Tímarit.is   | Tímarit.is |
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Farvel til det

smilende Grønland?

EF-debat / EF-ilerinerit

Onsdag den 27. januar fik vi sand-

heden om hvad et nej til EF vil

medføre. På en international pres-

sekonference i København udta-

ler Jonathan Motzfeldt bl.a.: »Vi

erkender at udmeldelse af EF ko-

ster det grønlandske samfund

penge.« Videre udtaler han på

spørgsmål om hvor disse penge så

skal skaffes: »ved salg af fiskerili-

censer og ved højere skatter.«

Her hører vi for en gangs skyld at

Jonathan Motzfeldt erkender de

faktiske forhold, ikke i Grønland

og overfor vi 50 tusinde grønlæn-

dere, men over for hundrede milli-

oner mennesker verden over.

Skatterne skal stige ved udmel-

delse!

Klokken er ved at falde i slag,

partiet som først og fremmest var

skyld i indførelsen af det hjemme-

styre, som alle efterhånden mener

er helt rigtigt og til gavn for

Grønland, bliver nu også partiet

der begraver det selvsamme

hjemmestyre og det mindre end

tre år efter dets indførelse.

Hvad har EF og hjemmestyret

med hinanden at gøre? Dette, at

skal man regere/styre, skal man

have noget at regere over/med.

For at få det, må og skal man

bringe penge. Penge har vi da sta-

dig, vil mange sige. Ja, men ikke i

nær tilstrækkelig grad til et sam-

fund, der, som det grønlandske, er

under opbygning.

Alle i Grønland ved, at på trods

af århundreders tilknytning til

Danmark er det aldrig lykkedes

at få danskere til i større ud-

strækning at bosætte sig i Grøn-

land. Når nogle år er gået, længes

danskeren efter bøgeskove og

kornmarker, akkurat som grøn-

lænderen i Danmark efter nogle

år længes efter fjeldene og isbjer-

gene. Nogle danskere kommer af

interesse og for oplevelsen, andre,

som er hovedparten, kommer for

at tjene penge. Ud af disse bliver

nogle få permanent.

Når så vi nu ved, at skatterne

vil stige, ved vi også, at lønnen til

udsendte vil stige, ellers kommer

der nemlig ingen, husk hovedmo-

tivet for de fleste udsendte er »at

tjene penge«. Når løn til nødven-

dig udsendt arbejdskraft stiger,

stiger også omkostningsniveauet.

Hvad sker der så? Der sker bl.a.

det, at erhvervslivet (den ekspor-

terende del) vil få forhøjede om-

kostninger, ikke kun til toldafgif-

ten på fra 3 til 6 pet, nej, også om-

kostningerne til el, vand, repara-

tioner, nødvendige ombygninger,

køle- og fryseanlæg, transport,

kommunikation etc. vil stige.

Tro det eller lad være, det er

nat med dejlige initiativer så som

IFI Jakobshavn, Sipineq i Hol-

steinsborg, Avataq Julianehåb,

Narsaq Pels. Samtidig, glem alle

eksisterende ikke realiserede pla-

ner for nye projekter rundt på ky-

sten, som f.eks. Egedesminde el-

ler Sukkertoppens med Napasoq,

disse er døde før fødsel.

Nu vil mange sige: hvad er det

for noget sludder, det skete da ik-

ke på Færøerne og Island. Nej, ik-

ke så hurtigt som det vil ske på

Grønland. Dette skyldes, at deres

erhvervsliv var udviklet og ikke

som her under opbygning, derfor

tog det længere tid, inden de følte

problemerne, men nu er deres ti-

meglas ved at rinde ud. Aldrig

har færøsk og islandsk erhvervs-

liv haft det så svært som nu, og

tro mig, det bliver meget værre.

Nu skulle det være unødvendigt,

men alligevel, samtidig med den

her omtalte grønlandske udvik-

ling som selvfølgelig trækker an-

dre erhvervsgrene med sig, for-

øges arbejdsløsheden enormt. De

som har prøvet socialkontorernes

køer og synes de er lange og ud-

byttet ved at stå i dem lille, vil

fremover kunne tænke tilbage på

de gode gamle dage, fremtiden vil

nemlig bringe betydelig længere

køer, og udbyttet ved at stå i dem

vil blive langt, langt mindre.

Denne folkeafstemning angå-

ende EF burde være noget, hvor

meningerne brødes på tværs af

partierne, men hvad ser man, ikke

én af Siumuts toppolitikere er

trådt frem og har sagt: »venner,

partifæller, jeg er bange for, vi er

ved at foretage os noget, der vil

medvirke til nedbrydning af vores

samfund og udhule vores hjem-

mestyreordning.« Ingen skal bi-

lde mig ind, at der ikke findes en

toppolitiker inden for Siumut-par-

tiet, på lands- eller kommunalp-

lan, der ikke tænker sådan. Stå

dog frem og vær med, red hjem-

mestyret, stop denne selvdestruk-

tive kurs. Og alle I Atassut-politi-

kere, indkald/arranger dog mø-

der, inviter modstanderne med

(ikke som Anisas selfforherligel-

sesmøder, hvor kun tilhængerne

er inviteret), ud og fortæl sandhe-

den nu!

I den sidste tid har Anisa i an-

noncer haft travlt med at fortæl-

le, at visse dagligvarer og for-

brugsgoder bliver billigere. Det

gør de i indkøb, men tro dog ikke

de bliver det for forbrugerne,

tværtimod vil disse varer blive

behængt med skatter og afgifter i

et omfang, som vil sige spar to til

alt, hvad der hidtil er set i Grøn-

land, løvrigt, hvem kan købe sær-

lig mange varer for socialhjælp.

Vinterfoder til fåreavlerne bliv-

er billigere, ja betydeligt billigere,

men glem ikke, at fremtidens

samfund ikke får råd til at spise

lammekød til dagens priser, frem-

tidens priser på lammekød vil der-

for blive betydelig mindre. En ud-

meldelse ødelægger fåreholderer-

hvervet.

I IluliarmioK fra 14/1 læser

man et indlæg af Knud Møller, ti-

tel »En henvendelse til mine ven-

ner.« I dette indlæg beder Knud

Møller sine mange danske venner

om ikke at stemme den 23. febru-

ar. Jeg er overbevist om, at Kund

Møller har mange, mange danske

venner, men jeg er også overbe-

vist om, at disse venner vil vise

sig som virkelige venner. Hjælp

Knud Møller, alle I hans venner,

stem ja til fortsat forbliven i EF

den 23. februar, og til alle øvrige

danskere i Grønland! Har I bare

det ringeste tilovers for Grøn-

land, så gå hen og stem ja til for-

bliven, rævl og krat, dette uanset

om I har været her længe eller

kort, afsted, stem!

Et andet aspekt i hele denne de-

bat for og imod er forholdet til

Danmark. I Danmark er situatio-

nen idag vil fif ty-fif ty for og imod

EF. Men glem ikke, mange dan-

ske i Danmark (modstandere og

tilhængere) vil, hvis Grønland for-

lader EF alene, sige: Hvad er det

for noget, ønsker grønlænderne

overhovedet mere at foretage sig

noget sammen med Danmark,

hvor er jeres solidaritet henne, vil

de ud, kan de så ikke vente til vi

også finder tidspunktet rigtigt.

Venter de til også vi hernede evt.

ønsker en udtræden, skal vi nok

dække Grønland ind økonomisk,

men går de nu, og alene, må de

selv bære de fulde økonomiske

konsekvenser.

Ingen drømmer vel om, at man

fra EFs side vil ophæve eksiste-

rende ordninger, hvis Grønland

ønsker at bevare eller udbygge

disse inden for EF. EF vil selvføl-

gelig have forståelse for Grøn-

lands særlige problemer, samt

hjælpe med at løse disse uden ind-

Annonce fra ANISA

blanding i hvordan løsninger

ønskes af Grønland.

Giv EF håndslag den 23. febr"'

ar. EF vil da give Grønla"0

håndslag på selv at styre sin 18

re udvikling samt

nødvendige midler. Stem

fortsat medlemsskab

hjælpe *4

ja w

Giv Danmark håndslag den 2 ¦

februar, vis jeres solidaritet, vis

ønsker at dele skæbne med Da

mark  i  væsentlige  spørgsnja.

Stem ja til fortsat medlemsskab'

Giv partierne i Anisa håndslag

den 23. februar, så ingen taber a«'

sigt,  fordi hjemmestyret fald ,

fra hinanden, giv Anisa muligne

for fremover at sige: »Det v»

skræmmekampagnen,   der  *"\

Grønland til at blive i EF«. F°£

Anisas skyld, stem ja til fortsa

medlemsskab.

Giv alle de gode grønlandsk

erhvervsideer samt de eksistere"

de enhver chance. Stem ja til i°r

sat medlemsskab.            ,

Bibehold et smilende Grønland'

Stem ja til fortsat medlemsskab-

Føler I jer glemt, fiskere og faI\

gere i bygderne, det var samsø"

kun en forsmag på hvad I ka

vente jer ved udmeldelse. F"

styrkelse af bygderne, stem ja t

fortsat medlemsskab.

Knud Henning Sørensen


JMMÆ M$M

Vi kan tilbyde Dem en fabriksny vogn på grænseplader, køre-

klar, hvor i Danmark De ønsker det. ALLE MÆRKER OG MO-

DELLER, til fordelagtige priser. Har De specielle ønsker er vi

Dem gerne behjælpelig, blot skriv og De vil omgående modtage

svar. Vi er også til tjeneste, hvis De ønsker vognen eftersendt,

eller evt. sendt direkte.

VIL DE LEJE VOGN

kan vi tilbyde et alsidigt udlejningsprogram af nye personvogne.

Priser fra kr. 500,- pr. uge (i lavsæsonen) 1.000 km fri pr. uge.

Min. udlejningsperiode 3 uger. Fri levering og afhentning hvor i

det sydlige Danmark De ønsker.

Jeg ønsker flere oplysningerom:

leje af bil.  B. i i køb at vogn på grænseplader. A + B U

Navn:

Adresse:

(gaajHDaaaaÆBaaaa

Lerchesvej 11, RO.Box140, DK-5700 Svendborg

Telefon: 09-211457*- International: 0045-9-211457, Telex: 58164 Bucar DK

44

JVrUAGAGDLIUTIT

					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48
Side 49
Side 49
Side 50
Side 50
Side 51
Side 51
Side 52
Side 52
Side 53
Side 53
Side 54
Side 54
Side 55
Side 55
Side 56
Side 56
Side 57
Side 57
Side 58
Side 58
Side 59
Side 59
Side 60
Side 60
Side 61
Side 61
Side 62
Side 62
Side 63
Side 63
Side 64
Side 64
Side 65
Side 65
Side 66
Side 66
Side 67
Side 67
Side 68
Side 68
Side 69
Side 69
Side 70
Side 70
Side 71
Side 71
Side 72
Side 72