Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						/^taa&a&'c/é/a t/t
Nr. 21 • 1995
GRØNLANDSPOSTEN
Sisamanngornermi marts-ip 9-ani tusagassiortunik ataatsimiisitsinermi Lars Emil Johansen-ip Daniel Skifte-llu naalakkersuisunngortussat suleqatigiinnissamullu tunngavissat tusarliuppa-
at.
Lars Emil Johansen og Daniel Skifte præsenterede på et pressemøde torsdag den 9. marts det nye landsstyre og dets samarbejdsgrundlag. (Ass./Foto: Knud Josefsen).
Otto indkalder det nye Landsting
Otte af de ni direktorater i hjemmestyret får ny politisk chef
Naalakkersuisut siulittaasu-
at Lars Emil Johansen, Siu-
mut.
Naalakkersuisut. Qinersi-
neq. Naalagaaffeqatigiin-
nermi attaveqarneq. Nuna-
nut allanut attaveqarneq.
Nunanut allanut tunngasut.
Aatitassat. Kommuunit
nakkutilliisoqarfiat. Inatsi-
seqarneq. Siulersuisunut
allattoqarneq. Nunaqarfin-
nut pilersaarusiorneq.
Landstyreformanden Lars
Emil Johansen, Siumut.
Landstyre. Valgsspørgsmål.
Forhold til rigsmyndighe-
derne. Internationale relati-
oner. Rastoffer. Tilsynsrad.
Lovkontor. Bestyrelsesse-
kretatiat. Bygdeplanlæg-
ning.
NUUK(KK) - Fredag den 24.
eller mandag den 27. marts
vil den 58-årige Otto Steen-
holdt fra Atassut kaldte det
nye Landsting, som blev
valgt lørdag den 4. marts, til
samling i Nuuk.
Det er Landstingets nestor,
som skal indkalde til det
første, konstiturende møde
efter et valg.
Otto Steenholdt, Jonathan
Motzfeldt og Lars Emil Jo-
hansen blev alle valgt ind i
Landsrådet i 1971. Når flere
medlemmer har lige stor
anciennitet, giver reglerne
alderspræsidenten mandat til
at indkalde til mødet.
Af dette trekløver fra 1971
er Otto Steenholdt med sine
58 år ældst.
Det nye Landsting består
af 31 medlemmer, fire flere
end det nuværende Lands-
ting. Til lejligheden er lands-
tingssalen blevet ombygget,
så der er sikret en siddeplads
til alle 31 medlemmer.
Selv om de to samarbejds-
partnere Siumut og Atassut
allerede torsdag den 9. marts
præsenterede det nye lands-
styre med Lars Emil Johan-
sen som formand og Daniel
Skifte som viceformand, skal
de syv landsstyremedlemer
formelt godkendes af Lands-
tinget.
Det bliver de også, hvis de
da ikke har skjult en dunkel
fortid. De to samarbejdspart-
nere har nemlig et komforta-
belt flertal i Landstinget.
Med Siumuts 12 mandater
og Atassut s 10 mandater
råder den nye landsstyre over
22 af de i alt 31 mandater.
Nye chefer
Efter godkendelsen af det
nye landsstyre, vil der i de
enkelte direktoratet skulle
ske en overdragelsesforret-
ning. De ansatte i otte af de
ni direktorater får ny politisk
chef. Kun landsstyreforman-
den Lars Emil Johansen fort-
sætter som hidtil.
Landsstyreområdet for
økonomiske anliggender og
boliger, der rummer Økono-
midirektoratet, Personaledi-
rektoratet og Skattedirekto-
ratet, skal sige farvel til Emil
Abelsen, Siumut, og goddag
til Daniel Skifte, Atassut.
Landsstyreområdet for
fiskeri, fangst og landbrug
skal sige farvel til Hans Iver-
sen, Siumut, og goddag til
Paaviaaraq Heilmann, Siu-
mut.
Landsstyreområdet      for
Aningaasaqarnermut
Ineqarnermullu naalakker-
suisoq Daniel Skifte,
Atassut.
Missingersuutit naatsorsuu-
tillu. Nammatassanik suli-
assanillu agguataarineq.
Naalagaafimmit tapiissutit.
Kommuuninut tapiissutit.
Aningaasalersuinermi
pilersaarusiorneq. Nunap
najugaqarfiillu pilersaaru-
siorneqarnerat. Illussaqar-
titsineq. Sanaartornermi
aqutsiveqarneq. Misissu-
eqqaartarnerit. Naatsorsu-
eqqissaartarneq. Akileraar-
utit akitsuutillu. Akissarsi-
aqartitsineq atorfeqartitsi-
nerlu. Atorfilinnik aqutsi-
neq.
Landsstyremedlemmet for
økonomiske anliggender og
boliger Daniel Skifte,
Atassut.
Budget og regnskab. Byrde-
og opgavefordeling. Bolig-
området. Bygge- og
Anlægsstyrelse. Forunder-
søgelser. Statistik. Skatter
og afgifter. Generelle løn-
og ansættelsesspørgsmål.
Personaleadministration.
erhverv, trafik og forsyning
skal sige farvel til Kuupik
Kleist, Inuit Ataqatigiit, (og
til dels også Ove Rosing
Olsen, Siumut) og goddag til
Peter Grønvold Samuelsen,
Siumut.
Landsstyreområdet for
sundhed, miljø og forskning
skal sige farvel til Ove Ros-
ing Olsen, Siumut, og god-
dag til Marianne Jensen, Siu-
mut.
Landsstyreområdet for
kultur, uddannelse og kirke
skal sige farvel til Marianne
Jensen, Siumut, og goddag
til Konrad Steenholdt, Atas-
sut.
Landsstyreområdet for so-
ciale anliggender og arbejds-
marked skal sige farvel til
Henriette Rasmussen, Inuit
Ataqatigiit, og goddag til
Benedikte Thorsteinsson.
Landstingets Bureau skal
sige farvel til Bendt Frede-
Aalisarnermut, Piniarner-
mut Nunalerinermullu
naalakkersuisoq, Paaviaa-
raq Heilmann, Siumut.
Aalisarneq piniarnerlu.
Inuutissarsiutinik tapiisar-
neq ESU. Nunalerineq. Pis-
susutinik uumassusilinnik
atuineq.
Landsstyremedlemmet for
fiskeri, fangst og landbrug
Paaviaaraq Heilmann, Siu-
mut.
Fiskeri og fangst. Erhvers-
støtte. Landbrug. Forvalt-
ning af fornybare ressour-
cer.
riksen, Siumut, og goddag til
den nye formand for Lands-
tinget Knud Sørensen, Atas-
sut.
Foruden formand skal
Landstinget også vælge et
nyt præsidium på i alt fem
medlemmer.
Ringene breder sig
Det er allerede nu besluttet,
at et par meget centrale ud-
valg i Landstinget og en ræk-
ke hjemmestyreejede virk-
somheder får ny formand.
Med i samarbejdsaftalen
mellem Siumut og Atassut er
også en rollefordeling
omkring disse udvalg.
Finansudvalget skal have
ny formand fra Siumut. (Den
nuværende formand er Peter
Grønvold Samuelsen, Siu-
mut).
Udenrigs- og Sikkerheds-
udvalget skal have ny for-
mand fra Atassut. (Den
nuværende formand er
Arqaluk Lynge, Inuit Ataqat-
igiit).
Og så går vi uden for
Landstinget.
Royal Greenlands besty-
relse skal have ny formand
fra Siumut. (Den nuværende
formand er Tuusi Motzfeldt,
Inuit Ataqatigiit).
Royal Greenlands repræs-
entantskab skal have ny for-
mand fra Atassut. (Den nu-
værende formand er Ulrik
Josefsen, Siumut).
KNI Holding A/S skal
have ny formand fra Siumut.
(Den nuværende formand er
Arqaluk Lynge, Inuit Ataqat-
igiit).
KNI Pilersuisoq A/S skal
have ny formand fra Siumut.
(Den nuværende formand er
Peter Grønvold Samuelsen,
Siumut).
KNI Pisiffik A/S skal have
ny formand fra Atassut. (Den
nuværende formand er Kon-
rad Steenholdt, Atassut).
Tele Greenland skal have
ny formand fra Atassut. (Den
nuværende formand er Mika-
Inunnik Isumaginninnermut
Suliffeqarnermullu naalak-
kersuisoq, Benedikte Thor-
steinsson, Siumut.
Inunnik isumaginninneq,
ikiorsiissutit taarsiissutillu.
Isumaginniffinnik pior-
saaneq. Ulloq unnuarlu
paaqqinniffiit. Suliffissarsi-
uusineq. Suliffissaqartitsi-
neq.
Landsstyremedlemmet for
sociale anliggende og
arbejdsmarked Benedikte
Thorsteinsson, Siumut.
Socialforsorg og sikringsy-
delser. Socialudbygnings-
planer. Døgninstitutioner.
Arbejdsformidling. Arbejds-
løshedsbekæmpelse.
el Petersen, Siumut).
Boligselskabet INI A/S
skal have ny formand fra
Siumut. (Den nuværende for-
mand er Hans Kleist, Siu-
mut).
Grønlandsfly A/S skal
have ny formand fra Siumut.
(Den nuværende formand er
Jonathan Motzfeldt, Siumut).
AG bringer på side 4
aftalen om landsstyresam-
arbejdet mellem Siumut og
Atassut i sin fulde ordlyd.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32