Alþýðublaðið - 12.01.1945, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 12.01.1945, Blaðsíða 2
1 ALÞYOUBLAÐ3Ö Föstudagur 12. jaaúar 1945. B i ÍÉ Þ 'ESSI bnáðsifcemirnjtiílega ttevya hefiir veaið leikin. aHs 43 skmium óivalt fyrir troðÆullu biúlsi 'átartfmda og við mesrta fögnu'ð. — L3etar nœrri, að þegar hatfi séð Lexkinm 13—14 þúsundir manna. Fyrtst var rtevyan sýnd á s. 1. vtari, en sáðau teíkin uipp að nýju á síðaista hauisiti og þá með nýjuan aibriðuim qg vlísuim, en nokkru tfyrir jól varð að haetta við sýningar, en þá tfyrir troðtf'úEu hiúsi og er -eÉíri enmiþá siéð fyrir endann á gamg þe.s:sa leikls, siem virð ist haifa alvog ótrúleg töík á hiuigum fólks. í hytrjun nœstu viku hetfjaist því sýnimigair að nýju og er 'það spá suimm að til vortsinis bætiist aðrar 43 eða fLeiiri. svo öiH met til besisa dags vecrða slegin. — Hér á’ miyndiinni sjást Árórta HaHdórisdióttir, sem ísla fsaks og Ján Aðills, sem Esekfil‘. Þingsálytkunartillaga um: 011 sveifaheimili á landinu í tal- samband á næsfu árum "■ .... / Nú liafa 25 sveitabýli af hverjum 100 talsíma- samband RÍR Framsóknarþingmenn hafa lagt fram í sameinuðu þingi þingsályktunartillögu um undirbúning þess að koma öll um sveitaheimilum landsins í talsímasamband á næstu árum. Tillagan er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að fela póst- og símamálastjórninni að rann saka möguleika á því að útvega jefni til símálagninga og tal- stöðva, er nægi til þess að koma öllum sveitaheimilum landsins í talsamband á næstu árum. Jafnframt séu gerðar áætlanir lum kostnað við þessar fram- kvæmdir. Rannsóknum þessum verði hraðað, svo sem unnt er og nið urstöður þeirra lagðar fyrir næsta alþingi.“ í greinargerð segja flutnings menn: „Það mun láta nærri, að 25. gr. af hverjum 100 sveitabýi- um landsins hafi nú símaafnot. Enn er því þörf mikilla fram- kvæmda í símamálum til þess að koma þeim í viðunandi horf, en þá fyrst má telja, að svo sé, þegar öll sveitaheimili hafa síma eða talstöðvar. Hér er lagt til, að póst- og símamálst j órninni verði falið að athuga mögueilka til útvegun- ar efnis í símalínur og talstöðv ar, er nægi til að Ijúka þessum framkvæmdum á skömmum tíma, og gera áætlun um kostn að við framkvæmdimar. At- huganir þéssar og áætlanir verði miðar við það að sími verði lagður á alla sveitabæi, e. t. v. iað undanskildum einstökum býl um, sem eru svo afskekkt, að sérstaklega erfitt er að leggja þangað símalínur, en í þess stað verði þá settar upp, talstöðvar á þessum afskekktu stöðum.“ í FrumvarpiS um skipa- kanp ríkisins sam- þykkf í neðri deiid TJ« RUMVARPIÐ til laga um skipakaup ríkisins kom til þriðju umræðu í neðri deild alþingis í gær. Skúli Guðmunds son hafði flutt breytignartillögu við frumvarpið, þar sem ákveð ið var, að hin umræddu fiski- skip skyldu því aðeins keypt, að ríkisstjórnin hefði fyrirfram kaupendur að skipunum fyrir kostnaðarverð. Urðu nokkrar umræður um hreytingartillög- ur þessar. Breytingartilaga Skúla Guð- mundssonar var felld með tólf atkvæðum gegn sjö, en frum- varpið síðan samþykkt, eins og fjárhagsnefnd neðri deildar hafði gengið frá því, með tutt- ugu samhljóða atkvæðum og afgreitt til efri deildar. Kosningarnar i Dagsbrún: 100 manna funduríBOOOmanna félagi samþykkir fraust á lisfa kommúnisfa ÁkveSiÖ að Báta fara fram allsherjaratkvæða- greiHsBu um umhoð handa Alþýðusambands- stjérn til af§ gera heiidarsamninga DAGSBRÚN hélt fund í fyrrakvöld í Lisíamannaskáí- anum og flutti Áki Jakobsson atvinnumálaráðherra þar erindi, en auk þess var rætt um kosningar á stjóm fyrir félagið, en þær ,eiga að fara fram síðast í þessum mánuði. Þá var rætt tum allsherjaratkvæðagreiðslu tun heimild handa stjóm Alþýðusambandsins til að gera heildarsamninga. ---------------------------♦ Nefndarálit um frum- varp til lapa um kjör forsefa íslands Stjórnarskrárnefnd mælir meé frum- varpinu, en gerir við þær nokkrar breytingartillögur "O RAM er komið 1 neðri deild -®- alþingis nefndarálit frá stjórnarskrámefd um frumvarp til laga um framboð og kjör for seta íslands. Mælir stjómar- skrárnefnd með samþykkt frum varpsins, en telur hins vegar, að það þurfi nokkurrar breyt- inga við og her því fram eftir- farandi breytingartillögur: 1. Við 1. gr. í stað „forseta“ komi: forseta íslands. 2. Við 3. gr. Greinin orðist pvo: Forsetakjör skal fara fram síð asta sunnudag í júnímánuði fjórða hvert ár. Forsætisráð- herra auglýsir kosninguna í út- várpi og lögbirtingarblaði eigi iSÍðar en þrem mánuðum fyrir kjördag og tiltekur hámarks- og lágmarkstölu meðmælenda for- setaefnis úr landsfjórðungi hverjum í réttu hlutfalli við kjósendatölu þar. 3. Við 5. gr. Aftan við gr. bæt- ist ný málsgr., svo hijóðandi: Á kjörseðla skal prenta skýru letri nöfn forsetaefna í stafrófs xöð. 4. Við 6. gr. í stað „öllu leyti“ komi: öðru leyti. 5. gr. Við 11. gr. a. Á eftir orðunum „boðar hann forsetaefni“ komi: eða umboðsmenn þeirra. b. Aftan við 11. gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi: Nú er ágreiningur um kjör gengi forsetaefnis, og sker þá hæstiréttur úr. 6. Við 12. gr. Greinin orðist svo: Nú hefir aðeins einn mað ur verið í kjöri til forsetaem- bættisins og er hann þá rétt kjörinn forseti íslands án at- kvæðagreiðslu, enda fullnægi hann kjörgengisskilyfðum. Gef .ur hæstiréttur út kjörbréf ,handa honum þegar að liðnum framboðsfresti. ur þessi var mjög fásóttur, hátt á annað hundrað er flest var, en um 100 er rætt var um tillögu uppstillinganefndar og hún samþykkt, en eins og kunnugt er, eru um 3 þúsund verka menn í Ðagsbrún. Á listanum, sem uppstilling arnefndin ber fram eru aðeins kommúnistar eða leppar þeirra. Tveir menn sem voru í stjóru- inni eru ekki á þessum lista, Árni Kristjánsson, sem mun verða á lista andstæðinga kom múnista og Jón Agnars. — ■Listi andstæðinga kommúnista ,við stjórnarkosninguna mun verða birtur í næstu viku. Ber pllum þeim mönnum, sem eru andstæðir kommúnistum að sam einast um þann lista. Á fundinum bar það og til tíðinda að eftirfarandi tillaga ,var samþykkt, en hún heíir það ,í för með sér ef samþykkt verð ur við allsherjaratkvæðagreiðslu >að Alþýðusambandsstjórn fær lurnboð til að gera heildarsamn inga við atvinnurenkendur fyr ir Dagsbrúnarverkamenn. „Fundur í Vmf. Dagsbrún, ihaldinn 10. janúar 1945, ákveð iur, að allsherjafatkvæðagreiðsla skuli fram fara í félaginu jafn- hliða stjórnarkosningunni, um það, hvort gefa skuli stjórn Al- þýðusambands íslands umboð til að gera heildarsamninga við atvinnurekendur um kaup og kjör. Mælir fundurinn með því við félagsmenn, að slíkt umboð verði gefið.“ Þá var að lokum samþykkt eftirfarandi tillaga: „Fundur í Vmf. Dagsbrún, haldinn 10 .janúar 1945, skor ,ar á ríkisstjórnina og bæjar- stjórn Reykjavíkur að fygjast nákvæmlega með vinnumarkað tinum í Reykjavík og gera ráð- stafanir til þess að verkamenn þurfi ekki að vera atvinnulaus ir yfir vetrarmánuðina.“ Verkalýðsfélag Stykkis bölms 30 ára LAUG^RDAGINN 6. þ. m. minntist Verkalýðsfélag Styklrishólms 30 ára starfsaf mælis með f jölmennri samkomu í samkomuhúsi Stykkishólms. Ræður í samsætinu fluttu iþeir, Ragnar Einarsson og Sig urður Skúlason. Þá var til dkemmtunar einsöngur og kvart ett stúlkna, og ennfremur voru ísýndar kvikmyndir . 7. gr. 14. gr. Aftan við gr. bætist ný másgr., svo hljóðandi: Kærur um ólögmæti for- setakjörs, aðrar en refsikærur Framhald á 7. síðu. Skemmtun þessi er ein með þeim fjölmennustu sem haldin þefir verið í Stykkishólmi, enda er Verkalýðsfélagið fjölmenn- iasta og öflugasti félagsskapur-. inn í plássinu. Ánháfíð kvenfélags Alþýðuflokksins á mánudagskvöld ARSHÁTÍÐ kvenfélags Al- þýðuflokksins verður hald in næstkomandi mánudags- kvöld í Alþýðuhúsinu við Hverf isgötu og hefst hún kl. 8.30. Til skemmtunar verður einsögur Sigrún Magnúsdóttir, leikkona, erindi séra Jakob Jónsson og ikvikmyndasýning, en dansað verður síðan fram eftir nóttu. — Sameiginlegt borðhald verður. Félagskonur eru hvattar til að fjölmenna á skemmtuninni og taka með sér gesti. Aðgöngu- imiðar fást hjá hverfastjóranum í>g við innganginn. Ifm 3 þúsund Hafn- firðingar á bfó í Bæjarbíó UM 3000 Hafnfirðingar hafa undanfarin þrjú kvöld farið frítt í hið nýja Bæjarbíó sitt í Ráðhúsinu. Tekur salurinn 325 pnenn í sæti, en alls hafa frísýn ingarnar sem bæjarbúar hafa sótt verið 9 að tölu og hafa því gótt allar þessar sýningar tæp- lega 3000 Hafnfirðingar. Allur þessi mikli fjöldi lýk ur miklu lofsorði á Ráðhúsið og kvikmyndasalinn enda er hann einn hinn fegursti og þægileg asti, sem til er hér á landi. Gísli Jénsson heldur fasf við afsföðu sína fil launalaganna KveSur lögin gHdandi samning ríkisins vi® starfsmenn þess E’ RAMHAIJ) annarrar um ræðu launalaganna hélt á- fram í efri deild alþingis í gær og varð ekki lokið. Fyrstur tók til máls Haraldur Guðmunds- son og gerði hann ítarlega greín fyrir frumvarpinu og breyfmg artillögum fjárhagsnefndar, en auk hans töluðu þeir Jónas Jóns son, Bernharð Stefánsson og Gísli Jónsson. Haraldur Guðmundsson lýsti í ræðu sinni glögglega ástandi því, sem ríkti í launamálum op inberra starfsmanna, og gat þess meðal annars, að hækkun sú á grunnlaun, sem þeir hefðu not ið til þessa, væri hvergi tryggð ,í lögum, svo að allt væri í ó- vissu með hana, ef ekki yrði gengið frá þessum málum með öðrum hætti en nú væri. Kvað hann breytingartillögur f jár- hagsnefndar gerðar til samkomu lags við bandalag starfsmanna ríkis og bæja og óskum þess. Lét Haraldur í ljós undrun sína yfir því, að Gísli Jónsson skyldi í fyrradag hafa við orð að greiða atkvæði gegn frumvarpinu, ef ekki yxði samþykkt breytingar tillaga sú, sem 'hann hefði við það gert og bar fram þá fyrir- spurn, hvort það væri rétt skil- ið, að þessi væri ætlun þing- mannsins. Minnti Haraldur á það, að samþykkt launalag- anna væri eitt atriðið í málefna Framhald á 7. síöu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.