Alþýðublaðið - 29.12.1941, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 29.12.1941, Blaðsíða 3
& ЫS. iMi ‘innii11>iB.aw i »11 n IWIIIIW m ——'mmSmmmi n n ■■>■«■■ ■■■i—' í lok þriðja þáttar. Leikhúsið: Gullna hliðið, eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi —....■». MMBWIMW Rsfetjðri: Steit&n Pétamnn. ®i1Btjóm og aigreiada í M- þýðtdiúsimj viS BCverÖBgötu. Sliaar ritstjómariimar: 4932 íritstjóri), 4801 (inntendar- Æréttir), 490S (Viliijálmur S. Vilhjálmsson heima) og 5021 fStefán Pétursson heima). Símar afgreiðshmnar: 4900 og 4906. Alþýðuprentsmi6jan h. f. fsii sanvizka. HANN va.r dálítiö attigtuSVær og kyí'&afullur, JEÍÖairinn1, sfim Ámí frá Múla skrifa&i um •iwejarstjórnar'kosnin.gfrrína’r í Vlsi ■á. ía'ugardaigirm. „Tíminn líöuri, sag’ði Árnii ,,Eji.ginn. getur gagt, hva& f>essar fe&sningar ieiga eftir a& Möa í 'íjós d . - Sjál fs tæðisfjokkurrn n hef ár ótt því láni a5 fagna, að hafa oflhgan memhiuta hér í bætmm. Víö sfcultun vona, aö svo &é enn. En \ið skulum jafnfraant játa, að váð g®tum éfcki fullyrt það meö iiömtii ' vissu .“ IHi ver&ur efckí neita'ð, að þaö er nýtt, aö sjá stik jútmngarorö * dólkum Sjálfstatðis'íri.ok.ksbfeÖ' aiurn, ■■ og ffier varla bjá þvi, aið mönnum verði á aö spyrja: .Hvað kemur til ? HfiSr SjálfstæöisflokkuTíun þa'þ rnáítee á vitauidinmái að hafa haM- þannig á málofnum bæjarins xuKÍiinfarin ár, aö ástæöulaiust sé aÖ ætla, að bæjarbúar verðlauni liann fyir, meÖ atikvaiönm sin- «tm viÖ í hönd faíraín’di bæjar- stjárnarkosningar ? Hfifir hann eáíi fevfiTn grun um það, aö hann mtmi éfcki hafa eins gó& tök á fcjósen.dum bæjarins viö þessatr kosningat 'eins og svo oft óöur, þegar ' þúsundir hafa oröiö að þiggja náðarbrauö atvimubóta- vinnanmr fiða fátæikraBtyriísisns 6r Itöndum bæjaTBtjómaTÍhaldisins? Eða örar hann eitthvaö fyjfr því bæjarbúar muni nú mhmast hita- vteátubteífckinganna, scm notaðar vom sem agn fyrir þá við síö- tastu bæjarstjómarkosningair? Gfir- ír hann sér ef til vill llj.óst, að bæjarbúar muni okki vera hon- um xifiitt sérstaklega þakklátir fyr- Sr að hafa með sj ál fbyrgingsokap sfnium og pólití'skum séiibags- immas-pekú 1 asj ónum tafið hita- veiituna þannijg, aö hún kemuir nú til með að kosta bæinn nuhnst 15 milljónir króna, eða heiimingi meira, en hægt hefði iveriö að fé hana fyrir, fyrir fjórum árum, ef með fullrl ábyrgðartilfinningu iuefði yerið' unniö að málinu í saravinmu við aðra íLokka? Eða ' óttast Sjálfstæðisflokk- inn ',að bæjarbúar séu farnLr að sjá það betiur en ,áðuT, hver gkaði það er fyrir Reyfcjavik og öryggis leysi fyrir íbúa hennar, að því ' atvinniumöguleika ' snertir í framtí’ðinni, áð SjáLfstæðisflokk- urinn skuiLi hafa hindrað, að hún kæmi, sér uipp bæjarútgerð, eims og Hafnarfjörður, sem á nú bæj- arútgerð sína Skuldiausa og liefir mfiira áð segja '.haffit af henni stórgróða síðan stríðið hófst? Er hann hræddur um, áð þeir spyrji, bvfirsvfigna bærinn hefir eklfci byggt sómasamteg ibúðarhús yí- hina efnaminínstu, eim og aðr- ar böfú&bDrglr á Noröuriöndum ? I Hvers ' vifigna Ihann heffiir ekki komiö sér ajg) kúabúi, til að «fygg|a ' bæjarbúum nægilega mjóík víð eitthvað sanngjarnara v®rði en Framsóknarverðinu.dnis Dg Igafjörður? Hversvegna bær- inn 'á ©fckert sjúkrahús, enga t:fi-'|súverndarstðð, engin sæmileg skói.abús yfir börnin í Skilddnga- neisi og Laugarneshverfi, efckert viðuimndi húsnæði fyrir gagn- fræðaskóla eða iðnskóla, ekkert íþróttahús, pkkert ráðhús? Hvers vegna bærinn hefir efck'i tekið strætisvagnareksturinn ' í sSnar hsendur og skipulagt liann þann- ig, t að siðuðum mönnum sé bjóbandi? En hefir Sjáifstæðisf lokk s meiri- hlatinn í bæjarstjórn ekki ,,n,ýju pólana“? Og tókst honum ekki að tryggja það í vor, að Kveld- úlíur fengi meira en einni midj- ón fcróna niirma í útsvar en ihann átti tað fá, ef lagt hfifði verið á hann eftir sörnu reglum og önmur útgerðarfyrirtæki, svo a'ð efcki sé nú minnzt á allap' þorra bæjarþúa? Era þetta máske ekki afreOc, sem hægt er að benda ó við í hönd farandi beejarstjóm- arkosningar? Nei, ’Árni frá Múla og Sjálf- stæöisflokksfiorsprnkkarnir allitc vita, að þao var 'ekki fram- kvæmdasemi pg fyrirhyggju Sjálf stæðisflokksins í málefnum bæj arins að þakka, aið hann yamn siðustu bæjarstjómarkosningar. Pað var fyrst og fnemst ábyrgð- arleysinu o.g 'Lýöskruminu að þakka, som hann gat leyft sér af pví, að hann var þá enn í stjómarandstööu. En nú er hann bújnn að vera þrjú ár í þjóð- stjóminni og fylgismeamirnir fam- ir að sjá, hvað á bak við bjó allt sknumið fyrir „öliium stétt- Um.“ Kvieldúlíúr hefir að visu komið ár siimi vel fyrix borð. Hann hefir fyrir atbfiina Sjálf- stæðisf’.okksins fengið stórkostteg ar ívílnanir um skattgreiiðslur á kiostnað annaTra útgerðaæfýrir- tækja og raunaT alirar þjóCjaxinn- ar. En fa\-aða hug hefir Sjálfs-tæð- 'isflokkurinn sýrrt til Launastótt- ,anna hér í ReykjavíJí síðjan hann fooms't í stjóniaraðstööu? í vor ætlabi forinaðuT faans iog annar ráð^ierra, ölafur Tbors, að \-era me'ö FramsófcnarfLokknum í því að Leggja sérstakan skatt á alla launþega í landimi, 10°/o af öll- Um Launum, eins og haim sjálf- ur vi&uhkenndi í lumræöunum á alþingi. Og í haust vo'ru: .báðir ráðherrar flókksins lOg öll mið- stjóm hans því „eindregið fylgj- andi“, að lögbinda kaupið og barma frekari dýrtíönruppbót en þá var greidd, eins og Fram- sóknarfLokkurinn vi'Idi' og öLIum er enxi' í fersfcu minni. ■ í bæðji skiftin gugnaði SjáLf.stæðisflokJí- uxinn að vísu á siðustu stundu af þvi, að ALþýðuftokkurinn sagði nei. En siðast á aukaþinginu i haust, ; lýsti ÓLafur Thors því yfir fyrir hönd Sjálfstæ&iisflokks- ins, að hann hefði á engan hátt synjað etidanlega fyrir það, áð farið yrði Lnn á þá braut, að lögbinda fcaupið! Halda rnenn ekki að Lautna- stéttimar hér í Reykjavlk verði óðfúsar í að gxeiða slikum flokki atkvæði við í hönd farandi bæj- arst j ómarkosningar ? Nei, það er áreiðanlega engin furða, þótt Áxni frá Múla og ýmsir Sorsprakkar Sjálfstæðis- ISLENZKAR þjóðsögur bafa ■iöngum verið skáid- um okkar sá andlegur brunmur, tem se'mt vfirður jmrausinn. Marg- i;r beztu höfundar okkar hafa að einhverju leyti sótt efni í skáld- vesfc sín í þennan sameiginlega skáldskap þjóðarinnar — þjóð- sögumar — og vorða varla tal- in þau kvæði ó íslenzku, sem ori hafá verið um þjóðsöguleg efni. Þá gætir þesssa mjög i Is- Lenzkri Ieikritagerð og nægir .þax að minna á Skugga-S\’ein Matt- h-Lasar og Dansinn í Hruna eftir Indriða Einarsson, að óglejmd- um Jóhanni Sigurjónssyni: Fjalla- Eyvindur, Galdra-Loftur. Gullna htiðiö, leiikrit Davíðs Sjefánsson- ar um sálina hans Jóirs mitts, á "/sér því að þsssu teyti .fordæmi r ísfenzlcri leikritagerð og isfenzk- um skáldskap, en tapar auðvitað ekki að neinu },eyti gildi fyrir því. ! slíkum Leikrítum taka höfund- amir oftast einhvfir veTifcefni tii úrlauisnar i búningi skáldskapar- ins. I Fjalla-Eyvindi Jóhanms Sig- urjónssonar er það bairáttan mitii h!ungu'rsin*s ;— fhins Likamlega fungu's — og ástatínnar, iGaldra Lofti hið andlega Lmngur, válda- þráin, sem tekin er ti>L meðferð- a.r, en í Gufina hliðinu baráttan milli híns góða og htes iSla, þar sem hið góða sigrar að Lokum, að visu með ofuriitLum brögðum., eins og er í þjóðsögumni sjélfri og hefir höfundurimn efcki séð ástæ&u tiL að breyta því. Um Leiiltritið sjálít hefír áður verið sfcrifað hér í blaðlnu og er því ekki ástæða til, að fjölyrða utn það í þessu sambamdi, en að- i eins’ má geta þess, að inarmi flnnst það betra eftir þvi, sem það er oftar Lesið. Um skeið var það tízka að láta hverja setningu, hveri tilsvar í leikriti vera spak- mæli, en nú er frá því horfið að miklu leyti og er þetta leik- r,it Davíðs blessunarlega laustvið slfkar hieimispekiLegar vangavelt- ur . Leikfélag Reykjavikur er áreið- anlega á réttri leið meðan þáð tekur tiL sýningar ný leikrit eftir íslenzka h&funda, þau sem áann- að borð er hægt að sýnai, enda er það eina 161001 til þsss að efla sæmilega teikmenningu með þjóðinni og verður naumast á flokksins óttist reifcningsskilin. Samvizkan er etdr; sem bezt. móti því mælt, að sýningin á Gullna hllðinu fer Leikfélaginu með ágætum úr tendi. Ffir þar margt saman: ágætt sýningar- hæfi Leikritsins frá höfundarins hendi, án tilLits tili skáildskapar- gildis þess, prýðileg iaikstjóm menntaðs LeikListarinanns og góð me&ferð aðalleikBndanna. Stærsta og erfiðasta hlutverkið er í höndum Amdisar Bjöms- dóttur. Hún hefir oft ■sýnt’ það áður ,að óhætt e:r að trúa henni f>Tir vandasömum verfcefnum á leifcsviðl enda sveák hún engan í þessu hlutverfci. A frumsýning- Unni kom iofertitið atvik fyrir, sem ;okki hafði befeltniis verið gert réð fyrir, en Arndis bjaig- aði við með snarraoði, ráösnilld og ró. Ef tiL vili sýnir Gunn- þómnn mest tiLþrif sfim Vílborg grasakona og má segja um hana likt og Grimur gamli á Bessa- stöðum k\-að um Hrólf stfirka: „Ei er að sjá að elli saki,“. Leik- ur Brynjólfs var öriiggur og irögg samlegur að vandai, en teifchús- gestir viljá helzt fó að sjó hann á svibmu en ekki hafa hairn ndðri í skjóðu þ. e. a. s, bak við tjöldin, &nda viriisti homrm 'örðið mál á þvi þá loksins haim féfck að hreyfa sig á sviðinu. Láms Pálsson lék sjálfan höfuðóvininn rnieð hrassilegu orðbragði og við- eigandi tUtektuui. Erun fremur er hann leikstjóri og iiefitr farizt það með miklum sóma. Þorsteinn ö. Stephensen var hirai postullegasti í hlutverki Páls postula, og VaLur Gislason var góður í gervi Lykla- PétUTS- Af aukaleifcuTium voru beztir Haraldur Björhsson, Pétur Á. Jónsson og Þóra Borg Einarssion. Jón bóndi í skrúða með pálmaviðargrein. Prúð og ábyggileg stúlfca, eikfci yngri en 18 ára, áskæt é veitingastofu 1. janáur- Sími 2175. StjéramðlaDáisleii lilýiinokksiBS, ~~F~ ■■ TJÓRNMÁLANÁMSKEIB á vegum AlhýðuOoklcsms hefst eftir áramótin og verða þátttakendur einkum ungt Al- þýðuflokksfólk. í>ar verður einkum lögð á- herzla á fræðslu um ýmis þau mál, er íslenzka alþýðu og Al- þýðuflokkinn varðö mestu. — Númskeiðið verður á sunnudög- um kl. 5—7 síðd. Erm er hægt að veita íþátttakendum ,mót- toku, eg eru iþeir, sem óska nán- ari upplýsinga, beðnir að snúa sér til Ragnars Jóhannessonar, sími 5020. ; fitUstn matHBla- seilana. M ATVÆLASEÐLUM fyrir * mánuðina janúar—rnarz er útblutað í dag og á mörgim í Góðtemplarahúsinú, títhlutunin fer fram kj. 10 -12 t h. Og 1—6 fi Ji. Seðlarnir vprða afeentir gegn &amvisun stofna af núgil-clandi matvælasBðhm með átetniðu fulte nafni pg hermilisfangá, ásamt fæð- ingardegi og ári Afihending seðlaima fer aðAsi firam þfösa daga og er fólk þvi áminnt um að sækja þá annan- hvorii dagim. Alfrfið Andrésson var kímitegsur að vanda, og Aima. Guðmunds- dóttir og. Gunnar Stefánssous sögðu vei þrar fáu setningar, sem J>au höfðu. Ævar R- Kvaran söng visur Fiðlungs og hfiflr hann mjúfcan og blæfaitegan ton<or- baryton. Leifcsviðsútbúnaðurínu var á- gætiur, en Láms Irrgólfsson hefir málað tjöldhv og Hakgrfmur Bachmann sér um Ijósaútbúnað- inn. Leikfélagið hefir vandað mjtg til þesisarar sýningar og má á 'henni sjá, hvað hægt er að gera af litlum efnum við erfiðar kring- umstæður, ef viljinn er nægur. Kiærl isfeld. Gunnþórunn sem Vilborg grasakona.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.