Alþýðublaðið - 29.04.1954, Blaðsíða 5

Alþýðublaðið - 29.04.1954, Blaðsíða 5
Fimmtudaguí" 29-. apiril 1954 ALÞYÐUBLAÐIfil Utan úr heími: franska kommúnisfaflokknum ÞAÐ er ástæða til að ætla, að nú sé í uppsigli ngu ' meira eða minna leyníleg andstöðu- Ihreyfing innan franska komm- únistaflokksins. Umburðarbréf, sem undirritað er af „kojnmún istísku lýðræðisneíndinni“, hef : ur nokkrar undaniarnarS vikur verið tekið til meðferðar í all- mörgum sellum flokksins. Hér á eftir verður gerð grein fyri-r meginefni bréfsins. „Flokksforustan tekur allar ákvarðanir, er síðan eru lagð- ar fyrir hinar ýmsu flokks- deildir sem endanlega útkljáð- ar. Ef nauðsynlegt þykir, hik- ar forustan ekki við að skír- skota til flokksagans til þess að komast hjá allri gagnrýr.i. Blil flokksins til lýðræðisins? Lít- ur hún á Ivðræðið sem sam- vizkufrelsi fyrir alla, — fyrir trúað fólk jafnt sem fríbenkj- ara? Er foru=tan samþykk mál .freJei. nrentfrelsi. . og félaga- frelsi? Vill hún vernda frið- helgi emkalífsins. eða viður- kennir forústan þá breýtni í þeim málum. sem héfur verið ■'dðhöfð í alb'vðulýðveldunum? S-íðari talda aðferðin mun aldr pi. ná viðurkenhingu meða.1 Frakka. Það getur ekki orðið okkur hgítt undronarefni, bq að okk- ur sé mætt msð nokkUrri tor- tryggni og varfærni; ef við leit • um eftir samvinnu við þau öfl, . sem star.da okkur nærri, Þau Öskar Ingimarsson og Emelía Jónasdóttir í kvikmyndihni „Nýtt hlutverk“. Hýff h lutverk Afleiðingar slíkrar málsmeð- S&S'S ÍS^aía fulla ástaTðu ti! að ferðar !ru mjög háskalegar: ^Sním "kipuSm, jafníel Þetta leiðir til algors skorts á þó að þær túlki í engu hennar Le' ólvðræs‘ heilbrigðri gagnrýni, drepur Jgin akoðanir! * þ^gar við maum nve oly&æð- miður alla viðleitni til að kynna 'Hér er ekki yið -það átt, að &gal að‘er0 r 0,0 notl° 1 sér málin af eigin raun og franskir kommúnistar eigi að •eyðileggur hið pólitíska líf í hætta að taka tillit til þeirrar. seUunum. / Ireynslu, sem rússneski komm- Aðferðir sem þessar eru ó- únistaflókkuíinn befur aflað lýðræðislegar og hljóta að sér. Með þróuninni í Sovétríkj vekja okkur til umhugsunar unurn verður að fylgjast af um, hvort núverandi forusta vakandi áhuga til þess að við ílokksins æskir í rauninni lýð- séum færir um 3g draga ræðislegra vinnubragða. Fjöl- henni alla þá lærdóma, sem oss mörg dæmi um tilhneigingu til mega að gagm koma. En hlns gagnstæða, nú síðast í fran,ski kommúnistaflokkurinn Marty-málinu, fá oss til að ef- verður ag varast að ganga syo ast um það. langt í þessu efni, að hann En þegar forustan leggur verði aðeins vesælt verkfæri í a viðfangsefnin fyrir Ihina ó- höndum leiðtoganna austur brevttu meðlimi sem endanleg bar.“ .ar ákvarðanir, þýðir slíkt það, að forustan sjálf má útkljá NOKKR.AR SPURNINGAR málin án bess að fá tækifæri Þessar aðstæður knýjá okk- til umræðna. Flokksskriístof- ur til að leggja íram þessa an er, í hverju sem hún tekur: spurningu, segir enn fremur í sér fyrir hendur, háð íyrirmæl bréfinu: „Hvaða afstöðu tekur um flokksleiðtoga Sovétríkj- forusta franska kommunista- ÞAÐ kann. ýmsum að þykja um dúk bg disk sð fara þá íyrst eð geta kvikmyndar. beg ar sýningum á henni er lokið; en sýningum á kvikmynd ykkár éigm flökki?' , ■ Þess ve»na teljum við bað óhjákvæmilegt, að- fo’'usta franska kommú ui staflokk si ns gefi skýrt og skorino’-t Svar við þessari spurningu: Vill hún Ivðræð'slegar aðferðir eða vill hún panpa iú««.nesk»iTn' leiðtog um alfferlega á bönd9“ Umburðarbréfið pRdar með áskorun til alKa meðlimá kom múnistaflokksins um að taka þessar' spurningar til meðferð- seirra Óskars Gíslasonar ög fé er þetta þó höfundarins söik, laga hans „Nýtt Mutverk“ hann h'afði búið frásögninini •er í sjálfu -sér. ekki IdkiðJ smásöguform, og '■ tekizt: vei, >ví að nú verður hún sýnd neldur. verður að kerina .þeim í Hafnarfirði og víðs vegr t um, ,er .samdi tökuhandritið.; ar um land. Þykir mér ekki ó- Fyri NÝVERIÐ hefur verið skip- vægast sagt allmikla undrun. aður hér á ísafirði umiboðs- Nú vil ég, fávís maður um maður — rukkari — fyrir leyndardóm innheimtauðferð- STEF. anna, sem fjáraflastarfsemi OFtukkara þessum er m. a. fal STEFs grundvallast á, bera '1 ð það starf að innheimta fram eftirgreindar spurning- greiðslur til STEFs af skemmt ar, er ég vona að forráðamenn unum, sem hér voru haldnar fvrirtækisins svari innan árið 1953. Áformað var í byrjun að ,. , . irefja um greiðslur lengra aft- !' ,oii tonlist, sem f'lutt er J á Islandi, „vernduð“ tón- list? ÞÝftlNG ANÐSTUmTNNAR Umburðarbréfið leiðir í ljós, að hinar oninberu játningar Martys, Tillons, Lecours o. s. frv. hafa ekki rv^-et til að grafa. undan andstöðunni inn- an fldkksins. En hvaða ’hlut- verki gegnir þessi andstaða og hvaða þýðingu getur hún haft? Þvi er ekki auðvelt að svara. Þó er talið, að fimm meðlimir miðstjórnar franska kommún. is-taflokksins séu þeim sjónar- miðum hliðhollir, er fram koma í umburðarhréfi bví, sem hér hefur verið vitnað í. ST7ERSTA HINDRUNIN ' Sú starfsemi. sem andstað- an rekur, er að nokkru levti í samibandi við broítrekstur Le- eour, en bann átti sæti í mið- st.iórn flokksins cg var talinn , , . nána.sti sam«tarfsmaður flokks SA-ammi a fuEnægjandi hatt. ,|eiðtog.ans Thorez. Núverandi fornstá hefur ákært Lecour fvrir að hafa hvorki haft vib'a né crstu til að biarma að and Bréfakassinn: irspurnir fil Ifefs ur í tímann, en því var- hætt,! enda ógnuðu magnaff-ar óvin- . 2. Ef svo er ekki, hvernig er Að sjálfsögðu. liggja engarí Þá unnt á lögle2an há« að upplýsingar eða nein skrá íy-r- ir um bau lög, sem ísfirðingar hafa leikið eða raulað á s.l. ári, eða á hv-aða tónlist þeir hafa hlustað í kvikmyndum. Enda mun það- má'a sannast, j að svo virðist sem, þaS atriði — ! hvaða tónverk og tónskáld hér j er um að ræða — vera algert; aukaatriði hjá þeim, sem- inn- j heimture-glurri-ar hafa ákveðið. Eini grundvöllurinn, sem! inmheimta þes-si virðist því grundvallast á, eru brúttótekj- . urnar af skemmtanahaldinu,' enda er jþeim aðilum, sem j inna eiga a-f höndum STEF- gjaldagreiðslur" gert að skvldu að greiða samkvæmt brúttó- tek.jum 1 skemmtanahaldisins. Þetta hefur að vonum vakið töluvert umtal í bænum og in-nheimta greiðslur til STEFs alveg út í bláinn. þ. e. a. s. aí brúttótekium? Hvernig getur STEF ko-mið greið-slum. til þeirra höf- unda, sem lagalegan rétt eiga á þeim, þegar inn- Iheimtan er byggð á slíkum forsendum, sem hér um nemia m-argnefndar brúttó- tekiur? burðarádn v-erður að ..vera hröð og stí-gandi, en til þess s<J svo geti 'orðið, þarf' að yrlg-a út frá efninu, eí það er ekki sjálfi nægil-ega umfangsmikið. Ekki Ljósmyndunin er yíðaiA hvar akýr og: góð, — þó ber I 'lítils. háttar á „titringi“-í eú>' ' staka atriðum:. slík atriði. .hefði líklegt, að þar hljóti hún ein- mitt betri aðsókn- en í Reykja- vík; efrii hennar er að mínnsta j kosti béss eðlis, að því fólki,' , . , . _ ■ .. sem stendur í n'ánustum tengsl ^ælaiaust purft að endmv um við erfiðisstorfin, ætti að taka, .þar eð ahorfendur er haín lei-ka nokkur rorvitni á að sjá íæknilega fullkomnar myndir hana. Sagan er úr lífi alþvðn-,®. Ef^nburðar, taka _ strax fólks, að'vísu binda öll kenni- eítir þess'u telia ÞaS nvan<U leiti hana við Révkiavik. er að segl\;um‘ en ao öðru levti gæti hún gerzt atnðaskuptinguná - ;svortu, í ílestum af kaupstöðum lands-' sem kvika a tjMd- ,ns |:nu a milli atnða, eru .heldur J 'Óskar Gíslason er dugnaðar-! ósmekldegar. Andlitsnærmynd. 'maður, ef Vl vill á 'stundum ir sJí0rtf með öllu’ og hslzt til ák-afur og óbolinmóð- •er ^ikmyndavelm of st#> ur ef-tir árangri. en hins vegar bundin> en bar mun og vera- gæddur ódrepandi þrautseigiu, jskorti á nauðsynlegum tæUy. ef í það Jer. Hann kann iðn jam að Kenna- sína til. hlítár, — og ef til viil j Leikurinn er yfirleitt góður; verour það honum emstaka framkoma leikarann-a þokk-ale^ sinnum til trafala, að hann- er og iátl-aus. en nokkuð 'ber. ó. fyrst og frem-st liósmyndari. því, að sumir þeirra „viti“ uwi Með ófullkonum- tækjum, lélejg 0f af myndavélinni. Talupptalí um- aðfaúnað: og litlu fjár-' an er e'kki gallalaus, en þó á- magni hefur honum tekizt að- reiðanleg-a sú bezta, sem ’h-ér komast mun íengra í kvik- . hefur verið gerð. í heild er frá myndagerð heldur en.sann- sögn rnyndarinnar bugðnæm, gjarnt er að ætlast til; lært af en dálítið þunglam-aleg, ubj* r-eynslunni einni saman, — og hverfið raunihæft, búningarnir • vfirstigið þannig fjölmarga yfirteitt géðir. Um leikstjórna-r bvTjunarörðugleika, sem hann j atriði má a]ltaf deila> en yfiiv áð vísu heíði losnað aigerlega leitt finnst mér Ævari Kvaran við, ef hann hefði haft yfir hafa tekizt vel að leysa þann. 5. stöðunni. Að siálfsögðu' heíur hessi ákæra ekki verið gerð hevrinkurm, því að með þ' hp-fði gildi andstöðunnar verið viðurkennt. Hins vegar muncii það vera rangt. að gera sér of háar hug- myndir nm mösmleika andstöð unnar. Flokksvélin er ná eins og endranær reiðubúin til að kæfa hveria andstöð-uhreyf- ræðir. b. e. a. s. ekkert við . í fæðinmnni og fjarlægja að styðjast í útMutunin-ni ábanvendur hennar En hvað sem öðru líður. Það er gtaðreynd. að fjölmargir ó- Er íslenzk lössjöl virkiléga' brevttir meðlimir og framá- slík, að STEF hafi lagaleg- menn flokksins lita á undir- an rétt til að <Éattle-sgja al flokksins. gafnvart Rúss- menning. á þennan hátt? ;nm pem stærstu hindrunina í H’vernig er ,.tekjum.“ sem v“«i þep.s að ná «amstarfi vxð iþessum rúðstafað af STEFi aðra sósíalis-ta. Þetta vanda- og ber bví ekki að-gefa upp m.á) hefur nú begar valdið lýsing'ar um það? jmiklum deilum í. komm-únista- ísfirðmgúr. Framhald á ‘1. síðu. nógu fullkomnum tækjum, að- búnaði og fyrst os fremst nægi •legu fjármagni að ráða. Sas-an, sem hann hefur vahð til kvikmyndunar i betta skint. ið. er í s.iálfu sér prýðisgóð smása-ga: raunhæf o? sam.úð- arrík lýsing á hversdagslegu Hfi og örl-ösum- ajþýöufólks. En ég er ekki viss um, að at- faurðir þeir, sem hún greinir frá. nægi sem efm í „kvölds- vanda, miðað við aðstæður. ASalatriðið er það, að myii-A þessi sýnir verulega framför á þessu sviði. Og þekki ég Ös'ka-v rét-t, lætur hann hér ekki .stað'-' ar n-amið. Nú er hann bú-inn að: yfirstíga marga byrjunaröroug ■ leika, en um leið verður h-ann að gera sér Ijóst, að franwegiy verða gerðar til hans enn’meirl kröfur. H-ann má því ekki láta kvikmynd“. Fyrir bragðið kem j neitt 'það spilla áran.grinum og ur fyrir, að lík atriði voru ] áhrifun-um, s-em auðvelt er aö ehd'urte'kin, og gerir það mvnd jfeomast hjá eða lagfæra, — og ina dálítið 1-angdregna á köfl-1 hann verð-ur að gera hóílegrL um. Má nefna sem dæmi, að i kröfur til sjálfs sín, en um.leM' þrisvar sinnum- er sýnt, er s.iö- maðurinn legaur af stað að heiman, — hefði nægt að sýna þau tvö skipti, — i. byrjun- sög- unnar, og er hann leggur af stað í hina örlagaríku för. Ef ti.1 vill hefði mátt bess í síað fella ínn í atriði úr lífi sjó- mannsins um borð í skipínu — til dæm-is, er hann- sæti í klefa sínum- og hugsaði- heim. Figin- lega fannst manni bálfóeð-li- legt, aS sjá hann aldrei öðru vísi en prúðbúinn heima hjá sér eða akandi í bifreið. ... At- meiri kröfur -þil aðstoðarmannn. sinn-a. Það er ógerlegt f yrir, einn mann, bótt duglegur sé, að an-na-st allar framkvæmdir, jafnhliða tökunni, þegar ura. 1-engri kvikmyndir er að ræða. L. Guðm. ^taiilanQnr ÞórHarson | $ héraðsdómslögmaður § S Aðalstr. ö b. Viðtalstími ^ S10-—12 L h. Sími 6410. |

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.