Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						AALISAAT
NR. 10 1993
KNAPK fyldte 40 år
Af Paviaraq Heilmann
Fisker-og fanger organisa-
tionen, KNAPK, fejrede sin
40 års jubilæum 15. novem-
ber 1993. Man valgte fisker-
nes dag til at markere jubi-
læet, og det blev en uforg-
lemmelig dag.
Den rigtige dato for stif-
telsen af organisationen er
12. juni 1953, da repræsen-
tanter for fiskerne i Grøn-
land holdt mode i Nuuk ef-
ter opfordring fra daværen-
de Kongelige Grønlandske
Handel, KGH, og Grøn-
landsstyrelsen.
Man valgte at markere 40
års jubilæet den 15. novem-
ber, fordi det er fiskernes
dag, og fordi der ikke har
været mulighed for det i
sommer, på grund af tjene-
sterejser.
NAAP arrangerede
optoget
I Nuuk startede man festlig-
hederne efter fisker-og fan-
ger foreningens bestyrelse
og medlemmer havde haft et
optog, der standsede ved or-
ganisationsbygn ingen.
Menige bestyrelsesmed-
lemmer fra foreningen af
samlevere og koner til fi-
skerne var også repræsente-
ret i optoget.
Ved optoget kunne man
læse plakater med følgende
ordlyd:
»Fremskynd kravet om en
jollehavn i kolonihavnen«,
»Start en produktion af sæl-
kød under disse fiskefattige
tider«, »Rensdyrtælling
nu«, »KNAPK, styrk dit ar-
bejde for medlemmerne«,
»Indfør rensdyrjagten igen,
hvis ikke må i give os erstat-
ning«, »Hjælp kun til større
kuttere?«, »Hjælp til fiskere
med mindre fartøjer«,
»Landsstyremedlemmer, vil
i gøre det af med os, fordi der
ikke er flere torsk?« og »Sæ-
lerne æder fiskeresourcerne
op, hvad vil i gøre ved det«.
I forbindelse med optoget
overrakte formanden for
KNAPK's lokalafdeling i
Nuuk, Morten Heinrich, to
breve til organisationsfor-
mand Anthon Siegstad.
Bagefter sagde Anthon Sieg-
stad i en tale at, fiskerne
havde ret i de forskellige ud-
sagn de havde skrevet på
plakaterne, og at man stå
sammen om at løse proble-
rf/'h
»Nuup saavanl umiatsialiviliorniarneqpimoorunneqarli« » Aalisagassaaleqineq pissutiga-
higu puisit tunisassiarineqalerlik« ilaatigut taania allagartalisaarlutik Nuummi immikko-
ortortaqarfimmi ilaasortat allagartarsuanni allassimasoqarpoq.
»Fremskynd etableringen af en jollehavn ved kolonihavnen«
»Start en produktion af sælkød under disse fiskefattige ti-
der« stod der blandt andet på plakaterne ved demonstratio-
nen. (Ass./Foto: Knud Josefsen).
merne i fremtiden.
Reception
I forbindelse med 40 års ju-
bilæet holdt man om efter-
middagen en reception, hvor
repræsentanter fra forskel-
lige direktorater fra hjem-
mestyret, andre organisatio-
ner og samarbejdsforbindel-
ser deltog.
Anthon Siegstad bød alle
velkommen, og for at min-
des de mange fiskere og fan-
gere der er omkommet i ti-
dens løb, holdt man et halvt
minuts stilhed.
Hans Holm afslørede her-
efter et billede af samtlige
formænd, der har været i ti-
dens løb, og det er følgende:
Hans Holm (1953-1957)
Carl Egede (1957-1959)
Alibak Josefsen (1959-61)
Mikael Heilmann  (1961-
1965)
Niels Carlo Heilmann
(1965-1981)
Nikolaj   Heinrich   (1981-
1989)
Pavia Nielsen (1989-1991)
Niels Carlo Heilmann KNAPK-mi 1965-imiit 1981 tungaa-
nut siulittaasuuvoq.
Niels Carlo Heilmann var formand for KNAPK i perioden
1965-1981. (Ass./Foto: Arkiv).
og Peter Davidsen (1991-
1993).
Efter afsløringen takkede
Anthon Siegstad de forhen-
værende formænd samt lo-
kalafdelingens bestyrelser
for deres samvittighedsful-
de arbejde i foreningerne.
- Vi vil bruge dagen til at
markere vor daglige kamp
for at overleve, sagde han.
Endvidere sagde forman-
den, at han tit tænker på de
fangere og fiskere der har
ydet en stor arbejdsindsats i
kampen for organisationens
interesser. De levede i al
ubemærkethed, og mange af
dem er døde i dag. Æret væ-
re deres minde.
Niels Carlo Heilmanns
mindelegat
Hans Holm er een af tre, der
for første gang modtager en
æresbevisning fra Niels Car-
lo Heilmanns Mindelegat.
Batseba Heilmann, der er
ældste datter af afdøede
Niels Carlo Heilmann, stod
for overrækkelsen af æres-
beviset.
Bagefter bekendtgjorde
formand Anthon Siegstad
navnene på de to andre mod-
tagere af mindelegatet. Det
er Ole Villumsen, Paamiut
og Edvard Fly, Ilulissat.
Mindelegatet består af et
diplom og 5.000 kroner.
Man tildelte også 10.000
kroner til en initiativgruppe
i Maniitsoq, der arbejder
med at lave et mindesmær-
ke for afdøde Niels Carlo
Heilmann.
Mange talere
Efter overrækkelserne af
æresbivisningerne blev der
holdt mange taler. Hans
Holm var den første taler.
Hans Holm ville ikke
skjule, at det var ham der
under mødet i Nuuk den 11.
februar 1953, fremkom med
et forslag om at danne land-
sorganisationen.
Forslaget blev godt modta-
get af mødedeltagerne, og
det første landsdækkende
møde blev arrangeret ved
blandt andre KGH's hjælp.
Således blev Kalaallit Nu-
naanni Aalisartut Piniartul-
lu Kattuffiat -KNAPK- en
realitet den 12. juni 1953.
Dengang valgte deltager-
ne Hans Holm, der iøvrigt
var yngste deltager, som de-
res første formand. Hans
Holm siger, at han idag tit
tænker tilbage på den perio-
de, hvor han sad som for-
mand - ikke mindst da han
modtog brevet om, at han
ville blive hædret. Tilsidst
udtrykte han sin taknemlig-
hed overfor tidligere og af-
døde formænd, der flittigt
igennem årene har arbejdet
for fiskernes og fangernes
sag.
Nikolaj Heinrich var den
næste taler. Han har været
formand for organisationen
i 8 år, og indledte sin tale
med at sige, at de forhenvæ-
rende formænd og hovedbe-
styrelsesmedlemmer har ar-
bejdet hårdt for fiskernes og
fangernes sag igennem åre-
ne. Et arbejde de tog sig af,
ikke på grund af pengene,
men for at varetage fiskeres
og fangers interesser.
Det er for at kunne hædre
disse tidligere forkæmpere
for fiskere og fanger, at man
i KNAPK har besluttet at
stifte mindelegatet. På den
ordinære generalforsamling
i marts i år, besluttede man
at navngive det »Niels Carlo
Heilmann's Mindelegat«.
Alibak Josefsen aamma KNAPK-mi siulittaasuuvoq 1959-
imiit 1961-ip tungaanut.
Alibak Josefsen var formand for fisker-og fanger organisa-
tionen i 1959-1961.(Ass./Foto: Arkiv).
Niels Carlo Heilmann
nåede at være formand for
KNAPK i 16 år.
En anden af talerne var
Mikael Heilmann, der har
været formand i valgperio-
den 1961-65. Han blev valgt
som formand som 27 årig.
Mikael Heilmann sagde
blandt andet, at han var me-
get glad for, at Hans Holm
blev hædret.
Mikael Heilmann anmo-
dede de tilstedeværende om,
at støtte fanger-og fisker or-
ganisationen der har brug
for yderligere styrke under
bestræbelserne om at nå de
mål som er dens opgaver. Fi-
skerne og fangerne må bru-
ge deres organisation, når
de skal henvende sig til
Landsstyret angående deres
problemer. Ydermere sagde
han, at KGH har været
KNAPK's højre hånd under
organisationens opstartspe-
riode.
-  Men i dag er det grøn-
landske hjemmestyre en
modspiller - selvom man
havde gjort sig forhåbniger
om, at det ville være lettere
for os når vi fik hjemmesty-
re. Men det er ikke tilfældet,
det er blevet hårdere tider,
sagde Mikael Heilmann.
Landsstyremedlem for
økonomiske anliggender,
Emil Abelsen, ønskede alle
tillykke med jubilæet og for-
ærede organisationen et
stort maleri. Emil Abelsen
sagde i sin tale, at KNAPK
på vegne af fiskere og fange-
re, er en betydelig samar-
bejdspartner for hjemme-
styret.
-  Vi har ikke altid være
enige men har på mange
punkter været enige til alles
tilfredshed. Til slut ønskede
han alle tillykke med dagen
og ønskede dem en god dag.
Jubilæumsdagen blev en
minderig dag for organisa-
tionen.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8