Alþýðublaðið - 10.09.1940, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 10.09.1940, Blaðsíða 3
HffiMUÐAGUR IfeJUR 194# ALÞÝBHBLA01B MÞÝBÖi! Ritstjóri: Stefán PéturssoH. Ritstjórn: Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu. Símar: 4902: Ritstjóri. 4901: Innlendar fréttir. 5021:. S.tefán Pét- ursson (heima) Hringbraut 218. 4903: Vilhj. S. Vilhjáms- son (heima) Brávallagötu 50. Afgreiðsla: Alþýðuhúsinu við Hverfisgötu. Símar: 4900 og 4906. I Verð kr. 2.50 á mánuði. 10 aurar í lausasölu. ALÞÝÐUPRENTSMIÐJAN H. F. Sly satry ggingar í Br eta viintnniii SAMNINGAR þeir, sem trygg- ingarstofnun ríkisins hefir géri við brezka setuliðið um slysatryggingar verkamanna, sern vinna í þjónustu þess, eiga að' tryggja verkamönnunuim ná- kvæmlega sömu bætur og þeim ber að f á samkvæmt alþýðutrygg- ingalögUnum, Eitt blað, Þjóðvil]'inn, hefir kastað hnútuan tíl ríkisstjórnar- innar, tryggrngarstömunaririinar og brezka setuliðsins fyrir þessa samninga, iog þó að það sé vit- að, að blaðið gerir það aiðeins til að reyna að gera setuliðið óvin- sælla en það er, en eins og kunn- ugt er, er blað þetta málgagn bandamanns þýzka nasrismansj þykir rétt að gera þessa samn- inga nokkra, nánar að umtalsefni. Það var 4. júlí í sumar sem brezka setuliðið réði fyrstu verka- menniina í þjónustu sína, en síð- an hefir þeim farið sifelt fjölg- . andi, sem unnið hafa verk fyrir það. Heör þetta haft geysimikla p.tvinnut í för með sér fyrir verka- rnenn qg hefir það vitanlega kom íð í góðar þarfir. Tryggingarstofnutn ríkisins varð þegar Ijóst, að nauðsyn' bar til þess að þessi stóri atvinnurek- andi gegndi skyldum sínum gagn- vart hinum íslenzku verkamöfnn- íuan að því er tryggingar snerti ekki síður enn íslenzkir atvinnu- rekenduir. Hófust því viðræður við sefuliðið mjög fljótt um þetta mál. Yf irstjörn setuliðsins f éllst á að verkamönnuim þess yrðu tryggðar saímskonar bætur, ef þeir yrðu fyrir slysum, eins og islenzkir at- vinnurekendur tryggja sínum verkamönnum, þó að setuiiðið viðurkenni hins vegar ekki, að það sé háð íslenzkum legum. Setuliðið taldi sig geta fylgt öllum regluan tryggingar- stofnunarinnar uim þessi mál. En það hefir sjálft sína lækna "og sín. sjúkrahús. Hvort tveggja er eins fullkiomið og við- islend- ingar höfum á að skipa, og setu- liðið vildi sjá um aðgerðir á verkamönnum er meiddust við vinnu! hjá því og láta þeim í té læknisaðgerðir, lyf og umbúðir, ¦ ef þeir þyrftu á að halda vegna slysá. Hins vegar er líklegt að verkamenn, sem pess þurfa fari á íslenzk sjúkrahús, enda ,er það heimilí samkvæmt samningum. Þetta taldi tryggingarstofnunin sig geta gengið irun á, enda var það vitanlega aðalatriðið að verkamenn fengju þær bætur fyrir vinnumissi og ansnað, sem af slysum leiðir, sem íslenzk lög ákveða, og það var setuliðið fúst • að samþykkja. Setuliðið mun og að mestu leyti hafa farið að flytja verka- menn, sem meididust í viinnu hjá því, eða gera að meiðslum, er þeir urðu fyrir, áður en samn- ingarnir . voru uindirritaðir, og hefir ekki annað heyrst en að verkamönnum, sem notið' hafa læknishjálpar þess, líki að öllu leyti prýðilega við það. Eins og getið var um í -tii- kynningu tryggingarstofnunarinh- ar til verkama'nna fyrir helgina, hefir hún sina fulltrúa til að rann saka slys, sem fyrir kunna að jtóomai í vinnu hjá setuliðiniu. Var það og nauðsynlegt, því að oft vill verða þvarg um það, hve hátt skuli meta slysabætur, missi lims eða hluta af lim, og meiri h'ætta gat verið á misskiMngi !um þetta í þessu tilfelli þar sem hér er Um útlendinga að ræða, er lítt eru kunnir tryggingalöggiöf bkkar og venjumí í sambandi við hana. En þessi fulltrúi trygging- arstofnunarininar ' ætti að geta tryggt það, að farið verði að öllu eftir okkar venjum um allt er að þessu lýtur. Vitanlega nær samningurinn • líka til fullra bóta fyrir örorku eða dauða, sem kynni að stafa af slysum svo og dagpéninga og' sjúkrahúsvistar í samræmi við reglur slysatryggingarinnar. Það er áreiðanlega miklu frem- tur ástæða til að fagna þessum samningurn sem tekizt hafa fyr- ir atbeina forstjóra tryggingar- stofnunariinnar, Haralds Guð- mundssionar, en að vera með get- sakir og hnífilyrði út af þeim, eiris og málgagn kommúnista ger- ir. Hjá því blaði er tilgangurinn ekki sá að auka öryggi verka- manna heldur eimungis að blása upp róg um tryggingarstofnunina log setuliðið, eins og þess var raunar vion og vísa. Súðin austur lúm land til Akureyrar um næstu helgi. Kemur við á helztu höfnum og eftir því sem flutn- ingur býðst. Vömmóttaka á fimtu dag og fram til hádegis á föstu- dag, Litti mm Tvö lítil herbergi og eldhús óskast 1. október fyrir barnlaus hjón. Skilvís greiðsla. Tilboð merkt A leggist inn á afgreiðslu blaðsins fyrir 15. þ. ndnrskoðni BLÖÐ Sjálfstæðisflokksins hafa lengi undanfarið svo að segja daglega gert skattamálin, sérstaklega endurskoðun ska|te- löggjafarinnar og skattfrelsi f|it- gerðarinnar að umtalseíni. M.- á. skrifaði prófessor Bjarni Bene- diktssion fyrir nokkru alllanga til vamar fyrir skattfrelsi togara- ú'tgerðarinnar. 1 skrífum þessum hefir því veiv ið haldið fram að skatta- og öt- svarslögg|öfin íslenzka væri toom- in út í slíkar öfgar að það mætti ekki dragast deginum lengur að hún yrði tekin til gagngerðrar endiurskoðunar og\ áð fjarstæða væri að afnema skattfrelsið nema því aðeins að Um leið væri gerð róttæk breytíng á skattalöggjöf- inni, þar sem' ella, svo að segja allar eða allar tekfur þeirra aðila, sem nú njóta sérréttiinda, yrðu igleyptar i skatta og^ útsvör. Hef- ir sú krafa hvað eftir annað ver- }ö gerð til mílliþinganefndar í skatta- pg tollamálum að hún lyki sem fyrst gagngerðTi endurskoð- tun á beinu sköttuinum, svo end- ir væri bundinn á þetta skatta- brjálæði. Vegna þessara síend'urtektóu skrifa blaða Sjálfstæðisflokksins og ekki síður vegna þess að sá fLokkur ber sem steridur aðalá- byrgðina á skatta- og f jármálum þjóðarinnar, höfurn við sem sæti eigum í þessari milliþdnganeftid lengi verið að búast við tillög- ium um þessi mál frá fulltrúa flokksins í nefndinni prófessjr Magnúsi Jónssyni, en það verður ekki dulið lengur að ekki hefir enn bólað neitt á slíkum tillög- lum þrátt fyrir öll hvatningar- skrifin. En vegna þess að ekki virðist neitt lát á þeim þykir mér rétt, þar sem ég á sæti í nefndinni að. gera mokkra grein fyrir af- stöðu minni til þessara mála, þó það geti að þessu sinni aðeins orðið mjög lauslega i^g til bráða- birgða. talðggjafarinnar. m. \ Aug^ýsii í Alþýðublaðinu. Því verður ekki neitað að beinu t skattarnir hafa undanfarin ár komist í - allmikið öngþveiti. Að öðru leytinu vegna þess að skatt- og útsvarsstigarnir hafa farið sí- hækkandi, og eru sumsstáðar komnir fram úr því, sem hægt er að telja viðunandi fyrir skatt- þegnana. Að hinu leytinu vegna þess að samtimis því sem beinu skattam- ir ' hafa hækkað á öllum þbrra landsmanna hefir vissum' stétt- nm verið veittar mjög víðtækar tundanþágur, þ. á. m. útgerðipni svo að segja algert skattfrelsi, Til skýringar fyrri atriðinu skal tekið fram að tekju og eignar- skatturinn hefir síðustu árin num- ið rúmum 2 milljónum krióna, en útsvörin munu vera komin upp í ca. 10 millj. króna á öllu land- inu. Sést því greinilega hvar að- alþunginn hvílir o'g hvaðari mest af álögunum stafar. , Er ,þá ekki knýjandi nauðsyn að breyting verði gerð á Tpessu skattakerfi og það sem allra fyrst? Ég fyrir mitt leyti hlýt að svara þessari spurningu tvímælalaust játandi með tilliti til núveraridi ástands. Bttlr Jém BISndaL Ég held að allur þorri manna í öllum fIokkum — að lundan- teknum máske fáeinum mönnum, sem einblina á sína eigin hags- muni — séu nú farnir að viður- kenna að ekki nái nokfcurri átt að hinn gífurlegi gröði sem orðið hefir af útgerðinni þetta ár, sem liðið er síðan stríðið hófst, verði áfram undanþeginn sköttum iog útsvörum, sem þá hlytu enn að þyngjast á öllum almenningi, vegna vaxandi út- gjalda hins opinbera af vöLduni dýrtíðarinnar.* En eru þá ekki einnig allir eammála um að gerbreyta þurfi skatta- og útsvarslöggjöfinni um leið og skattfrelsið er afntcmið, svo útgerðin verði ekki sliguð, er hún kemst undir hina almennu skattalöggjöf, eins og blöð Sjálf- ^stæðisflokksins halda fram? " 'Ég er ekki eins yiss um svar- ið við Jiessari spurningu. Að vísu skal ég fúslega viðurkerma að rétt sé sem fyrst — en þð án flausturs — að stefna áð ýmsum breytingum á skattakerfinu !0g sjálfsagt að taka til athiugunar margskonar uimbótatillögur áþví, sem komið hafa fram og verið ræddar manna á meðal. T. d. vil ég nefna, að sett séu ákveðin takmörk fyrir því, hve langt er hæg að ganga í útsvarsálagningu, að afnumin séu áberandi fiorjétt- indi vissra aðilja, að komið sé í veg fyrir að miklum fjárhæð- uim se skotið undan skatti, eins pg vítað er um nú að á ser- stað p. fl. Bn mér er næst að halda að sem stendur sé ekki knýjandi nauðsyn til þess að gera neina byltingU: á skattakerfinu, þó út- gerðin verði látin koma undir siömu lög og aðrir. Eíns o-g út- littð w nú viriðist mega gera sér vonlr ium að skatta- og útsvars- byrdin næstai ár þwrfi ekki að vera þyngaá en það, að skatt- giíelðiendiunium ætti ekki að ver um megn að standa undír hénni^ þó skatta- pg útsvarsíöggjöfiimí verðj iekki breytt í neinium veiiulegiunt atriðum tm því sem nu err al að öðwi leyti en þvi að sfcatt- freisi úíger'ðarínnar verði afatuut- ið, i'-: i ! ' ' : Eíns og áðuir var sagt hvílir megrnþunginn af beinu sköttunum á útsvörunum. Astæðan tíl þess hve óbærileg þau hafa verið undan- farin ár, er hin sífelda aukriing útgjaldainna, án þess að skatt- stiofninn, tekjur, almennings, hafi veruLega aukist, eða a. m. k. ekki að sama skapi. Nú eru iujns- vegar. allar líkur tíl að sfcátt- stofninn hafi aukist miklum mun meira en útgjöld bæjar- og sveit- arfélaganna þurfa að aukast, ef alls hófs er gætt. M. ö*. o. það ætti að vera hægt að lækka út- svarsst^jana við' næstu niðu^jðfn- aui svo mikið, að þeir vwði S engan hátt óbærilegir hvorld al- menningi eða atvinnuvegunum. Því miður get ég ekki ttndir- byggt þessa skoðun míná með áreiðanlegum tölum, m. a. vegna þess að hætt er að birta verzlun- arskýrslUr og skýrslur um afla- sðlur. En rannsókn á þessu væri tiltölulega auðvelt að gera, iog væsri vei til fallið að skattstofan fengi allar nauðsynlegar upplýs- fegar tíl þess að gera slfka at- hugun. Eg sagði áður „eins og útlitið er nú." Vitanlega veit enginn hvað framtíðin kann að bera í skautí sínu, hvernig afkoma okk- ar kann að verða á næstunni. En hugleiðingar þessar byggja á þyí sem bezt verður vitað um íekjur iandsmjanii'a á hinu liðna striðsárl. Ég vil á engan hátt að orð mín verði skilinn þannig að ég vilji á nokfeurn hátt draga úr eða slá á frest skynsamlegri alhliða end- urskoðun skattlöggjafarinnar, heldur hefi ég aðeins viljað benda •á .atriði sem viröist mikilsvert við framhald umræðna ,um þessl mál. \ i Fyrirliggjandi: ÞVOTTAPOTTAR, mjög vandaðir, 3 stærðir. ELDAVÉLAR fyrir kol og mó, ódýrar og vandaðar. ELDHÚSVASKAR, þrjár teg., ,ódýrir. VATNSSALERNISSAMSTÆDUR. (. HANDLAUGAR. BADKER. MIÐSTÖÐVAROFNAR úr steypujárni. ALLS KONAR KRANAR OG VENTLAR. PÍPUR, svartar og galvaniseraðar. Alt til hita- og vatnslagninga. BYGGÍINGARVÖRUVERZLUN ísleífs Jónssonar, Aðalstræti 9. — Sími 4280. 1 Krigtín NorðmaBm IBIDGEBÓKIM Þættir um kontraktbridge úr Culbertsons-kerfi er komin út. Allir, sem bridge spila, þurfa að eignast þessa bók. Fæst hjá öllum bóksölum.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.