Tímarit.is   | Tímarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Oqallimeq ¦ Debat

Det kom bag på os!

Ganske rigtigt har man talt om et

nyt flag til Grønland. En gang blev

forslagene forelagt i AG, og der

blev afstemning, hvor Dannebrog

også var med, og Dannebrog vandt

stort.

Siden har man ikke hørt ret me-

get om falgudvalget, bortset fra

små udtalelser. 13.2.85 hører vi i ra-

dioen, at i morgen vil man tage stil-

ling til, om der skal være folkeaf-

stemning om det nye flag. Dagen ef-

ter (14.2.) tidligt om morgenen hø-

rer vi i radioen, at Landstinget selv

vil bestemme, hvilket flag Grøn-

land skal have med den begrundel-

se, at sådan havde man gjort på Fæ-

røerne. Befolkningen har kun set få

af de 500 forslag. Flagudvalgets to

udvalgte 1) et grønt med hvidt kors

og 2) Thue Kristiansens tegning, er

der nok delte meninger om, selv om

udvalget har sagt, at det er gennem-

tænkt.

Man har ikke tænkt over, i hvor

lang tid, vi har hørt under Dan-

mark. En gang hørte Norge også

under Danmark. Tænk over, hvor-

ledes Norge ændrede sit flag, da de

ikke hørte under Danmark mere. Se

island, hvordan de ændrede deres

flag ved udmeldelsen. Ingen af dem

forlod flaget med korset. Det sam-

me kunne vi også have gjort her i

Grønland, uden at forandre Dan-

nebrog ret meget kunne vi have ta-

get et af forslagene, med en stribe

grønt, mellem det røde og korset, så

kunne vi også vores elskede sang:

»Korset vejer skinnende hvidt«.

Man undrer sig over Landstin-

gets ligegyldighed over vælgerne.

Efter som jeg er mellemled for ban-

nerne i Grønland og Danmarks

Samfundet, kunne jeg ikke undlade

at reagere, og ringede straks til fore-

ningerne her i Godthåb, som har

banner, og alle tilkendegav deres

enighed, og gav mig medhold til, at

vi stille vil demonstrere foran

Hjemmestyret med vore banner. Vi

vil demonstrere over, at der ikke

blev folkeafstemning for så vigtig

en sag. Og vi var ikke enige med de

to flagudvalget har bestemt. De-

sværre var tidsfristen meget kort,

og selv om foreningerne var enige,

Korsbanner eller

tof arvet sol på det

polske flag?

Landsstyrets eget udvalg og udpe-

gede konsulenter overvejede, hvil-

ke tegn og farver, der burde være på

et rektangulært lærred, der skulle

være det samlende banner for den

grønlandske befolkning.

Det er bare ikke så ligetil at skulle

vise de fire forslag på tinget for at få

udpeget et af dem.

Udtalelserne blev: »Selvfølgelig

vil det ikke blive nemt at skulle

træffe en endelig afgørelse« —

»hvorvidt spørgsmålet om et grøn-

landsk skal besluttes i Landstinget,

eller om det bør afgøres gennem

vejledende fikeafstemning« —

»kan få det resultat, at befolknin-

gen bliver delt i to lejre...«

Her burde partierne have indset,

at en forkert landstingsbeslutning

ville vække en voldsom reaktion.

Dette skete, da 1 besluttede at stem-

me efter partifarve.

Når man gennem mange år har

fulgt tingets drøftelser, har man

mærket gang på gang, hvor følel-

sesbetonede afstemningerne kan

blive, uden respekt for demokrati-

ske principper.

Det var de venstreorienterede,

der krævede et særligt grønlandsk

flag. Når vi vælgere ikke sagde no-

get, var det fordi vi havde hørt, at

flagforhandlingen   skulle   drøftes

upartisk, og havde regneg med, at

vi i tilfælde af tvivl, kunne afgørel-

sen sendes ud til folkeafstemning.

Vi anså sagen for meget vigtigt og

følelsesmæssigt værdifuld og hvor-

for?

Det er almindeligt kendt, at grøn-

lænderne elsker Dannebrog, der

har vejet gennem 264 år. Gennem

mange generationer blev det hejst i

glæde og sorg. Vi mener, at Dan-

nebrog stadig skal have berettigelse

som fælleslaf. I dag er der kun få

grønlændere, hvis blod ikke er

blandet med dansk.

Også i Danmark vokser der i dag

mange børn op med »blandede«

forældre. Og vort lands samhørig-

hed med de nordiske lande beretti-

ger i det mindste til et korsflag. Fæl-

lesskabet med Danmark respekte-

res af den øvrige verden, og dette

giver også Grønland styrke over for

hvad der end sker i verden.

Da Landsstyret insisterede på et

særskilt flag, forlangte vi et korslag

i solidaritet med Danmark og de an-

dre nordiske lande. Det med, at

»Dannebrog vil vaje ved siden af

det grønlandske flag«, som I siger,

er en camouflage«, en narresut, li-

gesom når I siger i politisk tale:

»Vore danske venner«.

Vi kræver en folkeafstemning.1

Peter Egede.

kom vi kun få, men det nedbrød ik-

ke vor tilkendegivelse.

At vi stod der betød ikke vi var

imod at få et grønlandsk flag(selv

om jeg personligt, inderst inde ikke

er bange for at sige min mening om

jeg helst ville beholde Dannebrog).

Men det vi demonstrerede for er,

fordi vi synes ellers, at det var vig-

tigt med en folkeafstemning. Vi er

bleven trætte af, at alt bliver be-

stemt over hovedet på os, af så fås

meninger og som lyder således »så-

dan mener grønlænderne«. Det er

jo ikke altid rigtigt.

Selv om Jonathan M. siger, vi ba-

re kan bruge Dannebrog, vil det nye

flags indførelse i samfundet koste

samfundet mange penge. Mange

flag og bannere skal nu brændes og

tilintetgøres. Et så fattigt samfund

vi er, er vi blevet endnu fattigere ved

at vort banner bliver taget fra os.

Landstinget giver os endnu større

byrder. Hvor de ellers burde lette os

fra vore samfundsbyrder.

Gudrun Chemnitz

Erfalasortaaq

ajorineqartoq

Atsiortiterneqalersoq piumasaralugu

namminersornerulernermi erfalasussaq inunnit

taasissutigineqassasoq.

Landstingip aalajangernera nam-

minersornerulernermi erfalasussap

sanningasortaqannginnissaanik,

annertoorujussuarmik aalassaa-

taavoq. Inuit misigisimapput qo-

qassineqarlutik salloqittarneqarlu-

tillu ilimasaarutigineqartutut inun-

nik taasisitsineqanngimmat. M atm -

nalu sineriak tamakkerlugu inun-

nik atsiortitsineqalerpoq piumasa-

ralugu namminersornerulernermi

erfalasussap inunnit taasissutigine-

qarnissaa.

Erfalasortaaq pillugu isummat

ilungersunarlutillu ilaatigut aamma

quianartortaqarput. Nutaarmi aal-

laat quiassuaatigineqarpoq, oqaa-

tigineqarluni seqinermut tarrilersu-

mut pinnani angutinnguamulli na-

salimmut soorlu sisorariamut eq-

qaanarnerusoq.

Erfalasortaaq sanningasorta-

qanngimmat pakatsineq angeqalu-

nilu ilungersornartinneqaqaaq isu-

maqartinneqarlunilu soqutigitsaal-

liiornertut Danmarkimut nunallu

avannarlliit peqatigiinnerannut

aammali sanningasumut kritumiu-

tut upperisap nalunaaqutaanut.

Isumaqartoqarpoq erfalasor-

taaq toqqorallartariaqartoq nunat-

ta nammineq naalagaaf fiinngornis-

saanut Danmarkimillu ikiorneqar-

nani napasinnaalernissaanut.

Protester mod

det nye flag

Der er en underskriftsamling i gang med krav om en

folkeafstemning om hjemmestyreflaget.

Landstingets beslutning, at hjem-

mestyreflaget ikke skal være kors-

banner, har sat sindene voldsomt i

bevægelse. Folk føler sig over-

rumplet og taget ved næsen over, at

det bebudede folkeafstemning ikke

blev til noget. Og nu har man sat en

underskriftsamling i gang på lands-

basis med krav om, at hjemmesty-

reflaget skal ud til folkeafstemning.

Reaktionen over det nye flag er

tragikomisk mange steder. Man la-

ver grin med det nye og får ved til-

føjelse af nogle streger en skiløber

ud af det. Mange kan ikke forbinde

en nedgående sol med det nye flag,

men ser i det en lille mand med hue

på.

Skuffelsen over, at det ikke blev

et korsbanner er dyb og ægte og

bliver opfattet som en ligegyldighed

så vel overfor Danmark og det nor-

diske fælleskab som over for kor-

set, der symboliserer den kristne

tro.

Man mener, at det ny flag bør

gemmes til Grønland en dag bliver

en nation og kan klare sig uden

hjælp fra Danmark.

Grønlandsmedaljer

(forlag A. Nyborg) årene 1973 til

1977 (begge år inklusive) sælges

samlet for højeste bud.

Henvendelse:

Poul Jensen

Østparken 134

6840 Oksbøl

28        NR.    9    1985

ATUAGAGDLIUTIT

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36
Page 37
Page 37
Page 38
Page 38
Page 39
Page 39
Page 40
Page 40
Page 41
Page 41
Page 42
Page 42
Page 43
Page 43
Page 44
Page 44
Page 45
Page 45
Page 46
Page 46
Page 47
Page 47
Page 48
Page 48