Alþýðublaðið - 19.11.1954, Blaðsíða 8

Alþýðublaðið - 19.11.1954, Blaðsíða 8
Föstudagur 19. nóvember 1954 Óþaegilegar staðreyndir. ijaldeyrisSoforð banl míkiu hærri en inneign í Þ'REMUR greinum segir •Slorgunblaðið í gær frá tvedm ræðum, sciri. ég flutti á alþingi í fyrradag um á- " stándið í efnabagsmálum þjóðarinnar, einkum gjald- eyrismálunúni, og er það í samræmi við það, að þrem ráðberrum þótti nauðsyn- legt að taka til máls pg verja stefnu ríkisstjórnar- innar, sumum oí'íar en einu sinni. Þær staðreyndir, sem svo óþægilegt reyndist að sagt skyldi frá, eru í meginatrið- um þessar: Við lok síðasta mánaðar var brúttóihneign íslenzkra banka erlendis 88,8 millj. kr. Þegar ábyrgðarskuid- bindingar bankanna (68 millj. kr.) eru dregnar frá, svo sem bankarnir gera ávallt í yfirlitum sínum, verður nettó-inneignin 20,8 millj. kr. Inneignin er aðal- lega fólgin í dollurum (186,5 m. kr.), en í Evrópugjaldeyri skuíd- ar þjóðin 75,6 millj. kr. og í skuldar' kr. Skuld fslendinga vi'ð 'Greiðslubandalag Evrópu hefur VAXIÐ á síðastliðnu ári um 55 milfj. kr. Enn fremur verður að jtaka tillit til þess. að bank- *arnir höfðu um síðustu mán aðamót gefið út algjörJega bindandi GREIÐSLULOF- •ORÐ vegna vöruinnflutn- dngs samkvæmt frílista, að iupphæð. 31,8 millj. kr., en það er 11 millj. kr. meira en nettó-gjaldeyris eigninni neniur. ¥Jruskintagjaldeyri - hún 22,2 millj. Að si'ðustu ber svo að hafa hliðsjón af því, að á bönkunum hvíla miklar gjaldeyrisskuldbindingar vegna bátagjaldeyriskerf- isins • (þ. o. misrminur útgefinna A-skírteina og afgreiddra B-skírteina). Nam sú skuld- binding í septemberlok 42,8 millj.- kr. Gjaldeyrisskuldbinding- ar bankanna nema því yf- ir 70 millj. kr., en nettó- gjaldeyrisinneignin er að- eins 21 millj. kr. ¦Þetta er hörmuleg niður- staða, þegar þess er gætt, AÐ utanríkisviöskiptin eru nú hagstæðari en líklega aokkru sinni fyrr, AÐ þjóð- in hafði á síðasta ári 213 millj. kr. gjaldeyristekjur vegna varnarliðsframkvæmd anna dg mun hafa um 200 millj. kr. gjaldeyristekjur af þeim í ár, og AÐ birgðir útflutningsafurða eru nú næstum 50 millj. kr. minni en á sama tíma í fyrra. Ef vel hefði verið haldið á mál um, ætti allt þetta þrennt að hafa or'ðíð þess valdandi, að Islondingar eignuðust nrjbg gilda gjaldeyrisvara- sjóði. Það, að þjóðin á þá ekki, sannar, að illa hefur veri$ á haldið. Á síðustu 12 mánuðum hefur nettó-gjaldeyriseignin aukizt um 43,4 jnillj. kr., ea það er ekki einu sinni jafn- mikið og birgðir af útflutn- ingsvörum hafa minnkað, Greiðsluloforð banl /nna JUKUST á sama tíma um 3,9 millj. kr. GYLFI Þ. GÍSI*\SON. íanftar skyldaSfr til að fáfa af hendi gja eyri fyrlr vör Nýlf hlulverk. Frumvarp á þingi um, að þeir verði að af- henda gjai.deyriríinn innan fveggja viknu HARALDUR GUÐMUNDSSON oS Guðmundur f. Guð- mundsson bera fram á alþingi frumvarp um breytingu á lögun- um um skipan innflutnings og gjaldeyrismála, fjárfestingar-> mála o. fl, oa; fjallar breytingin um það, að bönkunum sé skylt að láta af hendi gjaldeyri fyrir vörum, sem innflutningur er frjáls á, innan tveggja vikna frá því, er þeim berst beiðni urra hann. Hið sama eigi við um frjálsar gjaldeyrisgreiðslur fyrú* öðru en innflutningi. ..... S greinargerð er bent á það, Nýtt hlutverk, kvikmynd Ósk- 'eins og . Alþýðuflokkurinn yakti athygli á, er.¦'.•lögin' voru tji-urnræðu á þingi rfyrra, að í þeiiri fælist engiri breyting, sem iriáli skipti. Innflutningur væri eftir sem áður háður inn flutningsleyfum. Bæði fyrir og eftir gildistöku laganna væri það á valdi bankanna. hvort og hvenær . iþeir létu af hendi gjaldeyri til kaupa á vörum, sem innflutningur var^rjáls á. ars Gislasonar, yerður sýnd x dag, kl. 7 og 9 í Tjarnarbíói vegna áskorana; — A mýnd- inni er.u Gérðut Hjorieifsdóttir og Óskar Ingimarsson í hlut- verkum. Vísiiaian 159 s!ig. KAUPLAGSNEFND hefur reiknað út vísitölu iramfærs'u kostnaðar í Reykjavik hinn 1. nóvember. s.l. og reyndist hún vera 159 stig. Enn fremur hefur kauplags- nefnd reiknað út kaupgjalds- vísitölu fyrir nóvember, með tilliti til ákvæða 3. mgr. 6. gr. TILLAGA UM FRJALSAN GJALDEYBI FYRIR BIFREIÐUM •Svo segir í greinargerð: „Nú er komin fram tillaga til þingsályktunar frá þing- laga nr. 22/1950, og reyndist mönnum úr öðrum, stjórnar hún vera 149 stig. frokkanna um, að veittur verði fofnaðar lúðrasveifir barna og unglðnga í skólum bæjaríns .Bærinn beitti sér fyrir stofnuninni.. BÆJARSTJÓRN EEYKJAVÍKUR samþykkti á fundi sín- am í gær að stofna Iúðrasveitir barna og unglinga í skólum rt>æjarins. Segir í samþykktinni að stofna skuli nú þegar tvær iúðrasveitir, fyrir 15—16 meðlimi hvora. . Frv. Alþýðuflokksins á alþingi: Tekjuskaííur ekki lagður á bæíur frá Tryggingasfofnun ríkisins LAGT HEFUR verið fram í efri deild alþingis frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og eignaskatt# — Flutningsmenn eru Haraldur Guðmundsson og Guðmundur I. Guðmundsson. Efniskjarni frumvarpsins ei" sá, að bætur frá Tryggingastofnun ríkisins verði undanþegnar tekjuskatti^ Frumvarpið hljóðar svo: I skuli einir allra þeirra, sem 1. gr. Aftan við 1. málsgrein , bóta njóta, tekjuskattsskyldir 12. gr. laganna bætist: Frá- ] af bótum sínum. Þessu frum- .... ¦-'•:¦'; í - K frjáls innflutningur á bifreið- um, og frá þingm.'inni úi' hin- um stjórnarflokknum viðbótar tillaga -'uffli að jafnframt verðí tryggt, ,að. bankarnL- selji á hverjum tíma öllnm,. er þess óska, erlendan gjaideyri til kaupa á bifreiðum." NÝB SKILNINGUB í HER-'"' * BÚ.ÐUM- STJÓBNARiNNAR ' -' „Þessar , tillögur, og einkun?. þó viðbótartillagan, verða trauðla skildar á þaim veg, aS forrriælérídur þeirra talji,. að Framhald á 7. síðu.'.' S IBærinn eígnastf „raonus Tillagan fer hér á eftir: Bæjarstjérn samþykkir að Stofna lúðrasveitír barna og imglinga í skólum bæjarins. Skulu nú þegar stofnaðar tvær lúðrasveitir fyrir 15— 16 meðlimi hvor. Bæjarrá'ð felur þeim dr. Páli Isólfssyni tónskáldi, Jón asi B. Jónssyni fræðsluíull- 4rúa, Paul Pampichler, stjórn anda Lúðrasveitar Reykja- «íkur, Karli O. Bunólfssyni, stjórnanda Lúðrasveitarinn- ar Svans, og Haraldi Guð- tnundssyni, stjórna.nda Lúðra sveitar verkalýðsins, að iíoma þessari starfsemi á fót. Bæjarráð heimilar kaup á nauðsynlegum hljóðfærum í þessu skyni. Tilla^n var samþ. með sam- hljóða atkv. Fíilmenni við jarðarför Ólaís Hvanndals, JARÐARFÖE. Ólafs Hvann- dal prentmyndagerðarmeistara fór fram í gær frá Fríkirkjunni að yiðstöddu fjölmenni. Séra Þorsteinn Björnsson jarðsöng. Þeir, sem báru kisíuna, yoru prentmyndagerðarmenn, prent' smiðjustjórar og blaðamenn og nánustu vinir og ættingjar. dráttur þessi skal þó aldrei nema lægri upphæð en þeirri, sem skattgreiðandi hefur feng- ið greidda í bætur hjá Trygg- ingastofnun ríkisins. á árinu. 2. gr. Lög þessi öðlast þegar gildi óg korha til framkvæmda við álagningu skatta ári'ð 1955. I greinargerð með frumvarp inu ségir, að í. ljós hafi komið að ýmsir, er ekki höfðu annað sér og EÍnum til; franifæris en bætur , frá 'Trýggignastofnun ri'kisins, hafi orðið að greiða tekjuskatt af bótunum. Gamal menni og öryrki, sem dvelja á elliheimili eða sjúkrahúsi og fá því smá'vægilegar uppfoætur á ellilaun sín eða örorkubætur, verða samkvæmt skattalögun- um að greiða nokkurn tekju- skatt af þessum bótum. Ekkja, sem fær ekkjubætur í eitt ár og barnaláfeyri að auki, lendir einnig í tekjuskatti. ÓSAMBÆMI í niðurlagi segir svo orðrétt: Þetta er ósanngjarnt, og gætir hér ósamræmis milli tekjuskattslaganna og trygg- ingalaganna, sem miða bætur aðeins við brýnustu nauðþurft ir. Bætur ekkiunnar og fjamal mennisins í ellilheimilinu eru ekki við það miðaðar. að þessír aðilar séu af bótum sínum ein- um aflögufærir um tekjuskatts greiðslur. Það er og í fyllsta máía óeðlilegt, að þessir aðilar varpi er ætlað að snía þennan galla af lögunum um tekju- skatt og eignaskatt með því að taka það fram, að bætur frá Tryggingastofnun ríkisins skuli ætíð falla. undir persónufrá- dráttinn að fullu. ' > BEYKJAVÍKURBÆB hef^ iur nú eignazt „ráðhús", a. ^ 3 m. k. til bráðabirgða. Skýrði C ) borgarstjóri frá því á bæj- ^, ) arstjórnarfundi í ga;r, aðv ; bærinn hefði eignazt hús- S ^eigniná Skúlatún 2, og væriý ^ hún- ætluð undir skrif stofur V ý nokkurra istofnana bæjar- ^ S íns, svo og fyrjr bæjarstjórn ? S arfundi. Bærinn keypti upp ^ Shaflega hús þetta ásamtí j Eimskipaf élagi Islands, en : ?nú hefur bærinn keypt hluti ^ Eimskips og á því allt húsið. s, í Kvað borgarstjóri bæinn Si ;því bafa eignazt mjög gottS ^ bráðabírgðahúsnæði. , Gat S) ýhann þess að hinn nýi bæj-^1 S arstjórnarisalur, er þar hef-J S.ur verið komi'ð> fyrir,: værij S mun stærri en Kaupþings-; ? Ssalurinn, er orðið hefur aðí ynotazt við um Jangt skeið.^ Frá bæjarstjórnarfundh $& íhaldið fellir að veila kaup- endum Búslaðahúsa gcð lán BÆJARSTJÓRNARÍHALDIÐ felldi á bæjarstjórnarfundi í gær tillögu Alfreðs Gíslasonar og Bárðar Daníelssonar um aS veita væntanlegum kaupendum raðhúsa í Bústaðahverfi lára með 4%"ársvöxtum til 40 ára. Þót'ti íhaldihu þetta of góð kjör Bæjarráð hafði áður sam- þykkt að veita lán með 5Vz% ársvöxtum til 25 ára. Lagði borgarstjóri til að sú tillaga yrði samþykkt. Var tillagan samþykkt með 8:7 atkv. og þar með þeir aðrir skilmálar, er bæjárráð hafði samþykkt, en þeir eru þessir: að húsin verði seld fokheld fyr ir kostnaðarverð. Kaupend- ur fullgeri sjáifir. að bærinn gefi kaupendum kost á að endurgreiða kaup verðið með 5l/2% ársvöxt- uni á 25 árum. Trygging 1. veðréttur. að krafizt ver'ði innborgunar tryggingarfjár á svipaðan hátt og er íbúðir voru seld- ar á árunum 1050—'51. að skilmálar verði aíí öðru leyti sambærilegir vjð skil- mála um sölu íbúfia í hverf inu. Guðmundur Vigfússon bai" fram þá tillögu, að lánstími yrði 50 ár. og vextir 3%. Sú tillaga var felld með 8 atkv. fhaldsins gegn 6 otkvæðum (Framsókn sat hjá). Tillaga Alfreðs og Bárðar var felld með 8 atkv: íhaldsins gegn 7. y,-i f\

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.