Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						16
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
NR. 9  1987
Partiit sisamat tullianik
qinigassanngortissasut
Nunarput suli ataatsimik parteeqalerpoq taaguuteqartumik »Issittup partiia«
siulittaasoralugu KNAPK-ip siulittaasua Nikolaj Heinrich. Oqaatigineqarpoq
Siumut Ataasutillu akornanniissinnaassasoqprivatimillu inuutissarsiortut
soqutigisaannik sulissussiniartoq
Partiimik aallarniiniarluni ataatsi-
meersuarnermi sapaatip akunnera-
ni kingullermi Inuutissarsiortut Pe-
qatigiiffiat ukioq naamatsillugu a-
tasimasoq partinngortinneqarpoq
taaguuteqarluni »Issittup partiia«.
Siuliutittaasutut qinigaavoq aallar-
niinissamik     sulissutiginnittoq
KNAPK-ip siulittaasua Nikolaj
Heinrich. Siulersuisunut iiaasortat
altiit tassa aalisartorsuit Andreas
Dalager aamma Morten Heinrich
(siulittaasup nukaa) kiisalu Rebek-
ka Olsvig aamma Karl 0. Egede.
Inuutissarsiortut Peqatigiiffiat
sinerissami arlalinnik immikkoor-
tortaqarpoq, partiinillu aallarniiso-
qareerpoq Nanortalimmi Alluit-
sup-Paanilu. Kulusumi Sermiligaa-
milu Tunumi amma aallarniiniar-
toqarpoq. Ukiup ilaagut kattuffili-
ortoqarniarpoq, taamaaassappallu
partii sassarniarpoq 1988-imi qi-
nersinissamut.
Aningaasarsiorneq
pitsaanerusumik
Partiimik aaliarniinermut tunnga-
tillugu sulissutiginnittoq Nikolaj
Heinrich oqarpoq:
— Partiip sulissutiginiarpaa nu-
natta aningaasarsiornerata pit-
sanngorsarneqarnissaa. Misilittak-
kat tunngavigalugit isumaqarpugut
nioqqutissiat annerusumik nale-
qarnerusumillusuliarineqarsinnaa-
galuartut, tamatumuunali siunner-
suutigisaraluakkavut naalakkersu-
isunit malinniarneqanngillat.
-* Aamma soqutgeqaarput ilin-
niartitaaneq. Isumaqarpugut sulif-
feqarferujussuit soorlu KGH aam-
(Julusersuannit Kujallermit utertut. GLA CE-p Twin Otteria februarip 12-ani Nuummut tikippoq Qalaser-
suarmit Kujallermit. Inuttarai, saamerlermiit: Kaptajn Sven Olof Ahlqvist, flytekniker! Allan Laugesen
kiisalu pisortaat timmisartortartoq Jan Friden. Qalasersuarmit Kujallermiit Nuup tungaanut kilometerit
23.000-it timmiffigisimavaat, decemberip 25-ani avannamut aallarsimallutik. Twin Otteri ilisimasassarsio-
rianut Norgemiumit Monica Kristensenimit siulersorneqartumut attartortinneqarpoq, taakkua peqqumaa-
sivissaat tallimaasut isumagisassaralugit. Paasisat kingulliit najoqqutaralugit ilisimasassarsioriat sikujaar-
nera pissutigalugu utertariaqarsimapput, februarillu 28-ata tungaanut umiarsuarmit »Aurora«-mit utaqqi-
neqartussaallutik, ilimagineqarporlu angumersinissaat.                              (Ass.:LlL)
Ankomst fra Sydpolen. Den 12. februar ankom GLACE Twin Otter med tre besætningsmedlemmer til
Nuuk efter at have fløjet 23.000 kilometer. De tre, fra venstre: Kaptajn Sven OlofA hlqvist, flytekniker Al-
lan Laugesen og chefpilot Jan Friden startede flyvningen fra Sydpolen til Nuuk den 25. december. Twin Ot-
teren er udlånt til den norske sydpolsekspedition, h vor de udlagde fem depoter. Ekspeditionen med Monica
Kristensen som leder måtte vende om ca. 400 kilometer fra Sydpolen. Ifølge forlydender vil skibet »Auro-
ra« vente på ekspeditionsdeltagerne, derforuden Monica Kristensen består af to andre, indtil den 28. fe-
bruar. Og man mener, at de når frem til tiden.                                     (Foto: LIL)
ma GTO tiguneqartussatut aalian-
gerneqarmatali, taamanikkulli pi-
moorutivillugu ilinniartitsineqaler-
simasariaqaraluartoq kalaallinik
sulisunik tikisitanik taarsiumaartu-
nik. Taama pisoqarsimasuuppat ti-
gusinissarlu ukiunik tallimanil-
luunniit kinguartinneqarsimasuup-
pat taamanikkussamut kalaallinik
naammattunik sulisussaqarsimas-
sagaluarpoq.
— Isumaqarpugut ullumikkut
naalakkersuinermik suliaqartut u-
lapippallaartut tigooqagassat tu-
ngaasigut, soorlumi sumik angu-
mersiniartut. Ullumikkut tikisitar-
parujussuit sulisoraavut, tamakku-
lumi nunatsinnut naleqaqaat.
— Peqqinnissamut tunngasut
aamma assut pingartippavut. Nu-
natta inuinut naleqqiullugit amer-
laqisut imigassap atornerlugaane-
ratigut ajornusigaasarput, nakor-
sallu oqaatigaat imigassap akornu-
sigaanik inunngortoqartalersoq. I-
sumaqarpugut tamanna iluarsini-
arlugu politikkip tungaatigut ta-
makkiisumik suliniartoqanngit-
soq.
Apeqqutigineqarmat parteer-
taaq sumi inissisimanersoq Nikolaj
Heinrich akivoq ilimagigini Siu-
mup Atassutillu akornanniissasoq.
Nangipporlu partii nunaqavissut
tamarmik soqutigisaannik sulissus-
siniartoq avissaartortitsiniartun-
ngitsorlu.
Fire partier stiller op
til valget om et år
Grønland har fået endnu et parti »Issittup partiia«,
polarpartiet med KNAPKs formand Nikolaj Henrich
som formand. Det betegnes som midterparti og vil
arbejde for de private erhversdrivendes interesser
Ved stiftende generalforsamling i
sidste uge omdannedes den et år
gamle politiske forening i Nuuk,
Erhvervsforeningen til et parti med
navnet »Issittup partiia«, polarpar-
tiet. Som formand Valgtes initiativ-
tageren, KNAPKs formand Niko-
laj Heinrich. Den øvrige bestyrelse
tegnes af storfiskerne Andreas Da-
lager og Morten Heinrich (lillebror
til formanden) samt Rebekka Ol-
svig og Karl 0. Egede,
Erhvervsforeningen har adskilli-
ge afdelinger på kysten, og der er al-
lerede startet partier i Nanortalik og
Sydprøven. I Kulusuk og Sermili-
gaaq på Østkysten er man på nippet
til at starte afdelinger. I løbet af året
vælger man en hovedbestyrelse og
partiet stiller op til valget i 1988.
Bedre økonomi
Om baggrunden for partiets start si-
ger initiativtageren Nikolaj Hein-
rich:
—Partiet vil arbejde for forbed-
ring aflandets økonomi. Vi mener,
at det er muligt at forædle produk-
terne til eksport, så vi får mere for
dem. Vi har adskillige gange stillet
forslag herom til landsstyret, men
vi er ikke blevet hørt.
—Vi er også meget opsat på at in-
tensivere uddannelsen. En målret-
tet uddannelse med henblik på
overtagelse af KGH og GTO burde
være startet allerede ved hjemme-
styrets indførelse. Var det sket og
man havde udsat overtagelsen af
disse områder bare med fem år,
havde vi nok haft det nødvendige
grønlandske personale til den tid.
—Vi synes, at landsstyret har for
travlt med at overtage nye områder
uden at tænke på konsekvenserne. I
dag må vi ty til udsendt arbejskraft
i stor udtrækning for at klare de nye
opgaver, og det er dyrt for landet.
—Vi lægger også megen vægt på
sundheden. Misbrug af spiritus be-
laster i dag sundhedsvæsenet.
Problemet er så stort, at der fødes
alkoholskadede børn. Derfor me-
ner vi, at der politisk gøres for lidt
for at begrænse spiritussens skade-
lige indflydelse i det grønlandske
samfund.
På spørgsmålet om, hvor partiet
står, svarer Nikolaj Heinrich, at det
kan siges om midterparti, der står
mellem Siumut og Atassut. Og han
tilføjer, at partiet vil arbejde for
alle fastboendes interesser og ikke
ønsker at så splid mellem befolk-
ningsgrupperne.
Nuummi arnat
tamaasa kræf timut
misissortitinniarpaat
Nuummi arnat 25-it 45-illu akor-
nanni ukiullit tamarmik neqeroor-
figineqartussanngorput illissamik-
kut kræfteqarsinnaanermut misis-
sorteqqullugit. Nakorsaqarfiup i-
sumassarsiarisimasaa      taanna
Nuummi kommunalbestyrelsip
kingullermik ataatsimiinnerani ila-
lerneqarpoq. Maannalu apeqqu-
taalerpoq misissuinerup piviusun-
ngortinneqarnissaanut Kræftens
Bekæmpelse 300.000 kr-inik ani-
ngaasaliissuteqarumassanersoq.
Misissuineq siorna aallarnerne-
qarpoq arnat 800-it qaaqqullugit.
Taakku 85 procentii aggersimap-
put, paasineqarporlu taakku ilaat
20-init amerlanerusut illissakkut
kræfteqalissutaasinnaasunik nap-
paateqartut. Arnat taakkua tamar-
mik Dronning Ingridip Napparsim-
mavissuani  suliarineqarsimapput,
tamarmillugooq ajorunnaavissin-
naapput nappaataat siusissukkulli
paasineqarsimammata.
Ajoquteqartulli amerlavallaar-
nerat pissutaalluni Cancerregiste-
rip maanna kissaatigilersimavaa ar-
nat 25-it 45-illu akornanni ukioqar-
tut tamarmik misissorneqassasut.
Siorna Nuummi misissuinermi
paasineqarsimavoq misissortikku-
mallutik aggertut Danmarkimi
qaaqquneqartarlutik aggertartunit
amerlanerusut.
Oqaatigineqareersutuummi
Nuummi  misissortikkiartoqqune-
qartut 85 procentii misissortinnis-
saminnut akuersisimapput.
Nuummi nakorsaaneq Rene
Christensen AG-mut oqarpoq mi-
sissuineq     aallartinneqassasoq
Kræftens Bekæmpelse qinnutigine-
qarsimasunik 300.000 kr-inik ani-
ngaasaliiumassappat.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36