tåuna nålagkersuissut Kav-

dlunåt isumaKatigivdluinardlugit

ingerdlåsassOK takutitsissarnerit

pissariaKångitsut atornagit. ta-

måna    pemingnarnerpaussug-

ssauvOK ama Kalåtdlit-nunånut.

taimåitordle påsineKarnigssaK

Kinutigissarumavarput pissag-

ssaKarfit ilåinut tungatitdlugo

ingmikut itumik inuiaKatigiussu-

serput igdlersorniardlugo ingmi-

kut itunik åmigssussivigineKar-

nigssamik ilånikut kigsauteKar-

tåsaguvta, Otto Steenholdt OKar-

POK.

aulisarnex

ilångutdlugo OKautigå Kalåtdlit-

nunane aulisarnikut inussutig-

ssarsiornerup piorsaivfigineKar-

nigssåta anginerpåmik pingårute-

Karnera, ilåtigut pissutigalugo

nålagauvfiup aningaussalissutigi-

ssartagaisa kigdlilerneKarsinau-

nigssåt tamatumunalo Kalåtdlit-

nunåta ingminut ikiornerulernig-

sså. taimåitumik aulisartuvta a-

merdlanerussunik pissagssaKar-

titaunigssanik imavtalo pisussu-

taisa atornerdlungneKånginig-

ssåt  isumangnaitdlisaivfiginiar-

dlugo kigsautigissaKarångavta

påsineiortarnigssamik idnute-

KartariaKarpugut.

augtitagssanut åssigissåinut-

dlo ajornartorsiutit pivdlugit Ot-

to Steenholdt OKarpoK, misigssui-

nerit måna ingerdlåneKartut i-

ngerdlatinarneKarnigssåt Atå-

ssutip kigsautigigå. — misigssui-

nerit taimåitut pissariaKarput

piaineKarnialisagaluarpat imalu-

nit piainigssamik KinuteKautit

itigartisavdlugit sujunigssame

aulajangissarnigssavtinut emor-

dluartunik tungaveKåsaguvta.

Steenholdtip OKautigå nuånå-

rutigigine »Socialdemokratinik

teknikikut suleKatigingningnine,

suleKatigingneK ardlaleriartumik

åma teknikimut tungassungitsu-

nut atorneKartarsimassoK. nålag-

kersuissut neriorssorumavåka

nålagkersuissut nuna tamåker-

dlugo nålagkersuinikut angunia-

garissait åma Kalåtdlit-nunånut

iluaKutaussugssautitdlugit.nåla-

gauvfingme atausioKatigingner-

mut tamarmut iluaKUtaussug-

ssautitdlugit,   tapersersortaru-

Otto Steenholdt

mavdlugit,« Otto Steenholdt o-

KarpoK.

naggasivordlo:

— Kalåtdlit-nunane taisissut a-

merdlanerssåinut sivnissutitau-

ssutut misigivunga pivfigssame

matumane pissugssauvdlunga

Kalåtdlit-nunåta inuisa folke-

tingimut ilagsingnissutåt inger-

dlaterKisavdlugo pissutsinik pit-

saunerpånik suleKatigingnermig-

dlo pitsaunerpåmik kigsåussiner-

taKartitdlugo.             -h.

Otto Steenholdt, Atåssut, i folketinget:

-Arbejdet i Folketinget er

lige så vigtigt som før

— Indførelsen af hjemmestyret har ikke

svækket betydningen af den grønlandske re-

præsentation i tinget

— Der er folk i Grønland, der på-

står, at folketingsarbejdet ikke

har så stor betydning for Grøn-

land mere, efter at vi har fået

hjemmestyre. Vi i Atåssut er ikke

enig i den betragtning, som vi me-

ner er for snæversynet. For os er

folketingsarbejdet lige så vigtigt

nu som tidligere, sagde folke-

tingsmedlem Otto Steenholdt,

Atåssut, i folketinget under åb-

ningsdebatten i sidste uge.

— Vi har etableret vores hjem-

mestyre inden for rigsfællesska-

bet. Derfor vil arbejdet i folketin-

get for Grønland altid være den

uundværlige bro, vi skal benytte

for at sikre og for at understrege

rigsfællesskabet, hjemmestyrets

trivsel og vores fremtid inden for

rigsenheden, tilføjede Otto Steen-

holdt, der fortsatte:

— Atåssut ønsker, at hjemme-

styret skal være til gavn og ære

for rigsenheden og udvirke en

sund udvikling for vores land og

vores samfund.

Ikke forhastede

løsninger

— Atåssut er ikke tilhænger af

forhastede initiativer m.h.t. over-

tagelse af opgaverne, men fore-

trækker en gradvis udvikling, så

vi kan opbygge hjemmestyret på

et solidt grundlag. Vi ønsket, at

denne opbygning skal foregå i

fuld forståelse med danske myn-

digheder og uden unødige kon-

frontationer. Dette vil være det

sundeste også for Grønland. Vi

vil dog appellere til forståelse,

hvis vi sommetider skulle ønske

Kontorfunktionær søges

Til kredsretten i Godthåb søges en kontorfunktionær snarest

muligt.

Stillingen indebærer interessant, afvekslende og selvstæn-

digt arbejde.

Aflønning sker i henhold til aftale enten mellem S.I.K. eller

HK og Ministeriet for Grønland.

Bolig kan ikke anvises.

Landsdommeren i Grønland

særordninger for at beskytte vo-

res for nogle områders vedkom-

mende speciellle samfund, sagde

Otto Steenholdt.

Fiskeriet

Han sagde videre, at det er af

største vigtighed, at det grøn-

landske fiskerierhverv udbygges,

bl.a. for at kunne begrænse sta-

tens pengeoverførsler og gøre

Grønland mere selvhjulpen. —

Derfor må vi appellere til forståel-

se for vore ønsker om at få tildelt

større kvoter til vore fiskere og at

sikre vore haves ressourcere mod

overudnyttelse.

M.h.t. råstof-problematikken

sagde Otto Steenholdt, at Atå-

ssut ønsker de igangværende un-

dersøgelser fortsat. — Sådanne

undersøgelser er nødvendige, hvis

vi skal have et sagligt grundlag

for fremtidige beslutninger om

evt. udnyttelse, eller hvis vi skal

afslå ansøgninger om udnyttelse.

Steenholdt udtrykte glæde

over sit »tekniske samarbejde

med socialdemokratiet, et samar-

bejde, som jo flere gange også er

gået ud over det tekniske. Jeg vil

gerne tilsige regeringen min støt-

te i de situationer, hvor regerin-

gens landspolitiske målsætning

også vil være til gavn for Grøn-

land, til gavn for hele rigsenhe-

Qujassut

Qatanngutima Antoinethe Sa-

muelsenip ilisaaneranut misigin-

neqataasorpassuarnullu qaman-

nga pisumik qutsavigingaarpa-

gut.

meerai qatanngutailu.

den«, erklærede Otto Steenholdt.

Han sluttede:

— Som den, der repræsenterer

de fleste stemmer i Grønland, fo-

ler jeg mig ved denne lejlighed

forpligtet til at overbringe de

grønlandske folks hilsen til folke-

tinget med ønske om de bedste

forhold og det bedste samarbejde.

-h.

Manitsume

unangmisitsineK

1981-ime ManitsoK ukiunik 200-

ngortorsiusaoK. tamatumunga a-

tatitdlugo Manitsume kommu-

nalbestyrelse unangmisitsiniar-

poK pugutaussap åssiliartagsså-

nik kisalo frimærkit naKissutig-

ssåta åssiliartagssånik. pugutau-

ssaK nagdliutorsiornermut atatit-

dlugo sananeKartugssaK Den

kongelige Porcelænsfabrikime sa-

naneKåsaoK, frimærkinutdlo na-

KissusiagssaK nagdliutorsiorne-

rup uvdluane agdlagkeriveKar-

fiup atortugssauvå. unangmisit-

sinerme akigssarsiaritineKåsåput

ajugaussumut 500 krunit, normo

2-mut 300 krunit normo 3-mutdlo

200 krunit. unangmissutaussu-

nut sujunersutit januarip 15-iat

1980 nagdlertinago Manitsume

kommunalbestyrelsimut nagsiu-

neKåsåput.

Manitsup ukiunik 200-ngortor-

siornigssånut atatitdlugo KanOK

iliusigssanik avdlanik navssår-

siortugssanik atautsimititaliorto-

KarpOK, Manitsumilo inugtau-

ssut kajumigsårneKarput suju-

nersuteKarKUvdlugit. sujunersu-

tit Manitsume kommunalbesty-

relsimut nagsiuneKarsinåuput.

10

					
Hide thumbnails
Qupperneq 1
Qupperneq 1
Qupperneq 2
Qupperneq 2
Qupperneq 3
Qupperneq 3
Qupperneq 4
Qupperneq 4
Qupperneq 5
Qupperneq 5
Qupperneq 6
Qupperneq 6
Qupperneq 7
Qupperneq 7
Qupperneq 8
Qupperneq 8
Qupperneq 9
Qupperneq 9
Qupperneq 10
Qupperneq 10
Qupperneq 11
Qupperneq 11
Qupperneq 12
Qupperneq 12
Qupperneq 13
Qupperneq 13
Qupperneq 14
Qupperneq 14
Qupperneq 15
Qupperneq 15
Qupperneq 16
Qupperneq 16
Qupperneq 17
Qupperneq 17
Qupperneq 18
Qupperneq 18
Qupperneq 19
Qupperneq 19
Qupperneq 20
Qupperneq 20
Qupperneq 21
Qupperneq 21
Qupperneq 22
Qupperneq 22
Qupperneq 23
Qupperneq 23
Qupperneq 24
Qupperneq 24
Qupperneq 25
Qupperneq 25
Qupperneq 26
Qupperneq 26
Qupperneq 27
Qupperneq 27
Qupperneq 28
Qupperneq 28
Qupperneq 29
Qupperneq 29
Qupperneq 30
Qupperneq 30
Qupperneq 31
Qupperneq 31
Qupperneq 32
Qupperneq 32