Alþýðublaðið - 14.08.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 14.08.1942, Blaðsíða 2
ALÞÝÐUBLAÐIÐ Föstudagux 14. ágúst 1942* Ein tilraun Framsóknar enn til að hindra framgang kjördæmamálsins. Hýjar samningaum leitanir milli Daos- brAnar og atvinnn rekenda. IGÆR komu stjórnir Verka mannafélagsins Dagsbrún ©g Vinnuveitendafélags íslands saman á fund til þess að ræða um möguleika fyrir nýjum heildarsamningi milli f élaganna mn kaup og kjör verkamanna. Varð það að samkomulagi sam- kvæmt ósk stjórnar Vinnuveit- endafélagsins, að stjórn Dags- brúnar legði fyrir stjórn Vinnu veitendafélagsins uppkast að nýjum samningi. Dagsbrúnarstjórnin hefir á- kveðið að senda stjórn Vinnu- veitendafélagsins Mppkast sitt að slíkum samningi fyrir kl. 9 í dag og mun hún leggja á- herzlu á, að úr því verði skorið fyrir næstu helgi, hvort sam- ingar geti tekist nú eða ekki. Bauð iipp á- fjögurra flokka pjóðstjörn með pví skilyrði að fallið yrði frá sam^ pykkt kjðrdœmabreytlngarlnnar! En hinir f lokkarnir sögðu nei. Golfklúbbur íslands. 'Undirbúningskeppni fyrir Af- mælisbikar kvenna fer fram laug- ardaginn 15. ágúst og hefst kl. 3 sd. Þátttaka tilkynnist í Golfskál- ann fyrir kl. 2 sama dag. ÞAÐ.ER NÚ ORÐIÐ KUNNUGT, að Framsóknarflokk- urinn hefir á bak við tjöldin gert eina tilraunina enn til þess að hindra framgang kjördaémabreytingarinnar. Skrifaði hann öllum öðrum flokkum þingsins, Alþýðu- flokknum, Sjálfstæðisflokknum og Kommúnistaflokknum, langt bréf fyrir tæpri viku, þar sem hann bauð þeim upp á myndun nýrrar þjóðstjórnar, sem allir flokkar þingsins ættu fulltrúa í, en gerði jafnframt að skilyrði fyrir myndun slíkrar stjórnar, að fallið yrði frá fullnaðarsamþykkt kjör- dæmabreytingarinnar. OÞetta foréf Framsóknarflokksins var dagsett 7. ágúst — og var 'þess óskað, aS Iþví yrði svarað ekki síðar en 12. ágúst. Var frá þessu skýrt í þingskjali, sem fram kom frá Framsóknarflokknm í gær — og því með, að svör hefðu nú borizt frá öllum hinum flokkunum, og væru þau neitandi, englnn þeirra væri fáanlegur til að láta kjördæmabreýt- inguna nið.ur falla. --¦, En samtímis var það kunnugt, að nefnd sú, sem kosin var í neðri deild, til að athugá kjör- dæmaskipunarfrumvarpið, hefði klofnað og skilað tveimur nefndarálitum. Leggur meirihlutinn, fulltrúar Alþýðuf lokks- ins og Sjálfstæðisfl. og Kommúnistafl. til að kjördæmafrum- varpið verði samþykkt óbreytt, en minnihlutinn, fulltrúar Framsóknarflokksins, að það verði fellt. Farmgjöld inilli Islands og Ameríku hækka um 50° Vaxandi örðugleikar á því að fá skip tíl vöruflutninga. EIMSKIPAFÉLAG ÍSLANDS hefir snúið sér til dóm- nefndarinnar í kaupgjalds og verðlagsmálum og farið1 fram á að mega hækka f armgjöld í siglingum milli íslends og Ameríku um 50%. * Enn er ekki vitað að dómnefndin, svokallaða, hafi tekið á- kvörðun um beiðni félagsins, en gera má ráð fyrir að hún sam- þykki hana, enda gerir dómnefnd þessi ekki annað en að sam- þykkja og getur ekki annað í hverju tilfelli. Má því gera^ráð fyrir, að farm gjöldin hækki um 50 af hundr- aði næstu daga. Þetta hefir vit- anlega í för með sér mjög hækkað verð á vörum, sem fluttar verða frá Ameríku í Rikisðbyrgð á láni til rafveitn ísafjarð- ar og Evrarhrepgs. FINNUR JÓNSSON flytur tillögu til jþingsályktunar í sameinuðu þingi. Er tillagan um ríkisábyrgð á láni til aukn ingar rafveitu ísafjarðar og Eyrarhrepps. Hún hljóðar svo: .^Alþmgi ályktar að heimilia ríkisstjórninnd að ábyrgjast allt að 1 millj. króna innan- (Prh. á 7. síðu.) næstu ferðum skipanna. Eimskipafélagið mun færa þau rök fyrir þessari beiðni sinni, að kaupgjald á skipum félagsins hafi hækkað svo mik- ið undan farið, að þessi hækk un sé alveg óhjákvæmileg. Þá er talið, að möguleikar okkar til flutninga á yörum frá Ameríku minnki nokkuð á næstunni. Mun ríkisstjórnin hafa fengið einhverjar tilkynn ingar um það, að ekki verði hægt að leigja okkur jafnmik- ið af skipum til vöruflutninga milli landanna og verið hefir unda,nfarið. Höfum við auk Eimskipafélgasskipanna og ann arra eigin, skipa, haft skip á leigu samkvæmt samningum við stjórn Bandaríkjanna og jafnvel fengið skip á leigu fram yfir það, sem samið var um á sínum tíma. Það mun nú ekki verða lengur hægt. Br'éf FramsóknaF. í bréfi Framsóknarflokksins — sem ihér að framan getur og undirritað var af fyrrverandi alþingisforsetum Framsóknar- flokksins, Einari Árnasyni og Jörundi Brynjólfssyni, og birt orðrétt í nefndaráliti Fram- sóknarminnihlutans í stjórnar- skrárnefnd, sem útbýtt var á alþingi í gær, er ástandinu í at- vinnu- og fjárhagsmálum þjóð arinnar lýst sem hinu mesta áhyggjuefni, sagt, að> aðalat- vinnuvegir þjóðarinnar séu stöðugt að dragast saman vegna skorts á vinnuafli, sam- tímis því, sem eyðsla, hvers konar spákaupmennska og gróðabrall fari. stöðugt vax- andi, og viðurkennt — það vekur sérstaka athygli í bréfi Framsóknarflokksms —¦, að því fari fjarri, að enn hafi orðið samtök um að gera fullnægj- andi ráðstafanir til þess að takmarka stríðsgróða einstakl- inga á kostnað-almennings, svo sem nauðsyn ber til. Segir svo í bréfinu, að fram úr þessum vandamálum verði ekki ráðið, nema því að eins að kjördæmamálið verði lagt á hilluna og hætt verði við að kjósa á ný í haust. „Framsókngrflokkurinn gerir ráð fyrir," þannig heldur bréf- ið áfram, „að þess sé fremur að vænta, að stjórnarskrár- málið verði lagt til hliðar, ef samkomulag verður umþað milli þeirra flokka állra, sem að því stóðu á síðasta alþingi. Flokkurinn sendir því erindi þetta til áílra þessara flokka með eindreginni áskorun um að þjóðarnauðsyn verði látin sitja í fyrirrúmi og að flokkar þings ins hætti kosningabaráttunni, snúi sér nú þegar að laúsn aðkallandi vandamála — og myndun ráðuneytis til þess áð standa að framkvæmd þeirra." Svar Mþýðuf lokfcsins Alþýðuflokkurinn svaraði þessu bréfi Framsóknarflokks- ins með öðru bréfi, dagsettu 11. ágúst. Er það^ undirritað af Stefáni Jóh. Stefánssyni og Haraldi Guðmundssyni og hljóðar þannig, orðrétt: „Út af bréfi þingflokks Fram- sóknarmanna, dags. 7. þ. m., til A^þýðuflokksins og annarra þingflokka, vill Alþýðuflokk- urinn taka fram fyrir sitt leyti eftirfarandi, sem svar af sinni hálfu. Því fer mjög fjarri að Al- þýðuflokkurinni vilji, n^ telji nokkra ástæðu til þess að leggja kjördæmamálið á hilluna. Þvert á móti ¦ telur hann það alveg rangt og fullkomin brigð við kjósend- ur. Það hefír og komið mjög Frh. á 7. síðu. Vefzlanarjof naðar- ino er öhaptæðisr En aðeins um 600 púsnnd krónur. VERZLUNARJÖFNUÐUB- INN var óhagstæður í júlílok um 600 þúsund krónur. Innflutningurinn hafði ,7 fyrstui mánuði ársins numið kri 121.6 millj. króna, en útfluthmgur- inn 121.0 millj. króna. Á sama tíma 1941 var verzl unarjöfnuðurinn hagstæður um 52,2 millj. kr. I s.l. júní var verzl.-jöfnuð- urinn óhagstæður um 3,5 milj. kr. Nam innflutn. í þeim mán. 18,2 millj., en útflutn. 14,7 millj. kr. Aðalútflutningsvörurnar í júlí voru þessar: ísfiskur 9,6 milljónir, freðfiskur 2,2 millj.,. þorskalýsi 1,7 millj. og salt~ fiskur 0,6 millj. kr. f safjðrðer gef ar 7000 hr. til m siöeriinar. BÆJARSTJÓRN ÍSA- FJARBAR samþykkti í einu hljóði á fundi sínum í gær, að gefa 7000 krónur úr bæjar- sjóði til Noregssöfnumarinnar. Er ísafjörður fjórði bærirm á landinu, sem gefur til Nor- egssöfnunarinnar. Áður voru komnir Hafnarfjörður, Reykjá- vík og Seyðisfjörður. Norræna félagið, sem eins og kurinugt er,; gengst fyrir Noregssöfnuninni ásamt Norð- Frh. á 7. síðu. ™| !: Hásetar og kyndarar i Ilia- skipafélaasshipum segja opp! —___—•«—.----------, Nema þeir fái jafnháa áhæítuþókn" | un og yfirmennirnir. .--------------^-------------- - UNDIRMENN á skipum Eimskipafélags íslands hafa nú J; þegar sagt upp eða eru að segja upp störfum á skip- um félagsins, nema stjórn þess gangi inn á, að þeir fái 100 krónur í áhættuþóknun á dag í Ameríkusiglingum, eða ná- kvæmlega hið sama og yfirmenn fengu samþykkt fyrir fá- \ um dögum. .... Á það skal bent í þessu sambandi, að fyrir nokkru síð- an, varð samkomulag milli undirmanna á skipunum og stjórnar Eimskipafélagsins um að þeir fengju 60 krónu | áhættuþóknun á dag, eins og yfirmenn fengu þá, var og að- alkrafa undirmanna þá, að þeir fengju sömu áhættuþóknun | og yfirmennirnir. Þegar yfirmennirnir fengu hins vegar 100 króna áhættu j | þóknun á dag töldu hásetar og aðrir undirmenn á skipun- um sig ekki geta unað víð það, að áhætta þeirra væri met- in minna en yfirmannanna og svo miklu minna, sem mun- ar á áhættuþóknuninni, og gerðu því hinar nýju kröfur í \ gær til stjórnar Eimskipafélagsins. í gær sögðu skipsverjar á Lagarfoss upp störfum, nema \ að gengið yrði að þessari kröfu þeirra. Er búist við að skipsverjar á Fjallfossi . og Bruarfossi muni senda stjórn félagsins sömu kröfur í dag. % X X #sT^*^^#^^»>»#*^^»^*^»»*^^#^**^»**^^* »#^S»##S»^#»#S*##S»##^##I#<JI

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.