TÝmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

═safold

and  
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
Click here for more information on 38. t÷lubla­ 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
═safold

						ívernuí' iu 1 — 2
í viku. \'mðáru.
6 kv., eriandis 71/,,
ki. eða2doilnr;borg- ,
ist fyrlr miðjan júlí
erlendia fyrirfram.
Lausasala 10 a. elnt
Uppaögn ^skrifl.
bundln við áramót
er ógild nema kom
in só tll útgefatifÍK
fyrlr 1. oktbr. 015
só kaupandi Bkui-s-
, laus vlö blaSið.
ísafoldarprentsniiðia
Ritstjád: Qlafur Björíisson.
Talsími nr. 455.
XLV. irp.
Reykjavík  júlí r9iS
38. tölublað
Athugasemdir
viB
sambandslögin.
Um leið og vér birtum hér
frumvarp til dansk-íslenzkra sam-
bandslaga, skulum vér leyfa oss
að gera fáeinar athugasemdir
við það.
I.
Fullveldi íslands er hreint og af-
dráttarlaust viðurkent í frumvarp-
inu. ísland og Danmörk eru viður-
kend jafn réttbá, frjáls og full-
valda ríki. Þetta kemur berum
orðum fram i 1. og 19. gr. frv.
Sömuleíðis sýnir 2., 4. og 5. gr.
jafnræði rikjanna beggja. Ákvæði
17. gr. um gjörðardóminn slikt
hið sama. Sambandslögin eru og,
að konungssambandinu einu und-
anskildu, eingöngu bygð á samn-
ingi, þar sem hvor aðili er jafn
rétthár og skuldbindur sig eín-
ungis samkvæmt sjálfs sín vilja,
«ins og fram er tekið i athuga-
semdunum við frv. Loks sýnir
upp8agnarákvæðið í 18. gr. glögt
fullveldi beggja aðilja, þvi að
slíka uppsögn gæti ekki öðru en
algerlega fullvöldu riki verið
áskilin.
- Ef frv. verður samþykt og stað
fest af konungi, þá verður Island
fullvalda ríki 1 sambandi við Dan-
mörku um konung og konungserfðir
meðan núgildandi konungserfðalög
gilda (þ. e. meðan afspringur
Kristjáns IX. og Lovísu drotn-
ingar er til til konungserfða í
Danmörku og á Islandi)
II.
1.  Samkvæmt samningi fara
dönsk stjórnarvöld með utanríkis-
mál íslands i urnboði þess um
25 ár, þvi að þá má segja þeirri
meðferð upp eftir 18. gr. Auk
þess er séð fyrir því, að ísland
hafi menn með sérþekkingu á ís-
lenzkum högum bæði í utanríkis-
ráðuneytinu og hjá sendiherrum
og ræðismönnum Danmerkur.
Einnig er íslandi fært að senda
sérstaka erindreka á venjulegum
tímum út um heim, auk þess sem
slíkt er í athugasemdum frv. talið
sjálfsagt, að verði gert framvegis
sem hingað til, meðan slíkt ástand,
sem nú er, helzt. Ennfremur
getur ísland heimtað senda ræðis-
menn og sendiherra á þá staði,
þar sem nú eru engir. Þetta get-
ur skift máli, þar sem Danmörk
hefir enga slíka, en Island hefir
verzlunarskifti, t. d. sendiræðis-
menn í Genua, Barcelona og
víðar.
2. Jafnréttis-ákvæði 6. gr. helzt
og 25 ár, en þá er kostur að
segja því upp eftir 18. gr.
Um jafnréttisákvæðið er þess
að geta, að danskir ríkisborgarar
hafa hér sömu réttindi sem ís-
lenzkir alment, en verða líka að
sseta sömu takmörkunum. Vér
getum t. d. sett í löggjóf vora,
Framh. á bls. 2 5. dálki.
Forslag
til
Dasisk-islandsk ForbundsEov.
De af Danmarks Regering og Rigsdag og af Islands Althing
til Forhandling om Landenes indbyrdes Stilling nedsatte Udvalg
har enstemmig samlet sig om det nedenstaaende Forslag til Dansk-
Islandsk Forbundslov, hvilket indstilles til Godkendelse af de to
Landes Regeringer og lovgivende Forsamlinger.
Naar Forslaget er vedtaget saa\el af Danmarks Rigsdag som
af Islands Althing og af Islands Vælgere ved den i Islands For-
fatningslov No. 12 af 19. Juni 1915 § 21 paabudne Afstemming,
og naar det saaledes vedtagne Forsiag har opnaaet Kongens Stad-
fæstelse, vil Loven med Indledning lyde saaledes:
Vi  Christ ian den\Tiende  o. s. v.
Göre vitterligt:
Danmarks Rigsdag og Islands Althing og Vælgere har paa
forfatningsmæssig Maade vedtaget, og Vi ved Vort allerhöjeste
Samtykke stadfæstet
Dansk-Islandsk Forbundslov.
I.
'   § 1.
Danmark og Island er frie og suveræne Stater, forbundne
med fælles Konge og ved den i denne Forbundslov indeholdte
Overenskomst.
I Kongens Titel er begge Staters Navne optagne.
§ 2.
Tronfölgen er den i Tronfölgeloven af 31. Juli 1853 Art. I og
II fastsatte.  Tronfölgen kan ikke ændres uden begge Staters Sam-
tykke.
§ 3.
De for Danmark nugældende Bestemmelser med Hensyn til
Kongens Religion,  hans Myndighed og Kongemagtens Udövelse i
Tilfælde  af Kongens  Sygdom,  Umyndighed eller Ophold udenfor
begge Stater skal ogsaa være gældende for Island.
§ 4.
Kongen kan ikke uden Danmarks Rigsdags og Islands Althings
Samtykke være Regent i andre Lande.
§ 5.
Hver  af Staterne for sig træffer Bestemmelse om Statsydelser
til Kongen og Kongehuset.
II.
§ 6.
Danske Statsborgere nyder paa Island i enhver Henseende lige
Ret med  de paa Island födte ialandske Statsborgere, og omvendt.
Hvert af Landenes Statsborgere er fritagne for Værnepligt i
det andet Land.
Adgang til Fiskeri paa hvert af de to Staters Söomraader er i
lige Grad fri saavei for danske som for islandske Statsborgere uden
Hensyn til Bopæl.
Danake Skibe har i Island samme 'Rettigheder som islandske
Skibe, og "omvendt.
Danske og islandske Varer og Frembringelser skai gensidig i
ingen Henseende kunne behandles ugunstigere end noget andet
Lands.
III.
%1.
Danmark varetager paa Islands Vegne dettes Udenrigsanlig-
gender.
I Udenrigsministeriet ansættes der efter den islandske Regerings
Frumvarp
til
dsosk-íslenskra sambandslaga.
Nefndir þær, sem skipaðar hafa verið af stjórn og ríkisþingi
Danmerkur og alþingi Islands til þess að semja um stöðu landanna
sín á milli, hafa í einu hljóði orðið ásáttar um frumvarp það til
dansk-islenskra sambandslaga, sem hjer fer á eftir, og leggja til,
að stjórnir og löggjafarþing beggja landa fallist á það.
Þegar frumvarpið hefir náð sámþykki bæði ríkisþings Dan-
merkur og alþingis íslands og islenskra kjósenda við atkvæða-
greiðslu, sem fyrirskipuð er í 21. gr. stjórnarskipunarlaga íslands
nr. 12, 19. júní 1915, og þegar frumvarpið, þannig samþykt, hefir
hlotið staðfestingu konungs, verða lögin ásamt intigangi á þessa
leið:
Vjer  Christian
Gjörum kunnugt:
hinn  Tíundi 0. s. frv.
Ríkisþing Danmerkur og alþingi íslands og kjósendur hafa á
stjórnskipulegan hátt fallist á og Vjer staðfest með allrahæstu sam-
þykki Voru eftirfarandi
Dansk-íslonsk sambandslög.
I.
1. gr.
Danmörk og ísland eru frjáls og fullvalda ríki, í sambandi um
einn og sama konung og um samning þann, er felst i þessum
sambandslögum.
Nöfn beggja ríkja eru tekin í heiti konungs.
2. gr.
Skipun konungserfða er sú, er segir í 1. og 2. gr. konungs-
erfðalaga frá 31. júlí 1853. Konungserfðum má ekki breyta, nema
samþykki beggja ríkja komi til.
3. gr.
Ákvæði þau, er gilda nú í Danmörku um triiarbrögð konunga
og lögræði, svo og um meðferð konungsvalds þegar konungur er
sjúkur, ólögráður eða staddur utan beggja rikjanna, skulu einnig
gilda á Islandi.
4. gr.
Konungur getur ekki verið þjóðhöfðingi í öðrum löndum án
samþykkis ríkisþings Danmerkur og alþingis íslands.
Hvort ríki  fyrir sig
konungs og konungsættar.
5. gr.
setur ákvæði um greiðslu af ríkisfje til
II.
6. gr.
Danskir rikisborgarar njóta að öllu leyti sama rjettar á íslandi
sem íslenskir ríkisborgarar fæddir þar, og gagnkvæmt.
Ríkisborgarar hvors lands eru undanþegnir herskyldu í hinu.
Bæði danskir og íslenskir rikisborgarar hafa að jöfnu, hvar
sem þeir eru búsettir, frjálsa heimild til fiskiveiða innan landhelgi
hvors ríkis.
Dönsk skip njóta á Islandi sömu rjettinda sem islensk skip, og
gagnkvæmt.
Danskar og íslenskar afurðir og afrek skulu gagnkvæmlega
eigi að neinu leyti sæta óhagkvæmari kjörum en nokkurs annara
lands.
III.
7. gr. r
Danmörk fer með utanríkismál íslands í umboði þess.
í utanrikisstjórnaráðinu skal skipa eftir ósk íslensku stjórnar-
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4