Vísir - 08.12.1955, Blaðsíða 6

Vísir - 08.12.1955, Blaðsíða 6
m VISIB Fimmtudaginn 8. desember l§5-5 iMW%w#MwvwM%««JVVswv%^><%ru%<vvarfvviwrfW^^i%w^^#w<w%#www^>^>. D.AGBL.AB.. Ritstjóri: Hersteirln Pálsson. Auglýsingastjóri: Kristján Jónssoh. Skrífstofur: Ingólfsstræti 3. Afgreiðsla: Ingólfsstræti 3. 'Sími 1660 (fimm línur). Útgefandi: BLAÐAÚTGÁFAN VÍSIR' H.F. Lausasala 1 króna, Félagsprentsmiðjan h.f. »^ww!WWWvw%r^tf»wvftftnflAft^tfWftiWMVrfvwtfv^^ Hver á þakkirnar: Alþýðublaðið ræðir í gær um fjárhagsáætlun bæjarins, sem lögð var fram i bæjarstjórn í byrjun vikunnar, en á áætluninni er gert ráð' fyrir stóruni vaxandi útgjöldum baejarins. Kallar Alþýðublaðið áætlunina eða hækkun hennar jólagjöf - „íhaldsins", og finnst sannarlega hafa komízt. ífeitt,. þyí að þétta blað er með þeirri náttúru, að þvi líður áldrei vel hema þegar það getur rangfærtrciithvað og umsnúið því eftir pólitísk- um. þörfum sínum þá og tá stundina, og hérná fær það hárlá gptt- tækifæri til að þjóna þessari einkennilegu náttúru sinni. Ekki vili Alþýðubfáðið við það kánnast, áð hækkun fjár- hagsáætlunarinnar geti stafað af þeim. hækkunum, sem urðu í lok verkfallsins langa á síoastá vori. Blaðið segir, að verka-, menn og aðrir hafi þá fengið 11 % kauphækkun, en það er vitan- jcga ekki fétt, þvá.í.að kaupriækkun:.eða öllu heldur útgjalda- aukning ailra. sem hafa einhverja menn.í vinnu,. varð mun meiri. En vitanlega getur Alþýðublaðið ekki sagffrá þessu, því að öllu skal ieynt, sem ¦unnter að leyna, þegar það kemur "sér betur fyrir það, þetta vesæla blað. Alþýðublaðinu tekst einnig að komast hjá þvi að geta þess, sem vitað vár að mundi sigla. í .kjölfar hinnar fyrstu hækkunar ákaupgjaldi. Hyérskonar 'þjónusta og varningur hefur hækkað :í vefði, Og síðan he-fur þetta hvórtfveggja kaupgjald og' vöru- 'vérð, hækkað sítt á hyað; Almennmgur hefUr fundið þetta síð- u'átu mánuðina, enda þótt' það hafi kannske- farið' fram'. hjá, þeim, sem í Aiþýðublaðið skrifa, af eðlilegum ástæðum. Það var ;hent á það, þegar verkföllin voru undirbúiri á sínttm tíma, visiegar m genr marg- iftfiti'í• Haustþing Umdæmisstúk- ¦] í'i-5:- ,.Haustþing Umdæisstúk unnar nr. 1 var haldið í Rey.kja- i.unnar nr. 1 beinir því til fram vík sunnudaginn 27. nóvernber ' kyæmdanefndarimiar, að hún stofima 1 gær 1955.. • ihlutist til um, ¦ að ¦ börnin á fyrirspurn 'út Suridgáfpuf blaðsins kom ¦'Þirigið sátu fuUtrúar frá 2 ¦þingstúkúm, 17 undirstúkum og 5- barnastúkum. Meðal þeirra samþykkta, sem þingið gefði, voru eftirfarandi: 1. „Haustþing Umdæmis- stúkunnar nr. 1, haldið í Reykja vík 27. rióvember 1955, telur mjög nauðsynlegt, aðlagt verði kapp á að draga úr ökuslysum, sem hér um slóðir eru orðin geigyænlega tíð. Þess vegna mælir ...umdæmisþingið ein- dregið með því, áð Alþingi sam- þykki frumvarp Skúla Guð- mundssonar um þær breyting- ar á bifreiðalögunum, að hert verði viðurlög við þeim ómeim- ingarbrag, sem býður heim slýsum og hörmungum, er ölv- aðir menn; aka bifreiðum. Svo og við annari gálausri stjóm á ökutækjum." 2. Haustþing Umdæmis- stúkunnar nr. 1 samþykkir,: að skora á Stórstúkuna og Lands-. sambandið gegn á.fengisb.ölinu og Afehgisvarnaráðt að beita sér fýrir því, að hætt verði að veita áfengi í veizlum hins op- inbera." 3. ,,Haustþing Unidáémis-" stúkunnarnr. 1, haldið íReykja vík 27. nóv. 1955, skorar 'á rík- einri og- ' lesáridi til mín i"skrif- og bað inig fyrir áf Sundhöllinni. Hann segir, 'að enii' hafi Sund- höllin ekki verið opnuðeftir lok- unina yegaá' mænuyeikinnar. Þar er hseg't að fara í böð, og er það atiðvitað ágætt, en hins vogar má ekki synda. Stingur þetta nokku'ð i stúf við allt ahn- að, því nú eru ailir samkomu- Landssamband n íslenzkrá'^agir opnirj dlmkleikir háldnir, stangaveiðúnanna hélí nýlega kvikmyndahú.s full' á ¦'¦'hverj'ir aðaífund sinn, en í því eru 16 kvöidi qg yfirieitt engin tak- stangaveiðiféiög ríð'a á land- mörkun á því að fölk:geti komið inu. . saman í hópum. En samt má ekki Stangávéiðifélag Revkjavik- sVnda í Sundhöllinni, Þetta finnst ur hefur að undanförnu barizt sundmanninum minum illt. við að una. Hann segist ekki skilja Skálatúnsheimiiínu fái jóla- giaðning á svipaðan hátt og um síðus'tu jól." Aöaifundur Landssambands sfangavefðimanna. fyrh þv.í. að ríkið, Reykjavík- urbær og SVFR byggðu'/Og rækju sameiginlega klak- og eldisstöð í sambandi við stöð þáj er rafveitan rekur. við Ell- .íoa-árnar,-'.eh: málið hefur þó ekki náð ..fram 'að ganga enn sem' komið -er. . Á fundinum var 2-æít um frimivarp það urn lax- og sil- ungsveiði, sem nú íiggúr'' fyrir Alþingf, og h'efur .sambandíð sitthvað víð það að athuga. Er þetfa lengur, og biður þess véghá um orðsendingu til bærra yfif- valda um.' a'ð nú verði- létf af sundbanninu. . ... Sjálfsögð ráðstðfun. . Það er kannske nokkur.vonað sundmaðurinn spyrji hm þetta, en Jiann fullyfðir að i gaer hafi Sundhöllin verið lokuð. Satt,- að segja hélt ég i- fávizku miuhh að - búið væri að aflétta þessu banni. einmitt af þeirri ástæðu ,að hvcrgi annárs , staðar hevrÍ!-. talið,- að- þax ;sé. miðað vjð |maður iim. neitt -samkomUbami. . „stundarhag fáeinna neta- Aftur. á móti verður það að tak- manna- á framtíðarkostnað,«st fram h'ér, að.upphaflega var allra ánnarra veiðiréttareig- þessi ráðstöfun sjálfsögð 'vegnu enda", eins bg segir i'.áliti fund cmænuveikifaraldursms; enda axins.- ¦ '. Þá vár rætt um villiminka- leggja fyrir jpláguna, og látin sú áskí Ijós, gerð af þeim mðnnum, sem bezt vita hvað fólkiíui hentar í það og það skíptið. En. roeðan - ekki að; áð r.óttækár.Táðstafanir :verða er nema þessi eina. sundhöll i isstiórnina, að Áfengisverzlun . ríkisins,. ..¦„....... senda ekld vín ipósthþeim, sem ígerðar til þess að utrýma; vá- arnar, nlikið .sóítar, rþegar koihið ekki hafa rétt til þess að, lög-; £esti þessum. fer fram á^vet'ur, þá'má auðvital^ um." j \ Stjórn Landssambands. ísl. ekki..Ioka'þc.im stað nema séni 4. „Nokkuð hefir þótt á þvi. stangaveÍQimanna •. ísklpa"¦ nu.,stytztr oð þau mundu ekki hafa annað í för með sér en þetta, þegar'bera, að nemendur í ýmsum -þéssir menn:- Þorgils-Ihgvars- allt kæmi til alls, hvernig sem kjarabæturnax litu út í upphafi. {skólum hafi neytt. ¦ áfengis é Við skulum leyfa Alþýðubiaðiiiu að tala um jólagjöf í þessu skólaskemmtunum, og stund- sámbandi. Því er ;það-várla of gott, og þó fitnar það varla á þessari hugvitssemi sinni,. því- að það má gjarnan athugaV hverjir það. efu, sem raunverulega ber aS þakka fyrir þessa „jólagjöf". Skyldu það ekki einmitt vera þeir, sem undir- bjuggu og framkvæmdu verkfallið á síðasta vor'i? Þeimvar í tækan tíma bent á það, að af. einhliða kauþhækkunum' mundi leiða hækltun vöruverðs, hættan á að verðbólguskrúfan íærá í gang, svo.að um munaði. Það hefur nú gerzt, og það fer ekki fram hjá neinum manni,. sem þarf að inna einhverjar greiðslur a£ hendi. Þétta er eins.og snjóboltinn, sem veltur.niður.brekk- una, og hleður sifellt utan á sig, svo að fyrsta hækkunin .á fííðást'a vorirhefur orsakað 40% hækkun útsvaranna. Það er $vo sem ekki skrítið, þótt Aíþýðublaðið tali um jólagjöf í þessu sambandi, en úr því að blaðinu virðíst svo mikíð áhugSmál að. þakka einhverjum fyrir hana, þá ætti það sð mjnnsta kosti að reyna að þakka þeim aðila, sem raunveru- ¦ lé'gá verðskijildar þakklætið: En það er hætt við'því, að þakk- irnar lendi ekki hjá íhaldinu, þvrað senniiega má Alþýðublaðið þakka kommúnistum fyrst og fremst, og svö getur það þakkað ¦stjálfu sér. a$ nokkru-leyti••fyrir að háfa ekki þorað-arinað en að íyigja komriiúnistum í kaupsk'rúfumálum undahfafið. ¦ . . ;: i"' ¦ í. um mjqg áberandi. 'Því krefst háustþírig Um- dæmisstúkunnar nr>. 1 þess, að framvegis verði oruggt efthiit haít með öllum: skðláskemrht- unum, svo áfengi verði r þaf -aldreibaft.um hönd.'" . son, formaður, Guðm. J. K,risti- áhsson, Friðrik Þórðarson, Borg arnesi, Sæmundur Stefánsson og Bergur Arinbjamarson, Akrahesi.' Wltkf iiíh rjupur. Ályktanir Sjd- - mannafélagsins. : Sjómahhafélag Rey'tjayikiur ihélt fund þann 4 þ. m., og'sam- þykktiþá ýnisar ályktanir,, , :.' M. a. var þá gerð samþýkkt, þar,.sem .lý-st-; er .yfir^ því, ,.að.; æskilegra hefði verið að rfara verðlækkunai-leíðina til' kjara- bóta en kauphækkunarleiðina, en telur, að sú hækkun, sem. varð í;. vor, hafí. ekkí aef-íð fii- efní til þeirra." verðhækkana,; sem orðið hafa á öllum sviðurti^ og er. skorað á Alþingi og rík- isstjórn, að koma á ströngum verðlagsákvæðum og verðlags- •Ííí- f'Jt: ' "¦ :> '. ' ¦' i- ,¦ |VÍ var hreyft hér í blaðinu á síðasta vori, hvórt ekki væri athugahdi að leyfa. rjúpnavelðar eítthvað lengur en gert er. ráð, fych-|i lögum, þegaríeáns-^mikið er af þessuraf^fugli ^g til dæmis um ;þessar mundir. Eins.-pg allir vita vhðist það 'n'ú sannað, að-rjúpu, fjölgar og -fækkar samkvæmt einhverjum lögmálum, s'em eru ekki í neinu sambandi vjð skotmaimafjölda á. lándinu eöa skotfimi þeirra. Veiðar virðast ekki hafa nein fjáanleg áhr-if á þær sveiflur, semverða á stofninum — honum 'ækkar, þótt nær ekkert sé skotið, oghonum fjölgar, þótt mikið .sé.skotíð. ,": Nú er komin fram tillaga um, að leyft verði að veiða rjúpur til febrúaidojía, svo að menn geti nytjað fuglinn betur. en hingað tilog. virðist. það eðlileg, ráðstöfun. Hinsvegar er nú svo mikið'.þmgi^ að' samþykkj.a lög um::12 ?4 rjúpu til.i Iandinu, að landsmenn torga þeim birgðum varla áj;skmda hvíld'-háseta á toguru'm Evipstundu,.pg væri.þá réttað athuga, hvortrjúpan.getur ekki:.og:frumvarptil:laga-.um áðUd <.raið^tfíutojr^svaxa.eins'hg:áðp. Húnþykir víðar herrámahns•-• vérkalýðsíéiaga að Péíágshéim- :-.TOStur'-enhéri "'•-...'¦¦ ¦ ¦,,' ,._,.„. ,;. jjí. , 7. untferð spiiuð í gær. Sjöiuvda vumferð í sveiía-. keppni i •Bridgjefélag's:'¦ -Ecýkja- spiluð í var .éftirlití. Þá leit fundurinn- svo á, að það sé utan verkaiirings ..AI- þýðusambandsins, að hafafof- göngu urh myndun rikisstjórn- ar eða etna til kosningabanda- lags við: ákveðna pólitíská sflokka, og skorar á síjórn Á.SÍ, að leggja þá'starfsémi niðuf.: : Loks skorar fundurinn á Al vikur í 1. flokki f yrf akvðld, Þar vann : Ólafur Ingólf, Syeinn .vann .¦A^igdísi,- íLeifuf varm Þorstein, Eyjolfur - v.anri "Jídíqinuj Karl'vann Guðmund, Elín vanniírlargréti .Ásgeksdótt- ur ofe Jáiitis vann Helgá. Jatn- teili gerðu. Hilmar og Margrét. . Jensdóttir , og' Hallur : og Þor- ¦gerur.. 'f \ , Sveit Hilmars er ' enn efst með .13. 'stig og.:.:næstar sveitir -Ingólfs og-^véins .með. 10 stig. .Sveitir Vigdísar, Halls, Mar- grétar, Jensdóttur, Ólafs, Leifs o'g Éggrúnar háfa' 8 stig hvér, en aðrar sveitir minna. . ''fíæsta'iíg -jafriframt næst sið-" asta umférð verður sþíluð á sunnudaginn. Sleðaferð, haTtta.: Nú eftiriáð,!sn|ó'!festi á götun- Um. eru börnin Timaliar götur ú sleðuni sinumog, ökumenn verða að gœta varúðar, er þeir ' aka franihjá hliðargötum, þar sém einhver halli, er, <.þvi alltaf , er yoh áieinhverju barninu a fcrð niður göhma, og þau gæta sín oft lítl. í dálkinuni um dagiön var égáð nunnast á það^ að vel væri það þess virði,, örýggisins vegna, að leýfa börnunum að renna sér atolulaust • ími éinstaká • gi)tu- spötta Og afgirðá þær göíur. 'lHttta' iiefuf. oft verið'gért¦ áður, og. gefist Y.el. ;Nú: verðuf .maðui' þes's¦•¦'.vnf n^ viða eru borriin að leik méð sleða Sina,: þar sém þau eru í mikilli hættu fyrir 'úmfefS og lítil ííiirif héfur. það. að.herida þeim á hættuna Ef þau gáJtuaft- ur- á móti verið örugg,á:ákveðn: um stöðum; ma gera ráð fyrir þvi að þau heldu sig þar, -^ kr.- Klæðtst í goS ogWýnærföt. L H. WVVVVVWV*VVVtfWVVVVIVVVVW-> Met-merkjasala Bl&drafélagsins, Fj^fjoflun ííBIindrafélagsins hefir aldrei gehgið jafn vel og umdaginn. ; " ¦'.¦";'< Þá - 'gékk, merkjasalán ¦ betur ven nokkru sinni, og er nú vftað, ?að salan hefir numið a. m. k. 111.000 rþús.kr., íen ekki hefir skilagrein frá öllum sölustöð- unum, svp að vera má, að þessi 'tála- "hækki eitthvað.- Hér¦¦ í R.eykjavík: seldust, merki fyru' J 5*000: kr.: -^ •BÍm'draféÍagið. hefir beðið Visi að skila þákk- Íæti til áíh'a þeif rá,' ef áðstot- :H^,'ViS:-#ife-Mltói»a.-^,-: .-.¦ .:--«

x

Vísir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vísir
https://timarit.is/publication/54

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.