Alþýðublaðið - 25.04.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 25.04.1940, Blaðsíða 1
RITSTJORI: F. R. VALDEMARSSON UTGEFANDI: ALÞYÐUFLOKKURINN XXL ÁRGÁNGUR FIMMTUDAG 25. APRÍL 1940 95. TOLUBLAB _.!_.!........ ! " Lif ið geegur ekki sinn vana gangf eins og undanf arin ár ffémn fil arHIiærra framkFærada. Þrjár 'milljónir ganga nú árlega til styrkþega. SAMKVÆMT bráðabirgðaákvæði hinna nýju fram- færsluíaga var í vetur stofnsett „framfærslumála- laefnd ríkisins." Nefnd þessi var skipuð þeim Kjartani Ól- afssyni, bæjarfulltrúa í Hafnarfirði, Jens Hólmgeirssyni, fyrrverandi bæjarstjóra á ísafirði og Sigurði Björnssyni, framfærslufulltrúa í Reykjavík. Kjartan Ólafsson er for- maður nefndarinnar, en Jens Hólmgeirsson skrifstofustjóri Ikennar. Hlutverk nefndarinnar er samkv. fyrrgreindu bráða- birgðaákvæði, eins og hér segir: „Nefndin skal gera tillögur um •«g hafa með höndum, eftir nánari fy.rirmælum ráðherra: 1. 'Ráðstöiun á fé pví, sem veitt •ler í fjárlögum til framleiðslubóta *®g atvinnuaukningar í erfiðu ár- ferði. Nefndin skal gera tillögur tíl ráðherra um, hversu miklu fé bæjar- og sveitarfélög skuli verja «f sinni hálfu á móti ríkissjóðs- framlagi til framleiðsluböta og .atvinnuaukningar í bæjar- eða sveitarfélaginu. Fé pessu skal •einkum varið til garðræktar, hag- nýtíngar fiskúrgangs til áburðar, paratekju, framræslu lands, fyrir- MeðslU, lendingarbóta, eldiviðar- vinnslu, smíði smábáta, byggingu tiúsa úr innlendu efni, svo sem vikri, torii, vegagerða og annara hagnýtra framkvæmda og til pess iað stuðla að pví, að atvinnulausu fólki sé komið til starfa við fram- ieiðsfuvinnu. 2. Framkvæmdir og ráðstafanir 1 framfærslumálum í samráði við 'ieftirlitsmann sveitastjórnarmál- *«fna. Skal nefndin einkum hafa eftir- Íit með framkvæmdum bæjar- og •Bveitarfélaga í framfærslu- og fá- tækramálum, og pá alveg sér- ¦staklega vaka yfir pví, a'ð sveitar- «og bæjarstjórnir notfæri sér alla möguleika að koma mönnum til -Blarfs í stað pess að veita peim íramfæri án vinnu, allt i sam- ræmi við nánari fyrirmæli laga pessara, og er ráðherra heimilt :að fela nefnd pessari að gera pær ráðstafanir í síðast nefndu skyni, sem sveitar- og bæjarfélögum er heimilað að gera samkvæmt lög- >Mm pessum." Byrjunarstarf framfærslu- nefndar. Alpýðublaðið hafði í morgun •samtal við Jens Hólmgeirsson ;skrifstofustjóra um starf nefndar- innar, pað sem af er, og skýrði líiann pannig frá: Nefndin tók til starfa um miðj- an febrúar. Hennar fyrsta verk var að skrifa sveitar- og bæjar- stjórnum og tilkynna hina nýju ráðstöfun framleiðslubótafjárins, og öska jafnframt eftir greinar- gerð um riotkun, pess, árið 1939. Svör við pessum bréfum eru nú smátt og smátt að koma. „Annars vil ég vekja athygli á því," segir Jens Hólmgeirsson, að framleiðsmbótaféð er ekki ný fjárveiting, heldur nýtt nafn á sams konar fjárhæð, sem undan- farin ár hefir verið veitt til at- vinnubóta, að upphæð kr. 500000 á ári. Af upphæðinni eru kr. 100 pús. lögum samkvæmt ákveðnar tjl Suðurlandsbrautar til atvinnu- bóta fyrir Hafnfirðinga og Reyk- víkinga. Eru pví ekki eftir nema kr. 400,000, sem við höfum til- lögurétt um. Vegna hins óvenjulega at- vinnuástands er búið að eyða án íhlutunar nefndarinnar liðlega helmingnum af peirri upphæð hér Atvinnubótaféð til arðbærra. framkvæmda. í Rvík og Hafnarfirði. Svo sem ákvæðin um starfssvið nefndarinnar bera með sér, er ætlunin að framleiðslubótafénu sé eingöngu eða sem allra mest var- ið til arðgæfra framkvæmda, sem ætla má að skapi varanlega at- vinnumöguleika, jafnframt pví að bæta úr brýnni framleiðslu- pörf. Við höfum reynt að præða pessa leið í peim tillögum, sem við höfum gert'um úthlutun fjár- ins. Má par einkum nefna: alls konar ræktunarmál kauptúna og sjávarporpa, sem eru og verða peirra lifæð og öryggi. Þá hefir verið veittur styrkur til .trillu- bátakaupa gegn ákveðnum skil- yrðum til móvinnslu o. s. frv. Þessi stefna verður meðal ann- ars ljós af bréfi pví, er við send- um sveitar- og bæjarstjórnum, par sem segir svo meðal annars: „Umsóknum um framleiðslu- bó'afé* iyfirstandandi árs parf að %lgja: Gleðilegs sumars óskar Alþýðublaðið öllum lesendum sínum og|þakk- ar peim fyrir veturinn. Jens Hólmgeirsson. - : a. Áætlun um framleiðslubætur ársins 1940, og sé par tekið fram, hve mikið fé bæjar- eða sveitar- sjóður ráðgeri að leggja fram af sinni hálfu. b. Nákvæm greinargerð um, til hvers konar framkvæmda fram- leiðslubótafénu skuli varið. Eigi að leggja pað í sjálfstæð fyrirtæki (útgerð, bátakaup, frystihús, eldiviðarvinnslu eða önnur slík fyrirtæki, sem vænta má að skapi varanlega atvinnu), fylgi ,sem nákvæmust greiriargerð um pað, hverrar og hve skjótrar atvinnuaukningar megi vænta af fyrirtækinu, svo og, hvaða likur eru til, að pað geti sjálft staðið undir rekstri sínum framvegis. Þá sé pess og getið, hvort féð er látið sem lán, hlutafé eða beint framlag, og með hvaða skilyrð- um. Eigi að leggja féð í rækt- un eða annað, er að pví lýtur, skal skýrt frá, hvers árangurs megi vænta og á hvern hátt landið skuli nytjað. Sé um aðrar framkvæmdir að ræða, svo sem vegi, götur, skolpleiðslur, vatnsleiðslur . og fleira pess háttar, skal pess getið, hve mikil sé pörf peirra fram- kvæmda á hverjum stað." — Hafið pið orðið varir við pað, að fólk hafi hug á að flytja úr bænum? „Já, á pví hefir borið eigi ali- lítið. Atvinnulausir menn hafa leitað til nefndarinnar um pað, að komast burt og fara að búa í sveit, og ég hygg, að pað fari vaxandi. Menn viija leita sér ör- yggis og finnst pað meira vi§ ræktun jarðarinnar en hér á möl- inni, sem líka er eðlilegt. Þessir menn geta ekki stofnsett bú alls- lausir. Við höfum varið 2000 krónum til hjálpar tveimur slik- Um mönnum, sem eru allstórir fjölskyldumenn. Þetta er ekki mikið, enda er hér um tilraun að ræða, og að mínu viti væri pví fé ekki illa varið, sem færi til pess að hjálpa snauðum mönnum hér í bænum til að stofnsetja bú í sveit." Ráðning verkafólks til sveitavinnu. — En ráðningarstofan fyrir landbúnaðinn? „Það var Búnaðarfélag Islands, Frh. á 4. siðu. Breytlnprnar á alpýðntnrinlninnnn. —-------------?---------------- Ýmsar veralegar réttarbætur eru fólgoar í þelm. ffIr Jðii Blffndal. l^INS OG Alpýðublaðið hefir r~* áður skýrt frá, gerði nýafstað ið alpingi ýmsar breytingar á lög unum um alpýÖutryggingar og sampykkti auk pess tvenn önnur merk lög, sem lúta að trygg- ingarmálum alpýðu. Ýmsar af breytingunum á al- pýðutryggingalögiinum snerta aðallega framkvæmd peirra, og skulu p.ær ekki raktar, en aðeins skýrt frá peim breytingum, sem mesta almenna pýÖingu hafa. TrFiplipar slðmanna. Tvær mikilsverðar umbætur voru gerðar á tryggingarmálum sjómanna; önnur hvað snertir sjúkratryggingarnar, en hin lýtur að stríðsslysatryggingu sjómanna, en um hana voru sett sérstök lög. Var pað formaður Sjómannafé- lagsins, Sigurjón Á. Ólafsson, sem bar fram pað frumvarp. Samkvæmt sjómannalögum ber útgerðarmönnum að greiða veik- indakostnað skipverja sinna. Eftir að sjúkrasamlögin voru stofnuð hafa sjómenn samt sem áður víðast hvar orðið að greiða fullt iðgjald til sjúkrasamlaganna, eða a. m. k. nokkurn hluta iðgjalds- ins, ög verið pannig í raun og veru tvítryggðir. Var upphaflega gert ráð fyrir, að útgerðarmenn semdu Við sjúkrasamlögin um að taka að sér gegn sérstöku gjaldi pá áhættú, sem peir bera samkvæmt sjömannalögunum, >ig yrði pá iðgjald sjómannanna til- svarandi lægra. En slíkir samn- ingar munu hvergi hafa komizt á nema á ísafiröi. Nú er pessu máli ráðið pannig til lykta, að útgerðarriiönnum er gert að skyldu að greiða sjúkra- samlagsiðgjöld lögskráðra sjó- manna, og annast sjúkrasamlögin pá framvegis sjúkrahjálp sjó- mannanna. Stríðsslysatryggingu sjómanna var komið á i haust, skömmu eftir að stríðið brauzt út, með samningum milli útgerðarmanna og sjómanna. Tryggingin var pó allt önnur fyrir flutningaskip heldur en fyrir fiskiskip, en pörf- in fyrir tryggingarnar pó svipuð, að pví er ætla má. T. d. eru ör- orkubætUr togarasjómanna hæst- ar 15 000 kr., en á flutninga- . skipum eru ipær 22000 'kr. Á' togurunum eru hins vegar dag- peningar, én engir á flutninga- skipunum. Dánarbætur á togur-

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.