Vísir - 06.11.1928, Blaðsíða 2

Vísir - 06.11.1928, Blaðsíða 2
VISIR lööfum til: Gú.mmíteygjap. Pappírspoka, ýmsar staerðl*. W. O. pappíF. TekjiF og eiparskattur í Reykjavík. Athugasemdir við greinar Héðins Yaldiinarssonar. MAI$-fe®ill, MAÍS-mulinn, i MAIS—mjdl» I. Brysjólfsson & Kvar&n Khöfn, 5. nóv. F. B. Albert Smith fagnað. Frá New York borg er sím- að: Albert . Smith, forsetaefni demókrata er hingað kominn úr hinum mikla kosningaleiðangri sínum. FerðaSist hann samtals 15000 enskar mílur í leiðangri þessum. Var honum tekið með kostum og kynjum i New York og minnast menn ekki, að nokk- tir maður hafi fengið slíkar viðtökur þár á síðari árum, nema ef vera skyldi fluggarp- urinn Lindbergh, er hann kom til Ameríku aftur að afloknu Atlantshafsflugi sínu. Öllum búðum hafði verið lokað og skrifstofum, en mannfjöldinn er skifti hundruðum þúsunda, hylti ríkisstjórann og forseta- efnið. Opinberar byggingar voru fánum skreyttar. Forsetakosningarnar. Frá "Washington D. C. er simað: Piepublikanir hafa til þessa eytt 5 miljónum dollara i kosningabaráttunni. en demo- kratar 4 miljónum dollara. 43 miljónir kjósenda eru á kjör- skránum. Áhuginn fyrir kosn- ingunni er óvenjulega mikill, og er búist við að langtum fleiri kjósi nú heldur en kusu er, for- setakosningin fór fram 1924. Meiri líkur eru enn taldar fyrir því, að Herbert Hoover verði kosinn, en samt er vel hugsan- iegt, að Smiíh nái kosningu. Uniíed Press áætlar, að Hoover eigi 250 kjörmannaatkvæði vís, en Smith 159, en hinsvegar sé ógerningur að spá nokkuru um úrslitin í 13 ríkjum, sem hafi til samans tæp 200 atkv. Síresemann gegnir ráðherra- * störfum á ný. Frá Berlín er símað: Strese- raann, utanríkismálaráðherra, h'ef ir lengi verið fjarverandi vegna heilsubrests, en er nú kominn heim og tekinn við ráðherrastörfunum. Ráðagerðir dr. Eckeners. Dr. Eckener kveðst vona, að sér muni - hepnast, með til- styrk Bandaríkjamanna, að stofna félag, sem láti byggja Ioftskip nægilega stó'r til Atl- antshafsferða. Gerir hann ráð fyrir að nota Graf Zeppelin sem skólaskip. Frá Tyrkjum. Frá Angora er símað: Tyrk- neska þiiígið hefir samþykt lög um að blöðin skuli nota latn- eskt letur frá 1. janúar 1930. Pangalos handtekinn. Frá Aþenuborg er simað: Pangalos hefir verið handtek- inn fyrir að hafa hvatt til æs- inga fyrir utan Pangalosklúbb- inn skömmu fyiir kosningarn- ar í ágúst. Khöfn, 6. nóv. FB. Kosningafréttir. Frá London er símað, til Social-Demokraten, að verka- menn liafi fengið meiri hluta í 27 af 80 sveita- og bæjars! jórn- um, sem kosið var i í síðastlið- inni viku. Mótspyrna gegn Poincaré. Frá París er simað: Mótspyrn- an gegn Poincaré vex á meðal vinstrimanna. FjárlaganeÍLdin, en meiri hluti hennar er vinstri- menn, hefir samþykt, þráfi fyr- ir mótspyrnu Poincaré, ýmsar breytingar á f járlögunum, þar á meðal um að lækka aígjöld smábænda og smákaupmanna, en hækka í staðinn. almennan tekjuskatt, frá 33 upp í 35%. Poincaré hefir í hótunum, að segja af sér, ef þingið samþykki tillögurnar. —o- Niðurl. 8. pá kemur Héðinn með húsaleigu manna af íbúðum i eigin húsum. pykir honum reiknuð vera of lág leiga. Vill hann láta skattstjóra ákveða ínonnum leigu. Til þessa er því að svara, að ef breyta ætti mati manna sjálfra á íbúðum í einu húsi, þá yrði að gera það al- ment og með fullri samkvæmni. Til þess þyrfti að skipa sérstaka matsmenn með þekkingu á því atriði, mcnn sem mætu allar íbúðir, seii' '^úseigendur nota i húsum sjálfra sím Og þetta ætti þá auðvitað að gera bæði i Reykjavík og alstaðar annars- staðar á landinu. En það er ekki verk skattstjóra að ákveða slíkt eða skipa slíka menn, heldur fjármálaráðherra. Enginn þeirra. 4 (Magnús Jónsson, Klemenz Jónsson, Jón porláks- son og Magnús Kristjánsson — Magnús Guðmundsson fór frá rétt eftir að byrjuð var fram- kvæmd þeirra) í'jármálaráð- herra, sem verið hafa síðan skattalögin komu til fram- kvæmdar, hefir gefið nokkurar fyrirskipanir um það. Héðinn kemur ef til vill með það, að húsaleigu mætti reikna ákveðna hundraðstölu af fasteignamats- verði eða brunabótaverði eða einhverri annari virðingu hús- anna. En það er ógerningur, enda skal það atriði rætt við hann nánar, ef hann vill. pað sem Héðinn segir um sköttun húseigenda hér, er yfirr leitt villandi. Á húseignum í Reykjavík er nú í rauninni fimmfaldur skattur, margfald- ari en á nokkurri annari eign. Af hálfu ríkis og bæjar hcr hef- ir reykvíkskum húseigendum verið gert miklu erfiðara um flest en öðrum mönnum um eignir sínar. Og margt af því hefir ekki verið af fullri nauð- syn eða fullu viti. Um aðgerðir á húseignum er það að segja, að það er á eins- kis manns færi að sannprófa það, hvort allir húseigendur bæjarins telji nákvæmlega rétt viðhaldskostnað húsa sinna. pað verður að fara eftir sömu reglu sem annað um framtöl manna. Ef ekkert er athuga- vert eða, ef svo þykir, en grein er fyrir þvi gerð, þá verður að taka aðilja trúanlegan. Jafnvel þótt skipa ætti mats- menn lil að meta viðhaldskostn- að húseigenda á húsum þeirra, þá mundi það mat aldrei verða neitt í áttina til að vera áreið- anlegt. Eg hefi ekki heldur annað vitað, en að yfirskatta- nefnd færi svo með þetta atriði sem eg hefi gert. Héðinn telur það ekki bera vott um strangt eftirlit með framtölum, að ekki telji nema 6400 fram í Reykja- vík af um 8000 gjaldendum. pað atriði ber hvorki vott um strangt né lélegt eftirlit. pað segir yfir höfuð hvorki til né frá um það atriði. peir sem ekki telja hér fram, eru annars ekki atvinnurekendur eoa éig&anlenn eins og H. V. líklega heldur. pað er undantekning nú orðið, ef þeir telja ekki fram. Nei, þeir, sem ekki telja fram, eru nær eingöngu vinnukonur og lausa- konur, nokkrir bílstjórar, ein- stöku verkamaður og sjómaður aðallega lausamenn eða menn, sem lítið eiga, nema konu og börn. Eg geri ráð fyrir því, að tiltölulega lítið fáist- greitt af skatti sem þessu fólki er áætl- aður, og sjálfsagt mikið vafa- mál, hvort innheimtan svarar þar kostnaði. pað, að svo að segja hver maður, sem nokkuð hefir um- leikis, telur fram, ætti eftir skoðun Héðins að vera vottur þess, aö eftirlitið hafi verið töluvert strangt með þessum mönnum. Annars hefðu þeir, að hans skoðun, ált að láta undan- fallast að telja fram. Ef til vill heldur Héðinn að það sé lög- skylda að telja fram. Og það sé þá vanræksla af skattstjóra að hafa ekki látið þá skrifa á eyðu- blöðin og sótt til þeirra fram- tölin? 'Njú hefir verið gengið gegn- um reiðilestur Héðins í Alþýðu- blaðinu. Jafnframt því að skýra málsatriðin og bera hönd fyrir höfuð mér, hefi eg auðvitað óbeinlinis varið yfirskattanefnd bæjarins, því að árásin á mig er um leið samskonar árás á hana, eins og eg tók fram þegar i öndverðu. pað er alveg óhætt að segja það, að yfirskattanefnd hefir síst beitt skattalögunum harkalegar gagnvart atvinnu- rekendum og efnamönnum svo- nefndum en skattstjórinn. Hún hefir ekki svo sjaldan farið vægilegar í sakir við þá en hann. i Má enginn skilja þetta svo, sem hér sé verið að gefa i skyn, að yfirskattanefnd hafi beitt lög- unum of mjúldega. Hún hefir yfirleitt beitt þeim á sama hátt sem skattstjóri. Og vitanlega hafa yfirskattanefndarmenn- irnir tveir, sem frá upphafi hafa verið í nefndinni, Björn J?órð- arson hæstaréttarritari og Sig- hvatur Bjarnason bankastjóri, margfalda reynslu á við Héðinn Vaídimarsson í skattamálum. peir munu ekki telja sig full- trúa nokkurs sérstaks flokks eða nokkurrar sérstakrar mannfélagsstéttar i yfirskatta- nefnd. Trúlofunar- hringir og steinhringir Afar ódvrir hjá Jóni Slgmundssynl gulúmið. Laugaveg 8. EKSKÁR HÚFOR, MANCHETTSKYRTUR BINDISLIFSI SOKKAR KARLMANNAULLARPEYSUR VETRARHANSKAR í stóru úrvali. ar: Laugaveg 21. Að lokum fáar athugasemdir almenns eðlis: Ef breyta á framkvæmd skattalaganna að einhverju leyti, þá á eigi að gera það að- eins í Reykjavik, þar sem menn vitanlega hafa orðið langharð- ast úti um tekju- og eignarskatt, heldur einnig alstaðar anarstað- ar á landinu. Framkvæmd skattaláganna hefir verið bæði strangari og sjálfri sér samkvæmari í Reykjavík en annarstaðar á landinu, enda liafa þær 20000- 25000 manna, sem heima hafa átt í Reykjavík, goldið lang- mestan hluta tekju- og eignar- skattsins þessi ár, sem lögin hafa gilt. En vitanlega hafa Reykjavíkurbúar að þessu Ieyti orðið fyrir misrétti nokkru á móts við aðra landsmenn. Og samir þá þingmanni bæjarins síst að veitast að mönnum fyr- ir slælega framkvæmd skatta- laganna hér í Reykjavik. Hann ætti fyrst og fremst að beitast fjTÍr þvi, að samræmi mættí betra verða í framkvæmd þeirra um land alt, svo að kjósendur hér yrði ekki tiltölulega harð- ara úti en aðrir landsmenn. Eitt atriði er að líkindum rétt í grein Héðins, það að per- sónufrádráttur er nú of lágur. pegar Hcðinn flutti síðasta vet- ur 25% skattaukann, sem gilda átti eins og hann bar frv. fram, jafnt um tekjur háar sem lágar, hefði hann átt að athuga þetta atriði. Og ef hann hefði getað fengið persónufrádráttinn hækkaðan upp í t. d. 700—800 kr., þá hefði hann talsvert bætt fyrir skatthækkunarsynd sína. Einar Arnórsson. æææssææææææææææææææææææææææ æ æ Jaleí" rakvé! gefins. æ Ef þér kaupið „Valet" rakcrem, æ eo slípól og blaS, alls á 3.25, þá fáiS w þér eina af hinum frægu „Valet"- œ rakvéíum í kaupbæti. | Haraldiir Aroason. æææææææææææææææææææææææ$sææ

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.