Morgunblaðið - 02.09.1924, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 02.09.1924, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ s MORGUNBLAÐIÐ. * - Stofnandi: Vilh. Finsen. Útgefandi: Fjelag i Reykjavik. Ritstjórar: Jón Kjartansson, Valtýr Stefánsson. Auglýsingastjóri: E. Hafberg. Skrifstofa Austurstræti 5. Simar. Ritstjórn nr. 498. Afgr. og bókhald nr. 500. Auglýsingaskrifst. nr. 700. Heimaslmar: J. Kj. nr. 742. V. St. nr. 1220. E. Hafb. nr. 770. Áskriftagjald innanbæjar og I ná- grenni kr. 2,00 á mánuSi, innanlands fjær kr. 2,50. 1 lausasölu 10 aura eint. þá himsvegar samneyti ViicS land greiðir það fult gjald. Kr. B. hefir ekki rætt önnur á- kvæði samningsins í þessari grein sinni, og teljum vjer það vel farið hans vegna, og látum. þetta nægja. pað sem Kr. B. segir um fram- kvæmjd á fiskiveiðalögunum nú í ár, getum vjer engan dóm lagt á, því vjer erum e'kki nægilega kunnir mála- vöxtum; þó má upplýsa hann um það, að þar sem hann gefur í skyn, að umsagnar atvinnumálaráðherra hafi verið leitað viðvíkjandi sektar- upphæð í málum þeim, er hann til- nefnir, þá er það rangt. Hefði Kr. B. vel getað vitað það, að þarna fór hann með rangt mál. Ef ekki af ------- j öðru, þá af því, að dómsrnál\i heyra Kristján Bérgsson, forseti Piski- ehki undir atvinnumálaráðherrann. f jelags fslands, sfcrifaði í Morgun-' Hlutaðeigandi lögreglustjóri hefir blaðið 25. og 26. júlí s. 1. all-harðorða' eiim ráðið sektarupphæðinni. : grein um norska kjöttollssamninginn,' og tók einstök ákvæði samningsius • ---------0-------- til athugunar. Byggist sú grein mjög 1 á misskilningi á sumum ákvæðum flfll/tn/j #41 samningsins, og var greininni þess j J t\U vegna svaraö í heild í Morgunblaðiru —— 29. s. m. En .þar sem Kr. B. heldurj (Tilk. frá. sendih. Dana). enn áfram sömu aðferð, þykir rjett M taHMr, endurreisn bæjarins er einkum en á svo að borgast upp á næstu kend stjórninni. Hiin vildi ekki 15 árum. leyfa, að bærinn væri bygður á Pyrir rjettu ári síðan tóku pað hefir ^ oftar en einn sinni ný j algerðu skipulagsleysi. Hún Norðmenn annað lán Jijá sama verið frá því sagt hjer í blaðinu, gergj kröfu til þess, að bærinn banka, að upphæð 20 miljónir að nokkrir kommúnistar í Noregi reist.ur eftir fylstu kröfum dollara. Og hafa sum norsku blöð- hafi verði kærðir og settir í varð- ■hald fyrir ólögleg afskifti sín af verkfallinu mikla í Noregi. Tveir Athugasentd. að stutt athugasemd fylgi. Nú eru það aðeins tvö ákvæði samuingsins, sem Kr. B. gerir að umtalsefni. Eru það uppsagnarákvæð- 28. ág. FB. Sykursyki og berklar. Á rannsóknarstofu próf. Au- >ust Krogh lífeðlis’fræðings, hafa in og ákvæðin um skipsgjöld af skip- nm nokkurt skeið farið fram_ til- um, sem ekki hafa samneyti við land, railnir> er beinast að því að finna nútímans, með öllum þægindum. in orð á því, að þessi lán verði Byggingarfjelagið ameríska dró þungnr baggi á ríkissjóðnum um‘ sig þá til baka og þóttist hafa það lýkur, einkanlega meðan þeirra, 'Scheflo og Olaussen, voru verjg blekt. Var byggingaleyfið norska krónan stendur eins lágt þmgmenn. ■ • þá veitt 5 byggingafjelögum í og him gerir nú. Nú var það alment álit manna ^jjvr(jpU_ jjn eftir því sem sagt er petta nýja lán á aðallega aðnota í Noregi, að tæplega yrði um það. frg starfi þeirra, þá situr alt í til þess að borga með ýms víxil- að ræða, að þeir gætu setið á. sama ]lorfjnu 0g var, þegar ame- lán ríkisins, og einnig notast sem þingi meðan rannsókn færi fram riska fjelagið skildi við. Eru íbú- rekstursfje. í máli þeirra, því þingið hafði neitað þeim um atkvæðisrjett arnir því hinir óánægðustu. Telja I menn að alt útlit sje fyrir, að samkvæmt gildandi lögum, er minsta kosti þan„að til i930verði mæla svo fyrir, að sá sem sje, ikæ'rður af því .opinbera hann missi atkvæðisrjett sinn, sitji hann á þingi. Töldu menn senni- legt, að xir því atkvagðisrjettur hefði verið frá þeim tekinn, mnndi það leiða af sjálfn sjer, að hið opinbera viki þeim frá þing- mensku meðan mál þeirra væri midir rannsókn. * ^ Ymsir voru þó annarar skoðun- ar, og varð það til þess, að málið var látið ganga til Stórþingsins og skipnð nefnd í það. Leitaði hún síðar aðstoðar tveggja sjer- Tokio að láta sjer nægja með, hráðabirgðáhýggingar, og að fyrst í eftir 10 ár geti komið til mála, \ að bærinn hyggist eins og til er ætlast. Z. R. 3. •og ekki leita hafna i neyS. En um samband milli sykursýki og fræðinga, prófessoranna, Gjelsvik þáS voru ákvæSi í 2. gr. b. í tilkyrm- 'berklaveiki. Er það sænskur ingu frá atvinnumálaráðuneytiuu, um læknir, S. Lundberg, er fyrstur kjöttolIsmáliS. j manna hefir bent á, að samband Kr. B. hefir haft alt of mikla fyr- muni vera þar á milli. Rannsókn- ■irhöfn með uppsagnarákvæðið. Nú er irnar hjá August Krogh prófessor hauu kominn í þjóðarrjettinn, og hafa nú j Sllum aðalatriðum stað- eamt er hann á rangri braut, og fegt lþeœa tilgátu með því að J ev pao ofureðlilegt að maðurmn vill- - , „ i *n * j. ' 'i oc dyrum, sem eru Derklaveík, neiir .. ast þar, pegar nann villist i akvæðum J ? ’ fnnc1ici+ nfni c< nrn líVioý Tncmlín^ ^ norska samningsins. Ekkert er því fundist efni, sem líkist „Insulin1 Frá Knud Rasmussen. Pramkvæmdanefnd 5. Thule- tu lýrirstööu, að við getum sagt upp ^Hnu, sem nu er talið duga best. fejöttollssamningnum. Ef ekkei-t væri "ei?n sykursýki). Rannsóknum á tekið fram, um það í samningnum, þessu verður haldið áfram. fylgdi það almennri reglu, þannig, að , við mættum segja samningnum upp með hæfilegum fyrirvara. Hvað væri íhæfilegur fyrirvari færi eftir því, leiðangursins hefir fengið sím-i hver venja er við samskonar samn- skeyti frá. Knud Rasmussen, sem inga, sennilega 1 ár. Nú mun það nýlega er komin ta Kotzeb "afa venð tekið fram af okkur við ,, — — , ., . benn., • ... fynr norðan Nome í Alaska, Hef- ■p niui'i samnmg, að segja mætti . , _ ^>m.*gnum Uj>p með 6 mánaða fyr-,lr lelðaT1gursmonnllm orðlð all‘ ðrvara. SVo Kr. B. getur rólegur lagt vel °S hafa þeir komist Matzen á hiiiulla. að fullri rann um, að samband er pá eru það skipagjöldin. Ekki get- milli Grænlands-Eskimóa og þeirra um vjer gert að ]>ví, þótt Kr. B. Eskimóa, sem húa á miðjum norð- mislíki það, að vjer komum fram með . nröræfum Ameríku og vestar. eannanir fjrir voru máli. f fvrri'Miklu hafa þeir leiðangursmenn svargreininni útnu um. yjer ' 54. * $afnað af ýmsu tæi? gömlum þjóð- gr. aukatekjulaganna, frá 27. júní trúarsögnum og kenningum nm 1921. það gerðum vjer af >eirri ein.j |„ðEskimóa- auk bess földu ástæðu að þa« eru bau einu " ,, *, ’ ' , % lög, sem gilda um. þetta efni. En Kr | vopnnm, aholdum og klæðnaði. B. kallar það aðhlaupaútfyrirmálið^11^ Rasmussen segir, að það <og að fara illa með heimildir. Hann sfe engnm erfiðleikum bnndið um það. j fyrir þá, sem btia á svæðinumilli Samkv. 54. gr. aukatekjulaganna norður segulpólsins og Berings- verður afgreiðslugjald ekki krafiö sf sunds, að skilja Eskimóamál það iyerslunarskipum, vöru- og mann-jsem notað er í Grænlandi, og að flutningaskipum, ef þau ekki hafa jvið uppgröft gamallra hauga þar samneyti við land. Á þetta felst Kr.jvestra hafi fundist sömu vopn og mi^vT nttai' >VÍ’ f aamaf!dÍ áböld, sem nú eru notnð í Græn- um fiskiskip. Hann heldur, að fiski- fekip eigi að greiða afgreiðslugjald, þótt þau ekki hafi samneyti við iand. En hjer fer Kr. B. villur veg- ar. TJm þetta gildir alveg það sama og um verslunarskip. 54. gr., 3. máls- grein, segir aðeins, að gjaldið sje lægra af fiskiskipunum, og fultgjald heimtað aðeins einusinni á ári. pað hefir aldrei verið gerður greinar- landi. Rasmussen. býst við að koma til Danmerkur aftur í nóv- embermánuði næstkomandi, og ætlar hann a5 leSgja leið sína yfir Seattle. Iðnaðuritm danski. Hagstofan danska hefir gefið út árbók sína nm iðnaðarfram. og Mikael Lie. peir líta svo á, og nefndin er þeim sammála um það, að þó Scheflo og Olausen hafi mist at- kvæðisrjett sinn, þá þurfi það ekki að hafa það í for með sjer, að þeim sje vikið frá þingmensku — fyr en ef dómnr skyldi falla svo, að þeir mistu ríkisborgara- rjettindi sín. En það sje ekki ómögulegt. Tokio. munur á þvi, hvenær eigi að heimta leiðslu Dana á síðastliðnu ári, og afgreiðslugjaldið, hvort sem um versl- jest þar að framleiðslan í nálega unar-eðafekiskiper aðræða. petta,^ iðn inum hefír verið hefði Kr. B. getað fullvissað sig um, I . „„„ , ef hann hefði beðið um upplýsiugar |meiri eU 1922‘ f,Sllnram iðngrem- hjá lögreglustjóranum í Reykjavík.'llm’ svo sem skofatnaði, semen 1, pað hefir aldrei verið venja að, kalkiðnaði, tigulsteini og fræolíu, heimta afgreiðslugjald af skipi, versl-, befir framleiðslan orðið yfir 50°Jo unar- eða fiski&kipi, sem leitar 1 meiri en 1922. Ennfremur hefir .hafnar undan óveðri, og ekkert sam- framleiðsla jámvöm og tóiðnaðar aieyti hefir. við land. Hafi skipið aukist að mrm, pað er nú kringum 3 missiri síðan jarðskjáíftarnir miklu gengu i Japan og eyddu Tokio og fleiri bæjum. En strax, er mestu ósköpin voru um garð gengin, hófu Jap- anar endurbótastarfið. Ljet stjórn- in svo um mælt, eftir jarðskjálft- ana„ að ekkert værí nú eins nanð- synlegt í landinu eins og að byggja upp bæina og koma fólk- inu undir þak. Stjórnin, sem þá sat við völd, gaf amerískn byggingarf jelagi einu leyfi til þess að reisa Tokio úr rústunum. Ljet fjelag þetta ekki á sjer ‘Standa og hóf þegar verkið. Eftir að fáar vikur voru liðnar komu skipin hundrnðnm saman á höfnina, bryggjuraar voru reistar á ný, og eftir stnttan tíma var orðið jafn starfsamt við höfnina eins og árið 1920, en þá vorn skipakomnr meiri þar og at vinnnlíf blómlegra en verið hafði nokknrntíma áður. Menn gerðu ráð fyrir því, að skamt mundi líða, þar til nýr bær yrði risinn á rústum hins gamla. En þetta hefir farið á alt aðra leið, eftir því sem síðnstu fregnir segja frá Japan. Er nú svo komið, áð íbúarnir hafa enga von um Það, að hærinn byggist eins og til var ætlast. Er endurreisnár- starfinn ekki lengra komið nú «r svo, að gistihús, híbýli er- lendra ræðismánna og opinberar hyggingar, 'eru líkari því, sem gerist hjá siðlausnm þjóðum. Ástæðan til þessarar tafar á Stærsta lofts'kip heimsins átti að fljúga frá pýskalandi til Stokkhólms. um mánaðamótin. Ýmsir fleiri örðugleikar hafa petta norðurflug átti að vera orðið á vegi Tokio-búa að hyggja nokkurskonar reynsluflug. Loft- hæ sinn en þeir, sem stjórnin lagði skip þetta hefir rúm fyrir 30 far- á veg þeirra. Mestan hlnta af ár* þega og er 200 metrar á lengd. inu er ókleift að koma þar upp j petta loftskip fá Bandaríkin — nokkru húsi vegna regns eða samkvæmt friðarsamningunum. —- brennandi hita. jYerður farið frá Prederioks- En samt sem áður vilja. Tokio- jhafen og svo til Berlínar, Kaup- búar ekki yfirgefa bæ sinn, að mannahafnar og sömu leið aftur. ?ví er sagt er. peir hafa tekið Skipið getnr farið 127 km. á slíku ástfóstri við hann, að þeir klukkutímanum. (Hámarkshraði.) vilja heldur híða eftir því, áð, Parþega-,skálamir‘ iern tveir og sæmiíeg hús rísi upp heldur en að er annar fyrir 20 manns, ætlaðnr leita eitthvað annað. langferðafólki, 'hinn er fyrir 30 mannSs, er aðeins fara stuttar ferðir. Aftur af skálanum er eld- _ , ... _ hús, búr, þvottáherbergi o. s. frv. banueitmgar Breta. Pyrir stuttu flutti enski fjár- málafræðingurinn Keynes erindií Oxford, og deildi þar nokkuð á ?á stefnu Breta, að lána öðrum ríkjum eins mikið fje og þeir Eftir Ólafi Friðrikssyni var það hefðu gert. Leitaðist hann við að 'haft> að HÍeSinn væri ekki kommfin- sýna fram á, að iðnaður Englands isti‘ A1*>bb bneyfelast á 1 g*"> heima fyrir biði tjón af því, mati á því’ ”m Miá taka tíllit til þess eftirleiðis. í shjfíingi. mikið væri flutt úr landi af fjár- magni því, sem ríkið annars hefði yfir að ráða. Átaldi hann mjög ákvíejðiið þessa út^ánsstefnu, og pað skrifar sig sjálft. f gær segir [Alþbl. a« íslenskt mál „yrM sjálft/ ‘ kvað óhyggilegt fyrir breska rík- (Eins mun vera mn AlþbL Skammir og ið að lána erlendum þjóðum og j vitleysur, vitleysur og skammir, era stjórnum nýlendanna eins rnarg- Jhar sífelt endurteknar svo að ar og miklar fíilgur eins og það 'stoðarritstjórinn þarf ekki nema að gerði, og gegn jafn lágnm vöxt-if,etta 1 nokkrum blöðum - altaf nóg M*lti ham, * >4 leií, fyri5 tJ™L'SP;.f* framvegis yrSi að taka alt a8ra ' n s>a n a 1 . stefnu, og Englendingar að tak- Athafnafrelsi manna hælast þerr marka mjög lán til annara þjóða 11E( a« hafáheft'HjeðinnogÓlafur,þyk og eins til nýlenda breska ríkis- l'jast nfi hafa neytt þúsund manns til ins. S^egír hann, að þær skuldi nú jþess að leggja niður vinnu, þvert ofan ríkinn nm 900 milj, pnnda, og.í vilja þeirra allra. sje vansjeð, hvort alt það fje) „Miklir menn, erum við Hrólfur fáíst endurgreitt, og jafnvel þóíminn' það fengíst, væri samt skaði að | er ?erðin af starfmanni ríkÍB- binda þetta fje í lánum, því ríkið 'ms’ bvort sef bonnm tekst að taka gæti avaxtaS það margfalt betur með því að nota það heimá fyrir eða sjálfir hyggja fyrir þáð járn- imanna. brautir og þvíumlíkt hjá öðrum þjóðum. Vegna þess hve Keynes er al- kunnur fjármálamaðnr, hafa þessi nmmæli hans vakið mikla eftrtekt. HITT OG ÞETTA. Skógarhrunar í FinnlandL Miklir skógarbrunar hafa geysað í þessum mánuði í Korður-Finnlandi; jHefir áður verið minst á það hjer f (blaðinu og getið um það, að þeir væru þfi að minka. En eftir þvi, sem síðast Ofltt ríkislán í norEgi. ! frjettist, juknst þeir aftur að miklum , mun. Náði eldurinn um eitt skeið Pjármálaráðnneytið norska hef- 1 bieraðilm Rodaukyla yfir margra milna svæði, og brunnu á svipstundu ir nýlega undirskrifað lántöku- yfir 10,000 trje, sem ríkið samning við amerískan banka. Er ^ Bústaður skógarvarSar eius lánsupphæðin 25 miljónir dollara, brann til kaldra kola 0g sveita_ eða rumar 180 miljonir norskra þorpið Lartinhvla var, þegar síðast krona. frjettist, í mikilli hættu. Sagt er að Vextir ern 6% á láninu, og erjþessi skógarbruni hafi orðið af afborgunarlaust fyrstu fimm árin, \mannavöldum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.