Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						GRØNLANDSPOSTEN
MARLUNNGORNEQ  21. SEPTEMBER  1999 • 3
Qasigiannguani
kommunaldirektør!
qimagutitaasoq
QASIGIANNGUIT (PM)
- Kommunaldirektør Jørn
Byrsing-ip suliffimminit
qimagutitaanera pillugu
politikerit imaluunniit Qa-
sigiannguit kommuneanni
sulisut oqaaseqaruman-
ngillat.
Jørn Byrsing nammi-
neerluni aamma oqaase-
qarumanngilaq, AG-mulli
ilumoornerarlugu kommu-
naldirektøritut suliunnaar-
luni.
-  Suliunnaarsitaavunga,
sulili atorfeqartinneqarlu-
nga, ataasinngormat ullaap'
tungaa Jørn Byrsing oqar-
poq.
- Tunngavissalimmik pi-
soqarpat oqaaseqarsinnaa-
vunga. Maannakkulli taa-
maattoqanngilaq, taamaat-
tumik borgmesteri oqaase-
qarnissaanut innersuussu-
tigissavara. Ilisimasaqan-
ngilangami.
Borgrnster Kaaleeraq
Heilmann-ip imaluunniit
kommunaldirektøriugallar-
tup Karl Schytz-ip saaffigi-
nerat iluaqutaanngilaq.
Kommunaldirektøri sulif-
fimminit qimagutinneqar-
toq assigalugu maannakkut
oqaaseqarumanngillat.
Karl Sehytz-ip taamaal-
laat oqaatigaa suliamut
tunngasoq tamatumani pi-
neqarmat.
Qasigiannguani politee-
qarfimmit AG-p paasivaa
kommunaldirektøri politii-
nut unnerluutigineqarsi-
manngitsoq.
Kommunaldirektør
i Qasigiannguit
bortvist fra jobbet
QASIGIANNGUIT(PM) -
Hverken politikere eller
ansatte i Qasigiannguit
Kommune vil udtale sig
omkring bortvisningen af
kommunaldirektør Jørn
Byrsing.
Jørn Byrsing selv ønsker
heller ikke at udtale sig,
men bekræfter overfor
AG, at han ikke længere
sidder på kommunaldirek-
tørens kontor.
- Jeg er fritaget for mine
arbejdsforpligtelser, men
er stadig ansat, sagde Jørn
Byrsing mandag formid-
dag.
- Jeg vil gerne udtale
mig om sagen, når der
foreligger noget konkret.
Det gør der ikke på
nuværende tidspunkt, så
indtil videre må jeg henvi-
se til borgmesteren. Jeg
ved rent faktisk ikke noget.
Det nyttede dog ikke no-
get at ringe til borgmester
Kaaleeraq Heilmann eller
kommunens fungerende
kommunaldirektør Karl
Schytz. De ønsker, lige-
som den bortviste kommu-
naldirektør, ikke at udtale
sig om sagen på nuværen-
de tidspunkt.
Den eneste oplysning
som Karl Schytz læggede
var, at der er tale om en
personalesag.
På politistationen i Qasi-
giannguit fik AG oplyst,
at der ikke foreligger
nogen politianmeldelse
mod kommunaldirektøren.
Toqutaanissamik unatartinnissamillu
siorasaarneqartarpoq
Siusinnerusukkut angutinit inuusuttunit saassunneqarsimavoq
NUUK(PM) - 77-inik ukiul-
lip Alibak Johansen-ip ullut
tamangajaasa siorasaarne-
qartarnini qatsulluinnarlugu-
lu nikalluutigeqaa. Toqutaa-
nissamik persuttagaanissa-
millu siorasaarneqartuarami
inuunermini nuanniilliutigaa,
meeraasalu inattarpaat il-
loqarfimmut allamut nooqul-
lugu. Kingullermik sapaatip
akunnera kingulleq talliman-
ngormat inuppaaluit Alibak
Johansen toqunniarlugu sio-
rasaarpaat.
- Blok P-mi najugaqarpu-
nga, qunusaarisullu tassaap-
put inuit inissiarsuup saani is-
siallutik ernguttut. Inuit taak-
ku ilisarisimanngilakka, ki-
naanersungalu nalusiman-
nginnamikku atikkut taakkar-
torpaannga. Nuanniilliungaa-
rama politik sianerfigaakka,
qunusaarutit pillugit oqalut-
tuullugit. Takkutinngillalli.
Tamannarpiarlu peqquti-
galugu ataasinngormat ul-
laap tungaani Alibak Johan-
sen poliiteeqarfiliarpoq, mi-
sigisani nuanniilluinnartut o-
qaluttuariartorlugit.
Saassutsissimavoq
Alibak Johansen-ip siora-
saarneqarnini annilaaruti-
gimmagu tupinnanngilaq. U-
kiorpaaluit matuma siomati-
gut angutinit inuusuttunit
marlunnit saassunneqarpoq,
qaammatini aqqanilinni
Dronning Ingrid-ip Nappar-
simavissuani uninnganeranik
kinguneqartumik.
-  Inuusuttut saassussisut
taakku ilisarisimanngilluin-
narpakka. 1965-imi novem-
beri naalersoq ullukkut pisul-
lunga katersortarfik sanioq-
quppara. Sussaajunnaarlunga
unatarpaannga, niora saa-
merleq arlalinnik napivaat, a-
Alibak Johansenip toqunneqarnissaminik
sioraasaartittarnini nikalluutigalugillu qasussutigai.
Alibak Johansen er forfærdelig træt af sin utrygge tilværelse.
kuliakkullu itisuumik kiler-
lunga. Aatsaat qaammatini
aqqanilinni napparsimavis-
suarmi uninngareerlunga a-
ngerlarpunga.
- Persuttaasut marluk taak-
ku eqqartuunneqarnerminni
oqaluttuarsimapput, titart-
akkakka unermittarnerat nu-
annarinnginnamikku saas-
sussimallunga. Tassa inunnik
aqqunaalluni persuttaaner-
minnut peqqutaat.
- Quianaannartumillu an-
nikissusilimmik taarsiiffigi-
neqarpunga. Angutit inuusut-
tut uannik toqutsiniartut mar-
luk 400 koruuninik akiliisin-
neqarput.
Qiimajunnaarutigaa
Siorasaarinerit kisiisa Alibak
Johansen-ip annilaangassuti-
ginngilai. Namineq inuttut i-
nuuninilu pillugit akerartuu-
tit inuuneranut toqqissisima-
junnaarsitseqataapput.
- Sooruna inuit eqqissisi-
matiinnarnianngikkaannga?
Ukiut 40-t matuma siornati-
gut imerunnaarpunga, eqqis-
sillunga inoorusullunga.
Ullumikkut eqqissisimanngi-
langa, aqqusinermilu ilisari-
simanngisannit akornuser-
sorneqartarlunga. Persuttar-
tinnissamik siorasaarneqar-
tarpunga, tamannalu toqqis-
sisimananngilluinnarpoq.
Qunusaarneqartarninili
peqqutigalugu allamut nuuk-
kusunngilaq, tamatumunnga-
lu tunngavilersuutigaa nam-
mineq perulluliortarnernut
pisuunnginnami.
- Blok P inuuniarnikkut ar-
tornartorsiortorpassuarnut,
imigassamik atornerluisuu-
sunut katersuutsitsiffiusima-
gunarpoq. INI A/S-ip inuit a-
tornerluisut taama amerlati-
gisut inissiarsuarmut ataatsi-
mut katersuutsinnissaat poli-
tikkerisimaneramiuk?
Allakkoortarpoq
Blok P-p eqqaa illoqarfiullu
qeqqa Alibak Johansen-ip
aqqutigissallugu qunugisara-
miuk, ilaatigut Brugsen-imut
pisiniarnaveersaartarpoq.
- Pingaartumik sapaatit a-
kunnerisa naanerini erngut-
toqarpallaartillugu. Akissar-
sinerup nalaani illoqarfiup
qeqqatigoornissara qunugil-
luinnartarpara.
- Aamma amerlasooriaqa-
lunga nuanniitsunik naam-
mattuuissanngikkuma maju-
artarfiit arlaat aqqutigissa-
nerlugu ajunnginnerunersoq
eqqarsaatigeqqaartariaqartar-
para.
-  Inuit mitallerpalullutik
qanittukkut nunami artuleq-
qasunga takusimallunga oqa-
luttut tusaallugit amiilaarnar-
naqaat nuanneeqalutillu, sal-
lulluinnartarpullu. Salloqit-
taanerit, unataanissamik to-
qutsinissamillu siorasaarine-
rit tamakku uanga meeqqa-
maluunniit naammagiinnar-
sinnaanngilagut. Nuanniil-
liortaqaagut, tarnikkullu qa-
sussutigalugit. Toqussara
nalliuppat toqujumaarpunga
toqutaarusunngilangalu.
Trues med død og lemlæstelse
Er tidligere blevet overfaldet af unge mænd
NUUK(PM)- Den 77-årige
Alibak Johansen er uendelig
træt og ked af alle de trusler
han udsættes for næsten dag-
ligt. Det er trusler om død og
lemlæstelse, der forpester
hans tilværelse og får hans
børn til at foreslå ham at flyt-
te til en anden by. Så sent
som i fredags, truede en flok
mennesker Alibak Johansen
med døden.
- Jeg bor i Blok P, og trus-
lerne kom fra en flok, der sad
foran blokken og drak. Det er
ikke folk jeg kender, men de
ved tilsyneladende, hvem jeg
er og nævnte mit navn. Jeg
var så ubehageligt til mode,
at jeg ringede til politiet og
fortalte om truslerne. De
dukkede aldrig op.
Det er også grunden til, at
Alibak Johansen mandag
formiddag tog på politistatio-
nen og fortalte om den højst
ubehagelige oplevelse.
Overfaldet
Der er ikke noget at sige til,
at Alibak Johansen tager
truslerne alvorligt. For år til-
bage blev han overfaldet af
to unge mænd, som sendte
ham på Dronning Ingrids
Hospital i 11 måneder.
- Jeg kendte overhovedet
ikke de to unge, der overfaldt
mig. Det var sidst i novem-
ber 1965, hvor jeg kom gåen-
de forbi forsamlingshuset
midt på dagen. De slog mig
sønder og sammen, så mit
venstre ben blev brækket fle-
re steder, og jeg havde et
dybt sår ved næseroden. Jeg
lå 11 måneder på hospitalet
før jeg fik førligheden igen.
- De to voldsmænd havde
under retssagen udtalt, at de
overfaldt mig, fordi de ikke
kunne lide, den måde jeg gik
med mine tegninger under
armen på. Det er åbenbart
grund nok til at slå folk halvt
fordærvet.
- Så fik jeg en latterlig lille
erstatning. 400 kroner slap
de to unge mænd for at ville
slå mig ihjel.
Mister sit gode humør
Det er ikke kun truslerne på
livet der virker skræmmende
på Alibak Johansen. Det er
alle skældsordene omkring
hans person og tilværelse,
der er med til at skabe utryg-
hed.
-  Hvorfor kan folk ikke
lade mig leve i fred? Jeg
holdt op med at drikke for 40
år siden, for at leve en stille
og fredelig tilværelse. Det
kan jeg ikke få lov til i dag,
og bliver generet på gaden af
folk, jeg ikke kender. Jeg tru-
es med bank, og det er virke-
lig utrygt.
Han vil heller ikke lade sig
true til at flytte til en anden
adresse, og begrunder det
med, at det jo ikke er ham,
der skaber problemerne.
- Det er som om, Blok P er
samlingssted for mange soci-
ale tilfælde, der er alkoholisk
belastede. Kan det virkelig
være INI A/S politik at sam-
le så mange belastede i en
enkelt boligblok?
Går omveje
Miljøet omkring Blok P og
bymidten kan virke så truen-
de på Alibak Johansen, at
han for eksempel sørger for,
ikke at handle i Brugsen.
- Det er især slemt sidst på
ugen, hvor der er meget drik-
keri. Ved lønudbetaling tør
jeg slet ikke at gå i bymidten.
- Jeg skal også mange gan-
ge regne ud, hvilken opgang
det er klogest at benytte for
at undgå ubehageligheder.
-  Det er uhyggeligt og
meget ubehageligt at møde
folk, der spottende fortæller,
at de for nylig har set mig
liggende døddrukken på jor-
den, det er løgn fra ende til
anden. Hverken jeg eller
mine børn kan leve med alle
de løgne og trusler om lem-
læstelse og død. Vi er meget
dårligt til mode og er psykisk
trætte. Jeg vil dø en naturlig
død og ikke slåes ihjel.
Otto Sandgreen
toquvoq
(JB) - AG-mut ikinngu-
taalluartoq, palasi soraar-
neq Otto Sandgreen, sivi-
suumik inooreerluni sule-
reerlunilu sapaatiummat
toquvoq. 85-inik ukioqa-
lersussaagaluarpoq.
Kalaallit Nunaanni pala-
seqarfinni tamarluinnanga-
janni palasiusarnermi sa-
niatigut atuakkiarpassua-
qarlunilu nutsigarpassua-
qarpoq.
Otto soraarninngoralua-
rami suliuarpoq. Ilagiit
annikitsumik sullikkaluar-
lugit sivisunerusumik u-
ninngaannarsinnaanngilaq,
ukiullu ingerlaneranni su-
liumatunera annikillinngi-
laq.
Majimi Afrikamiippoq,
meeqqani sisamat tikeraar-
lugit, taakkulu meerarsi-
artaarisimavai allapalaak-
kaminit aningaasat isertita-
ni atorlugit.
AG sisamangorpat eq-
qaaniummik allaaserisa-
qassaaq.
Otto Sandgreen
er død
(JB) - AG's gamle ven, pa-
stor emeritus Otto Sand-
green, døde søndag efter et
langt og arbejdsomt liv.
Han blev næsten 85 år.
Foruden sin præsteger-
ning, der sendte ham til
næsten alle byer i Grøn-
land, var han en produktiv
forfatter og flittig oversæt-
ter.
Otto er manden, der
aldrig rigtig blev pensione-
ret. Nok slap han næsten af
med arbejdet for kirken,
men han har aldrig kunnet
sidde stille ret længe ad
gangen, og hans foretag-
somhed blev ikke mindre
med årene.
I maj måned var han i
Afrika for at besøge sine
fire afrikanske børn, som
han adopterede ved hjælp
af indtægterne fra sin
kortstings-korrespondan-
cekort.
AG bringer en nekrolog
på torsdag.
Efterårstilbud
Canon bjc-6000
BUBBLE-JET FARVEPRINTER
•SEPARATE
FARVEPATRONER
\/ HØJ HASTIGHED
• PROFESSIONEL
KVALITET 1440 DPI
FØR kr. 3.2^5,-
NU kr. 1.995.-

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32