Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Click here for more information on 11. tölublað og AG aulisarnermit - fiskeriavis 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						ti^ll   1986
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
II
Imigassaq pillugu ataatsimiittartoqatigiit. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat imigas-
saqpillugu ataatsimiititaliaat ataatsimeeqqaassallutik katersuupput, oqaluuserisassaasa ilagaat kommunit
Qrlallit namminneq imigassamut oqartussaaleqqinnissaminnik piumasarisimasaat tassa piffissat kommu-
niminni imigassallersinnaatitaaffiusut namminneerlutik killilersoqqissinnaalerumallugit. Oqaluuserisas-
saasalu ilagaattaaq imigassartortarneq killilersimaarniarlugu sullivinni imigassartortarneq inerteqqutaa-
'issanersoq. Assimi takuneqarsinnaapput ataatsimiittartoqatigiit isumaginninnermut pisortaqarfimmi
Nuummiittumi siullerpaameerlutik ataatsimiittut. Saamerlermiit tassaapput psykiatrimi nakorsaaneq Keld
Reiter, Nuuk, borgmester Edvard Møller, Aasiaat, konsulent Thomas Berthels, Nuuk, socialpædagog
Amalie Evaldsen, Narsaq, socialrådgiver Asii Narup, Nuuk, (siulittaasoq), forstander Elisa Lynge, Sisi-
rniut,^ hjemmesygeplejerske Ruth Lange, Nuuk, aamma ilinniartitsisoq Lise Lennert, Nuuk.
Alkoholrådet trådt sammen. Grønlands Hjemmestyres nye alkoholråd er nu trådt sammen til det første mø-
de, og et af emnerne er adskillige krav fra kommunerne om igen at indføre lokale restriktioner som for ek-
sempel begrænset åbningstid for øl, vin og spiritus. Et andet emne bliver et eventuelt forbud mod drikkeri
På arbejdspladserne samt drøftelse af oplysningsarbejde til begrænsning af spiritusmisbruget. På billedet
ses alkoholrådet, da det trådte sammen i socialdirektoratet i Nuuk. Det er fra venstre overlæge i psykiatri
KeldReiter, Nuuk, borgmester Edvard Møller, Aasiaat, konsulent Thomas Berthels, Nuuk, socialpædagog
Amalie Evaldsen, Narsaq, socialrådgiver Asii Chemnitz Narup, Nuuk, (formand), forstander Elisa Lynge,
Sisimiut, hjemmesygeplejerske Ruth Lange, Nuuk, og lærer Lise Lennert, Nuuk.
Hvem skal betale for
finansudvalgets påtænkte
rundrejse i Grønland?
yS-eren Keld Albrechtsen ønsker ikke, at udgifterne til en påtænkt
finansudvalgsrejse skal tages fra Grønlandsrammen
folketingsmedlem Keld Albrecht-
Se|t (VS) er meget betænkelig ved,
*• en påtænkt rejse for Folketingets
f,nansudvalg til Grønland skal fi-
listeres over Grønlandsrammen,
a'tså de midler, der på finansloven
*r afsat til Grønland. Det skriver
Albrechtsen i et brev til Folketin-
gs formand, Svend Jakobsen, og
!jan fortsætter i brevet: — Det er
jkke ganske billigt. Prisen kan godt
°"Ve op mod 1 million kroner.
En udgift på en halv til en hel mil-
lion kroner er ganske mange penge
»Or det grønlandske samfund, og
?et,kan ikke være rigtigt, hvis et fol-
ketingsudvalg lader sig invitere og
derpå pålægger Grønland at betale.
~^ven i købet i en situation, hvor
Grønlands økonomi som følge af
re8eringens og folketingsflertallets
Politik er meget anstrengt, siger
Keld Albrechtsen.
Han slutter sit brev til Folketin-
gs formand med følgende:
Jeg håber, du vil undersøge,
om det virkeligt kan være udvalgets
^ensigt. Og hvis udvalget vil til
grønland, håber jeg, at der i Folke-
lnget kan være enighed om at med-
ete grønlandsministeren, at rejsen
Naturligvis finansieres af Folketin-
get.
kutyme
formalt er det kutyme, at finans-
ud valgets besigtigelsesrejser betales
a' de enkelte ministerier, hvis områ-
der finansudvalget vælger at be-
søge, oplyses det fra finansudval-
gets sekretariat.
Normalt vil det ikke betyde noget
for de enkelte ministeriers budget-
ter, hvis der kommer udgifter til en
besigtigelsesrejse, men med de rej-
seomkostninger og hotelpriser, der
er i Grønland, løber budgettet hur-
tigt op på en million kroner, hvis
alle medlemmer af finansudvalget
skal deltage.
Landsstyreformand Jonathan
Motzfeldt havde følgende kom-
mentar:
— Vi er overhovedet ikke orien-
teret om, at finansudvalget har pla-
ner om at besøge Grønland i den
kommende sommer, og vi finder
det utænkeligt, at rejseomkostnin-
gerne ved et sådant besøg skal tages
fra Grønlandsrammen.
— Nu skal dette ikke misforstås,
tilføjer landsstyreformanden. Vi
ser selvfølgelig hellere end gerne, at
finansudvalget kommer til Grøn-
land. Ikke mindst når man tænker
på de mange penge, udvalget gen-
nem årene har bevilget til Grøn-
land. Men vi er yderst betænkelige
over, at rejsen skal finansieres over
Grønlandsrammen. Der er tale om
mange, mange penge, og det kan vi
umiddelbart ikke acceptere.
17 år siden
I anledning af Keld Albrechtsens
brev til Folketingets formand ud-
sendte finansudvalgets formand,
Svend Erik Hovmand (VS), i week-
enden en pressemeddelelse, hvori
han blandt andet siger:
— Det er i år 17 år siden, finans-
udvalget sidst besøgte Grønland. I
den mellemliggende periode er der
bevilget 25 milliarder kroner i til-
skud til det grønlandske samfund.
Da flere af udvalgets medlemmer
aldrig har været i Grønland, og da
der fortsat vil være tale om betyde-
lige bevillinger, også i de kommen-
de år, har et enstemmigt udvalg
vedtaget at undersøge muligheder-
ne for en eventuel besigtigelsesrej-
se. Herunder er der også planlagt
drøftelse med grønlandske politike-
re og det grønlandske finansudvalg
om en række centrale problemer,
blandt andet boligbyggeripolitik-
ken.
Finansudvalgsformanden siger
videre, at der endnu ikke er truffet
nogen endelig beslutning om rejse-
program eller rejsens finansiering.
— Men jeg må naturligvis afvise,
at der skulle blive tale om at belaste
det grønlandske samfund med en
rejseudgift på en million kroner,
slutter Svend Erik Hovmand, som
dermed lægger op til, at den sæd-
vanlige kutyme ved finansudvalgets
rejser ikke skal følges ved en even-
tuelt kommende rejse til Grønland.
Meeqqanut
aningaasaateqarfik
Meeqqanut aningaasaateqarfik 1979-mi Arnat Peqatigiit Kattuf-
fianit pilersinneqarsimavoq.
Aningaasaateqarfik tallimanik siulersuisoqarpoq:
Kulturimut atuartitsinermulu pisortaqarfimmit ataaseq
Kalaallit Nunaanni timersortartut kattuffiannit ataaseq
Sundhedsbestyrelse-mit ataaseq
Arnat Peqatigiit Kattuffiannit marluk
Siulersuisut tallimaasut aningaasaateqarfiup ingerlanneqarnera
isumagisassaraat.
Aningaasat ima katersorniarsimavagut:
Puugutaasat, qaammatisiutillu meeqqat ukiuannut naleqqutsil-
lugit sanatitarisimasatta peqatigiiffitsigut niuertarfitsigut allati-
gullu attavigisatsigut tuniniarnerisigut.
Aningaasaateqarfik qinnuteqarfigineqarsinnaavoq aningaasaa-
teqarfiup malittarisassaani paragraf 2 malillugu:
§2.
Aningaasaateqarfiup siunertaraa Kalaallit-nunaanni meeqqanik
ikiuinissaq.
Meeqqat immikkut pisortaqarfinniit periarfissaqartinneqanngit-
sut tapiiffigineqarsinnaapput, taamatullu aamma meeqqanut
aaqqissuutanut, soorlu timersoqatigiinnerni nipilersoqatigiinner-
ni asimilu aallaarsimaarnerni ilaanissanut tapiissuteqarsinnaa-
voq.
Siulersuisut aalajangiinnerisigut aamma meeqqanut iluaqutaa-
sussatut ingerlatanut allanut tapiissuteqarsinnaavoq.
Qinnuteqaat ulloq 15. april 1986-i nallertinnagu nassiunneqarsi-
massaaq.
Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq:
Børneårsfonden
»Børneårsfonden« af 1979 begyndte som »Kvindeforeningers
Sammenslutning's« projekt.
Fonden består af en bestyrelse.
1 fra Kultur- og undervisningsdirektoratet
1 fra Idrætsforbundet
1  fra Sundhedsbestyrelsen
2 fra Kvindeforeningers Sammenslutning
Bestyrelsen har fem medlemmer som varetager Fondens interes-
ser.
Hvordan vi indsamlede pengene:
Vi solgte platter og kalendere til vore foreninger, butikker og an-
dre organisationer eller private og faste forbindelser.
Fonden kan søges ifølge paragraf 2 som lyder således:
§2.
Fondens formål er at hjælpe børn i Grønland.
Der kan ydes støtte til børn, der af de sædvanlige offentlige in-
stanser ikke kan tilgodeses.
Endvidere kan der ydes støtte til børnearrangementer f .eks. delta-
gere i sport, musik og lejre i naturen.
Der kan efter bestyrelsens bestemmelse ydes støtte til anden
virksomhed, der er til gavn for børn.
Ansøgningen kan søges inden 15. april 1986.
Ansøgningen sendes til:
Arnat Peqatigiit Kattuffiat
Box 239 . 3900 Nuuk
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36
Page 37
Page 37
Page 38
Page 38
Page 39
Page 39
Page 40
Page 40