Vísir - 25.06.1916, Blaðsíða 2

Vísir - 25.06.1916, Blaðsíða 2
VÍSIR V i S \ R A f g r e I ð s I a blaösins á Hótel Island er opin frá kl. 8—8 á hverj- um degi, Inngangur irá Vallarstræti. Rkrifstofa á saraa stað, Inng. frá Aðaistr. —- Riistjórinn til viðtais frá «. 3—4 Sími 400.- P. O. Box 367. Best að versla i FATABÚfllNNI! Þar fást Regnkápur, Rykfrakkar fyrir herra, dömur og börn, og allur fatn- aður á eldri sern yngri. Hvergi betra að versla en i FATABÚÐINNI, Hafnarstr. 18. Simi 269 Flutnmg&gjöldm. Úr skýrslu Eimskipafélags- stjórnarinnar. Þegar félagið tók til starfa þótti rétt að halda að tttestu flutníngs- gjöldum þeim, er ííðkasl höfðu þangað tii á leiðum þeim, sem skipum félagsins var ætlað að sigla; enda gengið út frá því í hiutaút- boði félagsins. Þótti ekki rétt að leggja út í samkepni við hin félög- ' in og inælikvarði sá, sem reyndur var, talinn áreiðanlegastur þar til félagiö sjálft hefði fengið reynslu. Raunar hafði kostnaður við skipa- títgerð aukist nokkuð þá þegar vegna ófriðarins, * en þó eigi svo mjög miklu næmi. Síðan hefir kostnaðurinn farið sí/axandi. Stafar hann aðaliega af þessu þrennu: 1. Hækkuðu kolaverði. 2. Hækkuðum válryggingargjöldura. 3. Töfum af völdum Breta. Stjórnin og útgerðarstjóri fylgd- ust nú nákvæmlega með hag fé- Iagsins og starfra. kslu. Þegar komið var fram nndir áramótin síöustu þóíti mega sjá, að kostnaðurinn væri orðinn svo mikið aukinu, að óhjákvæmilegt væri að hækka flutn- ingsgjöld nokkuð. Var því um áramótin ákveðið að fella burt allan afslátt á flutningsgjöldum að og frá Leith; veröur það h. u. b. 20 % hækkuu, og nokkru síðar var á- kveðið aö gefa að eins einusinni 10 °/o af flutningsgjöldum að og frá Kaupmannahöfn; verður það hér um bil 11-12°/, hækkun. Auk þess hefir félagið tekið sömu flutningsgjöld sem 8ameinaða félag- ið hefir tekið með áætlunarskipum tf þeim vörutegundum, sem ekki eru bundnar við taxta, nemur sú upphæð nokkru. — Ástæðan til þess að hækkuð voru fyr og meira flutning9gjöld að og frá Leith en frá Kaupmannahðfn var sú, að við- komur í Leith hðfðu aukist meira að kostnaði vegna meiri hækkunar á vinnulaunum, tafa o. s. frv. Nú hefir stjórnin ennfremur tyrir nckkru ákveöið að fella einnig burtu siðasta 10 % afsláttinn á flutningsgjöldum að og frá Khöfn, og má því telja að öll flutnings- gjöíd séu nú hækkuð um meira en 20 %. Stjórninni er fullkunnugt um að- dragandann að stofnun þessa fé- lags, hverju ástfóstri þjóðin, svo aö segja óskifl, hefir tekið við félagið og hverjar vonir menn setja til þess sem nytsemdarfyrirtækis fyrir land og þjóð. Hún iítur svo á, að þetta félag eigi ekki óskift tnál með þeim félögum, sem eingöngu eru stofnuð í gróðaskyni og því að sjálfsögðu mundu nota sér ástæð- ' urnar sem nú eru til þess aö taka þau tlutningsgjöld af landsmönnum sem hæst bjóðast. Því hefir stjórn- in fylgt þeirri stefnu, að hækka ekki flutningsgjöldin eftir því hvað hægt væri að nota sér neyðar- ástand það, sem nú er um skipa- kost og flutninga. heldur að hækka þau smámsaman, og fara þá að mestu eflir því sem þöríin krefur, vegna aukinna útgjalda, til þess að fyrirtækið beri sig fjáthagslega. Og þegar litið er á arðiun, 100 þús. kr. af siglingum annais skipsins í 9 [mánuði og hins skipsins í 6 mánuði (þó með talsverðri íöf vegna óhappsins), þá telur hún fyrir sitt leyti þann árangur vel við unandi cftir því sem ástæður hafa verið. Þessari stefnu sem hér er lýst hefir stjórnin hugsað sér að halda fram- vegis. Með því móti verður íyrir- tækið »sá vinur sem í raun reyn- isU, og kemst næst því aö bregð- ast ekki þeim vonum. sem þeir, er fyrirtækið bera uppi, íslenzka þióð- in, hefir sett til þess. Með mikiili hækkun mætti fá stundarpeninga- hagnað, en stjórnin hefir eigi viljað bæta því ofan á dýrleika allrar er- lendrar vöru hér f landinu nú. Hún er e k k i þess sinnis, að Iftið muni um einn kepp f sláturtíðinni, held- ur Iftur hún svo á, að því meiri dýrtíð sem í landinu er, því ver þoli menn áiögur þær, sem felast í auknum fiutningsgjöldum, og það ef tii vill eigi einungis á vðrum þeim, sem félagið flytur milli landa. Stjórnin er og þeirrar skoðunar, að fétagið njóti frekar þeirrar samúðar þjóðarinnar, alþingis og landsstjórn- arinnar, sem því er lífsskilyrði, ef það í þessu efni heldur sér á þeirri braut, sem þvf var ætlað að ganga frá ðndverðu. j&awt\U$2&Yot\ti. Ýmsir vandlætingasamir menn eru stundum að kvarta yfir því að bannlögin séu brotin. þeir finna lögreglunni það til foráttu, að hún gangi slælega fram í því að hafa hendur í hári sökudólg- anna og framfylgja lögum þessum eða saka hana jafnvel um að hún sjái í gegnum fingur með þeim, sem ekki skeita um að hlíða bann- lagaákvæðunum út í yztu æsar. þessir vandlætarar ákalla Góð- templara að þeir leggi fram krafta sína til þess að hjálpa til að láta fólkið halda lögin og standa á móti árásum Bachusar. Ekki er það líklegt, að einstakir menn hafi tíma til þess að snuðra upp bann- lagabrot endurgjaldslaust. Eða ætlast löggjöfin til þess að hver einstaklingur í þjóðfélaginu ;sé lagavörður? Málið er líklega flóknara og vandasamara en svo, að það verði leyst með þessum ákölluttúm og upphrópunum þeirra, sem skrifa í blöðin. Sjálfsagt sýnist mönnum það rétt, að landið er ekki alveg laust við herlið Bachusar og mönnum er jafnvel ekki grunlaust um, að það sæki á og færist i aukana með hverri vikunni. því skal ekki neitað, að það líturhálfleiðinlega út, eftirað þessu lagabákni hefir verið komið á, þá skuli það geta viðgengist að menn geri sér vínverzlun að feitri at- vinnu, að menn selja í pukri ó- þverra vínföng okurverði — skolp, sem enginn mundi leggja sér til munns ef ekki væri bann — og landssjóður fær ekki einn eyri í toll af víninnflutningunum. það er óneitanlega óviðkunn- anlegt, að sjá menn, af ýmsum stéttum, dauðadrukna dinglandi á götunum í „bannlandi". - En hvað skal segja. Málið er erfitt viðureignar. Mennirnireru nú einu sinni svona gerðir. — Drykkjufýsnin virðist ekki vera í rérnun, ef til vill þvert á móti. það er hægra að semja lögin og setja þau á pappírinn en fram- fylgja þeim svo nokkurt gagn sé í. Jafnvel þeir sem hafa samið þau og samþykt sýna þeim minst- an sóma. . Hér eru góð ráð dýr. Ef nokk- uð ætti að stoða, þá þyrfti að koma á fót öflugri tollgæslu. Hér þyrfti að setja á stofn vellaunað tollstjóraembætti með mörgum launuðum meðhjálpurum. f hvert skip, sem á höfn kemur, ætti að setja öflugan vörð meðan það f T > L. MINNIS: Baðhúsið opið v. d. 8-8. ld.kv. til II Borgarst.skrifát. í brunastöð opín v. d 11-3 Bæjarfóg.skrifst. Hverfisg. op, v. d. 10-2 og 4-7 Bæjargjaldk, Laufásv.-kl. 12-3 og 5-7 v.d Islandsbanki opínn 10-4. K. F. U. M. Alm. samk.sunnd.S'/, siðd Landakotsspít. Sjúkravitj.timi kl, 11-1. Landsbankinn 10-3, Bankastjórn til við tals 10-12 Landsbókasafn 12-3 og 5-8. Utlán 1-3 Landssimlnn opinn v. d, daglangt (8-9} Helga riaga 10-12 og4-7 Nátlúrugripasafnið opið l1/,"2'/. siðd. Pósthúsið opir) v. d. 9-7, snnnd. 9-1 Samábyrgðin 12-2 og 4-fj. Stjórnarráðsskrifstofurnar opn. 10-4 v. d. Vifilsstaðahæliö. Hcimsóknartími 12-1 Þjóðmenjasafnið opið sd. þd, fmd. 12-? Ókeypis lækning háskólans Kirkjustrætl 12 r Alin. lækningar á þriðjud. og fösiud. kl. 12—1. Eyrna-, nef- og hálslækningar á föstud. kl. 2—3. Tannlækningar á þriðjud. kl. 2—3. Augnlækningar í Lækjargötu 2 á mið- vikud. kl. 2-3. landsféhirðir kl. 10-2 og 5—6. | S^^«vasUJa Vöruhússins. K m --------- S Karlm.fatnaðir best saumaðir! ® Best efni! œ ssss® Fljótust afgreiðsla! sssss "^CaupÆ y}'\$\% stendur við og tollvörðurinn ætti að opna og rannsaka hvern bögg- ul og ílát sem í land er flutt. Alt annað er „humbug". En slík röggsemi kostar skilning. Hvað gagn er að því og hvaða réttlæti er í því, að „nappa" einn sökudólg af hundraði, þegarníu- tíu og níu sleppa óáreittir? Setjum nú svo, að það tækist með nógu rækilegum ráðstöfun- um að 'útiloka allan innflutning á drekkanlegu áfengi til Reykja- víkur; er það þá nægilegt að lög- unum sé hlýtt hér, ef alt gengur í handaskolum annarstaðar á land- inu? Eða hvað segja bannlaga- vinirnir um það sem altalað er, að mikið sé flutt inn hér af á- fengi og mikið sé drukkið, en þó komist það ekki í hálfkvisti við það, sem á sér stað í sum- um öðrum landshlutum. Og skop- legt er það, ef satt er, að menn sendi áfengispantanir héðan til annara kauptúna á landinu. Strand- lengja íslands er stór og hugvit manna er óútreiknanlegt. Kák í þessu máli er verra en ekki neitt. En hvaða ráð dugatilþess að fyrirbyggja alla aðflutninga á áfengi um land alt ? þau ráð eru ekki fundin enn. það er ekki nóg að setja í lögin há sektar-

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.