Alþýðublaðið - 06.06.1945, Blaðsíða 6

Alþýðublaðið - 06.06.1945, Blaðsíða 6
• ALÞYÐUBLAÐIÐ Tvær feikningar af GagnfræSaskolanum SfeóQikm séðíur ífrá SOsóIa'wxrðiuiforigi (íteáOmiinig): Til (hiæigri úit frá aðalsfcólaibyggkiiguinini eriu leifcfimis sailir. TiH' (þetss að eíkki ispillistt rúm tfyrir 'fclenœlustoij'ur á Æiynsftu 'hceð, er Iþaik Sþesis safcar, setm. mær er, (Lægri en (giuiggartnár já fyrBrtJU íhæð aðailbyggingarirmar. Síðam foæikkar foyggiínigin aiftur eins og sýnir og er það iminni leiMimisisalúrinn. Á istalfed sjláQifrar skólabyggingariamar, eru igluggarnir saimtflefljdir tfrá grtummi tifl, loifrts og foera biritiu iom í istóra isialiim í imiiðgu fojúhmtu. Hér sésit grumniteiikniing atf (fyrSitiu (bæð byggiHigarinnnar. Til íhæigri ignunntmyntd. atf ieikfdniÍKisöllun- uim. Eflsit á nnytndmni til vinsittri er fcennskistoifa, þá kennarasitiotfa og flioikls stofa skólastjóra. Sitt hvtonu nnegiinin við salinn ií miðjiunni eru fcennsiLusfofur, nema efist til vinstri í foominu er geymsla og isnyrtiihenbergi. HVAÐ SEGJAHIN BLÖÐIN? Nýi gagnfræðaskólim Efsa Vörumóttaka til Vest- mannaeyja árdegis í dag. Esja í ráði er að Esja fari bráð- lega til Danmerkur og ef til vill Svíþjóðar. Þeir, sem óska að fá flutning með skipinu frá þessum löndum, tilfcynni það skriflega fyrir 10. þ. m. Sam- ráð mun verða haft um það við Viðskiptaráðið, hvaða vörur hafi forgang. Sverrir. Tekið á móti flutningi til Patreksfjarðar í dag. i . S $ Á hvers manns disk frá S í L Ð & F I S K N S $ ( koma þessari lofsverðu hugmynd í framkvæmd. En slik stofnun sem þessi má ekki hefja göngu sína með þungan skuldabagga á baki og er því ekki hægt að hefja fram- kvæmdir.fyrr en svo mikið fé hef ur safnazt að það nægi til að koma byggingunum upp skuldlaust. Skortir því enn mikið fé og þarf toetur að herða róðurinn um fjár- söfnun til þess að takmarkinu verði náð áður en langur tími líð- ur. Dvalarheimili aldraðra sjómanna er falleg hugmynd og sjálfsögð. Hver sem um þetta mál hugsar er raunar undrandi yfir því að slík stofnun sem þessi skuli ekki hafa verið reist hér fyrir löngu. Nú er ekkert hæli né athvarf fyrir þá sem einmana standa á igamals aldri eftir að hafa slitið kröftum sínum og heilsu æfilangt á hafinu við hættulegustu framleiðslustörf þjóð arinnar.“ Hér er vel og drengilega tek- ið undir fagra hugmynd og þarfa, sem koma þarf i fram- kvæmd hið fyrsta. P.S A HORNINTT stadda frændur sína í hinum her- numdu löndum.“ NORÐLENDINGUR þykist nú auðsjáanlega hafa gefið Reykvík- ingum „Gú moren á latínu,“ en ótrúleg er sagan um glímuna — og aldrei hefi ég heyrt neitt því- líkt. Og um ólætin á friðardag- inn vil ég minna á það, að það voru fleiri en ísdendingar, sem þar komu við sögu og það á svaka legri hátt én þeir. t Frh. af 2. síðu. skólastofurnar út á þær. Auk þess kemur skálinn að notum sem samkomu- og hátíðarsalur og er hægt að tala þar við nem endur alla í ednu. Uppdrætti alla að húsinu hef ir gert húsameistari ríkisins, prófessor Guðjón Samúelsson, Hann mun íhafa yfiirúm- sjón með byggingu þess. Byrjáð verður á byggingu hússins innan skamms. Bygg- ingarkostnað greiðir ríkissjóð- ur að 2/5 hlutum en bæjarsjóð ur Reykjavíkur að 3/5 hlutum. Er það vilji allra, sem hlut eiga- að máli, að verkið geti gengið sem allra fljóast.“ Að lokum gat Ingimar þess, að inú flæ(gjtu. fyrir uim 300 imm sóknii- i fyrsta bekk skólans í vetur og að um 200 hefðu tekið próf upp úr 1. og 2- bekk í vor, svo útlit væúi fyrir, að um 500 nemendur sætu í skólanum næsia vetur, en öllum iþessum umsóknum myndi ekki hægt að sinna, nema slóraukið húsnæði fengist leigt utan gamla skóla- ans, og gæti það komið til mála að nokkur herbergi fengjust í Sjiómanniáskiólanuim. Kvað hanin að sýnt væri eftir þessari að- sókn, sem væri að skólanum og verið hefði vaxandi undanfarin ár, að ekki myndi veita af ann- ari skólabyggingu álíka og þeirri, sem ætti að fara að nedisa og yrði isá ákóli þá að sjáflfsögðu foyggðux í Veisrtiurfoæin um. Miðvikudagur 6. júní. 1945. Ræða Emils Jónssonar á sjómannadaginn. Frh. af 4. «iðtt. úm og skipastóllinn vex; en sú viðleitni í þessa átt, sem höfð hefur verið í framxni, nær enn of skammt, svo skammt, að fjölgi skipum að nokkru ráði, er hvérgi pláss fyrir þau á þeim stöðum, sem þau þurfa afgreiðslu. Öryggistæki af öll- um gerðum verðu-r að auka og aðbúð á skipum að foatna hjá- þeim sérstaklega, sem dvelja iangdvölum á sjónum fjarri sínu heimili. Nú fyrir nokkru hefur lokið störfum nefnd, sem hefur gert tillögur um gagngerða endur- skoðun á skipaskoðunarlögun- um, og verða tillögur hennar ’.agðar fyrir næsta þing. Er þess að vænta, að í þeim tillög- um felist mikil öryggisaukning. Allt þetta og ýmislegt fleira þarf að gera, og gera fljótt, en það er þó ekki nerna önnur hlið málsins. Atvinnuvegurinn þarf líka fleira fólk, •flleiira fóflk, seon kann vel til verka. Verulegum áfanga í þá átt er nú verið að ná þar sem er að rísa af grunni skólahúsið á Rauðarárholti, eitt veglegasta skólahús landsins, þar sem sjómönnum í ýmsum störfum er fyrirhuguð fræðsla. Aðsókn- in að hinum nýja skóla sýnir þegar, að plássleysi og erfið , starfsskilyrði hafa hingað - til staðið þar mjög fyrir þrifum, og er vel, að úr því fæst bætt. Það' er eitt lítið atriði, sem er, þó að lítið sé, talandi tákn um þá þróun, sem skólamálið hefur tekið. Þegar skólinn er fyrst stofnaður fyrir rúmum 50 áruim, foieitir fojaam stýri mannaskóli, en í dag heitir hann í vitund allra ekki aðeins stýrimannaskóli, foeldur — sjó- mannaskóli. í þessu felst það alveg greinilega, að þegar skól- inn er stofnaður, er hann fyrst Og írefmst — oig teingönigu ætl- aður stýrimönnum — skip- stjórnarmönnunum. Hinir þurftu ekki á fræðslu að halda. Nú, aftur á móti, er skólinn ætlaður, auk stýrimannanna, vélstjórum, loftskeytamönnum og matsveinum, og vel mætti segj'a mér, að ekki liði langur tími þangað til nauðsynlegt þætti og eðlilegt, að hásetar fengju sína fræðslu líka, ann- aðhvort þar eða annars staðar, um sín verk, eða hluta af þeim, eftir ástæðum. Ýmsir möguleikar eru þar reyndar fleiri, sem stundum hefur verið minnzt á, eins og að taka unglinga á skipin og láta þá alast upp þar* sem að vísu að nokkru, litlu leyti er gert hér, en víða meira. Öðr- um, sem eru stórhuga, hefur dottið í hug skólaskip, og fleira rnætti nefna. — Skipin með fullkomnustu tækjum þurfa að vísu að vera fyrir hendi — en foitt ekki síður hæfir menn og vel menntaðir hver á sínum stað. (þvá að það er /viisisuiliega rétt, sem skáld sjómannanna sagði: Hvort sem fleytan er smá eða seglprúð að sjá, og hvort súðiri er tré eða stál; hvort sem knýr hana ár eða reiði og rár eða rammaukin vél yfir ál; hvert eitt fljótandi skip ber þó farmannsins'svip. Hann er íerjunnar andi og hafskipsins sál. Síðan síðasti sjómannadagur var haldinn hafa gerzt hér tveir srtórviðburðir: Lýðiveldi befur verið stofnað og vopnahlé og friður komizt á í Evrópu — að kalla. — Á engan veg getur íslenzka þjóðin þakkað betur hin ómet- anlegu hættustörf íslenzkra fiskimanna og farmanna á styrjaldartímanum, og jafn- íramt lagt traustari grundvöll undir framtíð hins íslenzka lýð- yeldis, en með því að $fla þessa ungu atvinnustétt með nýjum skipum strax og þau fást, auknu örygffi, betri aðbúð og fullkominni menntun — sem allt í senn tryggir vaxandi sjó- mannastétt, með trú á fram- líðina. Framh. af. 5. síðu xýðræðisstjórnarfar, sem á engan hátt væri skipulagt, leiða til glundroða og eymdar meðal milljóna manna. Bretar hafa betra tækifæri on jafnvel nokkur önnur þjóð til þess að sýna í framkvæmd nauðsynlegt skipulag á ríkis- bákninu án bess að með því sé skert lýðræði meðal fjöldans. Þetta tækifæri hafa þeir margra hluta vegna. í fyrsta ’agi vegna þess, að þeir eru betur sameinaðir innbyrðis heldur en nokkur önnur þjóð á meginlandi Evrópu; baráttan. milli flokka og stétta er mun m:nni en meðal annarra þjóða, — og auk bess er félagslegur þroski alls almennings kominn á stig gagnkvæms skilnings og aiukimnair iþoilinmæði, etn slikt er alls ekki lítils virði. í öðru lagi hafa Bretar meiri og lengri reynslu af þingræðislegu stjórnarfari en nokkur önnur þjóð; gildi þingbundinnar stjórnar er öllum almenningi í Bretlandi mjög Ijóst. í þriðja lagi hafa Bretar gengið í gegn um þá eldraun að vera leiðandi þjóð í tveim heimsstyrjöldum og vita, hvað er að berjast einir við ramefld samtök margra óvinaríkja. Höfuðvandamál vorra tíma er að koma á öruggu stjórnar- kerfi, er tryggi rétt einstaklings- ins og kunni að nota tækifærin, sem bjóðast, á réttan hátt. Hvað viðkemur innanlands- vandamálum Breta, treysti ég því, oð þeir séu flestum þjóð- um færari um að leysa þau á hentugan og öruggan hátt. Efo vandamálin ná flestöll einnig út fyrir landssteinana' og eru mörg hver sameiginleg flestum þjóðum. Nú eftir styrjöldina taka þessi vandamál við. Og þjóð- irnar þrá allar frelsi, bæði þær sigruðu og eins hinar, sem sigr- að hafa, — áframhaldandi frelsi. * Hvað bað er, sem verða mun ,,leiðarstjarnan“ í stjórnarfars- legri uppbyggingu Evrópuríkj- arma, er ekki gott að segja að svo stöddu. Ég vona, — og sú Yon er ekki ástæðulaus né von- iaus, — að það verði almennt öryggi fyrst og fremst; — þjóð-. le.gt sjálfstæði og samhugur þjóðanna í senn Hvað þetta snertir hafa Bretar tækifæri á að sýna vilja sinn og getu. Ein- mitt í Bretlandi víxlast straum- air ólákra og manghóltitaðria- menningaráhrifa úr öllum álf- jm heims. Ef þjóðirnar vilja, geta þær unnið það upp siðferðilega, sem þær kunna að hafa roisst efnalega, t. d. í styrjöld. Þær geta gengið fram fyrir skjöldu og gerzt leiðandi þjóðir. í slíku hiutverki gætu Bretar einmitt sómt sér vel, eins og þeir hafa hingað til gert. Allt það bezta, sem þjóðin á til, ætti hún að geta sameinað til þess að ná sliku marki.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.