Alþýðublaðið - 30.12.1945, Blaðsíða 5

Alþýðublaðið - 30.12.1945, Blaðsíða 5
SuxmudagTir, 30. desember 1945 ALi»Y0UBiA0li> satið að völdiUim allt hið liðua éir. í síðustu áramótagrein var lýst afstööu Aiþýðuflokksins tM mynduTiar Ihiemiar og mál- efinasamn ings. Eins iog fyrr, mótaðist afstaða fkjkksins ein- unigis af máLefnumium. Og samm- ingur sá', með skilyrðum Alþýðu flokksins, sem igerður var á milii1 stj órnarflökkanma, lh(efur verið (haldiinn. ÍLaumalögin nýju vonu, eins og tilskilið var af flofcksins . hálfu, samiþykfct í foyrjiun árs- ' ins. Óafa (þau að geyma miklar og margiháttaðar réttarfbætur fyrir starfsmenn rdkisins og orð- ið fyrirmynd til framkvæmda fyrir bæi, ‘ Ofpinlberar stofnanir og einkafyrirtæfci. Almannatryggingarnar eru nú fram fcomnar á alþingi. Frumvarpið, sem er vel og ræki lega samið og undirbúið undir forustu Haralds Guðmundsson- ar, er stórkostlegt spor tií auk- íns félagslegs öryggis og rétt- imda. Verður að gamiga út frá því sem jgefnu, ;í samræmi við máléfn'asamning stjórnarflokk- amna, að fmmvarp þetta verði samjþykkt og afgreitt, er áiþinigi kemur saman að nýju. Verður sú löjgigjiöf merkilegur oig mikáll [þáttur i isívaxaindi og endur- foættri félagsmólaílöggjöf, sem Allþýðufioiklkurinn ihiefur lalltaf Ibarizt fyrix;, og eftir aðstæðum, með ágætum árangri. Finnur Jónsson, félagsmála- ráðherra íhefur lagt fyrir aijþingi mikið og merkileigt frumvarp að ibreyttri og endurfoættri (hús- næðislöggjöf. Er full ástæða til þess að vænta þess, að (hinir stjórnarflokikarnir styðji þetta jþjóðnýta málefni. Með sam- Iþykkt þessa frumvarps væri Ihægt, með viturliegri, skeleggri otg igóðviljaðri framfcvæmd, að ráða á næstu tímurn bót ó foús- næðisvandræðunum í íbæjum oig isjiávarþorpum, en (það er edtt foið allra mesta nauðsynjaimál. Bmil Jónsson saimgönigumália:- ráðfoerria, foefur látið foera fram & þingi frumivönp til raforlku- laga, um iðnifræðslu, um endur- reisn ferðaskrifstofu ríkisins og ium kaup á strandferðasfcipum til foanda ríkinu. Allt eru þetta mjög merkileg mál, isem nauð- syn er á, að fái samþjnkki al- jþinigiis. ISíðast en skki sízt er að nefna liin svoköliluðu ný-síkipunarmál rákiisstjórnariinnar, is-etm laggjfa eiga gmndvöll -að auknu oig foættu atvinnulífi, með það fyrir auigum, að foindra atvinnu- léyisi. Hafa íþar veri-ð igerð miik- il -og merkileg látök fyrir at- foeina ríki sst j órnarinnar. Vél- foátaflotinn á að geta -aukizt að m-iklum mun. en mest er þ-ó vert um það, að fá fljótlega 30 nýja, vanda-ða togar-a. Er það ekk-i fovað sízt mikill fengu-r fyr- ir ÍReykjiavIlk, en ástæða er til þess að ætila að um 20 jþekra verði gerðir út þaðan. f undir- foúninigi eru -n-ú, ank þ-ess, nýj-ar síldarverksm i ðj u r og öninur a-tvinnutæfci. Allt þetta ætti, ef vel 'oig viturleiga verður ó foald- ið, að efla íslenzka atvinnuvægi til mikilla, imuiim oig sfcapa skil- yrði fyrir nægri atvinnu. Hík-isstjógnm hefur fr-am- kvæmt ist-ef-nu sína ag miálefna- samning flokkan-na. Og þó að sitthvað meigi finna -að atfoöfn- um einstakra -rláðherra, utan Al- jþýðuflolkksins, er foæði rétt og skyílt fyrir fiokkinn að styðj-a stjómina áfram tál fullra fram- k-væmda á málefnasamningnum og itdl allra nytsaimra atfo.afna til úrlausnar aðsteðjandi vanda- málum. Verðbóiga, vezlun og skattar. EÞað er gagnslaust að loka- augunum fyrir jþví eða mæla ó móti, að verðbólga sú, sem sfcapazt foefur í landimi, heáur í för með sér mákla foættu- fynir framtíðarrek-stur dsllein2ikra at- váinnuvega. Hef-ur til þessa ékki ináðst skynsamlegt samkomul-ag ium rá'ðsta-fanix, er foæti úr jþess- ari meinsemd. Œ málefínasamin- ingi stjórnarf loíkikanna er a-ðeins igert ráð fyrir, að Ihalda verð- ibólgu-nni lí skefjium, en ekki foent á ráð til þass að draga úr foenim-. I samningi þessum eru og aðei-ns nokfcrar almen-nar setningar um verzlunar- -og skattaimál. iEn |þa-u miál standa í órjiúf-andi samfoandi við ráð- -stafanir, er gera Iþa-rf, fyrr eða síðar, tií úrlausnar þessu van-da- rnáli. Vierða miálaf-ni þ-essi án efa þýðingarmiklir þættir í stjórnmálum nœstu tim-a, og stjórnarsamvimnan , undir því komin, að verúlegu leyti, fovem ig tekst að ráða fram úr jþéim, Ininiflutningsverzlunin foefur geysimikdl áforif á þjóðarfoú- iskapinn og- verðlaigsmlálin. Ó- 'hiaminn innflutniingur og v-erð- lag á fo-öndium lein-staklinganna, er ó þessum tímium m-jög foœttu- le(gur. Öruggasta ráðið væri án efa in-nikaupas-tofnun ríkisins, þar sem gegnum greipar henn- ar igengi -allur, eða verulegur foluti af innfluttuim vörum. Mseitti á þann Ifoátt foæði tak- marika innkaiup, ef'tir þvi, sem foenta þætti, beina þeim að á- ikveðnum löndum, meðal a-nn- ars vegna markaðs fyrir íslenzk ar vörur, og slí-ðast -en ekki sízt tooma á með þeim hætti, öruggu verðl'aigseftirl-it, -sem er eitt af því allra naUðsynlegasta. -Þetta mál er v.irkilegt verkefni næstu tíma. Um iskattana- má sama s-ejgja, B-einu skattarnir foér á lan-di enu. vissulega eins og er, að forminu til, mjög háir. En mikið hefur alltaf £ikór-t á það, að eftirlit með framtöilum væri nægilegt. Eignaaufcning Ihefur or-ðið stór- kostleg foér í landinu síðastliðin ár, -oig -ekki öll ikurl komið ti-I igrafar vi-ð skattaframtölin, Ví-ða í niáigrannalöndunuim fo-efur verið gripið fi)I þeirra ráða að imnkalla verðbróf og peninga- -seðla >ojg staðreyna á iþa-nn Ihátt -eignir imanma í þessum verð- mætuim. Með 'röggsamiliagri framkvæmd í Iþessa átt mætti fá v-eruilega vitneskju um eign- ir Oig laiukningu þ-eirra-, og á þann veig leggj-a igruinidvö.11 að ei(gnia- aukasikatti, sem yr-ði þá fovort tvagigja í senin, til þess a-ð tafca >úr umf-erð eiinfovern foiluta stríðsigróðans og afla fjár til ■ráðst-afa-na igeg-n verðjænslu o-g dýrtíð. - IÞes-si imiál, sem nú foafa veriö n-efind, foíða úrlausnar komandi ára og afstaðan til þeirra, auk þess a-ð sjáifsqgðu til marigra annarra mála, hljóta að segja til um það, foverjir fara með stjórn lands-ins. tf ÍsBenzk utanríkispóli- tík. Eftir -að Island er orðið frjálst og -sjálfstætt lý-ðveldi, tæknin. og foraðinn í samgönig- unum hiefur vaxið stórtoostle-ga, og nýtt viðhorft skapazt af völd- um stríðsins. hljóta ut-anríkis- máliin að verða mikil.1 þáttur í islenzkum stjórnmálum. Ör-yggi ísliandis, verndun sjálf stæðis þes-s og fullveldis, verzl- unarsamskipti við aðrair þjóðir qg menninigarsamfoönd Islend- irnga út á við, — áilt enu þetta atrdði, er foljóta að foafa mikil 'áforif á ísl-anzk ut-anríkismál. iM-enimngarsamjfoömdin við hi.n 'Norðurlön.din eru studd rök- ium söigu, frændsemi og má- skyldra þjóðfélaigslhátta; þau munu ékki foriesta, foeldiur treyst ast. Sú smávetgis andsfaða og tortry-ggni, er risið hetfur upp Súkkulaðiverksmiðlan SfRUS Þökk fyrir viðskiptin á liðna árinu. SBáturfélag Suðurlands Kosningar, framtíð og horfur. Ári-ð, s-em fer í foönd, foer í skauiti sínu tvennar kosnángar. f næsta mánuði eru kosninigar til foæjars-tjóma qg ihrepps- -nefnda í foaiupstöðum og foaup- túnum. í vor eriu aOmennar álu þingiskosninigar. Úrslit þessara kosninga móta stjórnmálaástand ið á næsita árum. Það er því vissulejga mdkils um vert, fover úrsilit þeirra verðá'. Allþýðuflokitourdnn iieggiur til iþessara toosmimga trúr sinni igöml-u og mýjiu stefmiu oig starfs- aðferðum. Hvaðanæva af land- inu iberast þær fréttir, að augu manna opaiist ibetiur em- áður fyrir lágætum árangrS. af störf- um floktosins og raunsærri istefnu íhans í dœgurmálunum. Og flotoksmennárndr oig frjáls- fouga fóilk veit það qg skilur, að farsæl framtíð er ekki hvað sízt undir því komim, að íslenzk stjórnmál verði mótuð af anda jafnaðarstefnunnar á vegum lýðræðisins. í fu-ll-u trausti á málstað sinn og stefnu gengur Allþýðuflotokurinn ótrauður og sigurviss til foaráttu foins nýja árs. Stefán Jóh. Stefánsson. á siíðustiu tímum -gegn norrænni sanwinmu, á' sér foæði igmnmar rætur og er foyggð á nokkrum misskiilningi. Einstaka mönnum foefur vaxið í aiugum fáilæti og fákunnáttu nokkurra Norður- lamdafoúa í samfoan'di- við skilm- að íslands og Danmerkur. En það er alveg óhætt að fullyrða, að aldrei hefur nokkru sinni fyrr á Norðurlöndum verið meiri á- hugi fyrir góðu samstarfi og kynningu við lísl-endinga. Van- mótt-ark-enind, folönduð stærilæti, má alls ekki a.f ísltands foálfu- verða þrösfculdur í vegi gegn- .nán.u ícjjg góðu samistarfi við foin N or ð-urlöndin. Það er víst og iár.eiðanil-eigt, að i verzlunar og iviðskiptamálum -eru miklir möguleikar á milli Norðurlanda. Og samhygð smáþjóðanna er efcki einunigis eð-lileg foeldur mifclu fr-emur nauðsyn. íslenzk utanríkispóliu itóik á því vissuleiga a-ð leggja r'-ífca áfoerzlu á s-amv'inniu Norð- unlanda. -E-n ólík ilega Norðurlandanna igerir það ófojátovæmilejgta að verku-m, að misjiöfn viðfoorf geta -skapazt í alþjóðlegum öryiggis- málum. Á meðan Þýzkaland var öflugasta stó-nveldið á meg- inlandi álfunn-ar, var utanríkis- pólit'íik Danmerkiu-r 'aiugsýniilega mótuð -af nálægðinni við foinn, v-oLduga nágranna. iSama er -n-ú -o-rði-ð upp á teningnum á Finn- ilandi, fovað Kiússla-nd isnertir, og -ekiki iLaust við ,aö örli á því sam-a- í Svíþjóð. A-lLt er þetta skiljan- 1-égt og eðlil-egt. iEn- l-eg.u íslands -og m'arkaðs- möguleikum að verulegu leyti, er ó annað veg fa-rið. La-ndið Liggur á miilli tveggja ná- sikyMra, voldugra ojg vinveittra stóriv-elda, 'Bretlands qg Banda- irÆkjianna. Bæði þessi stórv©Ldi foafa, og þó einkum á slíðu-situ stríðstímum, sýnt íisLandi strax velvild og foij'álpfýsi. Samskipti okkar við þessar þjóðir fo-afa verið hin á'nægjulegiustú í -alLa staði. Áður fyrr var foinn vold- uigi brezki floti kyrrlótt ör-yggi- -okkar, o-g frá þessum miklu ríkjum eigum við vinátt-u og skiLninigi a-ð mœta. Það er því í ,-alLa staði æskilegt að eðlilégt., •að við leggjum kapp á að eiiga sem mest og bezt samskipti við EnigiLsiax-a. A-f þeim þremu-r -stórveldium, sem nú -eru umsvifamest í foeim- inium, er Rússland okitour fjarst og f jiarsikyl-dast. -Þvl ágæt-a rikjia siamfoandi ósk-um við -að sjálf- s-ögðu all-s hins foezta oig foiöfum enga ástæðu til að troða við það illsakir. En við óskum -eikiki. foeld ur eftir foeinum eða óbeinum afsikiptum- þess af líislenzkium in'nanríkismálum, með stuðn- in-gi éða fulltingi við stjóm- mlálaflokk foér á Lanidi. Qg sá stj'órnmáilafloldkiur, sem mótar ! utanríkispólitik sína eftir rúss- n-eisikri stórveMispólitiík, ó sízt af öllu að ráða stefnu íslenzkra utanrifcismáLa. Á kom-andi -ári og ámm, mu-n I ALþýðufiotokuriinin því fo-ei.ta á- Ifordfum siínium í þá átt, að ut-an- ríkismáLastefna íslands fonigi í þá á'tt, að við tiökum, eftir þvií sem efni og aðstæður leyfa, þátt í allþjó-ðLe-gu, samstarfi, með sér- stakri foliðsjón af því, að leggjia stunid á n-orræna samvinnu otg foaifa sem imánast oig foezt sam- starf vlð foin íenigiLsaxinestou stórveldi til eflinigar viðskipt- um -okkar og tryiggingar þg ör- yiggis sjá'lfstæðis okfcar og fuilL- veldi. SLEÐILEGT NÝÁR! I-ökk fyrir viöskiptin á liðna árinu. H. TOFÍ, Skólavörðnstíg 5.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.