Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						NR. 62 1993
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
17
^P^
Poul Erik Tarp, Nuuk
1. junimit Royal Greenland
Seafood A/Simi pisortatut
atorflnippoq. Poul Erik
Tarp pisortaqarfimmi pisor-
tatut akicussaaffigissavai
nioqqutissiornerup tungaa-
tigut allannguutit tamaasa,
taamatullu suliffeqarfik ta-
maat isigalugu qullersaasu-
tut siulersuinikkut akisus-
saafilk, suliffeqarfissuup pi-
sortaa Ole Ramlau-Hansen
nalunaarpoq.
Poul Erik Tarp, Nuuk
er fra 1. juni ansat som chef
for Royal Grenland Seafood
A/S. Poul Erik Tarp vil, som
chef for direktionen, få an-
svaret for gennemførelsen
af alle produktionsmæssige
ændringer, ligesom han får
det øverste ledelsesmæssige
ansvar for virksomheden
som helhed, meddeler kon-
cernchef, Ole Ramlau-Han-
sen.
Maline (Nuuno) Filskov,
Ilulissat
Inuusunnerit attatiinnassu-
at imaalioruit: nerisatit ilu-
amik tamuagukkit, inuune-
rit iluamik atorlugu, sinillu-
artarlutit, qasuersaakulaar-
lutit, sulilluarlutit.
40-liininni uummammik
pisumik pilluarit. Takunis-
sarput qilanaarnaq. Naalu
& Thomas, Sverige.
Kære far, svigerfar, bed-
stefar:
Severin Johansen, Uum-
mannaq. Rigtig hjertelig til-
lykke med fødselsdagen den
4. juni. Vi er hos dig i tan-
kerne. Kærlige knus fra Lin-
da, Lars og lille Kristian,
Nuuk.
John Klint, Nuuk
er fra 1. juni 1993 blevet an-
sat som underdirektør i Nu-
na Bank. John Klint, der er
38 år, startede i Bikuben i
1972 og har siden november
1990 været direktør for Bi-
kuben på Møn.
Ussassaaruiinik piletsuisoq —
NIIilH
f=? e: k l_ a m  e:
— leverer friske annoncer
Søfarts- & Fiskeriskolen i Paamiut	
søger	
FÆLLESFAGLÆRER	
med tiltrædelse 1. august 1993, eller tidligere.	
Arbejdsopgaver: Skolens faglærere va-	Bolig: Der stiles familiebolig til rådig-
retager undervisningen af unge men-	hed, for hvilke der betales husleje efter
nesker, der har valgt at uddanne sig i	gældende regler.
sø- og fiskerierhvervet, - og som har	Lidt om Skolen: Bygningsarealet er på
skolebaggrund fra folkeskolens 11. klas-	ca. 1380 m2, indeholder 7 teorilokaler,
se.	hvoraf det ene er indrettet som labora-
Fællesfaglæreren skal undervise i føl-	torium. Desuden 3 store praktiklokaler.
gende almene fag:	Skolen har kapacitet til 75 elever, for-
-  regning /matematik	delt på 4-5 klasser med 15 elever i
-  økonomi	hver. Skolen har iøvrigt 26 medarbej-
-  fysik/kemi	dere hvoraf de 13 er den pædagogiske
-  fremmed sprog (dansk/engelsk)	stab.
Endvidere kan der blive tale om under-	Skolen står midt i et omfattende udvik-
visning i andre fag efter nærmere afta-	lingsarbejde, hvor der fra august 1994
le.	iværksættes en ny søfarts- og fiskerifag-
Fællesfaglærerens skema-uge er på 24	lig grunduddannelse med 10 mdr. sam-
pligtige UV-timer.	let skoleuddannelse.
Kvalifikationer: Vi forventer, at du har	Oplysninger og ansøgningsfrist: Yder-
en uddannelse som folkeskolelærer el-	ligere oplysninger om stillingens ind-
ler lignende, med bred undervisnings-	hold vil kunne indhentes ved telefo-
erfaring. Samtidig flair for: Udviklings-	nisk henvendelse til skolens forstander
opgaver, - formidling af nye budska-	Lars Karl jensen, tlf. (009 299) 1 73 60.
ber og et godt samarbejde.	Ansøgning: Med udførlige oplysninger
Det vil være en fordel, at ansøgeren	om uddannelse og tidligere erfaring,
har kendskab til det grønlandske ho-	bilagt kopier af eksamensbeviser og
vederhverv: - fiskeri og søfart.	eventuelle referencer, fremsendes sna-
Løn og ansættelsesforhold: Dette vil	rest og således at den er skolen i hæn-
ske efter Den Grønlandske Tjeneste-	de, - senest 15. juni 1993.
mandsaftale, i lønramme 16/24. Der er	
pensionsordning, og der ydes fri til- og	
fratrædelsesrejse samtferiefrirejse i	Skriftlig ansøgning med med relevant
henhold til gældende regler.	bilag sendes til:
UMIARTORNERMIK AALISARNERMILLU ILINNIARFIK	
SØFARTS- OG FISKERISKOLEN	
POSTBOKS 198 . 3940 PAAMIUT	
TLF.: (009299)17360 . FAX.: (009299)1 7612	
Allaff issornermut pisortaq
Qasigiannguani Kalaallit Allakkeriviannut
Allaffissornermut pisortaq toqqaannartumik Allakkeriveqarnermut Aningaaseriveqar-
nermullu qullersap ataani inissisimavoq allakkeriveqarfiullu aqutsisuini ilaasortaalluni.
Allffisomermut pisortap makkua akisussaaffigissavai:
-  Allatseqarnermi suliassat
-  Sulisoqarnermut tunngasut, ilinniartitaaneq ineriartortitsinerlu
-  Suliffiup aaqqissuunneqarneranut tunngasut
-  Illuutitinillu.
Takorloorparput allaffisornermut pisortaq makkuninnga piginnaassuseqassa-
soq, inuutissarsiornikkullu tunuliaqutaqarluni:
-  Sulisoqarnermut ilinniartitaanermullu tunngasut ilisimasaqarfigilluarlugillu suliaris-
sallugit kajumigissagai.
-  Ulluinnarni suliassat tungaasigut niuernerpalaartumik eqqarsariaaseqassasoq nu-
kissaqarfigalugu piumassuseqarf igalugulu suliff eqarfimmik nutaamik aallai titsiniai -
nermi pissanganartumi peqataanissaq.
Suliamut aalajangersimasumut tunngasunik immikkut ittunik ilisimasaqarnissaq piu-
masaqaataanngilaq, kisiannili piumasarineqarpoq, suliamut pineqartutut ittumut mis-
ilittagaqarnermut uppernarsaammik takutitaqarnissaq.
Allaffissornermut pisortaq atorfissaqartitarput, aammattaaq nammineersinnaasuullu-
nilu sulissutigisassanik aallarniisinnaassuseqarluartuussaaq - sulisorisani kaammat-
torsinnaassallugit kiisalu aqutsisinnaassusermik suleqatiginnilluarsinnaanermillu, su-
liffeqarfiup nutaaliaasup ingerlanniarnerani pisariaqartumik takutitsisinnaassalluni.
SuliffigisassaqQasigiannguaniippoq.
Neqeroorutigaagut:
Atorfik pissanganartoq, anguniagassanik, suliffeqarfiup nutaap ineriartortinneqarnera-
ni peqataanikkut naapitassaqarfiusoq.
Piginnaassutsit atorfiullu imarisai naapertorlugit akissarsiaqartitsisoqassaaq.
Malittarisassat atuuttuusut naapertorlugit inissaqartitsisoqassaaq.
Piumasarisaasut qulaani taagorneqartut ilinnut naleqquppata, qinnuteqaatit uunga
nassiutissavat:
Administrationsleder
til Grønlands Postvæsen i Qasigiannguit
Administrationslederen har direkte reference til Post- og Bankchefen og indgår i post-
væsenets ledergruppe.
Administrationslederens ansvarsområde vil omfatte:
-  Sekretariatsfunktioner
-  Personaleforhold, uddannelse og udvikling
-  Organisatoriske forhold
-  Bygninger og lokaler
Vi forestiller os, at administrationslederen har følgende profil og erhvervsmæssig bag-
grund:
-  Solidt kendskab til og lyst til at arbejde med personaleforhold og uddannelse.
-  Forretningsmæssig indstilling til de daglige arbejdsopgaver kombineret med energi
og lyst til at medvirke til den krævende, men spændende opgave, det er at starte en
ny virksomhed op.
Der stilles ikke specifikt krav om nogen speciel faglig baggrund, men det vil være en be-
tingelse, at der kan fremvises dokumenteret erfaring med et tilsvarende arbejdsom-
råde.
Den Administrationsleder, vi skal bruge, skal samtidig være selvstændig og initiativrig -
kunne motivere sin personalegruppe og udvise de ledelses- og samarbejdsevner, der
er nødvendige i en moderne virksomhedsledelse.
Tjenestestedet er Qasigiannguit.
Vi tilbyder:
En spændende stilling, indeholdende de mange udfordringer, det indebærer at med-
virke til at opbygge en organisation.
Løn efter kvalifikationer og stillingens indhold.
Der anvises bolig efter gældende regler.
Tiltrædelsestidspunkt efter nærmere aftale.
Hvis ovenstående profil er dig eller ligner dig, så send din ansøgning til:
KNI Service A/S
Personaleafdelingen
Postboks 193 . 3912 Maniitsoq
Qinnuteqarfissaq naassaaq 15. juni 1993
Ansøgningsfristen udløber den 15. juni 1993.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24