Alþýðublaðið - 19.12.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 19.12.1942, Blaðsíða 2
AÍ.ÞYÐUBUUHÐ Btiðir opnar til U. 12 í Dtitt ALLAR verdanir bæjarins Vérða opmar í köld til kl. 12 á miðnætti. N Eins verða allár verzlánir opnar á Þðriáksmessukvöld til kL 12. Verzlun hefir yerið afar mikil hér í bænum síðustu vik- urnár, en þó mun verzlunin ekki hafa verið alveg eins fjör- ug síðustu dagana og hún var sömu daga í fyrra. Settnr forstjðri Snrsfl hallarinnar. ABÆJARRÁBSFUNDI, sem haldinn var í gærkveldi, var ákveðið að setja ungfrti, Sigríði Sigurjónsdöttir, sem forstjóra Sundhallar Keykja- víkur til bráðabirgSa. SigMður er dóttir Sigurjóns á Ál^fossióg hefir hún í imorg ár verið sundkexinari við Sund- höHma. Hefir kommáaistiim gpálzf imjfnrf Nú vilja þeir vinstri stjórn!! Komniúnistar senda Alpýou^ / flokknnm og Framsókn sam* starfs- ög samstjérnartilboð. ...,'.. '¦.....? ' En jafnframt bjóða þeir íhaldinu sara- vinnu uiR lausn mála á alþingi! » —¦ TT OMMÚNISTAR hafa nú skrifað Alþýðuflokknum og "*¦*¦ Framsóknarflokknum bréf, þar sem þeir bjóða þess- um flokkum upp á sffnstarf um flutning og lausn mála á alþingi og biðja þess einnig, að teknar verði upp viðræður um málefnagrundvopl fyrir_ ríkisstjórn, sem þessir þrír flokkar tækju þátt í, si§eð öðrum orðum vinstri stjórn. En samtímis hafa>"llommúnistar einnig skrifaS Sjálfstæðis- flokknum, sem aS vísu éjfeekki heðinn að vera með í umræðum um stiórnarmyndun, en þ^,, boðiS upp á samstarf um lausn mála á alþingi. Eru þaS sumpart sömu málin og þeir segjast í hinum bréf- unum vilja flytja og Ieys| með Alþýðuflokknum og Framsókn. Og svo ákafur er nu samsprfsviljinn, að þeir telja sig reiðubúna til þess að flytja hvorJii§meira né minna en þrjú frumvörp um eitt og sama mál, eitt með hverjum flokki! Sérstakar heiibriflðis- og fé- lagsmálanefndir á alplngi. . ? Pessi mál eru að verða umsvffa^ melri meo hverju ári. n ' ' ? •------------- FJÓRIR ALÞINGISMENN úr öllurn flokkum: Haraldur Guðmundsson, Steingrímur Aðalsteinsson, Bernharð Stefánsson og Bjarni Benediktsson flytja í efri deild frum- varp um breytingar á þingsköpum alþingis þess efnis að framvegis verðí kosnar heilbrigðis- og félagsmálanefndir til að starf a á alþingi ¦) Er þetta talux brýn nauSsyn, þar sem heilbrigðis- og félags- málin eru að verða æ umsvifameiri og nxunu þó enn vaxa á næstu árum. Frumvarp þetta er flutt að ósk landlæknis, en ástæður hans koma fram í bréfi, sem hann hefir skrifað forseta sam- einaðs þings um máMð. Er bréf- ið* svohljóðandi: „í samráði við ráðherra heil- brigðismálanna og með tilvís- un til samtals við yður, hæst- virti forseti, leyfi ég mér að beina þeim tilmælum til yðar, að þér gangizt fyrir þeirri breyt ingu á þingsköpum Alþingis, að skipaðar verði fastar nefndir í báðum deildum alþingis, er sér- staklega fái til meðferðar heil- brigðismál, er koma til kasta þingsins, en um mörg þeirra gildir jafnvel fremur en flest önnur mál, að menn þurfa að eiga kost á að kynna sér þau mjög rækilega, ef þeir eiga að geta tekið skynsamlega afstöðu til þeirra. Á fjárlagafrumvarpi því, er nú liggur fyrir Alþingi, er áætlað að verja til heilhrigð- Dýralæknir í Reykjavík. ABÆJAKRABSFUNIW í í gæifkveídá vaar Ásgeir Einarssott dýralæknir ráðinn til að gegna dýralæknisstörfum í Beykjavík. Er iþað í fyrsta sMpti, sem ráðinn er dýmlæ&nir fyxir lög- mgntærluinicfemi Reiy^arvfkui' ettt. ismála og ýmissar styrktarstarf semi, sem til heilbrigðismála má telja, rúmlega 43/& millj. kr. Til samanþurðar má geta þess, að til kenhslumála, vísinda og lísta, sem sérstakar mennta- málanefndir f jalla um að meira eða minna leyti, er einungis gert ráð fyrir að verja liðlega 3 millj. kr. Ýmsar aðrar hlið- stæðar fastanefndir alþingis þola þó enn miður samanburð að þessu leyti, svo sem sam- gÖngumálanefndir og iðnaðar-: nefndir, sem enginn efast þó um, að eigi fullan rétt á sér. Á döfinni eru nú ýmis heil- brigðismál, sem þetta og hin næstu alþingi hljóta að taka af- stöðu til og áríðandi er, að lög- gjafar- og fjárveitingarvaldið athugi af velvild, áhuga og gaumgæfni. ffi þar til nefna ýmsar mjög aðkallandi bygg- ingarframkvæmdir Landsspítal ans og á Vífilstöðum, aukningu sjúkrahúsrýmis fyrir geðveikt fólk, sjúkrahúsbyggingar á Ak- ureyri, í Keflavík og á Akra- nesi auk læknisbústaða-" og sjúkraskýlisbygginga í ýmsum sveitahéruðum, ýmsar nýjar hjúkrunar- og líknarstofnanir, sem of lengi hefir dregizt, að upp væri komið (fávitahæli, drykkjumannahæli, örkumla- mannahæli, hæli fyrir vand- ræðabörn og unglinga o. s. frv.), margvísleg heilsuverndar mál, sem lítillega hefir verið byrjað á að rækja (berklavarn- ar,'ungbarnavernd, manneldis- rannsóknir) og mjög þyrfti að F*. á 7. sf5u. * Landsmenn hafa undanfarn- ar vikur fengið nokkuð að kynn ast skrípaleik kpmmúnista á al- þingi. Þeir hafa séð þá hafna þátttöku í fjögurra flokka stjórn, þeir hafa séð þá neita að taka þátt í „vinstri stjórn", þeir hafa séð þá heimta „fram- kvæmdastjórn", sem skipuð væri af ríkisstjóra, og þeir hafa séð þá hafna því að þingræðis- stjórn væri mynduð til bráða- birgða, sem sæti meðan verið væri að finna leiðir og leita samninga um lausn vandamál- anna og myndun varanlegrar þingræðisstjórnar. Menn hafa undrast þessa framkomu og þótt alveg sýnt, að þessir nienn vildu enga þátt- töku eiga í neinum þeim aðgerð um, sem telja mætti, að þeir bæru sameiginlega ábyrgð á með öðrum flokkum, og að þeir vildu að eins halda gamla leikn- um, að deila á og efna til úlfúð- ar, spenna upp sundrungu og deilur til þess eins að geta fisk- að í gruggugu vatni. Það var því engin furða, þó að menn rækju upp stór augu í gærmorgun, þegar þeir lásu blað kommúnista, því að þar gaf að líta alveg spónnýja línu. Nú bjóða þeir öllum flokkum upp á samvinnu! Þeir skrifa AI- þýðuflokknum og Framsóknar- flokknum bréf, þar sem beir fara fram á samvinnu við þá um lausn allra helztu mála, og að jafnframt verði teknar upp viðræður milli þessara þriggja flokka til að athuga, hvort ekki megi takast, að mynda ríkis- stjórn, sem þeir allir stæðu að, þ. e. a. s. vinstri stjórn! En sagan er ekki.nema hálf-y sögð. Jafnframt því að birta þessi samstarfs- og samstjórn- artilboð til Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins birtir Þjóðviljinn enn eitt bréf, sem miðstjórn kommúnistaflokksins hefir skrifað Sjálfstæðisflokkn- um og er þeim flokki eihnig boðið upp á samvinnu við kommúnista um lausn málanna á alþingi! f>að er nú sannast að segja dálítið erfitt að átta sig á slík- um samstarfs- og samstjórnar- tilboðum svona rétt eftir að þeir hafa látið allt samstarf og allar tilraunir til samstjórnar- myndunar á þingræðisgrund- velli stranda á sér! En máske hefir þeim snúizt hugur. Ef til vill hafa þeir fengið nýja línu! Klannske hafa þeir orðið eitt- hvað varir við að kjóseodur þeirra hafi ætlast til einhvers ÍVfe. á 7. S«Hj. Verðnr koœið ð fðt ¥ÍHSBsfeö!a ð hofnð- bðlioo Reyfehólam? FrDmvarp um öað komið fram O REIÖFIRÐINGAFÉLAGIÐ ¦¦-* hefir fy^rir nokkru reyft þeiri tillögu, að hið forna höfuð ból Reykhólayr á Barðaströnd verði gert að skólasetri. Hefir sú hugmynd komið fa*am, að þarna verði komið á fót vinntt- skóla. Nú hefir Gísli Jónsson, þing- maður Barðstrendinga borið fram frumvarp um þetta á al- þingi. Er þar lagt til, að ríkið leggi skólasetrínu til jörðina á- samt öllum hlunnindum, endur- gjaldslaúst. Þriggja manna und irbúningsnefnd verði skipuð. Sé húsameistari ríkisins formaður, en hinir tveir skipaðir eftir til- lögum Búnaðarfél. ísl. og Breið f ir ðingaf élagsins. í greinargerðinni segir svo: „Þegar ríkinu var heimilað að kaupa höfuðbólið Reykhóla, var það fyrst og fremst gert til þess að reisa það við úr þeirri fádæma niðurníðslu, sem jörð- in var komin í, og jafnframt til þess að tryggja Vestfirðinga- fjórðungi glæsilegt skólasetur í framtíðinni., En þó að nú séu liðin um 4 ár síðan ríkið eign- aðist jörðina, hefir ekkert verið gert til þess að koma þar á endurbótum. Má við svo búið ekki standa degi lengur. Breiðfirðingafélagið í Reykja vík hefir sýnt lofsverðan áhuga á því, að Reykhólar yrðu sem fyrst reistir við og gerðir að höfuðbóli og menntasetri fyrir Vestfirðingafjórðung. Hefir fé- lagið leitað álits allra hrepps- nefnda og sýslunefnda í Vest- firðingafjórðungi, sem einróma mæla með því, að komið sé upp skólasetri -á Reykhólum. Hafa skjöl þessi öll verið send al- þingi. 1. gr. frumvarpsins miðar að ar verði gerðir að skólasetri, og að jörðin öll með hjáleigum og hlunnindum verði lögð til skóla setursins. Á þenpan hátt eru skólanum skapaðar nokkrar tekjur. 2. gr. miðar að því að und- irbúa þetta mál sem bezt að unnt er, áður en framkvæmdir v eru hafnar. Þetta er einkum og sér í lagi nauðsyrilegt fyrir þá sök, að komið hafa fram ýmsar raddir um það, hvers konar skóla skuli reisa þar upp, þótt langflestir hafi fallizt á, að æskilegast væri, að komið yrði þar upp -fyrst og fremst vinnu- skóla, sem veitti kennslu í öll- um venjulegum sveitastörfum, utan húss og innan. bæði fyrir konur og karla. Er helzt hugs- að, að kennslan gæti farið fram á námskeiðum, sem stæðu um 3 mán. hvert, og þá allt árið. Jafnframt væri bókleg kennsla í sambandi við námskeiðin að vetri til, Þá hafa einnig komið fram óskir um það, að komið væri upp þar barna- og ung- lingakennslu, og mætti það véra sérstæð stofnUn á setrinu. Nefndinrii er ætlað að athuga öll þessi mál og gera tillögur um fyrirkomulag, stærð og starfssvið. Jafnskjótt og hún hefir lokið störfum er ætlazt til, að hafizt sé handa um fram- kvæmdir. Það er út af fyrir sig ekkert atriði, að byggingum öll- um sé komið upp í einu lagi, Frfe. á 7. raöu. að bæta bæodnffl í I Norðor4safjarðar- sfslo tjðnpeirra. Nokkrir feændor missti fjár» stofn sídd i fárwiðri BARBI GU»MUNDSSÍ>^f flyttur í sameinuðu alþingi þingsályktunartillögu um að al- þingi heimili ríkisstjórninni að greiða bændum í Norður-Isa- fjarðarsýslu, sem urðu fyrir f jártjóni í fárviðrinu 7. okt, s. 1.^. bætur úr ríkissjóði eftir þeim reglum, sem fylgt er við gréiðslu bóta samkvæmt lögum nr. 75. frá 27. júní 1941. í greinargerðinni er nánar skýrt frá þessu niáli: „Hinn 7. október s. 1. skall á eitt hið versta hríðarveður, sem menn muna áiVéstfjörðum. Við innanvert ísafjarðardjúp var veðurhæðin svo mikil, að hinir röskustu karlmenn réðu sér varla á bersvæði, og kaf- aldið var svo svart sem verst má verða um hávetur. Einkum var þó veðurofsinn geigvænlegur á Snæfjalla- og Langadalsströnd. Flestir bændur þar á slóðum munu hama liaft fé sitt heima á túnum eða í hagagirðingum,. þá er óveðrið brast á, enda var hjá sumum þeirra slátrun ekki hafin. í Naujteyrar- og Snæ- f jallahreppi munu alls hafa far- izt um 470 f jár. Fyrir þungbær- ustum skaða urðu þeir Helgi Guðmundsson í Unaðsdal og Þórður Halldórsson á Lauga- landi, og mjög tilfinnanlegt tjón biðu einnig Pétur Pálsson í Hafnardal og Yngvar Ásgeirs- son í Lyngholti. Helgi, Pétur og Þórður eru állir barnamargir dugnaðarmenn, sem um áratugi hafa unnið fyrir sér og sínum af óvenjulegri atorku og þreki. Það er allra dómur, þeirra er til þekkja, að varúðarleysi hafi á engan hátt valdið noldoru um fjárskaðann. Virðist því sann- gjarnt, að þjóðfélagið; hlaupi hér undir.bagga, ekki síður en þegar um er að ræða tjóh af mæðiveiki.'-' Mrarhjálpin: Skðtarnir sofooðn 20,800 ki Q KATARNIR fóru um ^ bæinn á miðvikudags- og fimmtudagskvöld til' að safna fé til vetrarhiálpariíin- ar, ' ''¦ tíekk söfnun þeirra helmingi betur en 'í fyrra. Söfnuðu þeir á þessum tveimur kvöldum samtals kr. 20.868.74. I Vestur- bænum og í Miðbænum söfnuðu þeir á miðvikudágskvöld kr. 6.269.89, en á fimmtudagskvöld söfnuðu þeir í Austurbænum kr. 14.598.85. 1 fyrra söfnuðu skátarnir alls í tvö kvöld kr. 9.918.54 — og hefir söfnunin því nú orðið meira en helmingi meiri. Skrifstofa Vetrárhjálparinn- ar er í Bankastræti 7, sími 4966. Er þar tekið á móti gjöf- um allan daginn. Nesþrestakall. BarnaguSsþjónusta í skólanum á Grímsstaðaholti kl. 11 ár<legÍB * morgun. Fríkirkjaa. Messa á morgun kl. 5, ar. Aeiai Sigurðsson.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.