Morgunblaðið - 13.05.1924, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 13.05.1924, Blaðsíða 3
M0R6.UNBÆA»li MORGUNBLAÐIB. Stofnandi: Vilh. Finsen. Ötgefandi: Fjelag 1 Beykjavik. Ritstjórar: J6n Kjartansson, Valtýr Stefánsson. Angl^singastjöri: E. Hafberg. Skrlfstofa Austurstrœtl 6. Slmar. Ritátjórn nr. 498. Afgr. og bðlthaid nr. 500. Augdýsingaskrifet. nrj 700. Heimasímar: J. Kj. nr. 742. V. St. nr. 1220. E. Hafb. nr. 770. iskriftagjald innanbæjar og I nA- grenni kr. 2,00 & mánuBl, innanlands fjær kr. 2,50. flausasölu 10 aura eint. ,,Na uðsyn brýtur lög“, segir dáltækrð, og si'o er hjer. ■ Bast er að koma.st lijá þeim hömlum á frjálst viðsMftaláf sem ármflutningshöftnm. Og þó menn sjái nauðsyn á innflutningshöftum í þili, þá ihá lengi deila lun, hvaða vörategundir á að banna, hvar sú hin rjettmæta lína er milli Jxks, sein leyfa skal ■'og þess, sem á að íitiloka. í þetta sinn skal eigi orðum eytt að einstöku atriðiun ínnflutn- ingsliaftanna, enda mun óvíst, nema, þau verSi breytingum undirerpin. Afstaða stjói-narinnar í málinu •<er mönnum kunn frá, nýafstöðnu þingi. Þá lýsti hún því yfir, að innflútningshöftnnum mundi heitt að svo miklu leyti, sem fjárhagur rfkisins leyfir. I umræðunum um innflutnings- höftin hefir oft orðið vart við það, að menn gerðu sjer ekki grein fyrir ]>ví, að höftin miðuðu til þess oius að lagfæra greiðslujöfn- ’Uð þjóðarinnar, en drægi um leið lir tekjum ríkissjóðs. Og þegar gera skal út, um hvort fara á inn á leið tolla eða hafta, þarf að gera s,ier það ljóst, hvar skórinn krepp- lr mest, hvort almennur vershmar- jöfnuður eða greiðslujöfnuður stend nr mjög höDum fæti,'■ellegar það sje fjárhaguj. ríkissjóðs sem í þá bráðina er sjerlega aumur. Nú er það sVo, að tómahljóðið glymur í ríkissjó-öi, 0g eru aUar líkur til, að hann sje SVQ iUa sta(1(p ur í svip, aö vart megi frá honum ■draga. Yerðtolhirinn er til að bæta þar úr brýnustu þörfinnl gn verg_ tollurinn hefir líka orðið sama soiu innflutningshöft. á sumum vörum svo hann einn mun á vissum svið- um vinna ,,til beggja handa“, verða til þess að draga úr innflutningu- nm — en gefa ríkissjóði jafnframt meiri tekjur af því sem kevpt er. ®n eftir því sem verðtollurinn ®iinkar innflutninginn meira, eftir ^Vl má ríkissjóðnr síður við öðr- ’llm höftTim. Aða,] mark 0g m;ð landsstjóru- annnar Pr ag rj(,tta v;g fjárhaginn. vi f i það á Mnn bóginn ekki nema oðíilegt og sjéifsagt að hón neyti aUra ráða til þess að sem fyrsf ■geti breytst til batnaðar. Nfi er iitkoma ársins’sem leið þannig að greiöslujöfnuður við út- liind náðist ekki, og fjárhagurinn iSkyggdegnr að íjXtt verðttr að virma þaS til þess að hanri náist í ár, þrátt fyrir allar skuldir og af- horganir. í fyrráhaust er tankarnir sáu fram á að svo mundi fara, fórn þeir fram á að þáverandi lands- fetjórn gripi til heimildarlagaxma frá 8. mara 1920 og kæmi höftum á. En það paasaði nú ekki í „póli- Mkina“ þein-a eins og kunnugt er. Þeirra var aðferðin að gala um nauðsynina og blessunina alla, sem yfir þeí’a land kæmi ef þeir fengju meirihlato viö kosningai Það voru þeirra nótur. Nú sjá þeir best, sem fylgdu Tímanmn að málum í haast að þa.r var ekki áhuginn fj’rir „höftun- um“, þar var aðeins gasprið. Þegar um þaö er að neða að komast úr alvarlegri fjarkreppu verður stefnufcist landsstjóm aö hafa leyfi til þess að neyta allra þeirra meðala, sem fáanleg eru til viðreisnar. Eftir því sem fastar er tekið í og einbeittar, eftir því geta. menn vænst skjotori bata. Með því ab hafa influtnmgshöftin eins víðtæk og frekast er unt, þurfa þau styttri tíma til þess að koma að notum. G reiðslujöfnuður á yfirstandandi ári, er það mark, sem landsstjórn- in hefir sett, það mark, sem all- ir verSa aS rvera samtaka um að stuðla t;l að náist, hvort. sem það kemur við augnablikshag fleiri eða færri landsmanna. Greiðslujöfnuður í ár er fyrsta nauðsynlega sporið upp úr skulda- dýkinu, sem þjóðin þarf að brjót- ast fram úr. .....o---------- HifiRFltfall f Enolanði. í einkaskeyti sem barst hingað í gærkvöldi er búist við verfalli í öllmn enskum höfnum er hefst með deginum á morgun. Skeyti höfum vjer engin fengið frá frjettaritara vorum og .vitum því engin deiK á tildrögunum, til verkfallsins. -----—o—*— FRÁ DANMÖRKU. (Tilk. frá sendih. Dana). 9. maí. Olaf Hansen rithiifundur <hefir í „Jydsk Forening for Historie og Sprog" haldið eftirtektarverð- an og fræðandi fyrirlestur um ís- lenskan skáldskap. Fyrirlesturinn snerist eingöngu um rithöfunda þá, sem geta talist íslenskir ein- göngu og aðeius rita á móðurmáli sínu. í jótskum blöðum var ítar- lega sagt frá fýrirlestrinum og guldu áheyrendur fyrirlesaranum þakkir sínar að fyrirlestrinum loknum, með miklu lófaklappi. Sænska rithöfundafjelagið hef- ir, að því er „Politiken“ segir, hoðið Ounnari Gunnarssyni skáldi °? Finnt Jónssyni prófessor að taka þátt í rithöfundafundinnm í Stokkhólmi. I Yerslnnarjöfmiðurinn var í jnarsmanuði þessi (allar tölur tákna þúsund krónur). Innflutt 195.443 í staS 172.404 í mars í fyrra. Útflutt 171.865 — þar af endurútflutt 11.291 — en í mars í fyrra var útflutningurinn 140. 867. InnflTitt umfram útflutt hef- ir þannig orðið 23.578 í stað 31. 537 í mars í fyrra. Á fyrstu 3 mánuðum ársins hefir ínnflutning ur alls numið 529.206 í stað 477. 254 í fyrra, en útflutningurinn 467.015 í stað 375.429 í fyrra. íhaldsflokkurinn danski hefirá ný borið fram í þinginu frum- varp það um gulltoll, sem þeir háru fram á síðasta þingi. o-------- Innlendar frjettir. j Stykkishólmi 10. inaí FB Aðalfundur Búnaðarsamþands Dala- og Snæfellsnesssýslu var J haldinn í Stykkishólmi í fyrra- \ dag og í gær. Fluttu þar erindi Magnús á Staðarfelli og Sigurðnr S• gnrðsson ráðunautur. ! Vestmannaeyjum 11. ma FB Settur hæjarfógeti hjer, Krist- inn Ólafssou hæjarstjóri gerði í gærkvöldi húsraunsókn á sex stöð- um hjer, þar sem grunur ljek á, að selt væri áfengi. Á fjórmn stöð- um fann hann áhöld til yínbrugg- unar og áfengi á fimm stöðum. Ægissíðu 11. maí FB Á Rangárvöllum ha.fa. undanfar- ið víða orðið skemdir af sandfoki og hefir mikið af graslendi sokkið í sand. Á einuin hæ er sagt, að sandskaflamir ta.ki upp á miðja bæjarveggi. x Eftir Stgr. Matthíasson. — Sjerstaglega öfundaði jeg Bandaríkjamenn af því, að þeirra heldri menn sýnast orðnir það kristnari e nn okkar, að þeir kunna að leggja hald á sínar óæðri fýsnir og gefa með því allri alþýðu betra eftirdæmi. Jeg sagði kristnari, þvi jeg skoða það sem hinn ha.gnýtasta kristindóm og sannasta menningu, A.kjósanleg- asta hverju mannfjelagi, að menn kunni sjer hóf í öllum ástríðum. En þarf þá nokkur hannlög? A. m. k. sögðu mjer það ýmsir vestra, að bannið hefði ekki þnrft við, hvað heldri mennina snerti — meðal þeirra hefði ekki á nndan hanninu verið neinn teljandi drykkjuskapur. En nú skal jeg ekki fara að hlaupa eftir neinum sögu- sögnum eingöngu, heldnr segja frá því, sem fyrir mín augu bar Eftir Sigríði Porláksdóttur. Eins og mönnum má vera kunn- ugt, meðal annars af greinum þeirra herra Haralds Níelssonar í „Tíinannm' ‘ og’ hr. Einars II Kvar ans í „Lögrjettu“, hefir danski miðillinn Einar Nielsen komið hingað fyrir nokkru. Lýsa þeir H. N. og E. H. K. því, er gerst hafði á fundum þeim, er þeir og ýmsir menn aðrir hafi haldið með miðli þessum. Á þriðja fundinum var jeg uudirrituð. Lýsa þeir báðir þeim fundi, þó að sinn geri það með hvorum hætti. Á þessum fundi varð „óhapp“ það eða ,slys‘, sem mikið hefir verið talað um og jeg var völd að. Hr. E. H. K. uefnir það ekki í sinni greinargerð, að „sett skil- yrði“ 'hafi verið „rofin“ á þessum fundú En próf. H. N. segrr í sinni skýrslu, að jeg hafi „rofið þau skilyrði, er öllnm hafi verið sett“ ; en þar finst mjer prófessorinn halla rjettu máli. Jeg ætlaði mjer ekki að hirta ncitt af þessum fundi, sem jeg L og því, sem jeg þóttist finna j áður og verkamenn hafa að sam~ samkvæmast sannleikannm. pví töldu lagt upp stórfje í spkfi- jeg fann það fljótt, að í Banda- J sjóðnm. rikjunnm er skoðanir manna J En margir vitrir menn halda skiftar um gagn bannsins eins því fram, að þessi ávinningmr og hjer. Ofstækismenn eru á báð- j bannlaganna hefði óefað feng'st Sn - ar hliðar og alstaðar nálægir. — bannlaga með vínsölubanni einxi Einn segir þetta og annar hitt. og takmörkun áfengisframleiðsl- pað var meðfram erindi mitt uimar. til Ameríku, að kynna mjer hvern- Bkeinkstofurnar eða drykkju- ig bannlögin revnast hjá þeim. krárnar voru í Bandaríkjumfto Eins og allir þekkja eru misjafnir eins og enn í Englandi, mesfa dómar, og erfitt að komast að landplága í öllnm bæjum stórntn sannleikanum. Og jeg verð að og smáum. pað voru eins og opnii' segja það, að á leið minni um; pyttir á alfaravegi til að detta S Vesturheim, átti jeg lengi erfittjfyrir yngri jafnt og eldri. pær að átta mig á hlutumim. pví voru mjög algengar einkum í bæ- hvergi er líklega eins og þar ann- J junnm og stundum þar í öðr» ar eins misskilningnr drottnandi; hverjn húsi. pað var aðeins eitl á orsökum og afleiðingum, og jafn skref frá strætinu inn í þesSB mikið ofstæki ríkjandi á báðar eiturskápa. par var búðarborð, margir kranar og glös og fljót gert að drekka síg kendan fyiór lítið verð — standandi þar vic' stallinn. Framh. híiðar eins og þar. Svo mikið get jeg sagt að jeg sje orðinn sannfærðnr um eftir ná- kvæma og óvilhalla athugun — að bannið hefir haft í för með sjer mikið gott í bilí. pað er auð- vitað gefinn hlntnr, að ef hægt er að halda einni þjóð frá að drekka þó ekki sje nema í nokknr ár, losnar sú þjóð við feikna mikið böl, sem af ofdrykkju stafar. Og, það sem komið er, hefir tekist alveg furðanlega vel að fram- fylgja hannlögunum á stórum svæðum Bandaríkjanna. Hins vegar bendir margt til þess, að ekki verði til lengdar hægt að framfylgja lögunum. Er þá hætt við að nauðsyn krefji að þeim verði að breyta mjög til- ur Jón biskup Helgason. Átti Her- finnanlega. En þá er aftur mikil inn 29 ára afmæli hjer 4 landi 4 hætta á að seinni villan verði sunnudagmn, og mintist biskupntn Samsjfll fllpæmstei. Á sunnuclaginn var kl. 4 hafði Hjálpræðisherinn hjer kveðjusam sæti fyrir major Grauslund og frú hans, sem nú eru að fara af landt brott, eins og sagt hefir verið frh hjer í blaðinu. Var í þetta sam sæti boðiö ýmsum leiðandi mönn um bæjarins. Af hálfu boðsgesta talaði fyrsi- verri en hin fyrri. Ollum Ameríkumönnum (sem jeg talaði við þar um), bar sam- þess, rakti sögu hans og lýsti báð- um starfshliðum hans, bæði hinni andlegu og verklegu, og ennfremur an um, að höfuðvinningurinn við talaði hann sjerstaklega um 10 ára bannlögin sje sá, brennivíns- starf Grauslunds í þágu Hersína skeinkstofunum (saloons) hafi Þá talaði Knud Zimsen borgar- verið lokað. — Fyrir það hefir drykkjuskapur verkamannastjett- arinnar, að mestu dottið úr sög- imni. Og fyrir það eru fjölmargir vinnuveitendur þakklátir hannlög- stjóri, og tók það m. a. fram í ræðu sinni, að hann hefðí sem borgarstjóri þessa bæjar oft notið mikillar aðstoðar Granslunds í ýms iim málum. — Ennfremur inintist unum, og fyrir það eru fjöldi hann á það gagn, sem Ho.rinn gertJi heiufila farsælli enn nokkumtíma var á, enda taldi jeg vafasamt, hvort það væri rjett, með því að hjer og annarsstaðar. Að síðustu Skýrslan. Sálarrannsóknarfjelag Íslandfí hann var haldinn á heimili eins hefir fengið hingað Einar Nielsett fundarmanna, hr. E. H. K„ enda miðil. priðji fundnrinn með hon- þótt aðgangur væri að vonnm seldur við verði. En nú, er sjálfir forvígismenn spíritismans hjer, þeir H. N. og um var hald:nn 13. febr. 1924 á heimili hr. Einars Kvarans rrt- höfnndar, Túngötu 5. Á þessim fundi hafði jeg fengið leyfi hr. E. H. K. birta skýrslur af fundum E H. K. til að vera, og fór þvf þessum, og margir líta svo á, að ^ þangað kl. 7%, eins og til stóð, annar þeirra beri mig sökum, þá pennan síðasta fjórðnng áttumhi tel jeg rjett að hirta í heild sinni stnndarinnar smátíndist svo fólk- skýrslu mína af fundi þessum. — Skýrsluna skráði jeg undirems ið inn á skrifstofu hr. E. K., sem ætlaði að vera 4 fnndinnm. Og daginn eftir að jeg var á fundin- j var það 18 manns, fyrir ntan mlð- um, svo sanna og rjetta sem jeg ilinn. frekast gat. Jeg skal þegar geta þess, að jeg Einn fundarmanna heyrði jeg spyrja hr. E. K„ hvort engin rann- fór ekki á fund þennan til þess að sókn yrði látin fara fram á miðl- tileinka mjer skoðanir annara eða inum, áður en byrjað væri, en hr trú á sannindi spíritismans, held-1E. H. neitaði því, og sagðist í- ur vildi jeg af sjón og raun sjálfr- mynda sjer, að fyrirbrigðiú ar minnar sannfæra mig um, eftir mundu bera það með sjer, að svik því sem kostur væri á, hver hæfa gætu ekki kom:ð til mála. En hann væri fyrir sumu því, er spíritistar sagði líka, að nú væri talsvcrt halda fram. En förin varð alger-' „spennandi“ að vita, hvort noV.k- lega áraugurslaus, því að það sem uð gerðist í kvöld, þar sem s-vn gerðist á þessum fundi, var síst margir nýir væru viðstadd'r. — lagað til að sannfæra mig í þessu Hann gat þess, að þeir hefðu orð- efni. |ið að hafa hálfhringana tvo, m-'ð Og er skýrsla mín nú hirt hjer sætunum fyrir framan byrgið tþar eftir: sem mið'llinn yrði inni). Hann sagðist svo hafa helst viljað. að

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.