Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						
Nr. 19 • 1995
GRØNLANDSPOSTEN
Otto Steenholdt Nuup katersortarfiani taasisoq assiliisumut
qungujulaartoq. Ulloq taanna kingusinnerusukkut qunguju-
lajunnaarpoq, Otto Steenholdt-imi ikittuinnarnit taaneqarsi-
mavoq. Taamaallaat 620-nit taaneqarsimavoq, 1991-imi qi-
nerslnermi taaneqarnermi 1.051-iusut affangajaannik. (Ass.:
Knud Josefsen)
Otto Steenholdt gav fotografen et smil, da han stemte i for-
samlingshuset i Nuuk. Senere på dagen stivnede smilet, for
Otto havde et rigtigt skidt valg. Han fik kun 620 stemmer, og
det er næsten en halvdering i forhold til de 1.051 stemmer i
1991. (Foto: Knud Josefsen).
Issittup Partiiata siulittaasua, kisimiillunilu partii sinnerlugu
qinigassanngortittoq Knud Kleist, Nuummi katersortarfimmi
taasisoq. Qeqqata qinersiviani taamaallaat 90-init taaneqar-
simavoq, immaqalu partiip atorunnaarnissaanut tamanna
pissutaassaaq. Partii inatsisartuni ilaasortaatitaqartoq qi-
nigaasitsinngitsoortoq suli kingorna inatsisartuni ilaasor-
taatitaqaqqilinngilaq. (Ass.: Knud Josefsen)
Formanden for Issittup Partiia - og partiets eneste kandidat
Knud Kleist stemte i forsamlingshuset i Nuuk. Han og partiet
fik kun 90 stemmer i Midtkredsen, og der er sandsynligvis
dømsstødet til partiet. Endnu er intet parti gledet ud af
Landstinget for senere at gøre comeback.(Foto: Knud Josef-
sen).
Midtkredsen sætter nyt hold
To af de tre borgmestre er nu medlem af landstinget
NUUK(KK) - Midtgrønland
har sat et helt nyt hold til
Landstinget.
Af de 12 medlemmer fra
Nuuk, Maniitsoq og Sisi-
miut, som blev valgt lørdag
den 4. marts, er kun fire
gengangere: Siumuts Lars
Emil Johansen, Atassuts Ot-
to Steenholdt, Inuit Ataqati-
giits Johan Lund Olsen og
Akulliit Partiiats Bjarne
Kreutzmann.
Uanset debatten om dob-
beltmandater bejlede alle tre
borgmestre i Midtkredsen til
vælgerne om en plads i
Landstinget.
Nuuks borgmester Agnet-
he Davidsen fra Siumut blev
valgt med 461 stemmer, og
Maniitsoqs borgmester Si-
verth K. Heilmann fra Atas-
sut blev valgt med 402
stemmer.
Taberen i dette rene bor-
gmesteropløb blev Sisimiuts
borgmester, Simon Olsen fra
Siumut, med kun 281 stem-
mer, og det var ingen ind-
gangsbillet til Landstinget.
Et bud
Siumut i Midtgrønland er i
det nye landsting repræsen-
teret med fire medlemmer, -
en fremgang på een i for-
hold til valget i 1991. Det er
et ganske flot resultat i be-
tragtning af, at landsstyre-
medlemmerne Emil Abelsen
og Ove Rosing Olsen ikke
stillede op.
Landsstyreformand Lars
Emil Johansen får følgeskab
af tre folk med bred kom-
munalpolitisk erfaring, Ag-
nethe Davidsen fra Nuuk,
Ruth Heilmann fra Maniit-
soq, og Hans Enoksen fra I-
tilleq.
Nuuks borgmester Agnet-
he Davidsen blev hentet ind
som landsstyremedlem for
sociale anliggender i 1983.
Allerede året efter blev der
udskrevet valg i utide, og
det satte en foreløbig stop-
per for Agnethe Davidsens
landspolitiske karriere.
Der er imidlertid ingen
tvivl om, at Siumuts næst-
formand Agnethe Davidsen
er et absolut realistisk bud
som een af Siumuts kom-
mende landsstyremedlem-
mer. Såvel området Sundhed
& Miljø som områder Social
& Arbejdsmarked er ledig
efter Ove Rosing Olsen og
Henriette Rasmussen, og det
er nok her, vi skal søge efter
Agnethe Davidsen i fremti-
den.
Det er også værd at be-
mærke, at Sisimiut by for
første gang ikke er repræs-
enteret i landstinget. Byen
har i mange år været en
stærk Siumut-by, men denne
gang gik mandatet til han-
delsforvalter og formand for
bygdebestyrelsen i Itilleq,
Hans Enoksen. Det er til
gengæld første gang, at
Midtgrønland med sine sto-
re byer har valgt en bygde-
beboer ind i Landstinget.
Kuupik tog kegler
Inuit Ataqatigiit er i Midtg-
rønland gået tilbage fra tre
til to mandater.
Det gik ud over partiets
grundlægger og mangeårige
frontkæmper Arqaluk Lyn-
ge, som har oplevet en slem
nedtur de seneste år. Først
blev han væltet som IAs for-
mand, og nu er han ude af
Landstinget. Arqaluk Lynge,
der første gang blev valgt
ind i landstinget i 1983, har
fjernet sig længere og læn-
gere fra sit politiske ud-
gangspunkt, og tilnavnet
»Honorar-Lynge« var ikke
venligt ment, selv om han
forleden var i audiens hos
dronningen for at takke for
ridderkorset.
Kuupik Kleist vandt et til-
lægsmandat efter forgæves
at have prøvet at blive valgt
i 1987 og 1991. I de aller-
sidste dage op til landstings-
valget trak Kuupik Kleist en
hvid kanin op af hatten: Frit
Grønland år 2000!
Alle andre kandidater,
inclusiv Inuit Ataqatigiits
egne, rystede på hovedet: -
Vi er alle enige om at fri-
gøre os fra bloktilskuddet,
men det er ikke muligt at
fastsætte et årstal i en tid
med svigtende indtjenings-
muligheder til søs og på
land.
Vælgerne mente noget an-
det og stemte Kuupik Kleist
ind i Landstinget, hvor valg-
perioden løber til 1999 - året
før Kuupiks »Frit Grøn-
land«.
Stemmer retur
Atassut hentede mange af de
stemmer, som Bjarne
Kreutzmann og Akulliit
Partiiat lånte i 1991, tilbage
ved dette valg.
Det lykkedes med nød og
næppe for partiets nye for-
mand Daniel Skifte at blive
valgt på et tillægsmandat.
Alt andet ville også have
været en katastrofe: Partiets
to næstformænd, Ane Sofie
Grødem og Lars Chemnitz,
er ikke medlem af Landstin-
get, så det var nødvendigt
for formanden at skaffe sig
adgang til landets fornemste
talerstol for at præsentere
partiets politik.
Partiets nyerhvervelse Ni-
kolaj Heinrich opnåede ikke
valg, men han satte en be-
mærkelsesværdig rekord.
Nikolaj Heinrich er den ene-
ste kandidat, som har været
opstillet til Landstinget for
tre forskellige partier. 11979
og 1983 stod Nikolaj Hein-
rich på Siumuts liste, i 1987
og 1991 på Issittup Partiiats
liste og lørdag den 4. marts
på Atassuts liste. Der er al-
lerede gætterier i gang om,
hvilken partiliste Nikolaj
Heinrich vil stå på ved
næste valg.
Til gengæld lykkedes det
en anden politisk vejrhane,
Anders Nilsson at snurre til-
strækkeligt rundt til blive
valgt. Han var i tidernes
morgen Siumut'er med hud
og hård, men rykkede i be-
gyndelsen af 1980'erne til
Atassut. Det duede heller ik-
ke, men efter nogle års tom-
rum er han atter tilbage i A-
tassutafold.
Anders Nilsson er blot
den tredie dansker, som er
blevet valgt til Grønlands
Landsting. Tidligere var det
Allan Idd Jensen og Jan
Streit Christoffersen, begge
fra Nuuk og valgt for Atas-
sut.
Stemmer til låns
At Atassut fik mange af sine
stemmer retur fra Akulliit
Partiiat betød selvfølgelig
også, at Akulliit Partiiat fik
et dårligt valg. I 1991 var
partiet tæt ved at vinde et
tredie mandat. I 1995 havde
partiet svært ved blot at gen-
vinde sine to mandater.
Partiets grundlægger Bjar-
ne Kreutzmann dykkede i
vælgernes gunst: Fra 901
stemmer i 1991 til 320
stemmer i 1995. Derved
blev han overhalet af Karl
Lyberth, medlem af kommu-
nalbestyrelsen i Maniitsoq,
som fik 473 stemmer.
Bjarne Kreutzmann red-
dede sig ind i Landstinget
på et tillægsmandat, men
måtte efterlade Hans Pavia
Egede uden for døren.
- Til gengæld kan Hans
Pavia Egede blive partiets
nye formand, lovede Bjarne
Kreutzmann på valgnatten.
De blev valgt
Midtskredsen vil i det kom-
mende Landsting blive re-
præsenteret af 12 politikere:
Lars Emil Johansen
(1.234 stemmer), Agnethe
Davidsen (461 stemmer),
Ruth Heilmann (307 stem-
mer) og Hans Enoksen (339
stemmer) fra Siumut. Otto
Steenholdt (620 stemmer),
Siverth K. Heilmann (402
stemmer), Anders Nilsson
(330 stemmer) og Daniel
Skifte (303 stemmer) fra A-
tassut. Johan Lund Olsen
(458 stemmer) og Kuupik
Kleist (416 stemmer) fra I-
nuit Ataqatigiit. Karl Ly-
berth (473 stemmer) og
Bjarne Kreutzmann (310
stemmer) fra Akulliit Partii-
at.
Naalakkersuisut siulittaasuat ajugaassangasoq Lars Emil Johansen Nuup katersortarfiani
taasisoq. Siornagut partiit siulittaasui taasivik qulingiluanut ammartorlu taasiartortaraluar-
put, ukioq mannali Lars Emil Johansen aatsaat aaqqanermut taasiartorpoq. Taamaaliorner-
migut kikkunnit tamanit takuneqarniassagami, aamma AG-p assiliisuanit. {Ass.: Knud Josef-
sen)
En sejrssikker landsstyreformand Lars Emil Johansen afgiver sin stemme i forsamlingshuset i
Nuuk. Tidligere stemte alle partiledere straks efter valgstedets åbning kloken 9, men i år
valgte Lars Emil Johansen at vente med at stemme til klokken 11. Så var han siker på at få
alles fulde opmærksomhed, også AG s. (Foto: Knud Josefsen).
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32