Vísir - 12.02.1928, Blaðsíða 2

Vísir - 12.02.1928, Blaðsíða 2
ViSifi JNhihfheOlsehC Umbúöapappíp 20, 40 og 57 eui. breiðir strangar. Pappírspokai* ýuisar stæiðir. Bindigarn. Gúmmíbönd. frá kon 'iitífeKri hollenskri verksmiöiu, mahogni, KauhaU mahogni meft 3 ped«lum. — Lægta veið beint frá verk»mi5junni. — A. Obenhaupt. Varhugavert mál. Ký sam,ábyrgðarflækja. —o— íaaidsflokkuriun á Alþingi ber fram frumvarp til laga um at- vinnurekstrarlán ltanda sam- ábyrgðarlánsfélögum. Frá því var skýrt hér í blaðinu í gær, að íhaldsmennirnir í efri ríeild bæri fram írumvarp um at- vinnurekstrarlán handa bændum til sveita og sjávar. ÞaS er auSséð á íhaldsblöSunum, aS þeim finst mikiS til um þetta mál. BlöSin „MorgunblaSiS" og „VörSur", sem út komu í gær, skýra bæSi frá þessu í gréinum meS gieiSletruS- um fyrírsögnum, og fullyrða með rmklum fjálgleik, aS þetta sé lang- merkasta máliS, sem fram hafi komiS á þessu þingi. — Alveg ó- sjálfrátt kviknar grunur hjá les- endunum um þaS, aS hér sé á ferS- inni ekki eingöngu pjóðþrifamál, heldur ef til vill fyrst og fremst ílokks-þrifamáí, mál, sem fyrst og i'remst sé til þess fram boriS, að „slá sér upp". En að sjálfsögSu verSa menn forvitnir og fýsir að lesa þetta merkilega frumvarp. Efni frumvarpsins er í fám orð- um þaS, að heimila nkisstjórninm, aS ábyrgjast fyrir Landsbankann 5 miljóna króna reikningslán er- lendis, en lán þetta skal nota til pess aS veita bændum til sveita og sjávar rekstrarlán, fyrir rriíllí- göngu sparisjóða og annara lryggra peningastofnana. VirSist þetta ekki vera aöeins aeimiid, fyrir Landsbankann og sparisjóðina, til að veita þessi lán, heldur valdboS. í 2. gr. frv. er svo aS orði kveðið: „Af fé því, sem ræðir um í i. gr., veitir Lands- fcankinn (þ. e. hann skal veita) lán til sparisjóða, banka og bankaúti- búa utan Reykjavíkur". í 3. gr. segir svo: „Peningastofnanir þær, er fá Ián hjá Landsbankanum, samkvæmt 2. gr., veita (þ. e. skulu veita) lán til rekstrarlánafélaga", sem uppíylía þau isk'ilyrSi, vseim sett eru í lögunum. Slík rekstrar- lánafélög, sem skv. frv. eiga kröfu til að fá slík lán, geta stofnað hverjir 10—30 menn, sem vilja, i hverju bygðarlagi. En skilyrði Ágaott Smjör Klein, Frakkustig 16. þau, sem þessi félög þurfa að upp- fylia, eru mjög auðveld. Stjórn hvers félags ákveður rekstrarláns- þörf hvers félagsmanns.altað^ooo kr. Gagnvart lánsstofnununum ábyrgjast allir félagsmenn, einn fyrir alia og allir fyrir einn, allar skuldbindingar félagsins. Aðrar tryggingar fá þær ekki. Hver fé- lagsmaður á hinsvegar, 't orði kveðnu, aS sétja félaginu „fult veS eða aðra tryggingu" fyrir rekstrarláni sínu, en það kemur ekki til kastalánsstofnunarinnarað meta þau veS eða þær tryggingar. Trygging sú, sem lánsstofnanirn- ar eiga að fá, er eingöngu sam- ábyrgS félagsmanna. í lok greinargerðar frumvarps- ins segja flutningsmenn: „Oss er kunnugt um, að ýmsir bændur hafa viljað afla sér rekstrarfjár með svipuðum hætti og hér er gert ráö fyrir, en hefir strandað á því, aS fé hefir ekki verið fyrir hendi í lánsstofnununum í þessu skyni, svo neinu nemi". — Ekki verður séS, að þetta hafi verið talfært á nokk- urn hátt viS Landsbankann eða aðrar peningastofnanir, sem nota á til aS ausa út þessu fé. Þaö er látið nægja, aS „ýmsir" menn vilja afla sér rekstrarfjár með þessum hætti. ''¦ . Sjálfsagt hefSu margir þótst geta búist við einhverju sliku frumvarpi sem þessu, úr öSrum herbúðum, en ihaldsherbúðunum, þar sem samábyrgSin væri í meiri metum, enda verður því ekki neit- &S, aS hér er fundiS ráð til þess að hjálpa sktildunautum kaupfé- laga og annara kaupsýslufyrir- tækja til aS greiða skuldir sínar. En þannig er máliS úr garði gert, að full ástæða virðist vera til þess að athuga það grandgæfilega, áður en þvr verður hrundið í fram- kvæmd. Og skal vikiS aftur að því hér í blaðinu næstu daga. Frá Alþingi. í gær voru þessi mál tií um- ræðu: Efri deild. 1. Frv. til 1. um bæjarstjórn á Norðfirði, 2. umr. Allsherjarnefnd var öll á einu máli um það, aS Norðfirði stæði mjög fyrir þrif- um aS þurfa aS vera kauptún, með þeirri réttarstöðu, sem þeim er íengin í sveitarstjórnarlögum- Taldi nefndin þetta ekki að eins hafa ill áhrif á fjárhag NorS- fjarðar og menningu, heldur jafn- vel heilbrigSisástand hans. Meiri hlutinn,. Ingvar Pálmason og Jón Baldvinsson, vildtt bæta ur þessu á þann hátt, aS taka Norð- fiörð í kaupstaöatölu og fá hon- r.m bæjarfógeta, eins og frv. ger- ir ráð 'fyrir. Komu þeir aS eins meS litlar breytingartillögur viS það. — Jón Þorláksson var í minni hluta og taldi réttara aS bæta úr vandræðum NorSfjarðar á þann hátt, að bæði þar og ann- ars staðar, sem eins stæði á eða svipað, væri heimiluð nokkur af- brigSi frá sveitarstjórnarlögunum, t. d. að sameina mætti hjá einum tnanni störf oddvita og hrepp- stjóra, ásamt innheimtustörfum sýslumanns og fógetastörfum. Gætu svo ríkissjóSur og sveitar- sjóður greitt kaup J>essa manns í sameiningu. Taldi J. Þ. aS þetta mætti verða til sparnaðar, en gæti þó bætt úr brýnustu þörf. Bar hann fram rökstudda dagskrá um trávísun málsins aS sinni til und- irbúnings á þessum grundvelli. En sú tillaga hans var ekki meira metin en aðrar, sem íhaldsmenn bera fram aS þessu sinni.og féll viS nokkurn atkvæðamun. Frv. var síðan samþykt og senrt til 3. umr. með breytingum frá allsherj- amefnd og Guðm. ól, sem ekki breyttu efni þess í neinu verulegu., 2. Frv. til 1. um sölu á landi GarSakirkju í HafnarfirSi, 1. umr. Frv. þessu, sem Nd. hefir áöur samþykt, var vísaS til 2. umr. mótmælalaust. 3. Frv. til 1. um breyting á yf- irsetukvennalögum, 1. umr. — Sú villa var í þingfréttum Vtsis í gær, g.S þessu máli hefSi veriS vísaS til- 2. umr. í fyrradag. En þá var tnáliS tekiS af dagskrá og kom aftur fyrir í gær. Getur nú alt átt viS, sem um þaS var sagt í siSasta blaSi. Neðri dcild. 1. Rakarafrumvarpið var sam- þykt meS 15:4 atkv. — Fékk það nú þær sárabætur fyrir margra ára illa meSferð, aS vera fyrsta frv., sem afgreitt var sem lög frá Alþingi, aS þessu sinni. 2. Frv. til hjúalaga, 2. umr. Allshn. kom meS fáar brtt. viS frv. og ekki stórar, enda hefir þaS fengið að velkjast á þingum áSur, og þá senniiega hlotið einhverjar lagfæringar. Annars lagSi hún ein- róma til, að frv. væri samþykt, og var því vísað til 3. umr. — Frv. þetta var fram borið samkv. á- skorun síðasta Alþingis, og var þá jafnframt skoraS á stjórnina aS undirbúa Iagafrv. um lögheimili og bygSaleyfi. — Bar nú Pétttr Ottesen fram fyrirspurn um það, hvort nokkuS hefSi verið gert í þá átt, og svaraði forsrh., að slík frv. mundtt senn koma fyrir dags- ;)OUQOOQOOQQO(}QQOQQOOOQOQO(XX>QQQOOOOOOOQQQQ«)2 -Java-* -Rio- I. Brynjðlfsson & Kvaran. ?OQOOQOOQOOOOQOOCXX)OQOOOOOOOOQOOOQOOODOQQQaO ins ljós. Hefði stjórnin látið semja þau og nú nýlega afhent þau alls- hn. til athugunar. 3. Frv. til 1. um framlengingu á dýrtiðaruppbót embættismanna, 2. umr. Frv. þetta, sem fer fram á að framlengja ákvæði launalag- anna um dýrtíðaruppbót um tvö ár, eða til ársloka 1930, hafSi ver- ið athugað í fjhu. og fékk með- tr.æli hennar. Skoraði nefndin jafnframt á landsstjórnina að und- irbúa enxJitrskoSun launalaganna eftir föngum, fyrir næsta þing. Ef nauSsyn þætti aS skipa milliþinga- r.efnd t málið, áleit meiri hlutinn nægan tíma til þess á næsta þingi, en Sig. Eggerz gerði þann fyrir- yara, aS samilega mundi réttast að hverfa nú þegar að því ráSi. — Frv. var vísaS til 3. umr. með almennu samþykki. Ný frumvörp og tillögur. Jón SigurSsson, BernharS Ste- fánsson og Magnús GuSmundsson ilytja till. til þál. um rannsókn ekvegarstæSis milli SiglufjarSar og Haganesvíkur. Jóhann Þ. Jósefsson flytur frv. til 1. um viSauka við hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar. Ingvar Pálmason og Erlingur FriSjónsson flytja frv. til áfengis- laga. AgaleysL Símskeyti , Khöfn 11. febr. FB. Mowinckel reynir aS mynda stjórn í Noregi. Frá Osló er símaS: Hornsruds- stjórnin hefir beSist lausnar. Mo- winckel hefir tekist á hendur aS mynda stjórn. Manntjón af snjdflóðum. lYfir tuttugu manns hefir farist 't snjóflóSum í SuSur-Noregi. Margar skepnur hafa og farist. Tilraunir Baird. Frá New York-borg er símað: Vegna þess hve Baird hafa hepn- ast vel fjarsýnis-tilraunir með tadio-tækjum, býst forstjóri fjar- sýnisfélagsins við því, aS fjarsýn- is-viðskifti milli New York og London verSi opnuS fyrir almain- tng innan ársloka. íhaldsmenn tapa. Frá London er símaS: Þing- kosning hefir fariS fram í Lan- caster. Frjálslyndir unnu kjör- dæmið af íhaldsmönnum. Á síðari árum hafa reglur og lög veriS sett um umferð hér í höfuðstaðnum og annarstaðar, og fjöldi fyrirmæla, eldri og nýrri mun vera til um, hvernig fram- koma fólks og hegSttn skult vera á almanna færi. Mikill hluti þessara fyrirmæla mun vera dauSur bókstafur öll- ttm altrtatningi; sumpart þekkir t'ólk ekki fyrirmælin og sumpart kærir þaS sig kollótt um aS breyta samkvæmt þeim, þó að þaS vití þau. T. d. munu allir fullvita meim vita, að vtkja ber til vinsrri, en þaS er hrein undantekning ef sjá má, aS þetta sé gert nema fyrir ttlviljun. Ef menn fylgdu regiunni eins og vera ber, mundi fólks- straumurinn oftast ganga í etna átt á annari gangstétt strætts, en í öfuga leið á hinni gangstéttinni. En hvenær sést slikt? ÞaS er ekki svo vel, aS fólk kæri sig um, atS halda sig til vinstri á gangstétt, og af þvt leiSir svo, aS undir eins og slangur af fólki er á götunní, svo sem í byrjun matmalstíma ura hádegiS, eBa þegar fólk kemur aí samkomum eða fer þangaS, er jafnan erfitt a8 komast leiSar sinn- ar, nema meS einlægum krókaleiS- um. Vitanlega kemur þetta örsjaidan £S slyst, því venjulega er það hættulaust, þó maSur rekist á mann. En þegar fólk notar sama háttinn, er þaS fer um akbraut, og jafnvel gerir sér leik aS þv5, aö flækjast út á sjálfri akbrautinni, er hættan vís, enda eru slys eigí fá af þeim sökum. Því verSur ekki neitaS, aS bteytni sums fóiks í þessum efn- um vírSist bera vott um, aS það telji sig upp úr þvi vaxiS, aS hlýSa reglttm. Enda gerast þess mörg Skyndi- salan he ðar áf'atn neð fatlam kpafti nœsta daaa. Athagið vö nr og verö. H^raldfJf A-nason

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.