Vísir - 29.03.1928, Blaðsíða 2

Vísir - 29.03.1928, Blaðsíða 2
))Ml¥fflN(l©LSENl(( Höfum fengid íslenskar kartöf Inr verulega góðar. Fy æipiigg jandi: MpísmjoL Með Goðafoss fœ eg pólerud ítölsk Hrísgrjón. A. Obenhaupt Símskeyti "Banatilræði við stjórnmálamenn. Frá Chicago er símaS : Sprengi- kúlum var kastaS á hús tveggja stjórnmálamanna í Chi.cago. BáSir stjórnmálamennirnir aru lýSveldis- sinnar. Húsin skemdust, en engir særSust. Ekki hefir tekist aS hafa uppi á óbótamönnunum. Menn ætla, aS sprengjutilraunirnar hafi veriS gqrSar af pólitískum ástæS- um. Landskjálftar á ítalíu. Frá Udine er símaS: Landskjálft- ar hafa komi'S í UdinehéraSi í NorSur-ítalíu. Hús hafa víSa skemst og sumstaSar hrunið. Fimm menn hafa farist og sjö meiSst. Utan af landi. 'Akranesi 29. mars. Ágæíur afli í 3—4 daga. Bátar komu að í fyrradag, meS fullar lestir og á dekki sumir, en hátt í Iest hjá öSrum. GóSur afli í gær, en heldur nhnni en i fyrradag. Undanfarinn hálfan mánuS mis- jafn afli, og ekki altaf gefiS á sjó, en jafnastur og bestúr afli síSan á sunnudag. Heilsufar gott. ASfaranótt sunnudags andaSist hér Sveinn Oddsson, baniakennari, aidraSur maSur. Hann var hættur kenslustörfum fyrir mörgum árum. F*á Alþingi. í gær voru þessi mál til meS- ferðar: Efri deild. t 1. 'Frv. til 1. um samstjórn tryggingarstofnana landsins, frh. 2 umr. (atkvgr.). Meiri hluti fjár- hagsnefndar lagSi til aS frv. væri samþykt óbreytt, en minni hlut- iittfi, (J. Þorl. og B. Kr.) bar fram ifokkrar brtt. Feldar voru tillögur um aS heimta, aÖ forstjóri trygg- ingarstofnunarinnar skyldi hafa fullkomna sérþekkingu á trygg- mgarmálum, og að Jaun hans - skyidu vera 5 þús. kr. í byrjun og liækka upp i 6 þús. 1 frv. eru laun- in 4 þús. kr., og hækka upp í 5 þús. á 9 árum. Hinsvejgar var 'samþ. brtt. frá minni hlutanum, tini aS lögin skulu koma til fram- kvæmda, þegar næst losnar for- stjórastaSa annaShvort viS Bruna- Lótafélag íslands eSa Slysatrygg- ing-una. En þaS verSa aSal stofn- anirnar í Tryggingastofnuii ríkis- ins. Frv. var vísaS til 3. ttmr. 2. Frv. til 1. tim breyting á I. um slysatryggingar (3. umr.) var samþykt óbreytt og endursent Nd. 3. Frv. til 1. um breyting á 1. um bæjarstjórn ísaf jarðar, 2. umr. Eftir till. allshn. var frv. samþykt óbreytt og visaS til 3. úmr. 4. Frv. til 1. um varasáttanefnd- armenn í Reykjavík, 2. umr. Frv. þessu var einnig visað til 3. umr. ailsendis ágreiningslattst. 5. Frv. til I. um laxveiði í Niku- lásarkeri 2. umr. Frv. þetta sýnist ætla aS ganga meS meiri friSsemi gegn um efri deild en neSri, þvi aS engin brtt. var fram borin viS þaö, og því visaS til 3. umr. 6. Frv. til'l. um atvinnurekstr- arlán, 2. umr. Fjárhagsnefnd virt- ist þríklofin ttm þetta mál. „Fyrsti minni hluti", J. Þorl. og B. Kr., lagSi til aS frv. væri samþykt, ó- breytt a'ö mestu. „Annar mhtni hlttti", J. Bald., var sammála flm. frv. um nauSsyn þess að létta af, svo sem hægt væri, láns- og vöru- skiftaversluninni, og áleit, aS til þess þyrftu landsmenn, hver í sínu héraSi, aS eiga kost á rekstrarlán- v.m me'S viðunandi kjörum. Hins- vegar þóttist hann sjá ýmsa agnúa á frv„ einkum þann, aS ekki væri víst, hvort Landsbankinn fengist tiJ að taka að sér forgöngu máls- ins. Vildi þó fylgja frv. til 3. umr. — „ÞriSji minni bju'ti", Ittgvar og Einar Árnasoh, vildi vísa mál- inu til stjórnarinnar, en sú tillaga var feld meS 7: 5 atkv. SíSan yqru samþyktar brtt. 1. minni hluta, og frv. vísaS til 3. umr. Neðri deild. 1. Ffv. „til 1. um breytirig á jarðræktarlögum (eia umr.) var samþykt eins og efri deild gekk frá bvt, og því afgreitt sem lög frá Aiþingi. 2. Frv. til 1. um breyting á I. fm verðtoll á nokkrum vörum, 2. timr. Eftir samhljóSa till. fjhn. var írumvarpiö samþykt og vísaö til 3. umr. __________VlSIR____________ 3. Frv. til 1. um breyting á 1. um'vörutoll, 2. umr. Eins og efri deild samþykti þetta frv. var það um aS þrefalda kolatollinn, úr I kr. á smálest í 3 kr., og að koma aftur á tttnnutolli. Fjhn. Nd. klofn- aSi um málið. Þrír nefndarmenn, líannes, HéSinu og Halldór, vildu samþykkja frv. óbreytt, en tveir, Ólafur Thórs og Sig. Eggerz, vildu feíla það. Töldtt þeir þegar ,jSeilst uógti djúpt í vasa skattþegnanna", og einkum væri óverjandi, aS hækka kolatollinn svo gífurlega. Útgeí-Sín væri ekki of vel stödd, og nógti dýrt væri að lifa i Reykja- vík, þótt ekki væri hækkað svo mjög verSiS á eldsneyti bæjarbúa. Jiinnig var af þeim og öSrttm bent á þá hættu, að yrSi frv. samþykt, væri sennilegt, að botnvörpungar inundtt fara aS leggja sig meira eftír ísfisksveiðum heldur en þeir hafa gert. Þá ná þeir kolunum í Englandi, án þess aS borga eyri a.f tollinum. En meS auknttm veiS- utn í ís mundi atvinna minka t landi, og því væri frv. hættulegt öllum almenningj. Jón Qílafssön })óttist sjá fram á, að ekki tækist aS fella frv„ og bar því fram brtt. um aS hækka kolatollinn aðeins um helming (í 2 kr. af smálest). Var sú tillaga samþykt og frv. vís- a'ð til 3. umr. 4. Frv. til I. um atvinnuleysis- skýrslur, 2. ttmr. Allshn. lag'Si til, aö frv. væri samþykt meS þeirri breytingu, aS' skýrslunum skyldi aSeins safnaS í kaupstöðum ;' í frv. var gert ráð fyrir, að þeim væri einnig safnaS í þeim kauptúnum, er hafa yfir 300 íbúa. y\tk\rgr. var fresta'ð þangað til í dag. 5. Frv. til 1. um bæjarstjórn á Norðfirði, 2. urrir. Meiri hlttti allshn. (G. Sig„ HéSinn, Bernh. St.) vildi. fallast á frv. óbreytt. Minni hlutinn (Hákon og M. Gtiðm.) vildi vísa þvt frá með rök- stttddri dagskrá, en fela stjórninni aS undirbúa löggjöf um sveitar- stjórn í stærstu kauptúnum lands- ins. — Forsætisrh. bar frafn brtt. tun aS kaupstaSurinn heiti Nes- kaupstaður, en eigi NorSfjörSur. Nú heitir þar aS réttu lagi Nes- kauptún. Atkvgr. var frestaS, sök- um mannfæSar í deildinni. Veðrið í morgun. Hiti um land alt. í Reykjavík 4 st„ IsafirSi 4, Akureyri 4, SeyS- isfirði 2, Vestmannaeyjttm 5, Stykkishólmi 3, Blönduósi 4, Rauf- arhöfn o, Hólum í HornafirSi 4, Grindavík 3, Færeyjum 5, Juliane- haab -f- 5, Angmagsalik o, Jan Mayen -7-. 7, Hjaltlandi 6, Tyne- mottth 3, Kaupmannahöfn 3 st. Djlip lægS yfir Breitlandseyjum á norSausturleið. Norðaustan á Sel- vogsgrunni. — Horfur: SuSvestur- land, Faxaflói, BreiSafjörSur, Vest- firSir: í dag og nótt norSaustan og norSan átt. Úrkomulaust. NorS- urland: í dag og nótt norSaustan átt, úrkoma austan til. NorSaustur- land, AustfirSir: í dag norSaustan. BleytuhríS. í nótt allhvass norö- austan. Suðausturland: í dag vax- andi norðaustan. í nótt sennílega hvass norSaustan. Innilegt þakklæti fyrir auðsýnda hluttekningu við útför móSur okkar, Ragnheiðar Árnadóttur. Fyrir mína Könd, systra minna og annara aðstandenda. Sigurður Guðmundssoa. Jarðarför dóttur okkar, Sigríðar, er andaðist 22. mars, fer fram laugardaginn 31. þ. m., kl. %y2 e. h., og hefst með húskveðju á heimili okkar, Þrastargötu 5. Vilborg Loftsdóttir. ólafur Guðnason. Pianó fyrirliggjandi frá hinni al- þektu verksmiðju .0 Peter Bcslu ug aðgengilegustu greiðsluskilmálar Einkasali Mljódfæra- litisid, NB. pað skal tekið fram, að öll piano þessi eru nieð egta fílabeinsnótum. Félag frjálslyndra manna heldur aðalfund í Bárunni, upþi, anna,S kveld kl. 8^2. Fyrirlestur um Woodrow Wilson. Fyrir tilmæli ýmissa manna hér ætlar Thorkel J. Lövland, ræðis-. maður, aS flytja nokkur erindi fyr- ir almemiiug. VerSur fyrsta erind- ið flutt á morgun kl.. 5, í Kaup- þingssalnum, og ræðir um Wilson Bandarikjaíorseta. ASgangur er heimill fyrir alla. SíSar mun hr. Lövland flytja erindi um sam- bandsslitin milli Noregs og Sví- ])jóSar. Hefir hann rannsakaS til- drög og ajvik þess máís ítarlega og ritað um það f jölda blaðagreina. Leiðrétting. í dánarminningu Bertels GttS- jónssonar, er nýlega birtist hér í blaSinu, gleymdist mér a'S nefna annau bróður hans, sem lífs er, heitir hann Óskar, uugur maöitr, ókvæntur. á hefma á Útskalum. P. P. Landhelgisbrot. I fyrrakveld tók Óðinn enskan botnvörpung að veiSum í land- helgi og fór meS hann til Vest- mannaeyja. Hann heitir ,Sea King' og er frá Grimsby. Hann var sekt- aSur í gær um 12500 kr„ en afli og veiSarfæri upptækt. Skipstjór- inn áfrýjaSi dóminum. Guðm. Friðjónsson . skáld, flytur fyrirlestur: HöfS- ingsháttur í ræSu og riti, í sam- komusal HafnarfjarSar, kl. 9 t kveld, að tilhltttun félagsins Magna. Njorður kom af veiðum í gær. Hafði tæpar 60 tunnur lifrar. Gódur eiginmad- up gefup konunni Singers saumavél. Gt Reykjavlk. Dronning Alexandrine kom hingaS a'S nori5an í gær, Og fer héSan kl. 8 annað kveld, áleiS- is til útlanda. Franskur botnvörpungur kom hingað í gærkveldi, til þess aS fá sér kol. Aðalfundur hf. Kvennaheimilisins, í kveld kl. &/2 í Kaupþingssalnum. Stjórn- arkosning o. s. frv. — Félagskonur beSnar aS fjölmenna. Lyftan í gangi. Hólmfríður Þorláksdóttir. kveSur rímnalög í Bárunni á föstudagskvöld. Jósef Húnfjörð kveSur þar og kveí5juljóS til Jóns Lárussonar. Áður en Jiér fáið yður gleraugu, ber yður sjálfra yðar vegna a3 koma i sérverslun THIELE ÍO Kia*kjustrœti ÍO Það er ekkl sama hvaða umgjörðir og ftler þér notið. Leitið yður upplýsinga í gler- augnasérverslun Thiele, aein er ( Kirkjustræti 10 og hefur hvergt annarsstaðar útsölu.

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.