Tímarit.is
Ujaasigit | Atuakkat aqqi | Aviisini allaaserineqarsimasut | Uagut pilluta | Apeqqutit akissutillu |
Iserit | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Otto Steenholdt, Atåssut, folketingime:
-folketingime sulineK
sule pingåruteicaKaoK
— nangminerssorneruleraluaruvtalunit fol-
ketingime sivnissoKarnigssavta pingårute-
Karnera avdlångungilax.
— Kalåtdlit-nunane inoKarpon
ima OKauseKartunik nangminer-
ssorneruleréravta folketingime
sulineK Kalåtdlit-nunånut nanga-
tut pingåruteKartigiungnaertOK.
uvagut Atåssiime taimatut isu-
maKarneK isumaKatauvfigingi-
larput, tamåna isumaKarfigalugo
ungatsiåinarnerussOK. folketingi-
me sulineK uvavtinut sujornati-
gututdle pingåruteKartigivoK,
folketingimut ilaussortaK Otto
Steenholdt, Atåssut, sapåtip aku-
nerane kingugdlerme angmainer-
mut tungatitdlugo OKatdlinerme
folketingime onarpoK.
— nangminerssornerulerneK pi-
lersisimavarput nålagauvfeKati-
gingnerup iluane. taimåitumik
folketingime sulineK Kalåtdlit-
nunånut tåssaujuåsaoK ikårtar-
fik pingitsorneKarsinåungitsoK
nålagauvfeKatigingneK Kulåkéru-
mavdlugo pingårtitdlugulo OKau-
tigiumavdlugo, nangminerssorne-
rulerup ingerdlavdluarnigssånut
nålagauvfingmilo atausioKati-
gingnerup iluane sujunigssarput
pivdlugo atugagssarput, Otto
Steenholdt taima OKarpoK
nangitdlunilo:
FOTO
og
SMALFILM
De køber stadig med største
økonomiske fordel Deres foto-
udstyr hos os! De sparer fra
20—50 pet. på splinternyt foto-
udstyr. — Forlang i egen inter-
esse vort store illustrerede foto-
katalog og lavprisliste, — eller
lad os give Dem et konkret til-
bud. Fotoarbejde: KUN 1. klas-
ses arbejde i sort/hvid eller
farve — vor sædvanlige store
rabat. — Gratis forsendelses-
materiale!
Chr. Richardt Vs
FOTO-KINO-FILM
7800 SKIVE
Telegramadresse: Fotoexpres
. .. eksperter i hurtig og sikker
forsendelse!
— Atåssutip kigsautigå nang-
minerssornerulerneK nålagauvfe-
Katigingnermut ataminautauv-
dlunilo iluaKutåusassoK nunavta
inuiaKativtalo pemigsumik ineri-
artornigssfinik suliaKartugssaK.
årKTssutigssanik
nukingussine-
KåsångilaK
— suliagssanik tigusinigssamut
tungatitdlugo nukingerdlune suli-
niuteKarnigssamut Atåssut isu-
maKatåungilaK, piumaneruvdlu-
gule ineriartuårnigssaK, taimai-
liornikut nangminerssorneruler-
neK patajaitsumik tungaveKar-
dluneineriartortisinauniåsagavti-
go. kigsautigårput ineriartortitsi-
neK tåuna nålagkersuissut Kav-
dlunåt isumaKatigivdluinardlugit
ingerdlåsassOK takutitsissarnerit
pissariaKångitsut atornagit. ta-
måna    pemingnarnerpaussug-
ssauvOK ama Kalåtdlit-nunånut.
taimåitordle påsineKarnigssaK
Kinutigissarumavarput pissag-
ssaKarfit ilåinut tungatitdlugo
ingmikut itumik inuiaKatigiussu-
serput igdlersorniardlugo ingmi-
kut itunik åmigssussivigineKar-
nigssamik ilånikut kigsauteKar-
tåsaguvta, Otto Steenholdt OKar-
POK.
aulisarnex
ilångutdlugo OKautigå Kalåtdlit-
nunane aulisarnikut inussutig-
ssarsiornerup piorsaivfigineKar-
nigssåta anginerpåmik pingårute-
Karnera, ilåtigut pissutigalugo
nålagauvfiup aningaussalissutigi-
ssartagaisa kigdlilerneKarsinau-
nigssåt tamatumunalo Kalåtdlit-
nunåta ingminut ikiornerulernig-
sså. taimåitumik aulisartuvta a-
merdlanerussunik pissagssaKar-
titaunigssanik imavtalo pisussu-
taisa atornerdlungneKånginig-
ssåt  isumangnaitdlisaivfiginiar-
dlugo kigsautigissaKarångavta
påsineiortarnigssamik idnute-
KartariaKarpugut.
augtitagssanut åssigissåinut-
dlo ajornartorsiutit pivdlugit Ot-
to Steenholdt OKarpoK, misigssui-
nerit måna ingerdlåneKartut i-
ngerdlatinarneKarnigssåt Atå-
ssutip kigsautigigå. — misigssui-
nerit taimåitut pissariaKarput
piaineKarnialisagaluarpat imalu-
nit piainigssamik KinuteKautit
itigartisavdlugit sujunigssame
aulajangissarnigssavtinut emor-
dluartunik tungaveKåsaguvta.
Steenholdtip OKautigå nuånå-
rutigigine »Socialdemokratinik
teknikikut suleKatigingningnine,
suleKatigingneK ardlaleriartumik
åma teknikimut tungassungitsu-
nut atorneKartarsimassoK. nålag-
kersuissut neriorssorumavåka
nålagkersuissut nuna tamåker-
dlugo nålagkersuinikut angunia-
garissait åma Kalåtdlit-nunånut
iluaKutaussugssautitdlugit.nåla-
gauvfingme atausioKatigingner-
mut tamarmut iluaKUtaussug-
ssautitdlugit,   tapersersortaru-
Otto Steenholdt
mavdlugit,« Otto Steenholdt o-
KarpoK.
naggasivordlo:
— Kalåtdlit-nunane taisissut a-
merdlanerssåinut sivnissutitau-
ssutut misigivunga pivfigssame
matumane pissugssauvdlunga
Kalåtdlit-nunåta inuisa folke-
tingimut ilagsingnissutåt inger-
dlaterKisavdlugo pissutsinik pit-
saunerpånik suleKatigingnermig-
dlo pitsaunerpåmik kigsåussiner-
taKartitdlugo.             -h.
Otto Steenholdt, Atåssut, i folketinget:
-Arbejdet i Folketinget er
lige så vigtigt som før
— Indførelsen af hjemmestyret har ikke
svækket betydningen af den grønlandske re-
præsentation i tinget
— Der er folk i Grønland, der på-
står, at folketingsarbejdet ikke
har så stor betydning for Grøn-
land mere, efter at vi har fået
hjemmestyre. Vi i Atåssut er ikke
enig i den betragtning, som vi me-
ner er for snæversynet. For os er
folketingsarbejdet lige så vigtigt
nu som tidligere, sagde folke-
tingsmedlem Otto Steenholdt,
Atåssut, i folketinget under åb-
ningsdebatten i sidste uge.
— Vi har etableret vores hjem-
mestyre inden for rigsfællesska-
bet. Derfor vil arbejdet i folketin-
get for Grønland altid være den
uundværlige bro, vi skal benytte
for at sikre og for at understrege
rigsfællesskabet, hjemmestyrets
trivsel og vores fremtid inden for
rigsenheden, tilføjede Otto Steen-
holdt, der fortsatte:
— Atåssut ønsker, at hjemme-
styret skal være til gavn og ære
for rigsenheden og udvirke en
sund udvikling for vores land og
vores samfund.
Ikke forhastede
løsninger
— Atåssut er ikke tilhænger af
forhastede initiativer m.h.t. over-
tagelse af opgaverne, men fore-
trækker en gradvis udvikling, så
vi kan opbygge hjemmestyret på
et solidt grundlag. Vi ønsket, at
denne opbygning skal foregå i
fuld forståelse med danske myn-
digheder og uden unødige kon-
frontationer. Dette vil være det
sundeste også for Grønland. Vi
vil dog appellere til forståelse,
hvis vi sommetider skulle ønske
Kontorfunktionær søges
Til kredsretten i Godthåb søges en kontorfunktionær snarest
muligt.
Stillingen indebærer interessant, afvekslende og selvstæn-
digt arbejde.
Aflønning sker i henhold til aftale enten mellem S.I.K. eller
HK og Ministeriet for Grønland.
Bolig kan ikke anvises.
Landsdommeren i Grønland
særordninger for at beskytte vo-
res for nogle områders vedkom-
mende speciellle samfund, sagde
Otto Steenholdt.
Fiskeriet
Han sagde videre, at det er af
største vigtighed, at det grøn-
landske fiskerierhverv udbygges,
bl.a. for at kunne begrænse sta-
tens pengeoverførsler og gøre
Grønland mere selvhjulpen. —
Derfor må vi appellere til forståel-
se for vore ønsker om at få tildelt
større kvoter til vore fiskere og at
sikre vore haves ressourcere mod
overudnyttelse.
M.h.t. råstof-problematikken
sagde Otto Steenholdt, at Atå-
ssut ønsker de igangværende un-
dersøgelser fortsat. — Sådanne
undersøgelser er nødvendige, hvis
vi skal have et sagligt grundlag
for fremtidige beslutninger om
evt. udnyttelse, eller hvis vi skal
afslå ansøgninger om udnyttelse.
Steenholdt udtrykte glæde
over sit »tekniske samarbejde
med socialdemokratiet, et samar-
bejde, som jo flere gange også er
gået ud over det tekniske. Jeg vil
gerne tilsige regeringen min støt-
te i de situationer, hvor regerin-
gens landspolitiske målsætning
også vil være til gavn for Grøn-
land, til gavn for hele rigsenhe-
Qujassut
Qatanngutima Antoinethe Sa-
muelsenip ilisaaneranut misigin-
neqataasorpassuarnullu qaman-
nga pisumik qutsavigingaarpa-
gut.
meerai qatanngutailu.
den«, erklærede Otto Steenholdt.
Han sluttede:
— Som den, der repræsenterer
de fleste stemmer i Grønland, fo-
ler jeg mig ved denne lejlighed
forpligtet til at overbringe de
grønlandske folks hilsen til folke-
tinget med ønske om de bedste
forhold og det bedste samarbejde.
-h.
Manitsume
unangmisitsineK
1981-ime ManitsoK ukiunik 200-
ngortorsiusaoK. tamatumunga a-
tatitdlugo Manitsume kommu-
nalbestyrelse unangmisitsiniar-
poK pugutaussap åssiliartagsså-
nik kisalo frimærkit naKissutig-
ssåta åssiliartagssånik. pugutau-
ssaK nagdliutorsiornermut atatit-
dlugo sananeKartugssaK Den
kongelige Porcelænsfabrikime sa-
naneKåsaoK, frimærkinutdlo na-
KissusiagssaK nagdliutorsiorne-
rup uvdluane agdlagkeriveKar-
fiup atortugssauvå. unangmisit-
sinerme akigssarsiaritineKåsåput
ajugaussumut 500 krunit, normo
2-mut 300 krunit normo 3-mutdlo
200 krunit. unangmissutaussu-
nut sujunersutit januarip 15-iat
1980 nagdlertinago Manitsume
kommunalbestyrelsimut nagsiu-
neKåsåput.
Manitsup ukiunik 200-ngortor-
siornigssånut atatitdlugo KanOK
iliusigssanik avdlanik navssår-
siortugssanik atautsimititaliorto-
KarpOK, Manitsumilo inugtau-
ssut kajumigsårneKarput suju-
nersuteKarKUvdlugit. sujunersu-
tit Manitsume kommunalbesty-
relsimut nagsiuneKarsinåuput.
10
					
Hide thumbnails
Qupperneq 1
Qupperneq 1
Qupperneq 2
Qupperneq 2
Qupperneq 3
Qupperneq 3
Qupperneq 4
Qupperneq 4
Qupperneq 5
Qupperneq 5
Qupperneq 6
Qupperneq 6
Qupperneq 7
Qupperneq 7
Qupperneq 8
Qupperneq 8
Qupperneq 9
Qupperneq 9
Qupperneq 10
Qupperneq 10
Qupperneq 11
Qupperneq 11
Qupperneq 12
Qupperneq 12
Qupperneq 13
Qupperneq 13
Qupperneq 14
Qupperneq 14
Qupperneq 15
Qupperneq 15
Qupperneq 16
Qupperneq 16
Qupperneq 17
Qupperneq 17
Qupperneq 18
Qupperneq 18
Qupperneq 19
Qupperneq 19
Qupperneq 20
Qupperneq 20
Qupperneq 21
Qupperneq 21
Qupperneq 22
Qupperneq 22
Qupperneq 23
Qupperneq 23
Qupperneq 24
Qupperneq 24
Qupperneq 25
Qupperneq 25
Qupperneq 26
Qupperneq 26
Qupperneq 27
Qupperneq 27
Qupperneq 28
Qupperneq 28
Qupperneq 29
Qupperneq 29
Qupperneq 30
Qupperneq 30
Qupperneq 31
Qupperneq 31
Qupperneq 32
Qupperneq 32