Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Farvel til det
smilende Grønland?
EF-debat / EF-ilerinerit
Onsdag den 27. januar fik vi sand-
heden om hvad et nej til EF vil
medføre. På en international pres-
sekonference i København udta-
ler Jonathan Motzfeldt bl.a.: »Vi
erkender at udmeldelse af EF ko-
ster det grønlandske samfund
penge.« Videre udtaler han på
spørgsmål om hvor disse penge så
skal skaffes: »ved salg af fiskerili-
censer og ved højere skatter.«
Her hører vi for en gangs skyld at
Jonathan Motzfeldt erkender de
faktiske forhold, ikke i Grønland
og overfor vi 50 tusinde grønlæn-
dere, men over for hundrede milli-
oner mennesker verden over.
Skatterne skal stige ved udmel-
delse!
Klokken er ved at falde i slag,
partiet som først og fremmest var
skyld i indførelsen af det hjemme-
styre, som alle efterhånden mener
er helt rigtigt og til gavn for
Grønland, bliver nu også partiet
der begraver det selvsamme
hjemmestyre og det mindre end
tre år efter dets indførelse.
Hvad har EF og hjemmestyret
med hinanden at gøre? Dette, at
skal man regere/styre, skal man
have noget at regere over/med.
For at få det, må og skal man
bringe penge. Penge har vi da sta-
dig, vil mange sige. Ja, men ikke i
nær tilstrækkelig grad til et sam-
fund, der, som det grønlandske, er
under opbygning.
Alle i Grønland ved, at på trods
af århundreders tilknytning til
Danmark er det aldrig lykkedes
at få danskere til i større ud-
strækning at bosætte sig i Grøn-
land. Når nogle år er gået, længes
danskeren efter bøgeskove og
kornmarker, akkurat som grøn-
lænderen i Danmark efter nogle
år længes efter fjeldene og isbjer-
gene. Nogle danskere kommer af
interesse og for oplevelsen, andre,
som er hovedparten, kommer for
at tjene penge. Ud af disse bliver
nogle få permanent.
Når så vi nu ved, at skatterne
vil stige, ved vi også, at lønnen til
udsendte vil stige, ellers kommer
der nemlig ingen, husk hovedmo-
tivet for de fleste udsendte er »at
tjene penge«. Når løn til nødven-
dig udsendt arbejdskraft stiger,
stiger også omkostningsniveauet.
Hvad sker der så? Der sker bl.a.
det, at erhvervslivet (den ekspor-
terende del) vil få forhøjede om-
kostninger, ikke kun til toldafgif-
ten på fra 3 til 6 pet, nej, også om-
kostningerne til el, vand, repara-
tioner, nødvendige ombygninger,
køle- og fryseanlæg, transport,
kommunikation etc. vil stige.
Tro det eller lad være, det er
nat med dejlige initiativer så som
IFI Jakobshavn, Sipineq i Hol-
steinsborg, Avataq Julianehåb,
Narsaq Pels. Samtidig, glem alle
eksisterende ikke realiserede pla-
ner for nye projekter rundt på ky-
sten, som f.eks. Egedesminde el-
ler Sukkertoppens med Napasoq,
disse er døde før fødsel.
Nu vil mange sige: hvad er det
for noget sludder, det skete da ik-
ke på Færøerne og Island. Nej, ik-
ke så hurtigt som det vil ske på
Grønland. Dette skyldes, at deres
erhvervsliv var udviklet og ikke
som her under opbygning, derfor
tog det længere tid, inden de følte
problemerne, men nu er deres ti-
meglas ved at rinde ud. Aldrig
har færøsk og islandsk erhvervs-
liv haft det så svært som nu, og
tro mig, det bliver meget værre.
Nu skulle det være unødvendigt,
men alligevel, samtidig med den
her omtalte grønlandske udvik-
ling som selvfølgelig trækker an-
dre erhvervsgrene med sig, for-
øges arbejdsløsheden enormt. De
som har prøvet socialkontorernes
køer og synes de er lange og ud-
byttet ved at stå i dem lille, vil
fremover kunne tænke tilbage på
de gode gamle dage, fremtiden vil
nemlig bringe betydelig længere
køer, og udbyttet ved at stå i dem
vil blive langt, langt mindre.
Denne folkeafstemning angå-
ende EF burde være noget, hvor
meningerne brødes på tværs af
partierne, men hvad ser man, ikke
én af Siumuts toppolitikere er
trådt frem og har sagt: »venner,
partifæller, jeg er bange for, vi er
ved at foretage os noget, der vil
medvirke til nedbrydning af vores
samfund og udhule vores hjem-
mestyreordning.« Ingen skal bi-
lde mig ind, at der ikke findes en
toppolitiker inden for Siumut-par-
tiet, på lands- eller kommunalp-
lan, der ikke tænker sådan. Stå
dog frem og vær med, red hjem-
mestyret, stop denne selvdestruk-
tive kurs. Og alle I Atassut-politi-
kere, indkald/arranger dog mø-
der, inviter modstanderne med
(ikke som Anisas selfforherligel-
sesmøder, hvor kun tilhængerne
er inviteret), ud og fortæl sandhe-
den nu!
I den sidste tid har Anisa i an-
noncer haft travlt med at fortæl-
le, at visse dagligvarer og for-
brugsgoder bliver billigere. Det
gør de i indkøb, men tro dog ikke
de bliver det for forbrugerne,
tværtimod vil disse varer blive
behængt med skatter og afgifter i
et omfang, som vil sige spar to til
alt, hvad der hidtil er set i Grøn-
land, løvrigt, hvem kan købe sær-
lig mange varer for socialhjælp.
Vinterfoder til fåreavlerne bliv-
er billigere, ja betydeligt billigere,
men glem ikke, at fremtidens
samfund ikke får råd til at spise
lammekød til dagens priser, frem-
tidens priser på lammekød vil der-
for blive betydelig mindre. En ud-
meldelse ødelægger fåreholderer-
hvervet.
I IluliarmioK fra 14/1 læser
man et indlæg af Knud Møller, ti-
tel »En henvendelse til mine ven-
ner.« I dette indlæg beder Knud
Møller sine mange danske venner
om ikke at stemme den 23. febru-
ar. Jeg er overbevist om, at Kund
Møller har mange, mange danske
venner, men jeg er også overbe-
vist om, at disse venner vil vise
sig som virkelige venner. Hjælp
Knud Møller, alle I hans venner,
stem ja til fortsat forbliven i EF
den 23. februar, og til alle øvrige
danskere i Grønland! Har I bare
det ringeste tilovers for Grøn-
land, så gå hen og stem ja til for-
bliven, rævl og krat, dette uanset
om I har været her længe eller
kort, afsted, stem!
Et andet aspekt i hele denne de-
bat for og imod er forholdet til
Danmark. I Danmark er situatio-
nen idag vil fif ty-fif ty for og imod
EF. Men glem ikke, mange dan-
ske i Danmark (modstandere og
tilhængere) vil, hvis Grønland for-
lader EF alene, sige: Hvad er det
for noget, ønsker grønlænderne
overhovedet mere at foretage sig
noget sammen med Danmark,
hvor er jeres solidaritet henne, vil
de ud, kan de så ikke vente til vi
også finder tidspunktet rigtigt.
Venter de til også vi hernede evt.
ønsker en udtræden, skal vi nok
dække Grønland ind økonomisk,
men går de nu, og alene, må de
selv bære de fulde økonomiske
konsekvenser.
Ingen drømmer vel om, at man
fra EFs side vil ophæve eksiste-
rende ordninger, hvis Grønland
ønsker at bevare eller udbygge
disse inden for EF. EF vil selvføl-
gelig have forståelse for Grøn-
lands særlige problemer, samt
hjælpe med at løse disse uden ind-
Annonce fra ANISA
blanding i hvordan løsninger
ønskes af Grønland.
Giv EF håndslag den 23. febr"'
ar. EF vil da give Grønla"0
håndslag på selv at styre sin 18
re udvikling samt
nødvendige midler. Stem
fortsat medlemsskab
hjælpe *4
ja w
Giv Danmark håndslag den 2 ¦
februar, vis jeres solidaritet, vis
ønsker at dele skæbne med Da
mark  i  væsentlige  spørgsnja.
Stem ja til fortsat medlemsskab'
Giv partierne i Anisa håndslag
den 23. februar, så ingen taber a«'
sigt,  fordi hjemmestyret fald ,
fra hinanden, giv Anisa muligne
for fremover at sige: »Det v»
skræmmekampagnen,   der  *"\
Grønland til at blive i EF«. F°£
Anisas skyld, stem ja til fortsa
medlemsskab.
Giv alle de gode grønlandsk
erhvervsideer samt de eksistere"
de enhver chance. Stem ja til i°r
sat medlemsskab.            ,
Bibehold et smilende Grønland'
Stem ja til fortsat medlemsskab-
Føler I jer glemt, fiskere og faI\
gere i bygderne, det var samsø"
kun en forsmag på hvad I ka
vente jer ved udmeldelse. F"
styrkelse af bygderne, stem ja t
fortsat medlemsskab.
Knud Henning Sørensen

JMMÆ M$M
Vi kan tilbyde Dem en fabriksny vogn på grænseplader, køre-
klar, hvor i Danmark De ønsker det. ALLE MÆRKER OG MO-
DELLER, til fordelagtige priser. Har De specielle ønsker er vi
Dem gerne behjælpelig, blot skriv og De vil omgående modtage
svar. Vi er også til tjeneste, hvis De ønsker vognen eftersendt,
eller evt. sendt direkte.
VIL DE LEJE VOGN
kan vi tilbyde et alsidigt udlejningsprogram af nye personvogne.
Priser fra kr. 500,- pr. uge (i lavsæsonen) 1.000 km fri pr. uge.
Min. udlejningsperiode 3 uger. Fri levering og afhentning hvor i
det sydlige Danmark De ønsker.
Jeg ønsker flere oplysningerom:
leje af bil.  B. i i køb at vogn på grænseplader. A + B U
Navn:
Adresse:
(gaajHDaaaaÆBaaaa
Lerchesvej 11, RO.Box140, DK-5700 Svendborg
Telefon: 09-211457*- International: 0045-9-211457, Telex: 58164 Bucar DK
44
JVrUAGAGDLIUTIT
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48
Side 49
Side 49
Side 50
Side 50
Side 51
Side 51
Side 52
Side 52
Side 53
Side 53
Side 54
Side 54
Side 55
Side 55
Side 56
Side 56
Side 57
Side 57
Side 58
Side 58
Side 59
Side 59
Side 60
Side 60
Side 61
Side 61
Side 62
Side 62
Side 63
Side 63
Side 64
Side 64
Side 65
Side 65
Side 66
Side 66
Side 67
Side 67
Side 68
Side 68
Side 69
Side 69
Side 70
Side 70
Side 71
Side 71
Side 72
Side 72