Tímarit.is   | Tímarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Oqallinneq ? Debat

Jonathan Mortzfeldt:

Aaliangigaq

allanngortin-

neqassaanngilaq

Inatsisartut erfalasoq pillugu aaliangigartik

allanngortinnianngilaat

Inatsisartut sapaatip akunnera ki-

ngulleq matoqqasumik ataatsi-

miinnerminni paasissutissat kiisalu

isummat 14. februar kalaallit erfa-

lasussaannik aalajangernermik

kingorna saqqummiussorneqarsi-

masut oqaluuseraat.

Inatsisartut ilisimatinneqarput

Hjortshøj-Egå Idrætsforening-ip

iputtartuisa peqatigiiffimminnut

ilisarnaatitut atoraat eralasuaraq

pingasunik teqeqqulik isikkumigut

kalaallit erfalasussaattut aalajangi-

unneqartumut assigngusoq, Jona-

Fakta om Grønlands

flag

Landstinget har valgt et godt flag, understreger

flagudvalgets sagkyndige Jan Kanstrup

Landstingets valg af grønlandsk

flag har som ventet medført megen

offentlig diskussion. Jeg vil ikke

blande mig i den følelsesmæssige

del af debatten, men da jeg har væ-

ret heraldisk (flagkyndig) konsu-

lent for Flagudvalget kan jeg bidra-

ge med nogle faktiske oplysninger.

Jeg vil derfor først fastslå, at

Landstinget har valgt et godt flag.

Det er enkelt, let genkendeligt, og

ikke til at forveksle med andre nati-

onalflag. Flaget symboliserer nogle

karakteristiske ting ved landet,

nemlig spændingen mellem isens

kulde og solens varme, således som

det er beskrevet af flagets ophavs-

mand, Thue Christiansen.

For god ordens skyld vil jeg til-

føje, at et grønt korsflag også ville

have været et godt flag.

1

		hX	

1*	Ul	rfjtjii2\	\  &h

tø		<4	

		1%	

Lo	iojj		^ &

Lo		80	m-m

			

Der er i flere debatindlæg nævnt,

at Grønlands flag ligner andre flag

for meget. Dette er baseret på en

fejlagtig forestilling om, at flag er

meget forskellige, — og det er de ik-

ke.

Alle gode flag (heraldisk set) er

meget enkle, og de samme symboler

og farver genfindes i mange flag.

Når man sammenligner de eksiste-

rende nationalflag (statsflag, pro-

vinsflag, o.l.), findes der endog flag

som er fuldstændig ens.

Grønlands flag minder således

om den stander bruges af en dansk

roklub. Det grønne korsflag ville

være identisk med det flag der be-

nyttes af uafhængighedspartiet på

Puerto Rico.

I ingen af disse tilfælde er der dog

tale om nationalflag, og sammen-

faldet er derfor uden betydning.

Danmark har heller ikke eneret

på Dannebrog.

I middelalderen blev det benyttet

af i hvert fald det tyske kejserhus og

af Tempelherrernes ridderorden.

Den sidstnævnte eksisterer den dag

i dag under navnet Malteserorde-

nen, der anvender et flag som ligner

Dannebrog til forveksling.

»Dannebrogskorset« indgår i fle-

re italienske byers våben. Det blev

tillige flag for fyrstehuset Savoyen,

som i 1800-tallet samlede den itali-

enske nation. Som følge heraf, kom

»Dannebrogskorset« ind i det itali-

enske nationalflag fra 1848, og blev

der indtil Italien blev republik i

1946.

Heraf følger, at »Dannebrog«

kan ses som merkantilt varemærke

i Italien, for eksempel på flaskerne

fra Vermouthfirmaet Matini og

Rossi.

Det benyttes også af en sejlklub,

nemlig som stander for den fornem-

me Yacht Club Italiano.

Endelig benyttes en »Danne-

brogsstander« som signalflag,

nemlig for tallet 4.

Jan Kanstrup

than Motzfeldt nalunaarpoq.

Inatsisartut erfalasussaq pillugu

aalajangernermik kingorna ilisima-

tinneqarsimapput eralasoq qorsuk

sanningasulittalik inatsisartut erfa-

lasussaq pillugu ataatsimiititaliaata

periarfissat ilaattut inassutigisima-

saa Puerto Rico-mi namminersu-

lerniat partiiata erfalasuata assiger-

luinnaraa.

Kisianni inatsisartut paasitinne-

qarput naalagaaffiit, kattuffiit, su-

liffeqarfiit allallu ilisarnaatitut atu-

gaasa assigiittarnerat nalinginnaa-

soq. Tassunga atatillugu pingaartu-

mik maluginiarneqarpoq erfalasut

qallunaat erfalasuata Dannebrog-

ip assingi nunani allani kattuffinnit

peqatigiiffinnillu atugaasut.

Taamaammat inatsisartut isu-

maqarput paasissutissat saqqum-

merartut tamakku kalaallit erfala-

sussaannik toqqaasimanermut sun-

niuteqartinneqassanngitsut, taa-

maammallu inatsisartut 14. februar

aalajangerneratallanngortinneqas-

sanngitsoq.

Ilanngullugu oqaatigineqassaaq

inatsisartut siulittaasuata Kalaallit

Nunaannut Ministeri aqqtigigalugu

Ataqqinartorsuaq Kunngi Arnaq

saaffigisimagaa qinnuigalugu ka-

laallit erfalasortaassamittut toqqa-

gaat akuereqqullugu.

Taassuma saniatigut ministere-

qarfik qinnuigineqarpoq folketingi

aqqutigalugu Namminersornerul-

lutik Oqartussat erfalasup atornis-

saa pillugu aalajangersakkanik er-

seqqinnérusunik sanasinnaanissaa-

nut pisinnaatitsissummik inatsisili-

ornissaq iliuuseqarfigieqqullugu,

Jonathan Motzfeldt naggasiivoq.

Flagets mål

Det grønlandske flag er udformet

med en meget præcis balance på

kryds og tværs, mellem de røde og

hvide flader. Det betyder at flaget

virker meget harmonisk.

Den præcise og officielle beskri-

velse af flaget er noget indviklet,

men kan uden besvær omsættes til

praktisk mål, således som det vises i

et par praktiske eksempler.

Den officielle beskrivelse lyder

således:

Grønlands flag er vandret delt i et

hvidt felt foroven og et rødt felt for-

neden. Cirklens centrum ligger på

midterlinien, forskudt mod flag-

stangen; øverste halvcirkel er rød,

nederste halvCirkel er hvid.

Når flaget deles af en lodret linie,

der tangerer Cirklens yderbue, er de

2 røde og de 2 hvide arealer udenfor

cirklen alle lige store.

Flagets mål kan regnes fra cir-

klens centrum, med radius som må-

lestok:

— Afstanden til flagets overkant

og underkant er 1,5 radius,

—  afstanden til stangens side er

1,75 radius,

— Af stafstanden til ydersiden er

2,7025 rqaradius.

I praksis giver dette den måle-

stok, som er vist på skitse 1.

Hvis man har en flagstang på 4-5

meters højde, eller en altan-

flagstang, vil det passe med et flag

der er 96 centimeter højt og 142 cen-

timeter langt. Centimetermålene er

afsat på skitse 2.

Til en flagstang på 6 meters højde

vil det passe med et flag der er 120

centimeter højt og 178 centimeter

langt. Centimetermålene er afsat på

skitse 3.

Jonathan Motzfeldt:

Afgørelsen står fast

Landstinget holder fast ved det valgte flag

Landstinget drøftede på sit lukkede

møde tirsdag i sidste uge de oplys-

ninger og meningsytringer, der er

fremkommet vedrørende Landstin-

gets beslutning af 14. februar.

Landstinget er orienteret om, op-

lyser Jonathan Motzfeldt, at

Hjortshøj-Egå Idrætsforenings ro-

afdeling benytter en trekantet klub-

stander, der i sin udformning har

lighed med det udvalgte grønland-

ske flag.

Landstinget er efter afgørelsen

blevet bekendt med, at det grønne

korsflag, der af Landstingets flag-

udvalg var indstillet som en mulig-

hed, er identisk med det flag, som

benyttes af selvstændighedspartiet

på Puerto Rico.

Landstinget har imidlertid erfa-

ret, at der ofte findes sådanne lighe-

der mellem de flag, der benyttes af

forskellige nationer, organisatio-

ner, virksomheder m.fl. Herunder

er det især bemærket, at flag som

har lighed med Dannebrog benyttes

af flere organisationer og forenin-

ger uden for Danmark.

Landstinget finder derfor ikke,

at de fremkomne oplysninger bør

have indflydelse på valget af grøn-

landsk flag, og Landstingsbeslut-

ningen af 14. februar står ved magt.

Landstingsbeslutningen af 14. fe-

bruar står derfor fast.

Det kan tilføjes, at Landstingets

formand, gennem ministeren for

Grønland, har anmodet om Hendes

Majestæt Dronningens godkendel-

se af det udvalgte grønlandske flag.

Desuden har man anmodet mini-

steriet om at tage initiativ til, at der

i Folketinget fremsættes forslag til

en bemyndigelseslov, som giver

Hjemmestyret ret til at fastsætte de

nærmere regler for flagets anven-

delse, slutter Jonathan Motzfeldt

GRØNLANDSPOSTEN

er bladet, hvori Deres an-

nonce virker bedst og

hurtigst

32

NR.    10    1985

ATUAGAGDLIUTiT

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36
Page 37
Page 37
Page 38
Page 38
Page 39
Page 39
Page 40
Page 40
Page 41
Page 41
Page 42
Page 42
Page 43
Page 43
Page 44
Page 44
Page 45
Page 45
Page 46
Page 46
Page 47
Page 47
Page 48
Page 48
Page 49
Page 49
Page 50
Page 50
Page 51
Page 51
Page 52
Page 52
Page 53
Page 53
Page 54
Page 54
Page 55
Page 55
Page 56
Page 56