Alþýðublaðið - 29.04.1954, Blaðsíða 5

Alþýðublaðið - 29.04.1954, Blaðsíða 5
'Slmmiudagur " 2& aprfl _ 1S54 ur urinm mmúnisfaflokknum ¦ÞAÐ er ástæða til að ætla, | að nú sé í uppsiglingu'meira eða minna leyn ileg andstöðu- 'iareyfing innan franska komm- únistaflokksins. Umburðarþréf, sem undirritað er af „kojmmún ístísku lýðræðisnefndinn.", 'hef ur nokkrar undaniarnari vikur verið tekið til meðíerðaf í. all- mörgum sellum flokksins. Hér á eftir yerður gerð grein fyrir œeginefni bréfsins. - „Flokksforustan tekur allar ákvarðanir, er síðan eru lagð- ar - fyrir hinar ýmsu flokks- deildir sem endanlega útkljáð- ar. Ef nauðsynlegt þykir, .hik- ar forustan ekki við að, skír-. skota til flokksagans til .þess að komast hjá allri gagnrýri.1. Afleiðingar slíkrár málsmeð- ferðar eru mjög háskalegar: Þetta leiðir til algers skorts á heilbrigðri gaghrýni, drepur Mður alla yiðleitni til að kynna sér m^.in af. eigin raun og eyðileggur '. faið póiJtíska i líf í seÚunum. ... Aðferðir sem þessar eru ó- . lýðræðislegar - og hljóta að yekja , okkur tií umhugsunar um, hvort riúverandi forusta ilokksins æskir í raunmni lýð- ræðislegra vinnubragða. Fjöl- mörg dæmi um tilhneigingu til mega aS 't gagni koma En liins gagnstæða, nú síðast í fmn,ski. kommúnistaflokkurinn Marty-málmu, fá oss til að ef- veYður að varast áð ganga syo ast um það. ; langt í-þessu éfrii, að hann En þegar forustan leggur verði aðeins vesælt verkfæri í viðfangsefnin fyrir faina. ó-, höndum leiðtoganna austur flokksins til lýðræðisins? Lít- ur hún á Ivðræðið sem sam- vizkufrelsi fyrir alla, — íyrir trúað fólk jafnt sem fribenkj- ara? Er foru=tan sambykk mál frel«i. nv*=,ntírelsi. . og . félaga- frelsi? Vill hún vernda frið- helgi emkalífsins, eða viður- Vennir f orustan' þá breýtni' í þeim málum. s'em héínr verið ^-ðhöfð í alþvðulýðveldunum? Siða^t talda aðferðin mun aldr pí ná viðurkenningu meðal Frakka. ,.-,•• J>að getuf ékki orðið okkur hs""tt undr;mar'efni, 'bó 'að o-kk- ur 'sé m'ætt með nokkurri torr tryggni og varfærni; ef-við J'éit um eftir samvinnu við þau ofI, ./jem starida okkur. nærri. Þau anna. Forusta • franska fe>mm^hafa fu^ ^^ m að gegja: úmsíaflokksins tekur -þannig jjvernig getið bið ætlazt til, að við beinum skipunum, jafnvel við hervm traust'til vkkar, þó að þær tulki i engu hennar ^^ yið siaum hvp ólvðr^ð. islegar aðferfiJr bið notio .1 ykkár eigin - flókki? Öskar Ingimarssori og Emelía Jónasdóttir í kv'ikmyndirim „Nýtt hlutverk". : '?,¦. . ÞAÐ k.ann ýmsum að þykja um dúk bg disk að fara þá fyrst að geta kvikmyndar, beg ar sýningum á.hénni er lokið; —. eri. sýhingum. á kvikriiynd 'beirra'Óskafs Gíslasonar ög' fé er laga hans .: „Nýtt Mutverk" hann burðaráiin verður að vera eigin skoðanir!. Hér er ekki við það átt, að franskir kömmúnistar eigi að hætta að -ta-ká. tillit til þeirrar^ reynslu, sem. rússneski komm- únistafldkkurinn heíur aflað sér. Með þróuninni í Sovétrík'j unum verður að fylgjast af vakandi áhuga til þess að við séum 'fæfif úm að draga af henni alla. þá lærdóma, sem oss hröð og stígandi, "en til þess að svo geti orðið, þarf að yrkja;'ú;t frá efninu, ef það er ekki sjálfi nægilega umfangsmikið.. |Efcki á þó höfundarins söik, 'afði búið frásögninnl smis&guform:, og "¦ tekizt'- ve3, nreyttu meðlimi sem endanleg ar ákvarðanir, þýðir slíkt það, að forustan sjálf má útkljá málin án þess að fá tækifæri til umræðna. Flokksskrifstof- þar." NOKKRAR SPURNINGAR Þessar aðstæður knýja'okk- ur til að leggja fram þessa an er, í hverju sem hún tekur; spurningu, segir enn fremur í sér fyrir hendur, háð fyrirmæl bréfinu: .,Hvaða afstöðu tekur um flokksleiðtoga Sovétríkj-' forusta franska kommúnista Bréfakassinn: NÝVERIÐ hefur verið skip- vægast sagt aður hér,á ísafirði umboðs-: Nú vil ég, maður — rukkari — fyrir ieyndardóm STEF. anna, sem 3Rukkara þessum er m. a. fal STEFs grundvaBast á, bera 3ð það starf að innheimía fram eftirgreindar spurning- greiðslur til STEFs af skemmt af, er ég vona að forráðamenn unuria, sem hér voru haldnar fvrirtækisíns svari innan allriiikla undrun. fávís maður um innheimtauðferð- fjáraflastarfsemi árið 1953. Aformað var í byrjun að 'irefja um greiðslur lengra. aft- ur í tímann, en því var- hætt, •enda ógnuðu mag}iaðar óvin- sældir. Að sjálfsögðu liggja engar wpplýsingar eða nein skrá íyr- ir um þau l&g, sem fsfirðingar hafa leikið eða raulað á s.l. ári, eða á hvaða tónlist þeir hafa Mustað í kvikmyndum. Enda mun það íriá?*a sannast, að svo virðist sem þa8 atriði — I hvaða tónverk og tónskáld hér' •er um að ræða — vera algert | aukaatriði hjá þeim, sem inn- j "heimtureglurriar hafa - ákveðið. Eini grundvöllurinn, sem! ínnheimta þessi virðist /því grundvallast á, eru brúttótekj- nrnar af skemmtanahaldinu,' enda er jþeim aðilum, sem j inna eiga af höndum STEF- gjaldagreiðslur" gert að Fkvldu að greiða samkvæmt brúttó- tekjum ' skemmtanahaldsins. Þetta hefur að vonum vakið töluvert umtal í bænum og skamms á fullnægjandi hátt: 1. Er öll tóhlist, sem flutt e á íslandi, „vernduð" tón- list? 2. Ef svo er ekki, hvernig er þá unnt á lögíegan háti að innheimta gi-aiðslur til STEFs alveg út í 'bláinn,. þ. ¦ e.-a. s: aí brúttótekium? 3. Hvernig getur STEF komið ' • greiðslum til þeirra höf- unda, s&m lagalegan rétt eiga á þeim, þegar inn- j heimtan er byggð á slíkum i Iorsendum, sem hér ura' ræðir. b- e. a. s. ekkert við, að styðjast í úthiutuninni i nema margnefndar brúttó- tekjur? í 4. Er ÍEÍenzk lösgjöi virkilega 'slík, að STEF'hafi lagaleg- Þ&ss vecna teljum við bað óhjákvæmilegt, að- .fo^usta franska kommúnistaflokksins gefi skýrt og skorinorf svar við þessáfi spurmnpju: Vill hún )vðræð;slegar aðferðir eða vill hún pan?a rúc=ne:;k''im leiðtog um alfrerleffa á bönd'>" Umburðarbréfið pidar rneð áskorun til allra'méðlimá kom munistaflokksiris Um að taka þessar' spurningar til meðferð- ar. - • ÞÝ^ING A.-NDSTÖm'1TNNAW Umburðarbréfið leiðir í Ijqs, pð hinar oninbe^u játningar Martys, Tillons, Lecours o. s. frv. hafa ekki 'ir*>gt til. að. grafa undan andstöðunni inn- an flökksins. En hvaða hlut- verki gegnir þessi andstaða os hvaða þýðingu getur hún haft? Því er ekki auðvelt að svara. Þó er talið, að fimm meðlimir miðstjórnar franska kommún- istaflokksins séu þeim sjónar- miðum hliðhollir, er fram koma í umburðarbréfi bví, sem hér hefur verið vitnað í. ST-W..RSTA HINDRUNIN ' . . Sú starfsemi, sem andstað- an rekur, er að nokkru leyti í samibandi við brottrekstur Le'- eour, en bann átti sæti í mið- stiórn flokksins og var talinn nána.sti sam^tarfsmaður flókks i leiðtosans Thorez. Núverandi forusta hefur ákært Lecour fvrir að hafa hvorki haft. yilia n£ cetu tií sð biarma að and- ^töðunni. Að siálf sögðu ^ hefur hessi ákæra ekki -«-erið gerð hevrinkunn, ' því s.ð með þ-"i þpfði gildi andstöðunnar verið viðurkennt. Hins vegar mundi. það vera ran.et að gera sér of háar hug- myndir iim möpfulejka andstöð unnar. Flokksvélin er nú eins og endranær reiðubúin til-að kæfa hveria andstöffluhreyf- j^sru í fæðinpunni og fjarlægja áhn-n.^endnr hennar. En hvað sem oðfri líður. Það er staðreynd. að íjölmargir ó-. brevttir meðlimir og fram.á- er í :sjálfu -sér. ekki lokið því að nú .verður hún sýnd heidur. vefður að kerina þeim í Hafnarfirði og víðs vegr um, ,er .samdi tökuhandritið.t ar um land. Þykir.mér ekki ór líklegt, að þar hljóti hún ein- mí-tt betri aðsókn en í Reykjá- vík: efrii nennar er að minnsta kosti þess eðlis, 'að því 'fólki, sem stendur í" riárius't.óm tengsl mn við erfiðisstDrfiii, ættí' að leika nokkur- forvitni á að sjá hana. Sagan er úr líí'i aiþýðu- fólks, að vísu binda öll kenni- leiti flana við Reykiavík, — en að öðru leyti gæti íiún gerzt í fléstum af kaupstöðum lands- ' Ljósmyndunin" er :".." ýiSs&t ¦ hvar -skýr -og: gþð,' —¦ 'þó -Wr i.lítils -háttar á „titringi"': í eii>- jsta'ka atriðum;.slík atriði-hefðf tvínaælalaust þurft að enduav taka, ,þar eð áhorfendur er hafa-r tæknilega " fuUkpmnar. myndir,: -,til samanburðar, taka stra^s. [eftir þessu og telja það óvand^ virkni. Samá er að segja UHV; atriðaskiptinguna," '¦ — • -svört'UM '¦ kl&ssurnar, sem- kvika á tja'id- ms. inu á milli atriða, eru ,heldur Óskar Gísiason er dugnaðar- ! ósmekWegar. Andlitsnærmyna, 'maður; ef "tílvill á stundum ir skortf me^ o1^.' °g y/irieJ:t: helzt til ákafur og óbolinmóð-¦er ^'^lonyndavelin of staíS- ur eftir árangri, en hins vegar bundui,^!! þar mun og vera, gæddur ódrepandiþrautseigiu,í£kOTtl a nauðsynlegum tæk^- ef í það .fer. Hann kaan iðn,um lun að kenna- . sína-.til. hlítar, — og ef til vill j Leikurinn er yMeitt göQm" verður það honum emstaka framkoma leikaranna þokkaleg,; sinnum til trafala, að hann er og látlaus. en nokkuð ber.,á> fyrst og fremst liósmy.ndari. þy^ að sumir þeirra „viti" um Með ófullkonum tæk.ium, léleg 0f af a3yndavélinm. Talunptak 'um aðbúnaði og ¦ litlu • f jár-' an er <&¦& gallalaus, en þó, á- magni hefur honum tekizt að- reiðarilega sú bezta. sem Mr komast- mun lengra í kvik- hefur verig .gerð. í heiid er frá myndagerð beldur en . sann-' sögn myndarinnar h-ugðnæm^ gjarnt er að ætlast til; lært af. en dálítið þunglamaleg, um- reynslunni einni saman, — og'^hverfið xaunh'æft, .búningarribr- vfirstigið þannig fjölmarga vfirleitt góðir. Um leikstjórnaí, bvTjunarörSueleika; sem hann | atriði má a]ltaf de,;la5 en y,firf að vísu hefði losnað algerlega ieitt finnst mérÆvari Kvara», við, ef hahn hefði haft yfir nafe tskizt vel að ]eysa þaM, 5. menn fiokksins lita á undir- an rétt til að «?kattleseia al ?efrii flokksins. gafnyart.Rúss- menning. á þennan hátt? v- að Hvernig er ,,tekium." sem iþessum raðstafað af STEFi og ber því ekki að-gefa upp lýsingar um það? ísfírSmgur. um sem sfp^rstu hindrunina i a>i þePS að ná *amstarfi "viíS a na sósíalistá, Þetta vanda- m.ál hefur nú imiklum deilum. í beffar valdið kommúnista- Framhald á "?. síðu. rógu fullkomnum tækjum, að- búnaði og fyrst os fremst nægi legu f.iármagnt að ráða. Sagan, sem hann hefur vajið til kvikmyndunar í þetta skiot ið, er í sjálfu sér prýðisgóð smásaga: faunhæf o,í sam.úð- arrík lýsing' á hversdagslegu iífi og örlösíum' aiþýðufólks.. En ég er ekki viss um, að at- burðir þeir, sem hún greinir frá, nægi sem efni í ..kvölds- kvikmynd". Fyrir bragðið kem ur íyrir, að lík atriði voru en.dur1e.kin, og gerir það mvnd ina dálítið langdregna á köfl- um. Má nefna sem dæmi, að þrisvar sinnum' er sýnt, er sjó- maðurinn legsur af stað að heiman, — hefði nægt að sýua þau tvö skipti, — í byrjun sög- unnar, og er hann leggur af stað í hina örlasaríku för. Ef til" vill hefSi mátt þess í stað fella inn í atriði úr lífi sjó- mannsins am 'borð í skipinu — til dæmis, er hann sæti í klefa sínum og hugsaði. heim. .Eiain- lega fannst manni bálfóeðli- legt, að sjá hann aldrei öðru vísi en prúðbúinn heima hiá sér eð'a akandi í bifreið. ... At- vanda, rniðað við aðstæður. Aðalatriðið er það, að myft# þessi sýnir verulega framförrá þsssu sviði. Og þekki ég Ós'kar-.. rétt, lætur hann hér ekki .sta'ð-" ar numið. Nú er hann búinn a^) yfirstíga marga byrjunarörð'ug' leika, en um leið verður hann. að gera sér Ijóst, að framvegis, verða gerðar til hans enn'meiiii kröfur. Hann má því ekki látfl rieitt 'það spilla árangrinum og áhrifununi:, sem, auðvelt er að' komast hiá eða lagfæra, — og hann verður að gera hóílegi^, ki-öfur til sjálfs sín, en uria. leið.; meiri kröfur ijiraðstoðarmanna. | sirina. Það er ógerlegt f yria"< ! einn mann, þott duglegur s;é,í i að annast allar framkvæmdir, ¦ j jafrihliða tökunni, iþegar ukjp. lerigri kvikmyndir er að ræða. Tj. GuSm, ^usinlauaur t*órlars©n | ^ héraðsdómslögmaður ) >Aðalstr. ftb. Viðtalstími S S10—12 1 h. Sími 6410. |

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.