Alþýðublaðið - 03.06.1941, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 03.06.1941, Blaðsíða 3
a»RIP.mPAGINN 3. JÚNÍ 1941 r------------ mtBDBiaBD ------------------------------- HM•*!*$: S&ts&áa. Pétanxna. Rttetjém: JUþýttulséss&asi TTJ:0 H IVttriGÍSttiA til. Ífeaa^: 4®8S: B£fes&|ésá, 4©@4: Jfoiaiæcato ferétfeir. B8S&: WmÉím PéA BB»ða (feaáaaa) Ms®is»a«it 21S. 40©»: ViíhJ. £. Bsa (teiEssHa) BsávasBaaetei 38. AfgreíSsða: AlþýítefaásmH. viffl HverfegíM®. efefiEr: mm og «®s. VerS ter. 8.6® á i®áasH®i. 15 aurar 1 Ifnssssliu. AL»fSUPl£NTSHIBUN H. F. Hver er með kjósendadekur? ■■■■'‘.i,.y.v,l;::'ir.;.'Su)j. - AÐALFUNDUR H.F. Eiœskipafélags íslands verður haldirm laugardaginn 7. júní kl. í. e. h. í Kaupþings- salnum í húsi félagsins. Aðgöngumiðar og at- kvæðaseðlar verða afhentir hluthöfum eða um- boðsmönnum þeirra á miðvikudag 4. og fimtu- dag 5. júní kl. 1-5 e. h. báða dagana. Veiðíbana. Samkvæmt ákvörðum bæjarráðs er hér með bönnuð hvorskonar veiði fyrir löndum bæjar- ins við Elliðaárvog, á tímabilinu frá 1. júní til 1. september. Ma£míigaisst|órlMii i Meyk|avik. LINOLEUM ýmsar gerðir, nýkomið J. Þorlákss®!! & IfwHnasisii Skrifstofa og afgreiðsla Bankaatrœti 11. Sími 1280 Peysufataklæði nýkomið Verzlunin Dyngja Laugaveg 25 Þriðja 45066 smálesta TÍMINN vair að kvarta undan því fyrir hátíðina, að dýr- tfeafrmálin hefðu ekki ve'rið rædd íyrir opnmn tjöldum þanniig, að ailmennmigi gæfist kiostur á að fylgjast með þeim ágroiuingi, sem þar hefði komið fram. og iét um leið þau orð falla, að það væá vissulega „ekkert annað en kjóstendadekur, sem er þess valdandi, að nokkriír þingmenin hafa undanfarið hrndrað lausm dýrtíðarmálsins.“ Það er Tímanum. alvelg eins vel ItauinnUgt og öllum öðruim, að dýr- tíðarmálin eru nú í nefnd, seim skipuð var fulltrúum allra stjórn- aiftokkanna í því skyni, að ná samfcoanulagi Um lausn þai'rra. Og enda, þött Alþýðublaðið hafi löngu á undan Tímanum o,g raun- BK’ öllum öðrtum blöðum oig miklu hfepusrslausar en þau, skrifað um þessi mál og nauðsyn þeiss að taka þau fösturn tökum, hafði það þó ekki ætlað sér að halda Mippi neitnUm deilum Wm þau meðan nefndin væri að veriri. En *r þvi að það ólíklegasta hefir skeö, að eininitt Tíminn skuJi hafa farið að kvarta um leyndina, sem höfð sé á umræðunum Um dýrtíöarmálin qg dylgja Wm það, ®ð nokkrir þíhgnienn hafi hing- að tí-1 — af kjásendadekri — hindrað lausn þeirra, finnst Al- þýðublaðlnu rétt að verða við ósk hans og giera sitt tíl þess, að almenningur fái nokkra hugmynd ttm það, hvað rætt hefir verið am dýrtíðannáUn á bak við tjöldin. Það er öllum kunnugt, að Al- þýðublaðið og einstakir Alþýðu- flokksmenn, sem í það skrifa, hentu strax í fyrrasumar og fyrra haust mjög alvarlega á naUðsyn þess að gtera róttækar ráðstafanir til að stöðva vöxt dýrtíðarilnnar Og fcomu fram með ákviebnar til- lögur þar að lútandi- En þær tillögur fengu engar undirtektir hjá blöðum hinna stjómaTfliokk- anna, og var Tíminn í því efni sizt bétri ten blöð Sjálfstæðis- flokksins, enda hafði Framsókn- ttrflioikkiurinn fyrstur beitt sér fyr’ir því, að verðlagið á innlendum lifsnauðsynjum var gefið frjálst, en það leiddi teins og kunnugt er til þess, að kauplagiö var síð- ar einniíg gefið frjálst og kapp- hlaupið milli verðlags og kaiup- lags fco,mst í algleyming. Þegar þing kom saman í vetur, var pað viðurkennt af öllum stjómarfliokkunum, að brýma nauðsyn bæri til þess, að það tæki dýrtíðarmálin tíl aðvartograr íhugunar og úrlausnar; og að sjálfsögðu var þ,að þá hlutverk viðskiiptamálaráðuneytisins, ann- ars ráðuneytiisins, sem Framsókn- arflol.knrinn fer með, að undi’r- búa lausn þieirra ioig leggja þaU fyrir þiugið. En tveir og hálfur tnánuður liðu af þiúgtímanum án þess, að nokkuð væri á þau minnzt- Það var ekki fyrr en í aþríllok, eða um það leyti, sem venjulega líður að þingtokum, að Framsóknarflokknum þóknaðist að hreyfa dýrtíðarmálunuui við hina stjórnarflokkana. Það vair rétt áður en ákvörðunin var ték- in um það, að fresta kosningun- uim, sem áttu að fara fram til' álþingis í sumar. Þá lagði Framsóknarflokkurinn allt í einiu fyrir samstarfsftofcka sína uppkast að friumvarpd ti] laga um heimi'Id fyrir ríkisstjórn- ina tíl þess að leggja útflutn- ingsgjald á allar útfluttar afnrð'r, oig áttí að verja því tii þess að greiða bændum verðuppbót á þær afurðir þei'rra, sem seldar væru á innlendum markaði, svo að hægt væri að halda útsölu- verði þeirra tU almennings stöð- ugu og hjálpa á þann hátt til þess að hiudra frekari ( vöxt dýr- tíðarinnar í laindmu. Þessi hugmynd fékk góðar undirtektir í Alþýðuflodtknum, enda er hún'; það sem hújn nær, ekki fjarri því, sem Alþýðublað- ið otg eihstakir Alþýðuflokksmenn höfðu fyrir löngu háldið fram að gera þyrfti, þó að hún kontí nú því miður nokkuð sed'nt, þar eð bezti tími’nn til þess að skapa slíkan verðjöfnunarsjóð með skattlagningu útfluitningsins, í því skyni að stöðva verðhækkun- 'ina á innlendum nauðsynjum', er mjög sennilega fyrir löngu liðinn. En Framsóknarflokkurinn minnt- ist ekkert á það, hve md'klu fé ættí yfirleitt: að verja til verðupp- bótarinnar, hver ætti að úrskurða, hvenær hennar væri þörf, og hve há hún skyldi vera- En vitanlega er pað þó engu þýðángarminna atriði en fjáröflunin sjáif til verðuppbótarinnar, svo framar- ltega, að nokkur trygging eigi að vera fyrir því, að fénu verði ekki beinlínis ausið út að nauðsynja- lausu til þess að sfcapa einni stétt framleiðenda í landinu sem ailra hæst verð fyrir afurðir sínar á fcostnað annarra stéttia, sem verða að börga brúsarm. En F rams ó kn a rftokku rinn virt- ist ekki hugsa um neitt aninað en að fá heimdld fyrir stjórndna til tekjuöflUnar í þessu skyni. Og þó að hann talaði upphaflega ekki um annað en útflutn'ings- gjialdiið, þá kom það þó fljótt í ljós, að hann hafði sariinarlega ekki í huga, að láta hið opin- bera skera hinia fyrirhuguðu verð- uppbót ti] landbúnaðarins við neglur sér. Því að, þegarbúið var að samþykkja kiosn- ingafrestunina, bætti hann nýjum lið inn í uppkastið að heimildariagafrumvarpi sínu þess efmis, að stjórniin skyldi, auk út- flutninigsgjaldsins, hafa heimild tíl þess að leggja á almennan launaskatt — alílt að 10»/o af lauiLUm manna — með þessa verðuppbót fyrir augum! Það skal hér alveg ösagt lát- ið, hvað því hefir valdið, að Framsóknarflokkiirinn kom ekki með þessa tillögu sína um al- mennan lauinaskatt fyrr en eftir að frestun alþingi'skosninganna hafði verið ákveðin- Svo mi'kið er víst, að Alþýðuflokkurinn tal'di það ekki fcoma ti'l mála, að binda launastéttum bæjanna og lauds- ins alls siíkar byrðar og gtera þannáig að engu þá skattalöggjöf, sem þingiðvar rétt búi'ð aöganga frá- Og því síður taldi hann það koma til mála, að þimgið fremdi slfkt gerræði, þar eð það var búið að tafca sér vald til þess að fresta kosningum og framlengja umboð sitt. Ef það er þetta, sem Tíminn á við með dylgjum sínum um það, að „nokkrir þingmenn hafi undanfarið hmdrað lausn dýrtíð- armálsins“, þá getur AlþýðufIiokk- urinn árei'ðanlpga kiinnroðalaust játað þáð, að hann hafi hindrað, að það yrði leyst á kostnað launastéttanna í landinu einna — — * með almennum launiaskatti, eins og Framsóknarfl'okkurinn ætlaðis't ti'I, oig fullyrt er, að ýmsir áhrdfamenn í Sjálfstæðis- flokknum hafi eirmig viljað. Ef Tíminn vill kalla slíka afstöðu Al]:ýíunokks'ns „kjósendadekur“, þá hann um það- Framsóknar- menn gieta að sjálfsögðu gilt úr flokki talað, því að hér eir ekki u:m það að ræða að taka milljóndx króna af kjósendum hans og út- hluta þesim á meðal kjósenda í bæjunum, heldur þveri á móti, að taka milijónir af bæjunutm táil að greiða kjósendum Framsóknar- flokksins í verðuppbót á afurðir þeirra. En frá Alþýðuflokksins sjón- armiði var lausn dýriíðarmálanna allt of viðurhlutamikið mál til þess, að hægt væri að flana að henui á þann hátt, ssm Fraim- sófcnarfliakkuirinn vi'ldi. Það var Alþýðuflokkurinn, sem beitti sér fyrir því, að sú nefnd var sett á laggirnar, sem nú er starfandi að því, að finna skynsamlega laUsn dýriíðarmáianna, sem allir stjómarflokkamir geta sætt sig við iog von er ti'I að beri ti'lætl- aðan áranguir. 1 tillögum Fram- sóknarflokksins var engiln trygg- ihig fyrir sliku- Þar viriíst yfir- leitt ekki vera um annað hugsað en að fá nógu víðtækar heimildir til fjáröflunar á kostnað bcejanna í því skyni • að geta greitt kjós- endum hans sran allra hæst verð fyrir afurðir þeirra. OUCIÍ3133 iV „Sáðinw Strandferð vestur um land n.k. fimtudagskvöld 5. þ.m. Vörumóttaka á venjulega víðkomustaði í dag og fram til hádegis á morgun. Pant- aðir farseðlar óskast sóttir á morgun. Var ,Bismarck6 stærsta herskip í heimi ? 50006, ekkl 35 006 smál. t't TVARPIÐ í LONDON skýrði frá því síðastliðið laugardagskvöld, að brezkir flotasérfræðingar væru þeirrar skoðunar eftir þær upplýsingar, sem þeir hefðu fengið af viður- eigninni við þýzka orustuskip- ið „Bismarck“ og frá sjóliðs- mönnunum af því, sem bjargað var, að hinni réttu smálestatölu orustuskipsins hafi verið hald- ið leyndri af þýzku stjórninni. „Bismarck“ hafi ekki verið 35 000, heldur 50 000 smálestir. Ef þetta er rétt, hefir „Bis- marck“ ekki aðeius verið stærsta herskip í heimi á okkar dögum og 10,000 smálestum stærri en brezka orustuskipiö „Ho'od“, held- ur og stærsta herskipið, sem. niokkm sinini í sögunni hefir sézt / á höfunUm. Ástæðan ti-1 þess, að Hitler hafi haldið stærð O'rustluskipsins ’leyndri, er talm hafa verið sú, að samkvæmt flotasamningi, sem gerður var niilli Bnglands og Þýzkalaiids árið 1935, skuldbundu bæði ríkin sig íil þess, að byggja ekki stærri orusfuskip en 35000 smáléstir . orostBsklpíð I ImerilN. Það var tiLkynnt í Washmgtoa á laugardaginn, að omstuskipið „Sbuth Dakota“, 45,0CK> smálesité ir, myndi hlaupa af ^stokkunœm næstkomandi laugiardag, tveianur mánuðum áður en ráð var fyria* gteri. „Soutli Dakota“ er þriðja or- ustuskipið af þessari stærð, sem smíðað hefir verið í Bandatríkj- unum upp á síðkastið. Hin tvö, ,,Washington“ og „Norih Caro- lina“ hlup'u af stokkunium x halust- Færepognr verðar fyrir bifreii. INN af hinum færeysku verkamönnum, sem hing- að eru nú komnir ,varð fyrir bifreið s.l, sunnudagskvöld. Var það á Suðurgötu, rétt hjá f- þróttavellinimi. Færeyingurihn fótbrotnaði og handleggsbnotnaði, og vair haun fluttur á Landsspítalann, þair sean hann nú liggur. Bifneiðin var R 65, fólksflutningabifreið. Á axmað hunðrað manns komu í Gróðrarstöðina nýlega til að hlusta á léiðbeiningar Hákons Bjarnasonar, skógræktarstjóra, um sáningu birkifræs.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.