Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						ATASSUT-IP
AVIISIA
ATASSUTyS
AVIS
Fangerne, jollefiskerne og syltekrukken
Fangerne og Jollefiskerne har fået sparket af Siumut-IA
___       m»
-Ajjaaaa, ikiorsinga - sapaatip akunnera naallugu nerisassanngua-
mik takusaqannginnama-?
- Ludivikka - una piniartoq savap quttoraanik takutilaarallaak!
- Åh! Hjælp mig - jeg har ikke set mad i en hel uge -?
- Ludivikka - vis den fanger en lammekølle!
Ajugaaniunneq - Opgavekonkurrence
Puisi qanoq ililluni tikissavaa??
Hvordan skal fangeren komme hen til sælen??
-V^P
Piiniartoq sukkut ingerlassava?
Aqqutit tamaasa aqqusaartussaavai, aqqutigeriikkani
ingerlaffigeqqissanngilai aamma ingerlaffigeriikkani akimut
ikaarfigissanngilai.
Hvilken vej skal han sejle?
Fangeren skal benytte alle sejlløb. Han må ikke sejle samme
vej 2 gange, og han må ikke krydse sin egen sejlrute.
NUUK BOLIGMONTERING peqatigalugu
NUGGIT-ip una eqqorniagassaq suliarisimavaa.
I samarbejde med NUUK BOLIGMONTERING har
NUGGUT lavet denne lille opgave.
NUUK BOLIGMONTERING-ip aMssarsiassat uku
neriorsuutigisimavaat:
Nuuk boligmontering har udlovet følgende præmier:
1. præmie:  Gavekort   1.000,00 kroninik nalilik.
2. præmie:  Gavekort    500,00 kroninik nalilik.
3. præmie:  Gavekort    500,00 kroninik nalilik.
NUGGIT taakku saniatigut arfineq marlunnik
præmiessaqartitsivoq:
Nuggit giver herudover 7 præmier:
4. - 10. præmie:
Natsat qungasequtillu nuersakkat imminnut
tuUuaqatigut.
Et sæt strikket halstørklæde og hue.
Eqqorniagaq NUGGIT-mut nassiunneqareersimassaaq
kingusinnerpaamik ataasinngornermi februarip 28-ani.
Eqqomeqarsimasut ajunngitsut sorliit pinnassanersut
makitsinikkut    aalajangemeqassapput.    Eqquisullu
ingerlaannaq nassinneqassapput, tullissaanillu NUGGIT
saqqummerpat ajugaasut nalunaarutigineqassallutik.
Opgaveløsningen skal være NUGGIT i hænde senest
mandag den 28. februar. Der vil blive trukket lod blandt de
rigtige løsninger. Vinderne der vil få tilsendt præmierne
direkte, bliver offentliggjort i næste nr. af NUGGIT.
Når man som landsstyremed-
lemmer eller håndgangne råd-
givere svæver højt over det
samfund som man lukrerer
på, med årsindtægter på mel-
lem 1/2-1 mio. kr., (40 •
80.000 kr. pr. nulr!!!!), så er
det irriterende at høre om fan-
gernes og jollefiskernes små-
problemer. Hvorfor spille tid
på en gruppe mennesker som
råber op, blot fordi de mang-
ler en klatskilling oven i deres
håndøre som på årsbassis ik-
ke er større end landsstyre-
medlemmernes frynsegoder.
ATASSUT foreslog i au-
gust 93, at landstinget behand-
lede fangernes og fiskernes
forhold under efterårssamlin-
ger. Vort forslag blev henvist
til fiskeriudvalget, som igen
foreslog at punktet blev taget
op under forårssamlingen.
Erhvervsstøttelån
I fortrøstning herom har Atas-
sut til samlingen der starter
den 16. februar nøjedes med
at fremsende forslag om, at
jollefiskerne skal have mulig-
hed for erhvervsstøttelån til
anskaffelse af joller. En ord-
ning der kan etableres her og
nu, fordi det ikke kræver no-
gen lovændring. Loven giver
allerede mulighed herfor.
Fed luksus
Efter at have fået den endeli-
ge dagsorden for kommende
landstingssamling, må Atassut
med undren konstatere, at
fangernes og fiskernes proble-
mer ikke er kommet på dags-
ordenen som lovet Landssty-
ret har igen lukket øjnene for
fangernes problemer eller og-
så har de ikke kunnet åbne
dem p.g.a. fed luksus.
Fangerløn
I forbindelse med KNAPICs
forhandlinger om skindpriser-
ne, udsendte Atassut den 31.
dec. 93 en pressemeddelelse
hvor  vi  bekendtgjorde,  at
ATASSUT ønskede at bruge
1994 til at debattere og under-
søge muligheden for indførel-
se af fangerløn snarest muligt.
En fast løn til de familier som
har fangst som eneste ind-
tægtskilde. Vi tænker her spe-
cielt på fangerne i kommuner-
ne Uummannaq, Upernavik,
Qaanaaq, Tasiillaq og Ittoq-
qortoormit
Det haster med at tage reel-
le initiativer der forbedre vil-
kårene for fangerne og fisker-
ne. Den sag bør tages ud af
syltekrukken. Det er nu der
bør handles!
Partiets nye formand
Af Hans Hansen
Under sidste partilandsmøde
i Nuuk blev den 57-årige Dani-
el Skifte valgt til formand for
Atassut. Han er skoledirektør
i Nuuk Kommune. Gift med
Inge, født Nissen Hagensen,
fra København. I dag har par-
ret 3 børn og 2 børnebørn.
Daniel Skifte er fra Maniit-
soq, født 1. februar 1936, yng-
ste søn af fanger Daniel Skifte
og hustru Sofie, født Lyberth.
Da havde lille Daniel allerede
mistet sin far, som døde 5 må-
neder tidligere. Det var en
barsk tilværelse for enken So-
fie, som pludselig stod tilbage
med ansvaret for sine 7 børn.
Men takket være det stærke
sammenhold i familierne Ly-
berth og Skifte, så herskede
der fortsat ro og harmoni i lil-
le Daniels hjem.
På et tidspunkt efter børne-
skolen var Daniel skrevet op
til en videregående uddannel-
se og havde kun den mulighed
at rejse til hovedstaden Nuuk.
Det gjorde han, og dr startede
han en uddanelse, som først
blev afsluttet i Ranums stats-
seminarium i Nordjylland. Så
blev Daniel udlært som lærer,
og den første arbejdsplads fik
han i Lyngby Tårbæk, kendt
som den kommune, som er
venskabsby til Nuuk.
Veludrustet med erfarin-
ger, han havde høstet fra sko-
learbejdet i Danmark, vendte
han i 1966 tilbage til Nuuk,
hvor han i starten virkede som
lærer i Seminarieskolen og se-
nere i Hinniarfissuaq (semina-
riet). Det viste sig at være en
træffer, idet Daniel nu be-
fandt sig blandt unge, som ger-
ne ville bruge deres fritid til
noget fornuftigt. Hvad gjorde
Daniel? Han stiftede Grøn-
lands første skiklub NSP. An-
dre sportsklubber fulgte efter,
hvor Daniel enten var igang-
sætter eller medstifter. Midt i
det hele blev han formand for
Grønlands Idrætsforbund.
Så skete der det, at han i
1971 søgte en ledig stilling
som halinspektør i Godthåb-
Hallen, og det gjorde han ef-
ter opfordring fra idrætskred-
se. Han fik stillingen. Det blev
til 4 spændende år i sportens
tegn. Derefter vendte han til-
bage til skolearbejdet, denne
gang som skoleinspektør i
Nuuk. Forud for indførelsen
af Grønlands Hjemmestyre
var der vældig røre i landets
politiske kredse. Daniel Skifte
var i samme stue som garvede
politikere som Lars Chemnitz,
Niels Carlo Heilmann og alle
de andre, som i 1978 stiftede
partiet Atassut. Fra da af og i
tiden derefter er Daniel Skifte
en kendt skikkelse i grøn-
landspolitikken. Han har væ-
ret suppleant for Lars Chem-
nitz. I dag er han suppleant for
en anden Atassutpolitiker,
Otto Steenholdt, i landstinget.
Daniel Skifte er kendt som
en taktiker. Det er ingenlunde
en tilfældighed, at der sendes
bud efter ham, når vigtige til-
lidsposter skal besættes. I dag
sidder han i 2 bestyrelser, i
Nuna Banks bestyrelse og i be-
styrelsen til det nye selskab
Tele Attaveqaatit. I mange år
har han bestridt posten som
formand for Sydgrønlands
Bogtrykkeri, ligesom han har
siddet som formand for Den
grønlandske Julemærkeko-
mit. Den post måtte han forla-
de med vemod, da han blev
valgt til posten som Atassut-
formand.
Daniel Skifte er fortsat sko-
ledirektør i Nuuk Kommune,
et job, som han helhjertet går
ind for og elsker at forvalte.
Atassutip siulittaasortaava
NUGGIT januarimi saqqum-
mermat Daniel Skifte partip
siulittaasuatut kalaallisut al
laatigigatsigu atuartut eqqaa-
majunnarsivaat.
Café Mik
Dinner Transportable
£evering af mad øg drikkevarer tit-
Kurter - møder
Jteeeptiøner
Jirmafrøkøsier
familiefester
-etter hvilken som helst anden anledning
Få vort menukort eller et tilbud på
Tlf. 215 06    Fax 2 35 06
Aningaasat tungaatigut
toqqakkat
pitsaanerpaaq:
Økonomi
-dit bedste parti:
1 Grønlandsbanken
l \  Aktieselskab
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4