Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						?*fccatt4tø43&/ci£/Z!r
Nr. 69 • 1994
GRØNLANDSPOSTEN
Valg i Grønland er også et valg
mellem to blokke i Folketinget
Kandidatforbundet støtter en socialdemokratisk ledet regering, mens Atassut og
Akulliit Partiiat støtter en borgerlig regering
NUUK(KK) - Hvem bliver
statsminister i rigsfælles-
skabet efter valget onsdag
den 21. september?
Med det meget tætte op-
løb mellem de to blokke i
dansk politik kan de to fol-
ketingsmedlemmer     fra
Grønland komme til at spille
en afgørende rolle ved rege-
ringsdannelsen, hvis de da
ellers spiller deres kort rig-
tigt.
De otte kandidater til val-
get i Grønland onsdag den
21. september har allerede
kastet deres lod i vægtskå-
len.
De fire kandidater fra
Kandidatforbundet Siumut
Ataqatigiit peger på en soci-
aldemokratisk ledet rege-
ring.
De tre kandidater fra
Atassut peger på deres sam-
arbejdspartner Venstres
formand Uffe Ellemann-
Jensen som Danmarks nye
statsminister.
Bjarne Kreutzmann fra
Akulliit Partiiat vil ikke på
forhånd garantere sin sam-
arbejdspartner Det konser-
Peter Grønvold Samuelsen -
Folketinghnut qinigassann-
gortippoq.
Peter Grønvold Samuelsen -
stiller op til folketingsval-
get.
vative Folkepartis politiske
leder Hans Engell sin stem-
me, men han støtter en bor-
gerlig regering i Danmark.
Hip som hap
Derfor kan der også komme
danske indenrigspolitiske
undertoner i valgkampen i
Grønland, selv om mange
mener, at det kan være hip
som hap for Grønland, hvad
den danske statsminister
hedder.
11980'erne var der et for-
træffeligt samarbejde mel-
lem det Siumut-ledede
landsstyre og den KV-ledede
regering, hvor statsminister
Poul Schliiter lod Grønland
passe sine egne sager, mens
udenrigsminister Uffe Elle-
mann-Jensen var en for-
træffelig fortaler for Grøn-
land på det udenrigspoliti-
ske plan og blandt andet sik-
rede Grønland en særdeles
god aftale med EF efter ud-
meldelsen.
Omvendt har Grønland
ikke mærket meget til rege-
ringsskiftet for halvandet år
siden, selv om statsminister
Poul Nyrup Rasmussen for
nøjagtigt et år siden var på
rundrejse i Grønland og
blandt andet besøgte olie-
fundet på Nuussuaq-halv-
øen.
I hvert fald ligger den
grønlandske undergrund,
hvor den altid har ligget,
som om landsstyret og
Landstinget arbejder hårdt
på at få den flyttet.
Nej til Z
Kandidatforbundet vil i
valgkampen bruge Frem-
skridtspartiet som et
skræmmebillede på, hvor
galt det kan gå for Grønland
med en borgerlig regering
med parlamentarisk. støtte
fra Pia Kjærsgaard og Frem-
skridtspartiet - og et grøn-
landske folketingsmedlem
til højre i Folketinget.
Fremskridtspartiet   har
I konkursboet
Katek Nuuk ApS,
reg.nr. 152.906, Nuuk
opfordres enhver, der har fordring eller andet
krav, til inden 4 uger efter denne bekendtgørel-
se til boets kurator:
Advokat Ole Horsfeldt
Postbox 59, 3900 Nuuk
skriftligt at anmelde deres krav, opgjort med
eventuelle renter pr. konkursdagen den 16. au-
gust 1994.
Dokumentation for kravet og genpart af anmel-
delsen bør medsendes.
Der indkaldes til skiftesamling:
tirsdag, den 25. oktober 1994, kl.
13.45
til prøvelse af fordringerne og eventuelt andre
krav. En fortegnelse herover med kurators ind-
stillinger og anmeldelserne ligger til eftersyn i
landsretten 2 uger før skiftesamlingen.
Skiftesamlingen afholdes i Grønlands Lands-
ret, retssal 3, Tjalfesvej 1, 3900 Nuuk.
Grønlands Landsret
den 31. august 1994
for nyligt gentaget sit krav
siden stiftelsen for en snes
år siden i »Grøften« i Tivoli
om at fjerne bloktilskuddet
til Grønland med et penne-
strøg.
- Kandidatforbundet Siu-
mut Ataqatigiit går til valg
for at forhindre, at Venstre
og Det konservative Folke-
parti får flertal .sammen
med Fremskridtspartiet, si-
ger formanden for Inuit
Ataqatigiit Johan Lund Ol-
sen og den fungerende for-
mand for Siumut Agnethe
Davidsen til AG.
- Vi går til valg på at gøre
det muligt for den socialde-
mokratisk ledede regering
at forsætte efter den 21. sep-
tember, fordi en sådan rege-
ring vil tjene Grønland og de
grønlandske    interesser
bedst. Denne regering kan
have deltagelse af de nuvæ-
rende midterpartier, men
Socialistisk Folkeparti skal
have en mere fremtrædende
plads end hidtil i dette sam-
arbejde.
-  En VK-regering, som
udelukkende baserer sit
parlamentariske grundlag
på Fremskridtspartiet og
dermed giver dette
yderfløjsparti større indfly-
delse, vil direkte skade
Grønlands interesser, siger
Johan Lund Olsen og Agnet-
he Davidsen. Til gengæld
har de små midterpartier før
dannet regering med V og K,
uden det direkte har skadet
de grønlandske interesser af
den grund.
-  En VK-regering med
parlamentarisk støtte fra
Fremskridtspartiet vil bety-
de en højredrejning i såvel
dansk som grønlandsk poli-
tik, hvor især Fremskridts-
partiets udlændigefjendske
og grønlandskfjendske poli-
tik vil blive desto mere ska-
delig.
Ikke bange for Z
- Vi er ikke bange for Frem-
skridtspartiet, siger den po-
litiske næstformand for
Atassut Lars Chemnitz til
AG.
- Begge de to blokke, som
i dag strides om magten i
Folketinget, er positivt
stemt overfor Grønland.
Derfor er der ingen risiko
for, at Fremskridtspartiet
som et lille parti kommer
gennem Folketinget med sit
forslag om at fjerne bloktil-
skuddet.
Og for at mane alle rygter
i jorden, er også Venstres
formand Uffe Ellemann-
jensen gået på banen med et
løfte til Grønland.
-1 VKs alternative finans-
lov for 1995 er der ingen for-
slag om at røre ved det gene-
relle danske tilskud på 2,4
milliarder kroner, siger Uffe
Ellemann-Jensen.
- Det er en del af vore for-
pligtigelser indenfor rigs-
fællesskabet at yde støtte til
de økonomisk svage områ-
der, og det gælder naturlig-
vis også Grønland. Venstre
lægger stor vægt på solidari-
Arqaluk Lynge - Folketingi-
mut qinigassanngortippoq.
Arqaluk Lynge • stiller op til
folketingsvalget.
teten indenfor rigsfælles-
skabet.
- Fremskridtspartiet har
jo tidligere stillet forslag til
finansnloven om at fjerne
bloktilskuddet eller i hvert
fald væsenligt at reducere
det. Dette forslag har aldrig
kunnet samle flertal, og
Venstre har hver gang stemt
imod forslaget. I en kom-
mende liberal-borgerlig re-
gerings besparelser vil ikke
indgå fjernelsen af det gene-
relle tilskud til Grønland,
understreger Uffe Elle-
mann-Jensen.
Garanti fra K
Himmelstormeren i grøn-
landsk politik, Akulliit Par-
tiiat, indgik i forsommeren
SLIDBANER
NYE DÆK
SLANGER
Polar Auto  Hjulcenter
Slidbanedæk leveres fra
Dæk str.
155x13
165 x 13
175x14
205 x 16
4stk.
1.600,-
1.600,-
1.600,-
3.640,-
1 stk.
400,-
400,-
400,-
910,-
POLAR AUTO GODTHÅB ApS
[ro&yzi
NISSANi
Telefon 21610
Box 181, 3900 Nuuk
Telefax 22110
Aqqalo Abelsen - Folketingi-
mut qinigassanngortippoq.
Aqqalo Abelsen - stiller op til
folketingsvalget.
et samarbejde med Det kon-
servative Folkeparti.
- Det betyder ikke, at jeg
som nyvalgt medlem af Fol-
ketinget automatisk stem-
mer på partiets politiske le-
der Hans Engell som stats-
minister, siger formanden
for Akulliit Partiiat Bjarne
Kreutzmann til AG. Det af-
hænger af valgresultatet og
af den samarbejdsaftale,
som de regeringsdannende
partier indgår.
- Derfor er det for tidligt
at tegne et skræmmebillede
af et grønlandske folketings-
medlem i selskab med VKZ-
blokken. Det afgørende er
den kommende samarbejds-
aftale, og jeg er overbevist
om, at bloktilskuddet til
Grønland ikke bliver ofret i
en politisk studehandel.
- Allerede i april havde jeg
en uformel samtale med
Hans Engell, hvor han ga-
ranterede mig ikke at røre
ved bloktilskuddet. Det kon-
servative Folkeparti har i
perioden op til hjemmesty-
rets indførelse og de første
15 år af hjemmestyret været
meget positiv overfor Grøn-
land, og formanden for
Hjemmestyrekommissionen
var den senere konservative
skatteminister Isi Foighel.
-  Fjernelsen af bloktil-
skuddet er blot en af Frem-
skridtspartiets gamle trave-
re, som op til valget atter bli-
ver trukket af stald. Enhver
tvivl omkring bloktilskud-
det er i mine og Hans Engels
øjne forlængst afklaret, si-
ger Bjarne Kreutzmann.
- Derfor skal jeg også dybt
beklage, at kandidatforbun-
det Siumut Ataqatigiit be-
bytter sig af forskrækkelses-
metoden, når forbundet he-
le tiden fremdrager Frem-
skridtspartiets stormløb
mod det grønlandske blok-
tilskud. Med vore garantier
fra Hans Engell og Atassuts
garantier fra Uffe Elle-
mann-Jensen er det blot at
føre en skræmmekampagne
overfor vælgerne.
Snak med SF
Siumut samarbejder med
Socialdemokratiet. Atassut
med Venstre. Akulliit Par-
tiiat med Det konservative
Folkeparti. Men hvad med
Inuit Ataqatigiit, der lang-
somt, men sikkert er gledet
fra den yderste venstrefløj
ind i den parlamentariske
varme?
-  Arqaluk Lynge rejste
sidste fredag til Danmark
for at tage en snak med Soci-
alitisk Folkeparti, siger for-
manden for Inuit Atqatigiit
Johan Lund Olsen til AG. Vi
ønsker blandt andet en nær-
mere afklaring af SFs hold-
ning til den traditionelle
hvalfangst, for det har jo ik-
Lars Chemnitz - Folketingi-
mut qinigassanngortippoq.
Lars Chemnitz - stiller op til
folketingsvalget.
ke været nogen hemmelig-
hed, at SF har været meget
svær at danse med i hval-
fangstspørgsmålet.
- Inuit Ataqatigiit har alt-
så ikke bundet sig til en
samarbejdsaftale med et
dansk parti i Folketinget. Vi
er fortsat vort eget parti. Et
IA-medlem af det danske
Folketing vil imidlertid nok
få brug for støtte, og derfor
har vi taget denne foreløbige
kontakt med SF.
Stem på Atassut
Og så mangler vi kun Lands-
tingets mindste parti Issit-
tup Partiia med sit ene med-
lem Nikolaj Heinrich.
Nikolaj Heinrich og Issit-
tup Partiia stiller ikke op til
valget til Folketinget den 21.
september, men gemmer
kræfterne til landstingsval-
get til foråret.
- Derfor vil vi opfordre vo-
re vælgere til at støtte Atas-
suts kandidater, idet Atas-
sut er det parti, som vi har
det bedste samarbejde med,
siger Nikolaj Heinrich.
Atassut er den af de største
partier i Grønland, som ar-
bejder mest ærlig, oprigtig
og pålidelig. Partiet arbejder
med det klare mål at skabe
de bedste forhold og mulig-
heder for vort land og dets
befolkning.
Også Nikolaj Heinrich
stiller spørgsmål ved Kandi-
datforbundet Siumut Ata-
qatigiits hensigter: - Så-
fremt man troværdigt skal
stille op enten som parti el-
ler kandidatforbund, er det
vigtigt, at man sammen
klart og eentydigt fremstår
som en politisk enhed. Og
det bliver spørgsmålet, om
kandidatforbundet vil kun-
ne nå opfylde denne betin-
gelse i løbet af den korte tid,
der er til rådighed for valg-
kampen..
Hans Pavia Rosing - Folke-
tinghnut qinigassanngortip-
poq.
Hans Pavia Rosing - stiller
op til folketingsvalget.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24